Asi proto, že sami toho tak málo víme, líbí se nám na první pohled lidé chudí duchem - zejména, když jsou to mladé samičky.

Básníci jsou nestoudní ke svým zážitkům: vykořisťují je.

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se vyrovnají i se svými hloupostmi

Bůh, který viděl vše, i člověka: ten bůh musil zemříti! Člověk nesnese, aby takový svědek žil.

Bůh je domněnka.

Bůh je mrtev, a ani mně není moc dobře.

Bůh je mrtvý. Bůh zůstane mrtvý. A my ho zabili!

Co je dobré? Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu. Co je špatné? Všechno, co pochází ze slabosti. Co je štěstí? Cítit, že moc vzrůstá, že překonáváme překážku!

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.

Co konáme, není nikdy chápáno, nýbrž vždy jen chváleno nebo haněno.

Co mě nezničí, to mě posiluje

Co se dělá z lásky, dělá se vždy mimo dobra a zla

Ctnost - to znamená sedět tiše v močálu.

Ctnosti člověka nazýváme dobrými nikoli vzhledem k účinkům, které mají pro něj samotného, nýbrž vzhledem k účinkům, jež od nich očekáváme pro sebe a pro společnost...

Cudnost u některých je ctností, ale u mnohých takřka neřestí.

Čím nejsem, tím je pro mě bůh a ctnost.

Čím výš vzlétneme, tím menší se zdáme těm, kteří nedovedou létat.

Člověk buď nesní vůbec, anebo zajímavě. Musíme se učit také tak bdít - buď vůbec ne, anebo zajímavě.

Člověk je provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem - provaz nad propastí.

Člověk má vždycky něco nutnějšího na práci než se oženit

Dav má za hluboké vše, čeho dna nemůže dohlédnout: je tak bázlivý a tak nerad vstupuje do vody.

Dobří lidé jsou v každé době ti, kdo zorávají staré myšlenky do hlubky a získávají z nich plody, oráči ducha. Ale každá půda se nakonec vyčerpá a vždy znovu musí přijít rádlo zla.

Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě.

Duše jsou stejně smrtelné jako těla.

Hlučnost - myšlenek smrt.

Hryzení svědomí vychovává ke kousání.

Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky.

I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli.

Jdeš-li mezi ženy,vezmi s sebou bič.

Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát

Je pravda, že v lásce je vždy trocha bláznovství; ale v bláznovství je pokaždé také špetka rozumu.

Je těžké žít s lidmi, je totiž tak těžké mlčet. A zvláště pro toho, kdo rád mluví.

Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit.

Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky

Každý druh mistrovství se na zemi draze platí a možná se tu platí příliš draze všechno; člověk je mužem svého oboru za cenu, že je i obětí svého oboru.

Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky

Kdo žije z boje s nepřítelem, má zájem, aby tento nepřítel zůstal naživu.

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství.

Kdybys mlčel, zůstal bys filosofem.

Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit

Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se přitom přiučil něčemu, co měl rozhodně vědět, než začal stavět

Krev je ten nejhorší argument.

Kristus - anarchista, který měl úspěch. To je vše.

Křesťanská rozhodnost shledat svět ošklivým a špatným učinila svět ošklivý a špatný.

Křivá je stezka věčnosti.

Které dítě by nemělo příčinu plakat nad svými rodiči.

Lidé dobří - ti byli počátkem konce.

Lidé se tlačí ke světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby byli lépe viděni.

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic.

Manželství je údobí lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.

Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, neboť dobrý člověk, který se stal přítelem, stává se blahem do té míry jak ho milujeme. Tak v přátelství každý miluje vlastní blaho.

Mnoho lidí čeká celý život na příležitost být dobrý po svém způsobu

Motlitba byla vynalezena pro lidi, které vlastně nikdy nenapadají žádné myšlenky a kteří neznají povznesení duše...

Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.

Muž má být vychován k válce a žena k zotavení válečníkovu: vše ostatní je bláznovství.

Muž, který miluje jako ženy, se stává otrokem. Avšak žena, jenž miluje jako žena, se stává dokonalejší ženou.

Na druhých milujeme své naděje.

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo.

Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku

Největší rozkoš je pohovořit si se zralou ženou.

Nic není tak, jak je.

Opravdová láska myslí na daný okamžik a na věčnost, ale nikdy na délku trvání.

Originální duchové se nevyznačují tím, že vidí něco nového, ale že staré a všemi poznané vidí v novém světle.

Polovičatí zkazí vše, co je celistvé.

Pokud tvoříš, věz že tvořit musíš vlastní krví!

Pomoz si sám, a pak ti mnohý pomůže.

Povolání je páteří života

Po dvou věcech touží pravý muž: po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku.

