Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit.
-- Wilde


Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.
-- Cervantes


Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod.
-- Achard


Člověk má vždycky něco nutnějšího na práci než se oženit.
-- Nietzsche


Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.
-- Schopenhauer


V manželství existují jen povinnosti a žádná práva.
-- Nietzsche


Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští
-- Mill


Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou
nevolníků, což sumárně činí dvě osoby.
-- Bierce


Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dohromady dva, aby je
unesli... někdy i tři.
-- Dumas ml.


Do manželství se musí skočit jako se skáče do vody.
-- Maurois


Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák.
-- Rochefoucauld


Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak,
jak opravdu vypadá.
-- Stendhal


Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným.
-- Lec


Pokud milující má rád a chce být milován, nemůže se ukázat takový,
jaký opravdu je.
-- Gide


Krásným vlastnostem milované bytosti se můžeme těšit pouze jako
šťastné náhodě.
-- Stendhal


Neobyčejně krásné ženy udivují druhý den méně.
-- Stendhal


Krása pomíjí, blbost je věčná.
-- Nestroy


Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie.
-- Proust


Ženy přikládají větší důležitost své kráse než své inteligenci,
poněvadž muži bývají mnohdy hloupí, ale zřídka slepí.
-- Montherlant


Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybí, kdo otálí i ten, kdo cválá.
-- Shakespeare


Brzy oheň, brzy popel.
-- holandské přísloví


Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život
v čekárně.
-- Pitigrilli


Čím víc jí dávám, tím víc ji mám.
-- Shakespeare


Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají, a dodává ho těm, kteří ho nemají.
-- Diderot


Mám nejraději ženy, když líbají, protože tak musí dlouho mlčet.
-- Achard


Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila.
-- Rousseau


Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň: malý uhasí, velký
rozdmýchává.
-- Sadí


Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.
-- Goethe


Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout
na kraj strašné propasti.
-- Stendhal


Jediné vítězství nad láskou je útěk.
-- Napoleon


Tragický je rozchod jen tenkrát, když dva, kteří se rozešli, si žijí
nadále po boku.
-- Ortega y Gasset


Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí.
-- Disraeli


Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován.
-- Epiktetos


A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí,
a umřeš-li potom, to už není důležité.
-- Hemingway


Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe.
QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS.
-- Petronius


Když lidé vyučují, sami se učí.
HOMINES, DUM DOCENT, DISCUNT.
-- Seneca


Komu je dovoleno hřešit, hřeší méně.
CUI PECCARE LICET, PECCAT MINUS.
-- Ovidius


Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.
MAXIMA ILLECEBRA EST PECCANDI IMPUNITATIS SPES.
-- Cicero


Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned
zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.
-- Seneca


Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele.
-- anglické přísloví


Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo
umírá žízní.
-- španělské přísloví


Bez důvěry není přátelství.
-- Epikuros


Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
-- Hubbard


Nikdo není povinen plnit nemožné.
AD IMPOSSIBILIA NEMO OBLIGATUR.


Z čistého pramene plyne čistá voda.
A FONTE PURO PURA DEFLUIT AQUA.


Nám se líbí více to, co je cizí, a cizím naše.
ALIENUM NOBIS, NOSTRUM PLUS ALIIS PLACET.


Jedni slouží slávě a druzí penězům.
ALII GLORIAE SERVIUNT, ALII PECUNIAE.


Nečiň jiným, co sám nemáš rád.
ALIIS NE FECERIS, QUOD TIBI FIERI NON VIS.


Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.
AMANTES DE FORMA IUDICARE NON POSSUNT.


Přátelům je vše společné.
AMICIS OMNIA SUNT COMMUNIA.


Z ničeho vznikne jen nic.
A NIHILO NIHIL FIT.


Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří se starám,
abych dobře umřel.
ANTE SENECTUTEM CURAVI, UT BENE VIVEREM, IN SENECTUTE, UT BENE
MORIAR.


U dobrého soudce platí více argumenty než svědkové.
APUD BONUM IUDICEM ARGUMENTA PLUS QUAM TESTES VALENT.


Lakomá duše se nenasytí žádným ziskem.
AVARUS ANIMUS NULLO SATIATUR LUCRO.


Nejchtivější má k bídě nejblíže.
AVIDISSIMUS QUISQUE EST EGENO PROXIMUS.


Dvakrát dává, kdo rychle dává.
BIS DAT, QUI CITO DAT.


Dobrá pověst je lepší než peníze.
BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST.


Poznání příčin přináší poznání výsledků.
CAUSARUM COGNITIO COGNITIONEM EVENTORUM FACIT.


Vlídné napomenutí prospěje více než bití.
COMIS ADMONITIO PLUS PRODEST QUAM VERBERA.


Prospěch má mít ten, kdo nese riziko (nebezpečí).
COMMODUM EIUS ESSE DEBET, CUIUS EST PERICULUM.


Nechť je tvá řeč v souladu s tvým životem.
CONCORDET SERMO CUM VITA.


Svědomí (se rovná) tisíci svědkům.
CONSCIENTIA MILLE TESTES.


Proti mocným nikdo není dostatečně vyzbrojen.
CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS.


Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu.
CULPA LATA DOLO PROXIMA EST.


Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život.
CURAE PONE METAS, UT SIT TIBI LONGIOR AETAS.


Protože žiješ poctivě, nedbej na řeči zlých lidí.
CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM.


Bezpečnější je být podvedený, než podvádět.
DECIPI QUAM FALLERE EST TUTIUS.


Práva se nemění, ať jde o velkého či malého.
DE MAIORA ET MINORE NON VARIANT IURA.


Nespadne s mostu, kdo chodí rozumně.
DE PONTE NON CADIT, QUI SAPIENTIA VADIT.


Chudému chybí mnoho, lakomci všechno.
DESUNT INOPIAE MULTA, AVARITIAE OMNIA.


Chybami se učíme.
ERRANDO DISCIMUS.


Chybovat je lidské.
ERRARE HUMANUM EST.


Je povinností mladého (člověka) ctít starší (lidi).
EST ADULESCENTIS MAIORES NATU VERERI.


I jediný vlas má svůj stín.
EIAM CAPILLUS UNUS HABET UMBRAM SUAM.


Výjimka potvrzuje pravidlo.
EXCEPTIO CONFIRMAT REGULAM.


Ze zel volit nejmenší.
EX MALIS ELIGERE MINIMA.


Zkušenost je nejlepší učitelkou.
EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA.


Příležitost dělá zloděje.
FACIT IPSA OCCASIO FUREM.


Činy jsou mocnější než slova.
FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS.


Lhář v jednom, lhář ve všem.
FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS.


Pospíchej pomalu (neukvapuj se).
FESTINA LENTE.


Kdo ztratil důvěru, nemůže již nic víc ztratit.
FIDEM QUI PERDIT, NIL POTEST ULTRA PERDERE.


Kapka rozbíjí kámen ne silou, ale častým padáním.
GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO.


Máme dvě uši, ale jen jedna ústa, abychom více slyšeli než mluvili.
HABEMUS DUAS AURES, SED UNUM OS, UT PLURA AUDIAMUS QUAM LOQUAMUR


Každá lichotivá řeč má svůj jed.
HABET SUUM VENENUM BLANDA ORATIO.


Čiň lidem to, co si přeješ, aby oni činili tobě.
HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI.


Nejedná správně ten, kdo se odnaučuje tomu, čemu se naučil.
HAUD AEQUUM FACIT, QUI GUOD DIDICIT, ID DEDISCIT.


Lidé více věří očím než uším.
HOMINES AMPLIUS OCULIS QUAM AURIBUS CREDUNT.


Čím víc lidé mají, tím více si přejí.
HOMINES, QUO PLURA HABENT, EO CUPIUNT AMPLIORA.


Učený člověk má vždy bohatství v sobě.
HOMO DOCTUS IN SE SEMPER DIVITIAS HABET.


Čestná smrt je lepší než hanebný život.
HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR.


Dobrá pověst je jako druhé jmění.
HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM.


Odpouštěj jiným mnohé věci, ale sobě nic.
IGNOSCAS ALIIS MULTA, NIL TIBI.


Nepřátelskému svědkovi se nemá věřit.
INIMICO TESTI CREDI NON OPORTET.


Závist je průvodkyní slávy.
INVIDIA GLORIAE COMES.


Ve víně je pravda.
IN VINO VERITAS.


Není-li žalobce, odsoudí osud.
IUDICAT FATUM, CUM NEMO ACCUSAT.


Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře.
LAETUS SORTE TUA VIVES SAPIENTER.


Knihy jsou němí učitelé.
LIBRI MUTI MAGISTRI SUNT.
-- Gellius


Kde se kácejí stromy, nasbírá se mnoho třísek.
LIGNA UBI CAEDUNTUR, FRAGMINA MULTA LEGUNTUR.


Jazyk je nejlepší a nejhorší částí těla.
LINGUA EST OPTIMA ET PESSIMA CORPORIS PARS.


Velcí zloději často trestají menší.
MAGNI MINORES SAEPE FURES PUNIUNT.


Kdo chce špatně činit, vždy (si najde) příčinu.
MALE FACERE QUI VULT, NUMQUAM NON CAUSAM INVENIT.


Špatně se vládne (tam), kde luza ovládá vůdce.
MALE IMPERATUR, CUM REGIT VULGUS DUCES.


Střez se mít radost z cizího neštěstí.
MALUM ALIENUM CAVE GAUDIUM FACIAS TUUM.


Největší bohatství má (ten), kdo si žádné nežádá.
MAXIMAS HABET DIVITIAS, QUI NULLAS DESIDERAT.


Med v ústech, žluč v srdci.
MEL IN ORE, FEL IN CORDE.


Paměť je nejpotřebnějším statkem života.
MEMORIA EST MAXIME NECESSARIUM BONUM VITAE.


Lháři nikdo nevěří, i když mluví pravdu.
MENDACI ETIAM VERA DICENTI NEMO CREDIT.


Práva se (tím více) zmenšují, čím více vzrůstá moc.
MINUUNTUR IURA, QUOTIES GLISCIT POTESTAS.


Kdo je umírněný v jídle, je sám sobě lékařem.
MODICUS CIBI, MEDICUS SIBI.


Nejlepší je ve všem zachovávat míru.
MODUS OMNIBUS IN REBUS OPTIMUM EST.


Smrt je jistá, její hodina je nejistá.
MORS CERTA, HORA INCERTA.


Nejlepší smrtí je zemřít a být oplakáván blízkými.
MORS OPTIMA EST PERIRE LACRIMANDUM SUIS.


Mrtvému lvu i zajíci se posmívají.
MORTUO LEONI ET LEPORES INSULTANT.


Mnozí jsou jistě povoláni, ale málokteří jsou vyvoleni.
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.


Pod mnoha ranami padne i dub.
MULTIS ICTIBUS DEICITUR QUERCUS.


Mnoho psů zajícova smrt.
MULTITUDO CANUM MORS EST LEPORUM.


Svět chce být klamán, tedy jej klamejme.
MUNDUS VELT DECIPI, ERGO DECIPIATUR.


Co jsi povinen zaplatit, máš platit s úsměvem.
MUTUO QUOD DEBES, RIDENDO SOLVERE DEBES.


Pod vedením přírody nemůžeme chybit.
NATURA DUCE ERRARE NULLO MODO POSSUMUS.


Nevěř nikomu o sobě víc, než sám sobě věříš.
NEC CUI DE TE PLUS QUAM TIBI CREDAS.


Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví.
NEC SUNT BEATI QUORUM DIVITIAS NEMO NOVIT.


Lakomci nikdy nescházel důvod něco odříct.
NEGANDI CAUSA AVARO NUMQUAM NON FUIT.


Nikdo nemá být rozhodčím ve vlastní věci (při).
NEMO ARBITER IN SUA CAUSA.


Nikdo si s čertem nezahrává beztrestně.
NEMO CUM DIABOLO IOCATUR IMPUNE.


Nikdo není šťasten po všech stránkách.
NEMO EST AB OMNI PARTE BEATUS.


Není soudce bez žalujícího.
NEMO IUDEX SINE ACTORE.


Nikdo z nás není bez viny.
NEMO NOSTRUM SINE CULPA EST.


Nikdo nemiluje vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho.
NEMO PATRIAM, QUIA MAGNA EST, AMAT, SED QUIA SUA.


Nikdo nemůže svléci nahého.
NEMO VESTIMENTA NUDO DETRAHERE POTEST.


