Chemická sloučenina vodíku a kyslíku, která produkuje minimálně
bellů, působí erozí na vrstvy hornin uložené podél její trajektorie.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jejíž akustický projev je
minimální, působí erozí na vrstvy hornin uložené podél své trajektorie.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Vzdálenost bodu A (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační
silou, svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod
místem započetí její dráhy) se blíží k nule.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Je-li B bodem ukončení trajektorie malvice, puzené gravitační
silou z bodu A, bod C je kolmým průmětem bodu A a bod A je na stromě,
potom vzdálenost bodů B a C se limitně blíží k nule.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi
Leporidae.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Více než jednou, ale méně než třikrát urči velikost fyzikální či
chemické veličiny, a méně než dvakrát, ale více než nulkrát použij způsobu
obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Velikost fyzikální veličiny určuj dvakráte častěji, nežli používáš
způsobu obrábění, při němž je materiál dělen na části.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného
díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve
zmíněném díle ústící.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného
zemního díla ústícího na povrch a determinovaného drahou subjektu B, sám
opíše dráhu v tomto díle končící.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní
energii, bývá obklopen chlorofylem.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Kdo aplikuje vlastní energii na vykonání práce místo jejího
pozvolného uvolňování do prostoru, bývá obklopen chlorofylem.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami
touto ztrátou ještě více postiženými.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná
číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení
sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků
ze zdroje se šířících.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným než
vodomilnými obratlovci.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu
Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že
náš bývalý restaurační podnik přesídlí do hospodářského stavení.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Pohybuje-li se hladina rtuťového sloupce dolů v období 52 až 22
dní před letním slunovratem, lze očekávat výskyt biblického zapovězeného
území v silážní stavbě.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém
rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule
s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli
s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Při nadměrném pohybu v delším časovém rozpětí s nádobou s držadlem
za účelem jejího naplnění bezbarvou tekutinou se velmi zvyšuje
pravděpodobnost rozdělení této nádoby na dva individuální segmenty.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Při poklesu produktivity práce na nulu se projeví totální
nedostatek kruhového pečiva působícího na obezitu obyvatelstva.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


S poklesem produktivity práce na nulu přestane existovat též veškeré
cukrářské pečivo kruhového tvaru.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle,
se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je
adekvátní původnímu impulsu.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Náraz akustických vln šířících se plynným prostředím nízkých
vrstev atmosféry se odráží od bariéry kompaktního přírodního systému,
přičemž hodnoty zpětné vlny jsou adekvátní původnímu impulsu.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat
zdroj infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje
týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě
dotyčného subjektu.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Inhabitanti Kolumbaria, preparovaní pomocí infračervených
paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus, nevládnou
automatickou mobilitou pro perorální požití.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se
spirituální stránkou nejvyššího bodu přičitatelnosti v souboru
primitivně mytologických představ.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické
soustavy pauperizace.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací
soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky
stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující
a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme
s masožravými savci.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou
kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis
limituje s klesajícím osvitem k nule.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodicím
otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince druhu
Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významné vyšší životní úrovni ve
srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor,
z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické
bytosti, částečně definované tzv. náboženskými segmenty.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály
bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční
transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý
okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak
jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým
ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě
nepříznivě hodnoceny.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového
vztahu domestikovaného vodního opeřence k plození kulturních trav.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce
pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což
je axiom, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě
společnosti.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci
s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu
B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze,
tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství
druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