Požehnáni jsou zapomnětliví, neboť si berou to lepší i ze svých omylů.

Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli.

Práce je zábava.

Přátelství tvoří společná radost, ne společný pláč.

Přesvědčení jsou věznice.

Radost z malých zločinností uspoří nejeden velký zločin.

Raději zůstat dlužni než platit mincí, jež nenese náš obraz!

Rozkoš - jen zvadlému nasládlý jed, pro ty však, kdož mají vůli lví, veliká posila srdci a pokorně ušetřené víno všech vín.

Slyšíme jen ty otázky,na něž jsme sto nalézt odpověď.

Soucit není nic jiného než morbidní fascinace neúspěchem.

Staň se tím, kým jsi.

Stát je ústav pro slabochy. Silný, energický nadčlověk je pánem sobě i jiným.

Strach lže a ty mu věříš.

Stud, stud, stud - to jsou dějiny lidstva.

Štěstí muže zní: Chci! Štěstí ženy: On chce!

Tajemství, jak sklidit největší plody a největší požitek z bytí, zní: žít nebezpečně.

To nechť je vaší ctí: vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými

Toto budiž vaše manželství - vždycky více milovat než být milován a nebýt až tím druhým.

Udělal jsem to, říká paměť. Nemohl jsem to udělat, říká mi hrdost a trvá na svém tak dlouho, až paměť nakonec ustoupí.

Usiluješ o velikost. Ctí tě to, ale prozrazuje též. Nejsi veliký.

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.

V každém pravém muži je skryto dítě. To si chce hrát.

V manželství existují jen povinnosti a žádná práva.

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.

Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství.

Všechny zamlčené pravdy se stávají jedovatými.

Vůle - tak sluje osvoboditelka, jež přináší radost.

Výhoda špatné paměti je v tom, že stejně příjemné věci prožíváme vícekrát stejně jako poprvé.

Za svým cílem jdu, svým krokem kráčím, váhavé a liknavé přeskočím.

Zvony svou moudrost vyzvánějí: kramáři na trhu přezvučí ji groši!

Žena byla druhým omylem božím.

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování

Žij každý den svého života,jako by byl první a jako by byl poslední.

Život - to je dlouhá smrt.

Život milujeme nikoliv proto, že jsme zvyklí žít, ale proto, že jsme zvyklí milovat.


"Poznej sám sebe", v tom je celá věda.- Teprve na konci poznání všech věcí pozná člověk sám sebe. Neboť věci jsou jen hranicemi člověka. (Ranní červánky - První kniha 48.)

Vládnout. - Jedni vládnou pro rozkoš z vládnutí; druzí, aby nebyli ovládáni: - pro ty je to jen menší ze dvou zel. (Ranní červánky - Druhá kniha 181.)

Už nežádoucí přítel. - Přítele, jehož naděje nedokážeme uspokojit, si raději přejeme mít za nepřítele. (Ranní červánky - Čtvrtá kniha 313.)

Slabé sekty. - Sekty, které cítí, že zůstanou slabé, podnikají hon na jednotlivé inteligentní přívržence a chtějí nahradit kvalitou, čeho se jim nedostává na kvantitě. V tom tkví pro inteligentní lidi nemalé nebezpečí. (Ranní červánky - Čtvrtá kniha 316.)

Náhradní svědomí. - Jeden člověk je druhému jeho svědomím: to je důležité, když ten druhý jinak žádné nemá. (Ranní červánky - Čtvrtá kniha 338.)

Řečnická škola. - Když člověk rok mlčí, odnaučí se žvanit a naučí se mluvit. Pythagorejci byli nejlepší státníky své doby. (Ranní červánky - Čtvrtá kniha 347.)

Marnivost. - Marnivost je strach vypadat originálně, tudíž nedostatek hrdosti, avšak nikoli nezbytně nedostatek originality. (Ranní červánky - Čtvrtá kniha 365.)

Ješitní. - Jsme jako výkladní skříně, v nichž sami ustavičně přerovnáváme, zakrýváme nebo vystavujeme na světlo své údajné vlastnosti, které nám přisuzují druzí, - abychom oklamali sebe. (Ranní červánky - Čtvrá kniha 385.)

Bez ješitnosti. - Vášniví lidé málo myslí na to, co si myslí druzí, jejich stav je pozvedá nad ješitnost. (Ranní červánky - Čtvrtá kniha 394.)

Proti našemu charakteru. - Jestliže se pravda, kterou musíme říci, příčí našemu charakteru - jak se často stává-, chováme se přitom, jako bychom špatně lhali, a vzbuzujeme nedůvěru. (Ranní červánky - Čtvrtá kniha 407.)