Nic nepostrádá ten, kdo po ničem netouží.
NON CARET IS, QUI NON DESIDERAT.


Ne komukoliv tlukoucímu se brána otevře.
NON CUILIBET PULSANTI PATET IANUA.


Není dáno přijít k Múzám širokou cestou.
NON DATUR AD MUSAS VENIRE LATA VIA.


Nemožno činit zlé, aby z toho vzešlo dobré.
NON LICET FACERE MALUM, UT EVENIAT INDE BONUM.


Není všechno zlato, co se třpytí.
NON OMNE, QUOD NITET, AURUM EST.


Všichni neobdivují a nemilují totéž.
NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE.


Jablka nepadají daleko od stromu.
NON PROCUL A PROPRIO STIPITE POMA CADUNT.


Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.
NON PUDOR EST NIL SCIRE, PUDOR NIL DISCERE VELLE.


Nezáleží na tom, jak dlouho, ale jak dobře jsi žil.
NON QUAMDIU, SED QUAM BENE VIXERIS, REFERT.


Nehleď (na to), kolika lidem se líbíš, ale jakým lidem.
NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.


Neučíme se pro školu, ale pro život.
NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.


Člověk má znát svoji míru a ve všem k ní přihlížet.
NOSCENDA EST MENSURA SUI SPECTANDAQUE REBUS.


Poznává se podle doprovodu, kdo sám není znám.
NOSCITUR EX COMITE, QUI NON COGNOSCITUR EX SE.


Získáváš-li nové přátele, važ si (i) starých!
NOVOS AMICOS DUM PARAS, VETEROS COLE!


Žádný věk není příliš pozdní k učení.
NULLA AETAS AD DISCENDUM SERA.


Není žádná sláva předejít osly.
NULLA EST GLORIA PRAETERIRE ASELLOS.


Žádné pravidlo (není) bez výjimky.
NULLA REGULA SINE EXCEPTIONE.


Není růže bez trní.
NULLI ROSAE DEEST SPINA.


Nikdy nebude šťastným, koho bude trápit, že někdo je šťastnější.
NUMQUAM ERIT FELIX, QUEM TORQUEBIT FELICIOR.


Nikde jinde se vina lépe neskryje, než v davu.
NUSQUAM FACILIUS CULPA QUAM IN TURBA LATET.


Příležitost se těžce nabízí, ale lehce ztrácí
OCCASIO AEGRE OFFERTUR, FACILE AMITTITUR.


Všechno nadměrné se obrací ve špatnost.
OMNE NIMIUM VERTITUR IN VITIUM.


Všechno nové je drahé, zevšední, co se denně vidí.
OMNE NOVUM CARUM, VILESCIT QUOTIDIANUM.


Každý začátek je těžký.
OMNE PRINCIPIUM GRAVE.


Každé přirovnání kulhá.
OMNE SIMILE CLAUDICAT.


O všem rozvažuj s přáteli, avšak nejprve sám se sebou.
OMNIA CUM AMICIS DELIBERA, SED DE TE IPSO PRIUS.


Čistým vše čisté.
OMNIA MUNDA MUNDIS.


Nevěř všemu, co lidé říkají.
OMNIA, GUAE DICUNT HOMINES, TU CREDERE NOLI.


Nejlepší je řečník, který málo slovy hodně řekne.
OPTIMUS ORATOR EST, QUI PAUCIS VERBIS PLURIMA DICIT.


Nečinnost vede k nepravostem.
OTIA DANT VITIA.


Rovní s rovnými nejsnáze se sdružují.
PARES CUM PARIBUS FACILLIME CONGREGANTUR.


Malé věci někdy podporují velké.
PARVIS QUOQUE REBUS MAGNA IUVANTUR.


Penězům je třeba vládnout, ne jim sloužit.
PECUNIAE IMPERARE OPORTET, NON SERVIRE


Škodou mnozí lidé zmoudřeli.
PER DAMNUM PLURES EFFECTI SUNT SAPIENTES


Touha po penězích je zhoubou přátelství.
PESTIS IN AMICITIA PECUNIAE CUPIDITAS.


Zjevně jaký pán, takový sluha.
PLANE QUALIS DOMINUS, TALIS EST SERVUS.


Víc vidí (obě) oči, než jedno oko.
PLUS VIDENT OCULI, QUAM OCULUS.


Lépe pozdě než nikdy
POTIUS SERO QUAM NUMQUAM.


Řádné zboží snadno najde kupce.
PROBA MERX FACILE EMPTOREM REPERIT.


Sejde z očí, sejde z mysli.
PROCUL EX OCULIS, PROCUL EX MENTE.


Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří.
QUAE PECCAMUS IUVENES, EA LUIMUS SENES.


Jaký život, takový konec.
QUALIS VITA, FINIS ITA.


Čím budeš větší, tím buď skromnější.
QUANTO MAIOR ERIS, TANTO MODERATIOR ESTO.


Jaká práce, taková odměna.
QUANTUS LABOR, TANTUM PRAEMIUM.


Kdo snadno uvěří, snadno je oklamán
QUI FACILE CREDIT, FACILE QUOQUE FALLITUR.


Kdo kope jámu, spadne do ní (sám).
QUI FODIT FOVEAM, INCIDET IN EAM.


Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí.
QUI TACET, CONSENTIRE VIDETUR.


Kdo seje vítr, sklidí bouři.
QUI VENTUM SEMINAT, TURBINEM METET.


Co si přejeme, tomu rádi věříme.
QUOD VOLUMUS, LIBENTER CREDIMUS.


Kolik hlav, tolik názorů.
QUOT CAPITA, TOT SENSUS.


Opakování je matkou studia.
REPETITIO EST MATER STUDIORUM.


Král je mrtev, ať žije (nový) král.
REX MORTUS, VIVAT REX.


Celý Řím nebyl postaven za jeden den.
ROMA DIE UNA NON TOTA AEDIFICATA.


Lepší je vrátit se než běžet špatně.
SATIUS EST RECURRERE QUAM CURRERE MALE.


(Co je) napsané, zůstane na věky.
SCRIPTA MANENT IN SAECULA SAECULORUM.


Jednou vypuštěné slovo nelze zavolat zpátky.
SEMEL EMISSUM VOLAT IRREVOCABILE VERBUM.


Stáří je nevyléčitelná choroba.
SENECTUS INSANABILIS MORBUS.


Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět.
SI CAREAS AERE, CUPIET TE NEMO VIDERE.


Podáš-li mu prst, zmocní se celé ruky.
SI DIGITUM POREXERIS, MANUM INVADET.


Bez chyb se nikdo nenarodí.
SINE VITIIS NEMO NASCITUR.


Podrž si naději! Naděje jediná člověka nikdy neopouští.
SPEM RETINE SPES UNA HOMINEM NUMQUAM RELINQUIT.


Je hloupé obávat se toho, čemu se nelze vyhnout.
STULTUM EST TIMERE, QUOD VITARI NON POTEST.


Jsem tím, čím ty budeš, byl jsem tím, čím jsi (nápis náhrobní).
SUM, QUOD ERIS, FUI, QUOD ES.


Sám sis to namíchal, sám musíš všechno vyjíst.
TUTE HOC INTRISTI, TIBI OMNE EST EXEDENDUM.


Kde jsou přátelé, tam je i pomoc.
UBI AMICI, IBI OPES.


Kde hřeší starší pokolení, špatně se přiučuje mladší.
UBI MAIOR PECCAT AETAS, MALE DISCIT MINOR.


Jedna vlaštovka jaro nedělá.
UNA HIRUNDO NON FACIT VER.


Abys byl milován, miluj!
UT AMERIS, AMA!


Prázdné nádoby nejvíce duní.
VACUA VASA PLURIMUM SONANT.


Raději chci být zdráv, než bohat.
VALERE MALO, QUAM DIVES ESSE.


Změna působí radost, těší.
VARIATIO DELECTAT.


Slova povzbuzují, příklady táhnou.
VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT.


Hlad je nejlepší kuchař.
CIBI CONDIMENTUM EST FAMES.


Přemýšlím, přemítám a tudíž jsem.
COGITO, ERGO SUM.
-- Descartes


Po smrti sláva pozdě přichází.
CINERI GLORIA SERA VENIT.


Zvyk, obyčej je jakoby druhou přirozeností.
CONSUETUDO QUASI ALTERA NATURA.


Pověst tím více roste, čím dál se šíří.
CRESCIT FAMA EUNDO.


Nevěř pochvalám toho, komu jsi učinil dobře.
CUI BENE FECISTI, NE CREDAS LAUDIBUS EIUS.


Koho chleba jím, toho píseň zpívám.
CUIUS PANEM EDO, ILLIUS CARMINA EDO.


Neodkládejme na zítřek, co můžeme vykonat dnes.
DIE CRASTINO NE DIFFERAMUS, QUAE HODIE FACERE POSSUMUS.


Jeden den poučuje druhý.
DIES DIEM DOCET.


Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
DIES STULTIS QUOQUE MEDERI SOLET.


Musíš se učit tak dlouho, dokud je (na světě) něco, co nevíš.
DISCAS OPORTET, QUAMDIU EST, QUOD NESCIAS.


Bohatý je ten, kdo má dost na tom, co má.
DIVES EST, CUI SATIS, QUOD HABET.


Bohatý je ten, kdo je moudrý.
DIVES, QUI SAPIENS EST.


Učením jiných se učíme sami.
DOCENDO DISCIMUS.


Čím je kdo učenější, tím je skromnější.
DOCTISSIMUS QUISQUE EST MODESTISSIMUS.


Učeným se nikdo nerodí (žádný učený z nebe nespadl).
DOCTUS NEMO NASCITUR.


Ve svém domě každý pánem (můj dům, můj hrad).
DOMI SUAE QUILIBET REX.


Někdy zákony spí, nikdy však neumírají (nepřestanou platit).
DORMIUNTALIQUANDO LEGES, NUNQUAM MORIUNTUR.


Dokud dýchám, doufám. Dokud žiješ, sluší se doufat.
DUM SPIRO, SPERO. DUM VIVIS, SPERARE DECET.


Když dva dělají totéž, není to totéž.
DUO CUM FACIUNT IDEM, NON EST IDEM.


Je nutno jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl.
EDERE OPORTET, UT VIVAS, NON VIVERE, UT EDAS.


Ze dvou zel je třeba vybrat menší.
E DUOBUS MALIS MINUS ELIGENDUM.


Po ovoci se pozná strom.
E FRUCTU COGNOSCITUR ARBOR.


Důvěřuj, avšak hleď komu (důvěřuješ).
FIDE, SED CUI, VIDE.


Konec korunuje dílo (konec dobrý, všechno dobré).
FINIS CORONAT OPUS.


Marně se namáhá (ten), kdo se chce líbit všem.
FRUSTRA LABORAT, QUI OMNIBUS PLACERE STUDET.


Povzbuzováním prospěješ často více než káráním.
HORTANDO SAEPE PLUS PRODERIS QUAM VITUPERANDO.


Nic lidského nepovažuji za cizí.
HUMANA NIHIL A ME ALIENUM PUTO.


Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět.
HUMANUM AMARE EST, HUMANUM AUTEM IGNOSCERE.


Mýlit se je lidské, ale setrvávat (v omylu) je ďábelské.
HUMANUM EST ERRARE, SED DIABOLICUM PERSEVERARE.


Malí trpí, když se mocní vadí (perou).
HUMILES LABORANT, UBI POTENTES DISSIDENT.


Zlato se zkouší ohněm, ctnost (statečnost) neštěstím.
IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.


Neznalost zákona škodí a nikoho neomlouvá (nikomu není omluvou).
IGNORANTIA IURIS NOCET, NEMINEM EXCUSAT.


Mrtvému lvu netrhej hřívu.
NOLI BARBAM VELLERE MORTUO LEONI.


Darovanému koni na zuby nehleď.
NOLI EQUI DENTES INSPICERE DONATI.


Jména hloupých na všech místech (sloupích).
NOMINA STULTORUM UBIQUE LOCORUM.


Není k nikomu dobrý, kdo je špatný sám k sobě.
NON BONUS EST ULLI, QUI MALUS SIBI IPSE.


Království nesnese dva (uchazeče o trůn).
NON CAPIT REGNUM DUOS.


Nic neprospívá, co by nemohlo též škodit.
NIL PRODEST, QUID NON LAEDERE POSSIT IDEM.


Hladový dav se neumí bát.
NESCIT PLEBS IEIUNA TIMERE.