U závodů na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi, je
poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla
heterosexuálního vztahu, může být použita k transferu vysokých geologických
útvarů.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Kinetickou energii eroticky motivovaného bilaterálního vztahu lze
použít k transportu masivních geologických útvarů.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat
s občankou zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na
základě vyššího stupně intelektu hominis sapiensis se nerovná drahám
libovolného tvaru vedeným libovolným bodem prostoru.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Odolnost rostliny opatřené žahavými chloupky vůči poklesu teploty
pod 273,15 Kelvinů je dokonalá.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Částečná imobilita muskularity, prýštící z pasivity příslušného
cerebroorálního centra, vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince
přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků, jakož i jiného porostu.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Informační kapacita jedince po sistaci srdeční činnosti je rovna
plynovým zplodinám jeho metabolismu.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Důsledky a výtěžnost artikulační aktivity bývají zpravidla
v kompetici ohodnoceny druhou pozicí vyjádřenou kujným nerostem měsíční
barvy, zatímco zdržení se komunikace vlastního úsudku bývá upřednostňováno
a zaujímá v téže kompetici pozici první taktéž představenou kovem,
avšak barvy sluneční.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Používání akustických signálů za využití speciálního hlasivkového
krčního vaziva zaručuje výnos kujného vodivého nerostu, zatímco jejich
neužíváním dochází k zisku kovu cennějšího.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Verbální komunikace, při které poklesne intenzita signálu na minimum
slyšitelné pouze v bezprostředním okolí zdroje, je v přímé korelaci
s jednoduchým strojem na vyorávání brambor.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Zástava encefalické činnosti jedince je zcela irelevantní k oběma
limitním stavům kvantity příjmu tekutin u téhož individua.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Trajektorie pohybu způsobeného odrazy nohou mláděte létajícího
obratlovce kulminuje k maximální délce současně s východem slunce.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Nechť M je množina osob x takových, že x patří do M, právě když
x vydává nonverbální signály S vyjadřující pozitivní emoci E. Dále nechť
f je uspořádání množiny M podle času vzhledem k okamžiku signálu S a
g nechť je dobré uspořádání množiny M. Potom platí:
Je-li y maximální prvek množiny M vzhledem k uspořádání f, potom je také
maximálním prvkem množiny M vzhledem k uspořádání g.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Činnost (vykonání činnosti) nemůže osoba (dále jen proveditel)
provést v období, tedy časovém úseku, které by bylo delší než 1 (jeden)
den ode dne, kdy jsou splněny všechny předpoklady pro vykonání této
(výše uvedené) činnosti proveditelem.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Střední část relativní dráhy slunce mezi nadirem a zenitem vykazuje
vyšší inteligenci nežli táž část dráhy protilehlé.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Poznatky získané cílevědomě v preadolescentním věku jsou adekvátní
poznatkům získaným náhodně ve věku seniorském.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Není pravdou, že existuje jedinec, který vykonal vertikální pohyb
rovnoměrně zrychlený z virtuálního bodu vytvořeného pouze pro religiózní
účely římskokatolickým klérem, pokud předtím přijímal jisté poznatky
soustavným studiem.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


produkce(x) > spotřeba(x) => x = 3
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Vydává-li jedinec druhu Canis Domesticus krátké neartikulované
vokály, lze očekávat, že v téže chvíli nebude schopen androgenního drajvu.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Užitná hodnota malého množství proti mobilitě manuálně zajištěné
ptačí svaloviny je vyšší nežli výrazně větší množství obdobného materiálu
mobilního a obtížně dostupného.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Kapalná substance částečně prchavého charakteru vzniklá postupným
odšťavováním a kvašením bobulovin obsahuje souhrn výroků objektivního
charakteru vystihujících skutečnost v její reálné podstatě.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Chlorid sodný získává ve stupnici hodnot uznávaných statisticky
významnou většinou civilizovaných jedinců vyšší hodnocení nežli v přírodě
mnohem vzácněji se vyskytující kujný nerost získávaný za vynaložení
značného úsilí a nákladů.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Kvalifikovaná a produktivní pracovnice v domácnosti za účelem
získání malé části tělního pokryvu drobného obratlovce dokáže uvést své
tělo do pohybu po parabolické dráze, jejíž koncový a cílový bod leží na
různých stranách bariéry oddělující dvě různé plochy zapsané samostatně
v katastrálních mapách.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Tělesným orgánem se zpevněným skeletonem a obsahujícím nervové
řídicí centrum nelze narušit souvislost bariéry sestavené z kompaktních
částí horniny popřípadě zeminy zpracované do pravidelných kvádrů a
spojené směsí hornin s podstatným obsahem vápence.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Senilní jedinec čeledi Canidae již není schopen akceptovat dosud
neznámé dovednosti.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Personifikujeme-li informaci neodpovídající skutečnosti, jsou její
dolní končetiny silně atrofovány.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Všichni jednotliví zástupci světové aviafauny vyzdvihují pouze
přednosti svého vlastního tělního pokryvu.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Samice domácího lichokopytníka ve vlastnictví podnikatele v oblasti
metalurgie je v přímém tělesném kontaktu s povrchem, po němž se pohybuje.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině


Vrubozobý pták, obvykle domestikovaný za účelem chovu, vydá
charakteristický zvukový projev pokaždé, když je zasažen cílenou ranou.
-- Česká přísloví ve vědecké češtiněZpet