Vypuštěné slovo se nedokáže vrátit.
NESCIT VOX MISSA REVERTI.


Nezná nic, kdo zná vše stejně.
NIHIL NOVIT, QUI AEQUE OMNIA.


Nešetřit je počátek bídy.
NIHIL PARCERE EGESTATIS EST INITIUM.


Nic nedokazuje, kdo nadmíru dokazuje.
NIHIL PROBAT, QUI NIMIUM PROBAT.


Nic nevědět, to je nejpříjemnější život.
NIHIL SCIRE EST VITA IUCUNDISSIMA.


Nicneděláním se lidé učí dělat špatné věci.
NIL AGENDO HOMINES MALE AGERE DISCUNT.


Nad nevděčného člověka nic horšího země nerodí.
NIL HOMINE TERRA PEIUS INGRATO CREAT.


Manželství a makaróny chutnají jen za tepla.
-- italské přísloví


Po letech se i nejbližší duše k sobě otáčejí tou nejpodivnější a
nejneočekávanější stranou.
-- Dygat


Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat.
-- dánské přísloví


Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.
-- Twain


Manželství je památka na lásku.
-- Rowlandová


Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se
v lásce žena, vdá se.
-- Vauvenargues


Ženy zklamané muži chtějí se za ně provdat; je to stejně dobrý
způsob pomsty jako každý jiný.
-- Beaumanoir


Muž se žení, protože se zamiloval. Žena se zamilovala, protože se
chce vdávat.
-- Duvernois


Dobře se pověsit - to vyloučí možnost špatně se oženit.
-- Shakespeare


Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev.
-- Moliere


Není pořád májový večer.
-- holandské přísloví


Ke sňatku potřebuješ víc než čtyři bosé nohy v posteli.
-- anglické přísloví


Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.
-- Alain


Před manželstvím se domníváme, že milujeme - v manželství se to
teprve učíme.
-- Kästner


Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední.
-- Rowlandová


Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný,
ale nesmí si zvyknout, že je ženatý.
-- Laub


Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne
- proti zvyku.
-- Balzac


Manželství je věda.
-- Balzac


Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři.
-- Franklin


Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět.
-- Erasmus Rotterdamský


V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném
manželství se všechno dává a přijímá.
-- Ortega y Gasset


Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to bude.
-- Mencken


Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu.
-- Shakespeare


Je-li jejich vzájemná láska ušlechtilá a svobodná, může nalézt
hrdinné vyjádření v tom, že se oba dobrovolně stanou otroky.
-- Chesterton


Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění
produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě
ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky.
-- Brecht


Na světě je skutečně hodně žen a některé z nich jsou krásné. Kde však
najdu druhou takovou tvář, jejíž každý rys, každá vráska vyvolá
nejsilnější a nejsladší vzpomínky mého života?
-- Marx


Když ti, kdo se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo,
co by jim vzala.
-- Byron


V lásce je nejdůležitější vytrvat a stát se nepostradatelným.
-- Maugham


Sedmi let je třeba, aby se znovu vrátil první rok manželství.
-- francouzské přísloví


Manželství je zlo, ale nutné.
-- Menandros


Manželství je nebe a peklo.
-- německé přísloví


V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které
přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost.
-- Maurois


Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka.
-- Feuerbach


Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle.
-- Talmud


Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu.
-- české přísloví


Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami.
-- Stevenson


Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám.
-- Růžička


Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik,
aby usmiřovala.
-- Jean Rostand


V manželství je třeba se někdy přít, neboť tak se vzájemně o sobě
něco dozvíme.
-- Goethe


V hněvu vyvře, co na srdci vře.
-- české přísloví


Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu.
-- Beecher


Do žen a do melounů se nevidí.
-- italské přísloví


Žena je docela obyčejný tvor, o němž sis udělal krásnou představu.
-- Flaubert


Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou.
-- Wilde


Nerozčiluj se, když máš pravdu, ani když má pravdu žena. Hádka bývá
účelná jen v pochybných případech, kdy potřebuješ záležitost zatemnit.
-- Jean Rostand


Jestliže je žena v neprávu, pak první, co musíš udělat, je okamžitě
ji odprosit.
-- Frasnay


Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu,
ať ji má nebo nemá.
-- Hubbard


U žen je všechno srdce, dokonce i hlava.
-- Jean Paul


Chytrá žena má milióny nepřátel - všechny hloupé muže.
-- Ebner-Eschenbachová


I hloupý muž se pokládá za něco lepšího než je žena.
-- mongolské přísloví


Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hříčky, když zestárnou, máme být
jejich služkami.
-- Světlá


Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a
válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu,
kterou musel uplatnit.
-- Maurois


Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu,
kromě snad vaření a dámské módy.
-- Birkenhead


Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést.
-- Kirk Douglas


Práce muže trvá do slunce západu, práce ženy není hotova nikdy.
/1655/
-- XY


Práce oslabuje muže a posiluje ženy.
-- africké přísloví


Muž chce ženu natolik chytrou, aby pochopila, jak je moudrý a
natolik hloupou, aby se mu obdivovala.
-- Zangwill


Každý genius je pro lidstvo ztracen, jestliže se narodí jako žena.
-- Stendhal


Největší ctižádost ženy je vzbuzovat lásku.
-- Moliere


Ženě je naprosto nepochopitelné, jak ji může někdo nemilovat.
-- Maugham


Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji
celou tu dobu bez přestání.
-- Achard


Nemůžeš prožít celý den v radosti, jestliže ho strávíš se ženou.
-- Simonides


Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá
existence.
-- Byron


Osobnost ženy je vždy rozpolcena, kdežto osobnost muže má za cíl
jen sebe
-- Staelová


Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži.
-- Conrad


Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit.
-- Staelová


Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek; neboť věci
mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější.
-- Franklin


Narodit se je dobrodružství nebezpečnější pro ženu než pro muže.
-- O. Henry


Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se
nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.
-- Rowlandová


Ze špatných milenců se rekrutují dobří manželé.
-- Žáček


Žena je silná jedině mírou neštěstí, kterým může potrestat svého milence.
-- Stendhal


Kde by byla moc žen, kdyby nebylo ješitnosti mužů.
-- Ebner-Eschenbachová


Kdyby jen bylo možné klesnout do náruče ženy - a přitom neupadnout
do jejích rukou!
-- Montherlant


Jak by byly ženy miloučké, kdyby nechtěly být šťastné!
-- Guitry


Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich.
-- Byron


Žena je jenom žena. Ale dobré cigáro, to je přece pokouřeníčko!
-- Kipling


Z pozemských statků nejlepší je dobrá žena; špatná žena je nejtrpčí
úděl života
-- Simonides


Kto má mrcha ženu, netreba mu krenu.
-- slovenské přísloví


Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna
dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho.
-- Cervantes


Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel každý jen tu
svou má za onu jedinou.
-- Lessing


Svou ženu bych si nechtěl vzít.
-- Martialis


Jsou dva druhy žen: oženit se s jedněmi je šílenství, oženit se
s druhými je zločin.
-- Slaughter


Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři; manželství se
špatnou ženou je jako bouře v přístavu.
-- Vauvenargues


Není na světě nic hroznějšího než nenáviděný domov. Být nešťasten ve styku
s jinými lidmi je přirozené, ale být nešťasten doma přirozené není.
-- Pascal


Když se kára a buvol shodnou, nezáleží na tom, jaká je cesta.
-- indické přísloví


Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem.
-- Goethe


V každé ženě je zárodek dobré manželky... Jaký pán, takový krám.
-- Zola


Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni
se svými ženami.
-- Voltaire


Největší díla zásluhy o obecné blaho nalézáme na účtech mužů
neženatých a bezdětných.
-- Bacon


Jedna hádka s manželkou mne stojí víc energie než pět tiskových konferencí.
-- De Gaulle


Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější.
-- Caesar


Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim
v jejich realizaci.
-- Wilde


Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž,
než přítomnost skutečné ženy - manželky, milenky, přítelkyně.
-- Maurois


Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
-- Rousseau


Jenom se žeňte, beze všeho. Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou,
dostaneš-li zlou, zůstaneš filosofem.
-- Sokrates


Ženy nedokážou poradit, umí jen talentovaně odrazovat.
-- Pitigrilli


Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich
stovky, které nám vnukají hlouposti.
-- Napoleon


Adam musí mít Evu, které by ukázal, co udělal.
-- německé přísloví


Žena je budoucnost muže.
-- sumerské přísloví


Největší předností některých mužů je jejich žena.
-- Sandová


Každý muž si přeje mít ženu, která v něm bude podněcovat jeho lepší
vlastnosti a snahy - a druhou ženu, která by mu pomohla na ně zapomenout.
-- Rowlandová


Úspěšný člověk často vděčí za svůj úspěch své první ženě a za druhou ženu
tomu úspěchu.
-- Garcon


Dva lidé jsou vždy dva extrémy.
-- Hebbel


Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu
rozdílní, abychom se milovali. Ano, podobní, a přece rozdílní.
-- Rousseau


Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení
a trošku lásky; chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout
spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení.
-- Maurois


Ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne abychom je chápali.
-- Wilde


Moje žena mne tak miluje, že mi někdy i rozumí.
-- Pascal


Muž a žena - jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco
úplně jiného: muž ženu a žena muže.


Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje.
-- Wilde


Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech.
-- španělské přísloví


Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.
-- Jean Paul


Často uzavřou dva idioti sňatek z rozumu.
-- Brudziňski


Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny.
-- francouzské přísloví


Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez
manželství.
-- Franklin


Spousta lidí má manželské trable a ani o tom neví.
-- Herford


Ostatně je nesnadné některým manželům být věrný.
-- Moliere


Čím lepší dělník, tím horší manžel.
-- francouzské přísloví


Manžel je to, co zbude z milence, když je z něj vytažen nerv.
-- Rowlandová


Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj.
-- italské přísloví


Jsou muži, jejichž žena vskutku neví, co chtějí. Ženy ostatních
mužů to však vědí.
-- Faure


Jedině to, že jsou jim věrné, spojuje ještě některé ženy s jejich
manžely.
-- Guitry


Manželství je vyzvání přírody na souboj.
-- Rolland


Cizí žena se zdá hezčí
-- italské přísloví


Násilí, které si činíme, abychom zůstali věrni milovanému, nemá
větší cenu než nevěra.
-- Rochefoucauld


Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho
jméno zůstalo synonymem moudrosti.
-- Barrymore


Nejkrutější pomsta je - zůstat svému muži věrná.
-- Bossuet


Žena krásná a věrná je tak ojedinělá jako dokonalý překlad poesie.
Překlad obyčejně není hezký, když je věrný, a není věrný, když je
hezký.
-- Maugham


Je-li některá žena věrna svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu
třetímu.
-- Wilde


Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram.
-- Rowlandová


Jsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženou.
-- Kraus


Není počestných žen, které by tím nebyly už dlouho znuděny.
-- Rochefoucauld


Je to často jen otázka nábytku. Pro ženu je těžší zůstat věrnou
v pokoji s gaučem, než v místnosti, kde jsou jen křesla.
-- Rey


Žena, která chce odmítnout, řekne jenom ne. Žena, která vysvětluje,
chce být přesvědčena.
-- Musset


Žena, která vyslyšela jednou, vyslechne i podruhé. A při odmítnutí
se můžete vždycky odvolat.


Jednou je nikdy, ale dvakrát je zvyk.
-- dánské přísloví


Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži.
-- Maurois


Nic není na světě slabšího než muž.
-- Homér


Často by se muž spokojil s drobnými projevy přízně od ženy, jíž se
dvoří, ale neodvažuje se být nezdvořilý, stane se jejím milencem.
-- Rey


Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela.
-- Moliere


Nejnebezpečnějšími soky jsou právě nejodlišnější mužové.
-- Stendhal


Míň hřeší ta, jež hřešit smí.
-- Ovidius


Jenom žena ví, čeho je žena schopna.
-- Maugham


Ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč.
-- arabské přísloví


Ženy jsou všeho schopné. Jsou schopné se dokonce zamilovat do svých
mužů.
-- Jókai


Jen málo slov zní tak pohrdlivě jako slovo manžel.
-- Pitigrilli


Manželé žen, které obdivujeme, nám připadají vždycky hloupí.
-- Feydeau


Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže.
-- francouzské přísloví


Chceš-li si zachovat přízeň domu, kam přicházíš jako přítel,
vyhýbej se stykům s jeho ženami.
-- Prahotep (Starý Egypt)


Nemáme milovat manželky svých přátel. Dobrá, ale jak se dostat
k manželkám nepřátel?
-- Moore


Žárlivost je štěkání psa, které láká zloděje.
-- Kraus


Muž je žárlivý, když miluje; žena i když nemiluje.
-- Kant


Ženská žárlivost je vždycky trochu starší než ženská láska.
-- Jean Paul


U ženy je láska stejně často dcerou žárlivosti jako její matkou.
-- Börne


Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich.
-- Achard


Existují tak marniví muži, že jsou hrdi na ty, kdo jim nasazují
parohy.
-- Rey


Žárlivost je oheň - parohy se v něm snad scvrknou, ale ten zápach!
-- Swift


Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce
ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá
věřit jemu samému.
-- Grillparzer


Žárlivost se vždy rodí s láskou, ale vždycky s ní neumírá.
-- Rochefoucauld


Vlastnický instinkt bývá často silnější než sebevětší láska a často
bývá také považován za tu největší lásku.
-- Dygat


Zahradníkův pes, i když sám o kaši ve své misce nestojí, vrčí na
každého, kdo se k ní přiblíží.
-- Lope de Vega


Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.
-- Bunin


V žárlivosti je víc sebelásky než lásky.
-- Rochefoucauld


Zdání žárlivosti je poslední úsluha prchající lásky.
-- XY


Žárlivost vyžadujeme jenom od toho, na koho bychom mohli sami
žárlit.
-- Stendhal


Někdy je příjemné mít žárlivce - pak často slyšíme hovořit o tom,
co bychom rádi dělali.
-- Rochefoucauld


Snažte se zdát se věrnou a já se vynasnažím vám to věřit.
-- Moliere


Ženy by povětšině byly vyléčeny ze žárlivosti, kdyby se jednou
nestranně podívaly na své manžely.
-- Scribe


V milování jde podvod skoro vždy dále než nedůvěra.
-- Rochefoucauld


Mějte ženu, která nevěří tomu, co vidí.
-- Valéry


Nedůvěra osekává strom lásky.
-- ruské přísloví


Není třeba pouze nechovat nedůvěru, nýbrž je nutno mít přímo nechuť
k nedůvěře... odhodlanou vzdornost proti náhodám života.
-- Stendhal


Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak
proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě
současně místa pro víc než jeden takový poměr.
-- Shaw


Trvalá malá pochybnost, kterou je třeba konejšit, toť to, co
zakládá věčnou touhu, toť to, co zakládá život šťastné lásky.
-- Stendhal


Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř a
kdo je uvnitř, chce ven.
-- arabské přísloví


Rozvod se objevuje v historii současně s manželstvím. Nebo snad - o
několik týdnů později.
-- Voltaire


Hlavní příčinou rozvodů je manželství.
-- Achard


Místo manželů je proti sobě u sebe.
-- Páral


Je nutno mít úctu ke svobodě člověka, s kterým žijeme.
-- Černyševskij


To musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná
důvěra a neomezená svoboda.
-- Němcová


Nic tak neváže člověka k člověku, jako bezradnost.
-- XY


Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo.
-- Ionesco


Není nic lepšího nad život bez manželství.
-- Horatius


Další výhodou starého mládence je, že si může obouvat ponožky
kterým chce koncem.
-- Nestroy


Mládenec si žije jako král a umírá jako pes, ženatý žije jako pes a
umírá jako král.
-- Anouilh


Bojíte-li se samoty, nežeňte se.
-- Čechov


Dosť času je dva roky pred smrťou sa oženiť.
-- slovenské přísloví


Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý
rok a neoženil se.
-- Grillparzer


K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také
k chladnému a opuštěnému stáří.
-- Stevenson


Co nám udělá stáří, když jsme dva?
-- Stendhal


Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.
-- Maurois


Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde
nerodí.
-- Sainte-Beuve


Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny?
-- Wilde


Ženatí muži žijí déle - nebo jim to alespoň tak připadá.
-- Nestroy


Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle
tedy nestojí za nic.
-- Nietzsche


Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je
jen ukazuje.
-- Fosdick


Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné, úspěch a nezdar
je jedině ve vás.
-- Maurois


Manželství je dobré pro dobré.
-- španělské přísloví


Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství.
-- Wilde


Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým.
-- Voltaire


Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež
každý lepší hlupák může dělat totéž.
-- Shaw


Manželství bez dětí - den bez slunéčka.
-- české přísloví


První polovinu života nám ničí rodiče, druhou děti.
-- XY


Ve svých dětech žijeme dál.
-- Euripides


V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti.
-- Tolstoj


Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež
sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost.
-- Ruskin


Děti mohou jen žít, dospělí musí zápasit.
-- Tolstoj


Šťastné jsou pouze děti, ale ani ty ne nadlouho.
-- Gorkij


Len dotial človek bez starosti žije, dokial si gombík zapät nevie.
-- slovenské přísloví


Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby byl člověk počat, jakmile
se však narodil, jest na sebe vzíti péči pilnou a úzkostlivou, aby
byl odchován a vychován.
-- Platón


Vychovávání je věc rodinná; z rodiny vychází a do ní se zpravidla
vrací.
-- Herbart


Jeden otec je lepší než sto učitelů.
-- norské přísloví


Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.
-- Fabre


Člověk se může stát člověkem pouze vychováním.
-- Kant


Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby
nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných.
-- Mill


S dětmi, s nimiž si rodiče nedělali starosti, často mívají starosti
dějiny.
-- Brudziňski


Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci
s dobrými zákony.
-- Hegel


Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je člověku možno
uložit.
-- Kant


Nejlepší výchovná metoda je, obstarat dítěti dobrou matku.
-- Morgenstern


Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou
matkou, ale také šťastným člověkem, a toho mnoho lidí nedosáhne.
-- Fromm


Vychovávání není nic více než navykání.
-- Rousseau


Ohýbaj ma mamko, zakial som ja Janko
keď ja budem Jano, nezohneš ma, mamo.
-- slovenské přísloví


Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů. Nehovte
nikdy dětským vrtochům.
-- Locke


Mnoho cukru dítěti zkazí zuby muž.
-- německé přísloví


Když děti nedělají nic, dělají nezdobu.
-- Fielding


Povolnost, příliš velká shovívavost a hýčkání dělají z dětí tvory
rozmarné, vzpurné a domýšlivé, mlsné, líné a nesnesitelné; vyrostou
a zůstávají dětmi.
-- Goya


Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz, jestliže
odpustíš, že potom více trestati budeš.
-- Šalomoun


Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč.
-- čínské přísloví


Celé to naše vychovávání obvykle spočívá v tom, že děti káráme pro
přestupky malé a že je trápíme pro činy lhostejné, nemající ani
významu, ani následků.
-- Montaigne


Jsou rodiče, kteří se mstí svým dětem za to, že je od začátku
špatně vychovávali.
-- Carmen Silva


Nemůžeme děti tvořit podle své vůle... musíme je mít a milovat a
vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.
-- Goethe


Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho
získali.
-- Rousseau


Kto si prvé dieťa dobre vychováva, ten už aj ostatným poklad zanecháva.
-- slovenské přísloví


Dobré děti se vychovávají samy.
-- norské přísloví


Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi.
-- Luther


Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní.
-- Plautus


Z čeho odvozujete privilegium a moc rodičů, když ačkoli jste starý
člověk, děláte věci horší než vaše dítě?
-- Iuvenalis


Lepší dobrý príklad ako Písma výklad.
-- slovenské přísloví


Chcete-li vychovat člověka, začněte jeho babičkou.
-- XY


Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.
-- Démokritos


Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.
-- XY


Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a
dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás.
-- Pristley


Žádný otec a matka nepovažují své děti za ošklivé.
-- Cervantes


Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.
-- Seneca


Rodič, který by byl schopen vidět své dítě tak, jaké skutečně je,
by potřásl hlavou a řekl: Vilík nestojí za nic, prodáme ho!
-- Leacock


V době, kdy si můžeme dovolit mít děti, míváme už vnuky.
-- XY


Jeden otec uživí spíš deset dětí než deset dětí jednoho otce.
-- holandské přísloví


Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se k tobě chovaly tvé
děti.
-- Isokrates


Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš
mu potravu pro celý život.
-- čínské přísloví


Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl
prostřednictvím dětí; ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech.
-- Fromm


V mládí každý věří, že svět začal teprve jím, že je tu vlastně
všechno jen kvůli němu.
-- Goethe


Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí,
že jsou střízliví.
-- Chesterfield


Pomlouvání mladých lidí je nezbytná součást duševní hygieny starých
a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh.
-- Smith L. P.


Jak staří hudou, tak mladí pískají.
-- německé přísloví


Co do sudu přijde nejdřív, tím je cítit napořád.
-- islandské přísloví


Od starého vola učí se orat mladší.
-- Iuvenalis


Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače
o jejich činech, jejich velikosti, a s tichou radostí vidí sebe
připojena na konec té krásné řady.
-- Goethe


Stáří se má ctít, mládí bránit.
-- německé přísloví


Co jsi zdědil po svých otcích, toho musíš dobýt, abys to skutečně
měl.
-- Goethe


Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka,
pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.
-- Wilde


Mládí je hned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože.
-- Schiller


Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy i
všechny ostatní lidi na světě.
-- Saroyan


Mladí lidé se hodí spíš k tomu, aby vynalézali, než aby soudili.
-- Bacon


Vejce poučuje kuře, jak se snáší.
-- švédské přísloví


Mladý doktor musí mít tři hřbitovy.
-- německé přísloví


I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku.
-- Goethe


Přesvědčení, které o sobě mládež má: že by všechno na světě zařídila
a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá
snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také - a ještě více - krásné a
povzbudivé.
-- Josef Čapek


Starci rádi udílejí dobrá ponaučení, aby se utěšili nad tím, že už
nemohou dávat špatné příklady.
-- Rochefoucauld


Staří jdou špatně, ale radí dobře.
-- dánské přísloví


Mladí netrpí ani tolik svými chybami, jako opatrností starých.
-- Vauvenargues


Mládí touží po experimentu.
-- Stevenson


Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
-- Platón


Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, aby je vybízeli k něčemu jinému.
-- Rowlandová


Leckdo neposlouchá ani rozumu, ani dobrých rad a chybuje vědomě
jenom ze strachu, aby nebyl nikým ovládán.
-- La Bruyere


V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady.
-- německé přísloví


Pivo mladé čep vyráží.
-- české přísloví


Každé pachole plno svévole.
-- české přísloví


Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu.
-- Churchill


Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled.
-- Goethe


Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým.
-- Chaplin


Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem.
-- Schiller


Jak velký jsem byl muž, když jsem byl ještě malý kluk.
-- Börne


Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu.
-- Cézanne


Doufám, že budu studentem až do konce života.
-- Čechov


Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky,
s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.
-- Sartre


Žádný mladý člověk si nepřeje být mladší.
-- Swift


Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let.
-- Hubbard


Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme.
-- italské přísloví


Staří jsme - ale jsme chytří?
-- Goethe


Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.
-- Hemingway


Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý; v podstatě ale
má člověk s příbývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý,
jako byl.
-- Goethe


Jen málo lidí neprozrazuje již prvními příznaky pokročilejšího
věku, kterým směrem se nachýlí jejich tělo i duch.
-- Rochefoucauld


S přibývajícím věkem ubývá soudnosti a geniality.
-- Kant


Stáří je parazit vlastního mládí.
-- Karel Čapek


Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším.
-- anglické přísloví


Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých
vědomostí.
-- Talmud


V každém případě jsem rád, že lidé budou jednou vědět, s jaké výše
jsem klesl.
-- Montaigne


Starý ukazuje, jaký byl mladý.
-- norské přísloví


Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože
každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec.
-- Werich


Starý člověk chutná po mladém.
-- německé přísloví


Když je něco jeden rok sele, je to druhý rok vepř.
-- holandské přísloví


Nepíchá-li trn, když je mlád, sotva už kdy píchat bude.
-- francouzské přísloví


Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda
má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
-- Karel Čapek


Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už
posuzován svými, svou generací.
-- Goethe


Staří jsme, když začneme na mládež naříkat, anebo když jí začneme
nadbíhat.
-- Laub


Nedůvěřuji dětem, když se smějí mým vtipům.
-- Steinbeck


Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ne v manželství.
-- Sobotka


Uhlí se vysmívá popeli.
-- africké přísloví


Ta stařenka, která táhne na provaze kozu, je potřebnější a cennější
než sedmero divů světa, kdo myslí a cítí, že ona je k nepotřebě,
ten je vrah.
-- Rózewicz


Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.
-- Sofokles


Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.
-- Swift


Škoda: být starý je jediný způsob, jak žít dlouho.
-- Lesseps


Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale
proto, že přestává naděje.
-- Jean Paul


Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž.
-- Goethe


Bohužel, budoucnost není již tím, čím bývala.
-- Valéry


Starý dům má temná okna.
-- dánské přísloví


Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek.
-- francouzské přísloví


Stáří nepřichází samo.
-- švýcarské přísloví


Lékařský výzkum udělal takové pokroky, že koneckonců už na světě
není zdravého člověka.
-- Huxley


Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé někde jinde.
-- XY


Kde sa mnoho pije, žere, tam otvára nemoc dvere.
-- slovenské přísloví


Tlustí lidé žijí kratší dobu, ale jedí déle.
-- Lec


Tragédie pokročilých let nespočívá v tom, že stárneme, ale v tom,
že zůstáváme mladí.
-- Wilde


I stará kočka má chuť na mléko.
-- švédské přísloví


Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech.
-- Cocteau


Jaro nepřináší podzimní ovoce a nehřeje jako srpnové slunce.
-- Aragon


Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu.
-- Shaw


Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým
pátým, před padesátým pátým... pořád musíme přesouvat hranici.
-- Renard


Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat.
-- Blumenthal


To není žádné umění být mladý, když nám je dvacet čtyři let.
-- Chaplin


Mladý může být každý; dlouho ale trvá, než se do toho vpravíme.
-- Churchill


Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád.
-- bulharské přísloví


Mládí není období života, ale duševní stav.
-- Goethe


Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát
hezká.
-- XY


Zestárnout není umění - umění je to snést.
-- Goethe


Večer života přináší sebou i svoji lampu.
-- Joubert


Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí
vtělili do díla, které nestárne s námi.
-- Schopenhauer


Koho bozi milují, umírá mlád.
-- Menandros


Zatrpklé stáří není nic radostného; zatrpklé mládí je smutnější a
nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi
zatrpklými generacemi mladých.
-- Šalda


Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá
na tváři.
-- Montaigne


I čert byl krásný, když byl mladý.
-- francouzské přísloví


Uschlé listí nehyzdí krásné stromy.
-- kurdské přísloví


Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou
umělecká díla.
-- Goethe


Stará větev praská, když se má ohnout.
-- dánské přísloví


Člověk zůstává mladý, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové
vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.
-- Ebner-Eschenbachová


Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben
v šedesáti letech.
-- Lichtenberg


To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opuštění ideálů.
-- Světlá


Stárnou jen lidé bez zásad.
-- Börne


Ničím nestárne člověk rychleji než neustálou myšlenkou na to, že
stárne.
-- Lichtenberg


Duše napomáhá tělu... je to jediný pták, který klec podpírá.
-- Viktor Hugo


V mém věku si už nemohu dovolit, abych se cítil špatně.
-- Churchill


Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný
člověk nemá čas.
-- Maurois


Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost.
-- Hemingway


Žádná píseň není tak dlouhá, aby jí nebylo konce.
-- české přísloví


Smrt se neřídí našimi plány.
-- Moliere


Čekal jsem to, ale ne tak brzy. /náhrobní nápis/
-- XY


Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky
a ne časem.
-- Seneca


Život je krátký, samozřejmě, ale v poměru k čemu.
-- Maurois


Je to vzácná shovívavost přírody, že nás tak dlouho nechává naživu.
-- Montaigne


Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha
nemocem a svízelům.
-- Aischylos


Šťasten kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby ho vzala.
-- Bacon


Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by
uznávali, že je největším zlem; třeba je pro člověka největším
dobrem.
-- Platón


Pro člověka, který splnil svou povinnost, je smrt přirozená a
vítaná právě tak jako spánek.
-- Santayana


Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama.
-- Publius Syrus


Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít.
-- Van Dyke


Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
-- Kant


Přemýšlení o smrti je přemýšlením o svobodě.
-- Montaigne


Všechny naše vědomosti nám dopomáhají k tomu, že umíráme daleko
bolestnější smrtí než zvířata, která nic nevědí.
-- Maeterlinck


Když člověk nemá žádnou obraznost, je smrt pro něj lehká.
-- Céline


Moudrostí je pozorování života, ne smrti.
-- Spinoza


Proti narození a smrti nemáš léku. V mezidobí zachovej radost.
-- Santayana


Umřít - na tom nic nového není, ani žít ovšem není novější.
-- Jesenin


A smrt je zlo - tak bozi uznali: vždyť kdyby byla krásná, též by
zmírali...
-- Sapfó


Smrt je hořký truňk.
-- české přísloví


Ještě nikoho jsem neviděl umírat vesele.
-- Schiller


Je-li někdo mrtev, je to nadlouho.
-- francouzské přísloví


Nejstarší a největší láska je láska k životu.
-- Plutarchos


Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby
všichni plakali, až jej budeš opouštět.
-- Konfucius


Copak může umřít, když nemá komu?
-- Hrubín


Každý umírající umírá první.
-- Ionesco


Životní partnery potřebujeme už proto, abychom jim mohli
předhazovat, že je nepotřebujeme.
-- XY


Žena nás zamíchává do života.
-- Morgenstern


Poněvadž součástí milované ženy se stalo všechno, co je na světě
krásného, jste najednou odhodláni dělat vše, co lze na světě dělat
krásného.
-- Stendhal


Láska je touha po kráse.
-- Tasso


Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají
za lásku a důvěrnost.
-- Fromm


Zamilovaní jsou blázni.
-- Plautus


Milovat a být rozumný nemůže ani bůh.
-- Publius Syrus


Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám.
-- čínské přísloví


Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.
-- Maurois


Když člověk ví, proč miluje, tak nemiluje.
-- Jesenský


Přátelství stejně jako láska pramení z nedorozumění.
-- Dygat


Porozumět si navzájem znamená milovat se méně.
-- Rey


Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se
oženit.
-- Bass


Veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme.
Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat - leda chudě.
-- Leonardo da Vinci


První předchůdcové v lásce jsou oči.
-- české přísloví


Největší ze všech statků je krása ženy.
-- Schiller


Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství.
-- Nietzsche


Kouzlo žen je věc zcela vnější, věc reklamně propagační povahy a
nijak nevysvětluje jejich charakterové vlastnosti.
-- Dygat


Jaká je to podívaná! Ale ach! Jen podívaná!
-- Goethe


Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali.
-- Colette


Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě.
Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním
východiskem z osamělosti.
-- Russel


Většina žen je schopna spíš pochopit, že se člověk žení bez
lásky, než že miluje, aniž by se oženil.
-- Weilon


Když se žena vdává, řekne "ano", a tehdy je to naposledy, kdy
mluví stručně.
-- Masson


Ženy musí při zacházení s muži dodržovat dvě zásadní pravidla:
Mladíky nesmí pouštět příliš blízko a manžela zase příliš daleko.
-- Nováková K.


V lásce, která má být trvalá, je nejhorší přechod od lži k pravdě.
-- Rey


Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je - nechat mu ji.
-- Guitry


Krása je otevřený doporučující dopis, který pro vás již předem
získává srdce druhých.
-- Schopenhauer


Zevnějšek je tuze křehký majetek.
-- Ovidius


Sobota je den, kdy se koupou muži, kteří milují své ženy.
Kdo se koupe i přes týden, na toho si dejte pozor.
-- Radovič


Jako mnoho moderních žen, stěžuje si i moje manželka na práce
v domácnosti. Nesnáší totiž vůbec způsob, jakým je já provádím.
-- XY


I ty nejkrásnější nohy někde končí.
-- Tuwim


Škoda krásy, kde rozumu není.
-- české přísloví


Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost.
-- Achard


Jediný způsob jak se chovat k ženám: je-li krásná, útoč na ni,
je-li ošklivá, vezmi útokem jinou.
-- Wilde


Na muže, kteří nejsou s to milovat vášnivou láskou, působí krása
právě nejživěji; přinejmenším je to nejsilnější dojem, za který
mohou ženám děkovat.
-- Stendhal


Na hezký kvítek kdejaká včela letí.
-- ruské přísloví


Ach, jak je těžké být krásný, když je člověk ošklivý.
-- Ilf


Žádná žena se nepokládá za ošklivou.
-- Ovidius


Ošklivost může být krásná, ale co je hezké - nikdy.
-- Gauguin


Není ošklivých žen. Jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými.
-- Ninon de Lenclos


Žena, která se zdobí, plní jen svou povinnost.
-- Renan


Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku.
-- Kleist


Oděv vznikl z touhy zakrýt některé části těla proto, aby byly
záměrně zdůrazněny.
-- Lalo


Dámská móda byla vždy tou nejnákladnější obalovou technikou.
-- Bierce


Oblékni sloup a bude vypadat jako hezká žena.
-- italské přísloví


Pěkné peří dělá pěkného ptáka.
-- italské přísloví


Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho.
-- Achard


Většina mužů si přeje módní ženu, jako vlastní hezkého koně.
-- Stendhal


Ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou
pyšné na své šaty.
-- Twain


Mužům sluší spíše zanedbaný zevnějšek než zbytečná fintivost.
-- Ovidius


Není smutnějšího podívání nad muže před zrcadlem.
-- Neruda


Oč je mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek.
-- Rowlandová


Oblek je moderní, když v kulturním středisku, v nejlepší
společnosti jsme středem co nejmenší pozornosti.
-- Loos


Oděv je jaksi tělem těla a lze z něho usuzovat na povahu člověka.
-- Erasmus Rotterdamský


Někteří se nerdí nad nečistotou svého oděvu v domněnce, že tím
přesvědčí ostatní o své nevšímavosti k věcem malicherným a o svém
zájmu o věci trvalé a podstatné.
-- La Bruyere


Šaty zdůrazňují osobu.
-- italské přísloví


Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá.
-- francouzské přísloví


Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku.
-- Wilde


Člověka vitaj dla šaty a vyprevaď dla rozumu.
-- slovenské přísloví


Proč je nehezká, když je zamilovaná? To není spravedlivé.
-- Prévert


Pro zrození lásky... je třeba, aby nebyla na překážku ošklivost.
Milenec však brzy dospívá k tomu, že shledává svou milenku krásnou
právě v té podobě, jakou má, aniž si myslí na pravou krásu.
-- Proust


Není třeba, aby se nám do té doby líbila víc či aspoň tak jako
jiné. Je však třeba, aby naše záliba v ní se stala exkluzivní.
-- Proust


Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z málo mnoho - tato
charakteristika se hodí i na lásku.
-- Maurois


Všechny bytosti, které se milují, mají osudovou krásu, krásu
trvání, krásu prvku.
-- Eluard


Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to
způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a
neodolatelnějším, než jsou vnady krásy.
-- La Bruyere


Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné.
-- Bauer


Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu:
pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej.
-- Stendhal


Líbám, tedy žiji.
-- Heine


Kdo vzal polibek a nevezme vše, zaslouží, aby ztratil i to, co
získal.
-- Ovidius


Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.
-- Shakespeare


Nemám nic proti knoflíkům. V přiměřeném počtu.
-- Thackeray


V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.
-- Eluard


Erotika se má k sexualitě tak jako zisk ke ztrátě.
-- Kraus


Ztratí-li dívka hlavu, obyčejně se s ní zase shledá v náručí onoho
muže.
-- Maurois


Šťasten, kdo nerozumí aforismům.
-- Jean Paul


Nechte ho do zítřka přemýšlet, a uvidíte, s čím se shledáte!
-- Stendhal


Kdo se nabídne, nedostane velkou mzdu.
-- německé přísloví


V lásce má větší cenu to, co je dovoleno vzít, než to, co se dává.
-- Ortega y Gasset


Srdce nic nekupuje, nic neprodává.
-- Tyl


Upejpavost je nejhorším druhem lakomství.
-- Stendhal


Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.
-- Pavese


Ženy chtějí být považovány za nepřemožitelné, ale nechtějí, aby
muži jednali tak, jako by tomu věřili.
-- Ninon de Lenclos


Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká
očima.
-- Březina


Pohledem lze všechno říci, a přece lze každý pohled zapřít, neboť
jeho obsah nelze významově opakovat.
-- Stendhal


Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí
vyznal, že ji miluje.
-- Florian


U žen ztrácejí jen bázlivci; milují statečné a silné a chtějí být
dobyty útokem.
-- Gautier


Zbabělec nikdy nesvede hezkou ženu.
-- islandské přísloví


Krátkozraký chápe, že na lovu netrefil zajíce. Proč se ten, kdo je
nesmělý, diví, že není milován?
-- Maurois


Nejsme svobodni milovat, co chceme.
-- Aragon


I srdce má rozum.
-- Pascal


Nerad se vměšuji do svých soukromých záležitostí.
-- Kraus


Vyspat se s ní, to ano - ale jen žádné důvěrnosti.
-- Kraus


Těžko lze milovat někoho, koho si nevážíme - a není o nic snazší
milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe.
-- Rochefoucauld


Pochybená láska - pochybený život.
-- Schiller


Člověk je jako ovce, následuje vždy prvního mimojdoucího.
-- Napoleon


Toužíme být milováni brutto, nikoli netto.
-- Hebbel


Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něho výhodné, ale
proto, že v lásce samé nalézá štěstí.
-- Pascal


Prodejní automaty nemohou milovat, mohou jen nabídnout balíček své
osobnosti a doufat, že od kupce dostanou ten vykalkulovaný šesták.
-- Fromm


Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život,
myšlenky, tělo, všechno, co člověk má: a cítit, že dávám, a všechno
vsadit na to, abych mohl dávat stále víc.
-- Maupassant


Řeřavý úhel se od druhého hřeje.
-- české přísloví


Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce.
-- turecké přísloví


Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.
-- Sandová


Láska je jediná vášeň, která se platí mincemi, jež si razí sama.
-- Stendhal


Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může.
-- Petrarca


Každá žena pokládá své jméno, vyslovíš-li je ohnivě, za
nejkrásnější, nejduchaplnější proslov.
-- Nestroy


Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání;
hovoří jazykem, který nezná.
-- Stendhal


Pro duši milující mění se nejvšednější fráze na drahém rtu ve
skvostné, vzácné perly.
-- Čech


Jestliže se milenci spolu nenudí, je to proto, že mluví pořád jenom
o sobě.
-- Rochefoucauld


Kdyby u nás stálo konverzační umění na vyšší úrovni, byla by značně
nižší populace.
-- Lec


Nevyznal se v jemných odstínech jazyka a říkal hned: "Ó chtěl bych
vás vidět nahou."
-- Ilf


Žena mluvící je o kouzlo víc než žena mlčící.
-- Šalda


Žena miluje muže málomluvné, neboť má z to, že jí naslouchají.
-- Guitry


Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň.
-- Tennyson


Mluvit o lásce znamená rozněcovat ji.
-- anglické přísloví


Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy.
-- Shakespeare


Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní; přestane-li ji
milovat, hovoří s ní o sobě.
-- Goethe


S opravdovou láskou je to jako s duchy: každý o nich mluví - ale
kdo je viděl?
-- Rochefoucauld


My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu
nemůžeme všechny rozeznat.
-- Karel Čapek


Mezi lidmi je možná tolik způsobů cítění jako způsobů vidění.
-- Stendhal


Domníváme-li si, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu,
velmi se klameme.
-- Rochefoucauld


Nemiluji tebe, spíše svou existenci: je mi dána tvým
prostřednictvím.
-- Kafka


Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří.
-- Chamfort


Je mnoho lidí, kteří by se nikdy nezamilovali, kdyby o lásce
neslyšeli mluvit.
-- Rochefoucauld


Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní
zasmušile.
-- Shakespeare


Dočasné odloučení je dobré... i věže se zdají zblízka přikrčené,
kdežto malé a všední věci příliš narůstají, pozorujeme-li je bez
odstupu. I s city je tomu tak.
-- Marx


Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi.
-- malajské přísloví


Je podivuhodné, kolik je na světě nového, když si lidé píší každý
druhý den. Čekají-li měsíc, nemají si už co říci.
-- Rowlandová


Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední.
-- Petrarca


Jestliže se žena doopravdy hněvá, polibkem to nespravíš. Zde
pomohou nejméně tři polibky.
-- Goldoni


Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme.
-- Rochefoucauld


Hněv milujících je obnova lásky.
-- Plautus


Hádka je solí lásky - ale ať vám neujede ruka.
-- gruzínské přísloví


I když člověk někoho velmi miluje, občas na to zapomene.
-- Maugham


Lidé si navzájem nerozumějí. Milují se v nestejných hodinách.
-- Varnhagen


V lásce se střídá radost a bolest.
-- Byron


Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít.
-- Taine


Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal.
-- Jungmann


Co je to výprask, ví každý z nás dost přesně, ale co je to láska,
to nikdo pořádně neví.
-- Heine


Báti se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou
již ze tří čtvrtin mrtvi.
-- Russell


Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a
nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak.
-- Balzac


Být šťastný v lásce znamená překonat neklid štěstí.
-- Maeterlinck


Luna a láska, když nerostou, ubývají.
-- portugalské přísloví


V lásce je zlé dvojí: válka a mír.
-- Horatius


Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá,
jakmile přestane doufat a bát se.
-- Rochefoucauld


Láska je nemoc, a zdraví se nechce.
-- české přísloví


Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích.
-- Stendhal


Lásku nelze vyléčit žádnou bylinou.
-- Ovidius


Není jiného léku na lásku než více lásky.
-- Thoreau


Vprav do oka novou otravu a prudký jed staré se zničí.
-- Shakespeare


Mnoho je prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý.
-- Rochefoucauld


Kde byl dřív oheň, tam můžeme najít žhavé uhlíky.
-- francouzské přísloví


Lásku může zabít zvolna, zvolna jen ten, komu jsme ji dali.
-- Benešová


Ze všeho, co jest věčné, láska je nejkratší.
-- Moliere


Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.
-- Musset


Říkat, že můžete milovat jednu osobu celý život, je totéž co
říkat, že jedna svíce vydrží hořet, pokud jste živ.
-- Tolstoj


Ukrutně se mýlíme ne v tom, že ona nás miluje, ale že my milujeme ji.
-- Guitry


Láska je dítětem iluze a matkou deziluze.
-- Unamuno


Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování,
které přináší, rychle míjí.
-- Faulkner


Láska začíná tím, že se člověk cítí osamocený, a končí tím, že
člověk touží být osamocený.
-- Alexej Tolstoj


Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat.
-- Sheridan


Když je nám už lhostejná, pak je žena na klíně velká přítěž.
-- Guitry


Počátek a konec lásky vyznačují se stejnou rozpačitostí, kterou
pociťujeme, jsme-li spolu sami.
-- La Bruyere


Je zlé, když se muž snaží ženu bavit a nebaví ji, ale mnohem horší
je, když ji už baví jen tehdy, když ji baví.
-- Laub


Je to zajisté slabost ukazovat někomu, že ztráta nás bolí.
-- Moliere


Proč ti, kteří se opozdili, vyhlížejí vesele, a ti, co čekali, jsou
smutní?
-- Serna


Jen málokdo by byl zahanben tím, že je milován, když už přestal milovat.
-- Rochefoucauld


Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost.
-- Zeyer


Co už nelze uskutečnit v lásce, nechť se stane aspoň v nenávisti.
-- Dygat


Vyskytne se někdy geniální srdce, které předchází událostem a najde
si náhradu dávno před ztrátou.
-- Nestroy


Srdce jako je vaše se může lehce nahradit jiným.
-- Moliere


K navazování nových známostí nás nevede ani tak radost ze změny
jako naděje, že se nám budou více obdivovat ti, kdo nás dobře
neznají.
-- Rochefoucauld


Čo dedina, to milá; čo hodina, to iná.
-- slovenské přísloví


Znali se od vidění, ale po prvním dítěti ustalo i to.
-- Oseka


Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě
poznal třeba sto žen, možná že vůbec nepoznal lásku.
-- Josef Čapek


Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť.
-- francouzské přísloví


V dobré polovině všech případů vůbec nezáleží na tom s kým, ale
v té druhé na tom záleží víc než na čem jiném.
-- Ferlinghetti


Strom, který se často přesazuje, nebývá obsypán ovocem.
-- italské přísloví


Sexualita bez lásky unaví veselé podvodníky.
-- Ferlinghetti


Miluj mne málo, miluj mne dlouho.
-- anglické přísloví


Láska, která předvídá svůj konec, nechtíc překonati samu smrt a
protáhnouti se až do věčnosti, není pravou láskou.
-- Buzková


Není zamilován, kdo nemiluje navždy.
-- Euripides


Jestli mě miluješ méně, znamená to, žes mě nemilovala nikdy.
-- Napoleon


Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela.
-- Tennyson


Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další
slabostí.
-- La Bruyere


Lépe je nemít než ztratit.
-- Hebbel


Milovat a udržet je nejlepší; milovat a ztratit je druhá nejlepší
možnost.
-- Thackeray


Pochybujte si, chcete-li, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy
nepochybujte o lásce samé.
-- Musset


Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné
umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie.
-- Šalda


Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou
nepřinesl.
-- perské přísloví


Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle
smysl, i smrt bude míti smysl.
-- Šalda


Láska je znovunarození.
-- německé přísloví


Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je
život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen.
-- Glazarová


Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt.
-- Corneille


Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.
-- Ruskin


Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované
bytosti; čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho,
jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje.
-- Erasmus Rotterdamský


Byli jsme dva a měli jen jedno srdce.
-- Villon


Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna.
-- Chesterton


Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě.
-- Němcová


Lidské srdce je podobno mlýnskému kameni: nasypete-li pod něj
pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe.
-- Luther


Co do světa celého, kde není milého.
-- ruské přísloví


Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
-- Deschamps


Na světě jsou tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, kterým
jste lhostejni, a ti, kteří vás nenávidí.
-- Chamfort


Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.
-- Demokritos


Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.
-- Aristoteles


Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má. (po bitvě u Waterloo)
-- Napoleon


Na dobrou polévku najdou se ti hosté.
-- slovenské přísloví


Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou.
-- německé přísloví


Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led.
-- eskymácké přísloví


Jistého přítele poznáme v nejisté situaci.
-- latinské přísloví


V nouzi poznáš přítele - s přítelkyněmi se rozluč.
-- XY


Byl opatrný. První pomoc poskytl až jako druhý,
-- Janovic


Kdo váhá, hledá důvody, proč nesmí.
-- Lessing


V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel; ale málokterý dá ti mouky
pytel.
-- Logau


Dobrá rada je mincí nejužívanější.
-- Bierce


Jeden nepřítel může zranit dřív, než deset přátel pro tebe učiní
něco dobrého.
-- Swift


Zbytečně dlouho mluvíme, abychom odřekli: druhý slyší ze všeho jen
- ne.
-- Goethe


Když se nám vede dobře, znají nás přátelé, když se nám vede zle,
pak zase my známe své přátele.
-- Collins


Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste
mohl čekat.
-- La Bruyere


Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi.
-- Plautus


Příteli k pomoci třeba o půlnoci.
-- české přísloví


Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty.
-- Diogenes Laertios


Přátelské služby se neúčtují.
-- české přísloví


Prospěchem z přátelské úsluhy je úsluha sama.
-- Montaigne


Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům.
-- Erasmus Rotterdamský


Všem věř a nikomu nedůvěřuj.
-- italské přísloví


Nedůvěřovat přátelům zahanbuje víc, než být jimi klamán.
-- Rochefoucauld


Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem
pomoci!
-- Josef Čapek


Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.
-- Cicero


Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit.
-- Goya


Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.
-- Werich


Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat.
-- Shakespeare


Přátelství je láska bez křídel.
-- Byron


Zamilovanost je choroba, která se léčí sňatkem.
-- Hilarová


Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem.
Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.
-- Seneca


Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce.
-- francouzské přísloví


Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.
-- Bonnard


V přátelství není horší nákazy nežli lichocení.
-- Cicero


Do všech chvalozpěvů je přimíseno trochu máku.
-- Swift


Pravdivou chválou mysl roste.
-- latinské přísloví


Zaslouží-li člověk pochvaly, dbejte, abyste mu ji neodepřeli.
-- Ruskin


Odmítat nasupeně jakoukoli chválu je hrubost, vnímejme citlivě,
jestliže dobří lidé upřímně chválí, co je chvály hodno.
-- La Bruyere


Lidé častěji lichotí, než chválí.
-- Jean Paul


Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které
jsou nám k prospěchu.
-- Descartes


Kdo mne nazývá géniem, tomu bych nejraději dal pohlavek.
-- Lessing


Takhle mi lichotit znamená urážet můj stud.
-- Moliere


Leckdy jsme přesvědčeni, že nenávidíme lichocení - avšak nenávidíme
jen způsob, jímž nám bylo lichoceno.
-- Rochefoucauld


Odmítnutí chvály je přáním být chválen dvakrát.
-- Rochefoucauld


U muže dobrého vkusu máme rádi, aby nám lichotil.
-- Moliere


S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že
rozumí jejich přednostem lépe než oni sami.
-- Rochefoucauld


A i kdyby byla lichotka sebehrubší, přece se bere nejméně
z poloviny vážně.
-- Dostojevskij


Není nic nebezpečnějšího než lichocení. Víš, že je to lež, a přece
mu věříš.
-- Rückert


Kdybychom si sami nelichotili, lichotky druhých by nám nemohly
uškodit.
-- Rochefoucauld


I nejchytřejší se stávají obětí lichocení.
-- Moliere


Medovým jazykem a řečí měkkou a krásnou můžeš ovládnout mamuta i
s chlupama.
-- Husajn Vá`iz Kášifí


Abychom uslyšeli chválu o sobě, chválíme obvykle jiné.
-- Rochefoucauld


Milujeme vždycky ty, kteří nás obdivují, ale ne vždy ty, které
obdivujeme my.
-- Rochefoucauld


Většina lidí se raduje z méněcennosti svých nejlepších přátel.
-- Chesterfield


Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají mít nad tím druhým
mírnou převahu.
-- Balzac


Úspěch je něco, co ti přátelé nikdy neodpustí.
-- Tuwim


Příteli, chtěl bych tě rozveselit, budu ti vyprávět o svém
nejnovějším zármutku.
-- Irzykowski


Sympatizovat s úspěchy přítele - to vyžaduje velmi jemnou povahu.
-- Wilde


Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na
ty, s nimiž mám soucit.
-- Petrarca


Přítel by měl snášet přítelovy slabosti.
-- Shakespeare


Ochotně promíjíme svým přátelům chyby, které se nás netýkají.
-- Rochefoucauld


Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.
-- turecké přísloví


Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti.
-- Rochefoucauld


Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.
-- Leonardo da Vinci


V přátelství není místa pro nalézání chyb a kritiku, proto duševně
získáváme od přítele méně než od někoho, komu jsme lhostejní.
-- Börne


Drahý je mi přítel; ale i nepřítel mi může posloužit: ukazuje-li mi
přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností.
-- Schiller


Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého.
-- Šalomoun


Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je
sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí.
-- Carlyle


Totéž chtít a totéž nechtíti - to je pravé přátelství.
-- latinské přísloví


Přítel je druhé já.
-- Zenon z Kyttia

Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou.
-- Crane


V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější
tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo.
-- Rochefoucauld


Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou
v zubech.
-- Tuwim


Koho neštěstí pronásleduje, ten si i v nosní dírce prst zlomí.
-- slovenské přísloví


Svini vleze štěstí samo do rypáku.
-- Gogol


Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu.
-- Menandros


Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
-- Cicero


Ovšemže věřím ve slepé štěstí. Jak jinak bych si mohl vysvětlit
úspěchy lidí, které nemám rád.
-- Cocteau


Počet souzených běd si člověk rozmnožil sám.
-- Propertius


Náhoda nám prostě spočítá všechny naše hlouposti.
-- Napoleon


Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč.
-- latinské přísloví


Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžko.
-- Shakespeare


Dokud nevyhrávám, samozřejmě naříkám, že jsou karty špatně
zamíchány.
-- Swift


Náhoda za nic neručí.
-- Moliere


Dobrý los není spojencem nečinných.
-- Sofokles


Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na
výjimky.
-- Kipling


Komu se nabízí sele, má mít připravený pytel.
-- dánské přísloví


Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se do plachet.
-- portugalské přísloví


Vrh kostek nikdy nevyloučí náhodu.
-- Mallarmé


Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout
náhoda.
-- Dürrenmatt


Nepředvídatelné není vymyšlené, vyfantazírované nebo vysněné, ale
bezmocně skutečné.
-- Kolář


Co náhodou padlo, to abys dovedností opravil.
-- Terentius


Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky
hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil.
-- Dygat


Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je.
-- Humboldt


Osud je zbabělý pes, lekne se, když na něj dupneš.
-- Petöfi


Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním dědicem - člověk si
tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost.
-- Rowlandová


Život je otevřený, protože nic není hotového. Je radostno, že můžeš
vše v něm vytvořit sám.
-- Václavek


Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak
- či ještě k tomu - je podstatně ve svém údělu determinován stavem
světa, do kterého se zrodil.
-- Josef Čapek


Jsem tu dobře? Narodil jsem se u slušných lidí? Ve slušném století?
Nevedu náhodou válku? Je tady zrušeno otroctví? Mám správnou barvu
kůže? Vhodný původ? Smím dýchat? Tak děkuju.
-- Aškenazy


Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské
vůle a náhody.
-- Avicenna


Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře?
-- Hebbel


Tam je hezky, kde nejsme my.
-- běloruské přísloví


Štěstí a duhu vidíme vždycky ne nad sebou, ale nad hlavami druhých.
-- dánské přísloví


Na cizím dvoře jehňata tučnější.
-- české přísloví


Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit
postel.
-- Baudelaire


Závistník schne od toho, vidí-li zdar u koho.
-- ruské přísloví


Tíhnutí lidské povahy k nepřejícnosti je takové, že se člověk pro
přednosti ostatních rmoutí víc, než se raduje ze svých vlastních.
-- Plutarchos


Je jistě víc lidí bez zištnosti než bez závisti.
-- Rochefoucauld


Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez
závisti.
-- Cervantes


Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší.
-- Diogenes Laertios


Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme.
-- Rochefoucauld


Zpravidla to, co nám schází, není štěstí, ale znalost štěstí.
-- Maeterlinck


Štěstí pociťujeme, jenom když je odráží někdo jiný.
-- Johnson


Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám
pokládá za šťastného.
-- Seneca


Existuje štěstí, ale neznáme je; což o to, znali bychom je, ale
neumíme si ho vážit.
-- Goethe


Štěstí člověka nezávisí na jeho síle nebo velikosti, ale na jeho
uzpůsobení.
-- Hebbel


Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je
nemožné.
-- Chamfort


Názory lidí jsou částí jejich štěstí.
-- Shakespeare


Užívej dne, co nejméně věříc následujícímu.
-- Horatius


Ustavičnými žněmi chudne pole.
-- Ovidius


Dnes tlusto a zejtra pusto.
-- české přísloví


Po hýření se cítívá člověk vždy osamělejší a opuštěnější.
-- Baudelaire


Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že
cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy,
která je vábí.
-- Pascal


Za povodně žízníme nejspíše.
-- Maurois


Čím slabší je tělo, tím víc poroučí: čím silnější, tím víc
poslouchá.
-- Rousseau


Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům.
-- Aristoteles


Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká.
-- Goethe


Lidé, kteří příliš "žijí", netvoří.
-- Thomas Mann


Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.
-- Aristoteles


Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází.
-- Horatius


Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.
-- Buddha


Smrt před očima ti buď den co den, a nikdy na nic nízkého
nepomyslíš a po ničem nezatoužíš.
-- Epiktetos


Učení stoiků, že máme svým žádostem odpomoci vyhlazením svých
potřeb, mi připadá jako výzva: uřízněme si nohy, abychom
nepotřebovali boty!
-- Swift


Máme si zuby nehty chránit požitek životních rozkoší, jež nám léta
postupně rvou z ruky.
-- Montaigne


Jsem člověk - nic lidského, myslím, mi není cizí.
-- Menandros


Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme
nezažili.
-- Boccaccio


Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost
ve věcech dostupných.
-- Ruskin


Jen nic upřílišněně.
-- Solón


Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
-- Maurois


Celý svět je k uzoufání smutný.
-- Lenau


Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.
-- Sokrates


Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.
-- Chamfort


Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se
hloupostmi a v tom, vážit si i malinkých náhodných radostí.
-- Smiles


Nezačínej den pitím octa.
-- malajské přísloví


Humor je sůl země, a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.
-- Karel Čapek


Kdykoli se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, trochu
si ten capart života nastaví.
-- Sterne


Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.
-- arabské přísloví


Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli
umřít, aniž bychom se zasmáli.
-- La Bruyere


Jdi do boje vesele, neboť mrtví, kteří se neusmívají, jsou oškliví.
-- London


Veselost je druhem odvahy.
-- Hemingway


Nic není tak truchlivé, jako když se někomu tvrdí, že je smutný,
ale že by měl být veselý.
-- Prošková


Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat.
-- francouzské přísloví


Humor, vtip a veselí jsou neméně hluboká hnutí mysli jako škleb a
srdceryvná gesta tragédů.
-- Konrád


Humor je nejvznešenější formou lidských citů.
-- Björnson


Pravá veselost nejen nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou
podmínkou její dokonalosti.
-- Bolzano


Vážnost je záhada těla, vynalezená, aby skryla nedostatky ducha.
-- Rochefoucauld


Nešťastni jsou ti, kdo nemají smysl pro žert; nemají smysl ani pro
vážnost.
-- Jean Paul


Hlupákovi při každém vtipném slově vjede do údů děs.
-- Herakleitos


Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším
příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu.
-- Aristoteles


Ještě jsem nepotkal vtipálka, aby to nebyl hňup.
-- Swift


Nejlépe poznáme člověka podle vtipu, který jej pohoršil.
-- Lichtenberg


Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých,
vůbec ničemu se nezasmát je znakem lidí hloupých.
-- Erasmus Rotterdamský


Život jednotlivce je při celkovém pohledu vlastně vždycky tragédií,
ale v podrobnostech má ráz komedie.
-- Schopenhauer


Člověk je jediný tvor, který se směje.
-- Whitehead


Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně k tomu má
nejmíň důvodů.
-- Hemingway


Trápení, trápení, samé trápení a toho smíchu pořád kolem dokola.
-- Saroyan


Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se
spojilo.
-- Cicero


Musí to být silné nohy, které mají unést dobré dny.
-- dánské přísloví


Štěstí lidi zmate víc než neštěstí.
-- Luther


Přílišné štěstí, pouhé neštěstí.
-- české přísloví


Když se oslu vede příliš dobře, jde na led a zlomí si nohu.
-- holandské přísloví


Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze
samých nedělí.
-- Jean Paul


Zcela šťasten se necítí nikdo, leda že by byl opilý.
-- Schopenhauer


Myslím, že není stoprocentní dokonalosti ani uspokojení.
-- Jilemnický


Nelze být šťasten v každém ohledu.
-- Horatius


Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.
-- Dostojevskij


Co koho bolí, o tom i řeč volí.
-- polské přísloví


Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je; přemýšlejíce o svých
slabostech, posilujeme je.
-- Keller


Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými.
-- Montaigne


Oloupený, jenž se směje, okrádá zloděje; kdo se zbytečně trápí,
okrádá sebe.
-- Shakespeare


Nikdo není tak nešťasten, ani tak šťasten, jak si namlouvá.
-- Rochefoucauld


Moudrý člověk přemítá o svých strastech jen tehdy, když to
potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci.
-- Russell


Drobné strasti stačí k tomu, aby nám otrávily život, jestliže
nemáme velké.
-- Swift


Strach z nejhoršího vyléčí často zlé.
-- Shakespeare


Malé bolesti nás přivádějí z rovnováhy, ale veliké vracejí nás sobě
samým. Prasklý zvon nezní, rozbijte jej však na dvě části - a znovu
vydá jasný zvuk.
-- Jean Paul


Prostor vědomí je pranepatrný. Vejde se tam vždy jen jeden problém.
-- Saint-Exupéry


Zvyk krotí divokou bolest.
-- Shakespeare


Toto je má nejhorší zkušenost: bolest nedělá z většiny lidí
velikány, ale lidičky.
-- Morgenstern


Člověk je si vždycky spíš více vědom svých individuálních útrap než
své surovosti vůči těm druhým.
-- Josef Čapek


Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel.
-- francouzské přísloví


Neštěstí těch druhých nás přivádí do rozpaků svou banálností.
-- Wilde


Pokládáme za naprosto přirozené, že ostatní lidé nemají štěstí; že
sami nemáme štěstí, to je vždycky naprosto nepochopitelné.
-- Ebner-Eschenbachová


Co je směšné? Všechno, pokud se to děje někomu jinému.
-- Voltaire


Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj
kříž.
-- Shakespeare


Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.
-- Goethe


Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti
snášet útrapy a nebýt jimi udolán.
-- Iuvenalis


Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu, a podle barvy skla jeví
se mu temný, nebo purpurově jasný.
-- Andersen


Mnoho lidí si zkazí celý život představou neštěstí, které jim
hrozí.
-- Maurois


Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí,
která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti
stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.
-- Napoleon


Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily.
-- české přísloví


Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě.
-- Hubbard


Kdyby šlo po sovím, nebylo by nikdy dne.
-- chorvatské přísloví


Neplačte nad rozlitým mlékem - je v něm vody dost.
-- anglické přísloví


Ve všem je lépe doufat než zoufat, neboť kdo může určit možné?
-- Goethe


Ještě není všem dnům konec.
-- přísloví


Nepozbývejte mysli: bývá to často poslední klíč ve svazku, jímž se
otevře zámek.
-- Rowlandová


Svět je každým dnem lepší. A k večeru zase horší.
-- Hubbard


Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista; leda ještě starý
-- Twain


Schopnost předvídat nemilou věc nazýváme pesimismem.
-- Lardner


Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde
dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.
-- Dutourd


Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě a
pesimista se obává, že je to pravda.
-- Cabell


Optimismus je, když žena neumyje večer nádobí v naději, že zítra
k tomu bude mít větší chuť.
-- Thomsonová


Optimismus je teplo.
-- London


Laciný optimismus je škodlivý, protože snižuje skutečné hodnoty všeho,
čeho se příliš pohodlně dotýká a zmocňuje: života, kultury, mravnosti
sociální. Všechno to, domnívá se, je mu za trochu jeho domýšlivého a
hlupáckého úsměvu dokořán otevřeno.
-- Josef Čapek


Jediný a oprávněný entuziasmus je takový, jenž je provázen rozumem,
řízenou vůlí a činností, bohatstvím invence v konkrétním počínání.
-- Gramsci


Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.
-- Hesse


Pesimismus rozumu, optimismus vůle.
-- Gramsci


Život znamená snít.
-- Schiller


Bez snů a ideálů nelze být člověkem.
-- Fischer


Sen je sůl bez chleba.
-- Serna


Je dvojí snění: snění prázdné a snivost, jež pobízí k práci,
k uskutečnění.
-- Pisarev


O nemožných věcech mysliti, mimoděk sebe šáliti.
-- české přísloví


Jestliže jste si stavěli vzdušné zámky, není vaše práce ztracena,
postavíte-li pod ně nyní základy.
-- Thackeray


Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou - také v tobě.
-- Carlyle


Chceš realizovat své sny? Probuď se!
-- Kipling


Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly
vzlétnout.
-- Hemingway


Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten.
-- Rousseau


Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází.
-- Maeterlinck


Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme, po čem toužíme.
-- Maugham


Neuskutečněné sny nikdy neznamenají tragédii. Jak často se zato
mění v tragédii sny uskutečněné.
-- Dygat


Jen po nemnohém bychom prahli, kdybychom dokonale znali to, co si
přejeme.
-- Rochefoucauld


Když po nějaké věci toužíme nebo o ni usilujeme, obíráme se v duchu
jejími dobrými stránkami: jakmile se nám ji dostane, obíráme se jen
těmi špatnými.
-- Swift


To, co ještě nemáš, je ti cennější, než to, co máš.
-- ordské přísloví


Štěstí je vždy to, co za ně právě pokládáme.
-- Romains


Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději.
-- Sokrates


Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak.
-- Saroyan


Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, zatímco štěstí je naším snem.
-- Voltaire


Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování.
-- Dostojevskij


Po něčem toužit jest již důvod k žití.
-- Vrchlický


Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na
jiný život.
-- Swift


Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná
nikdy.
-- Börne


Očekávané štěstí je motorem lidského života.
-- Makarenko


Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru.
-- Sartre


O něco se brát, starat, doufat musí člověk na zítřejší ráno.
-- Schiller


Tajemství cítit se ubohým záleží v tom, mít dosti času, abychom si
mohli lámat hlavu, jsme-li opravdu šťastni, či nikoli.
-- Shaw


Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si
udělat život snesitelným.
-- Voltaire


Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí,
jaké vynakládá, když si ho komplikuje.
-- Bergson


Zdá se mi, že toto je pravidlo všeho bytí: život není takový - je
úplně jiný.
-- Tucholsky


Život je pevnost, o níž ani já, ani vy nic nevíme.
-- Napoleon


Lidé by občas potřebovali "den volna od života".
-- Lec


Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si
uvědomili, od čeho to odvádí.
-- Kafka


Všechny věci jsou plné kvaltování, aniž toho člověk může vymluviti,
nenasytí se oko hleděním, aniž se naplní slyšením.
-- Šalomoun


Je třeba víc životu dávat, než ho urychlovat.
-- Gándhí


Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí
-- Aristoteles


Samota je nejlepší vychovatelka moudrosti.
-- Sterne


Toliko v samotě zjeví se mi občas podstatné a tu dospívám k jisté
hluboké kontinuitě.
-- Gide


V samotě lze získat vše, vyjma charakter.
-- Stendhal


Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa.
-- Goethe


Sebekázeň je společnicí samoty.
-- Platón


Nejsilnější člověk na světě je ten, kdo je nejvíc sám.
-- Ibsen


Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám.
-- Swift


Inspirace přivodí samotu kdekoli.
-- Emerson


Samota je hezká věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co
dělat.
-- Goethe


V samotě se nenajde víc, než kolik se do ní vneslo.
-- Jiménez


Nemůžete-li snést samotu, možná, že ostatní také nudíte.
-- Wilde


Mám rád samotu - jsem víc zvyklý na své vlastní vady než na cizí.
-- Chamfort


Od všeho se osvobodit... nikde dlouho nesetrvat, k nikomu
nepřilnout, chce-li člověk zachránit sebe.
-- Svobodová


Bližní vedle bližního spíše couvají před hlubinami smutku než před
propastmi sobectví.
-- Josef Čapek


Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi
jednotlivými světadíly není proti tomu nic.
-- Flaubert


Domnívat se, že pronikáme do duševních pochodů druhého člověka je
nesmysl.
-- Robbe-Grillet


Vzájemně se poznat, znamená poznat, jak jsme si vzdáleni.
-- Morgenstern


Každý jsme ve vesmíru sám. Nějak si z toho musíme pomoci.
-- Osborne


Brány své věznice si nese každý člověk v sobě.
-- Sartre


Proč nezůstat stále přikloněn k tomu, co nás může sjednotit a ne
obracet se k tomu, co nás odtrhává od hromadného společenství.
-- Kafka


Vyhledejme, co máme s ostatními společného, ne co nás od nich dělí.
-- Ruskin


Lidský život začíná na rubu zoufalství.
-- Sartre


Základem lidského světa nemůže být izolovaný jednotlivec, nýbrž dva
lidé, jimiž začíná společnost.
-- Brecht


Jedna větev oheň nedělá, jeden člověk není ještě člověkem.
-- mongolské přísloví


Ten druhý je nezbytným prostředníkem mezi mnou a mnou samým.
-- Sartre


Být znamená být vnímán.
-- Berkeley


Jen když budu vědět, že teoreticky mě můžeš poslouchat, i když
prakticky mě neposloucháš.
-- Beckett


Potřebuji druhého, abych plně chápal všechny struktury svého bytí.
-- Sartre


Když se člověk redukuje na sebe sama, ztrácí se.
-- Hyppolite


Chovej se k osobě druhého jako k účelu, ne jako k prostředku.
-- Kant


Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má
v životě největší cenu.
-- Kafka


Uvažujeme-li o nás všech obecně, zdá se nám, že nejsme ani tak
celými těly jako spíše odříznutými částmi, které spojuje
společnost.
-- Balzac


Větev uříznutá od ostatních větví je nutně uříznuta i od celého
stromu. Tak i člověk, rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé
společnosti.
-- Marcus Aurelius


Co se odloučí, to uchvátí liška.
-- italské přísloví


Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám
sobě.
-- Becher


Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet.
-- Byron


Zármutek sneseš sám, ale radost musí být sdílena.
-- Hubbard


Jedna ruka netleská.
-- perské přísloví


Kolik svobodných mužů sní o mírné a laskavé ženě. A kolik ženatých.
-- XY


Peklo, to jsou ti druzí. Ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj
jsou ti druzí, zkrátka všechno přichází k člověku jenom od druhých,
od lidí.
-- Sartre


Osamělý člověk je jen stínem člověka, a kdo není milován, je pořád
mezi všemi sám.
-- Sandová


Hledat lidi, jež byste milovali... toť tajemství a úspěch celého
života.
-- Sova


Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
-- Camus


Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně...
slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě.
-- Čingischán


Tělo mrtvého nepřítele páchne vždy dobře.
-- Vitellius


Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí.
-- Caligula


Málokteří lidé mohou být šťastni, aniž by nenáviděli nějakou osobu,
národ nebo tvora.
-- Russell


Myšlenková neschopnost odsuzuje některé k tomu, aby nenáviděli bez
jakékoli přesnosti.
-- Céline


Ach ty přízemní povahy! I ta jejich láska se podobá nenávisti.
-- Dostojevskij


Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých.
-- Seneca


Nikdo zlý není šťasten.
-- Iuvenalis


Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší
o to, co miluji.
-- Schiller


Nic se přece nemůže stát, kromě toho, co se stane mně samému.
Všechno ostatní se snese.
-- Škvorecký


Všechno utrpení kolem nás je i naším utrpením, nemáme všichni jedno
tělo, zato jeden růst, a ten nás provází všemi bolestmi v té či oné
podobě.
-- Kafka


Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.
-- Seneca


Každý pokus jednotlivce řešit sám pro sebe to, co se týká všech,
musí ztroskotat.
-- Dürrenmatt


Člověk není člověkem, miluje-li jen sebe.
-- Fénelon


Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.
-- Lao c'


V boji mezi světem a tebou dělej sekundanta světu.
-- Kafka


Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává
jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou.
-- Goethe


Já je vrcholem kužele, jehož základnou je vesmír.
-- Morgenstern


"Individuum není nic, teprve celek je všechno!" Nikoliv "Individuum je
všechno a celek je všechno." Ovšem, individualita nemá nijakých nároků,
aby pro svou individuálnost byla nějak zvláště uctívána, honorována.
-- Josef Čapek


Jedinec pro mne znamená tolik jako množství, a množství jenom tolik
jako jedinec.
-- Démokritos


Kolektiv je prostředkem, individuum účelem.
-- Fischer


Jde o úctu k člověku skrze jednotlivce.
-- Saint-Exupéry


Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a
žít svůj život.
-- Kosík


Je možný jediný způsob sdružování kolektivního, lépe řečeno
pluralistního cítění: výchova jedince k jeho vlastní důstojnosti.
-- Filla


Žádné "my" mne nespasí, nedal-li jsem "já" aspoň cibuli
almužnou... "Já" je zároveň slovo svědomí i slovo činu.
-- Karel Čapek


Vlastním předmětem studia lidstva je člověk.
-- Goethe


Člověk se vynořil ze všeobecného tápání země.
-- Teilhard de Chardin


Člověk je omyl přírody.
-- Gilbert


Člověk je ztělesněný paradox, uzlík protikladů.
-- Colton


Soudím, že pánbůh tvoře člověka přecenil svoje možnosti.
-- Wilde


Tak špatně nelze o lidech smýšlet, abys jednoho dne nemusil říci:
přece jen jsem o nich smýšlel příliš dobře.
-- Hebbel


Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamilony lidí, kteří vám
nikdy neprovedli žádný hanebný kousek.
-- Hubbard


Člověk je v podstatě bytost s těmi ostatními nespokojená.
-- Josef Čapek


Staňte se čestným člověkem a můžete si být jisti, že na světě je o
jednoho darebáka méně.
-- Carlyle


Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím.
-- Neruda


Naše nedůvěra posiluje nepoctivost druhého.
-- Montaigne


Nedůvěra je moudrost hlupáků.
-- Shaw


Lidí se bojí jen ten, kdo je nezná.
-- Goethe


Čím víc je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech
pozoruje.
-- Pascal


Nevěřme v lidi příliš.
-- Schiller


Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou.
Ale jsou zase i z té druhé části: jaká úleva pro tento svět, když
z jeho počtu o ně ubude!
-- Josef Čapek


Věřit člověku, ať je jakýkoliv, je fetišismus: stačí, máte-li jej rádi.
-- Rolland


Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde.
-- Maillol


O povaze lidí lze říci, co o většině budov: má strany hezké a
nehezké.
-- Rochefoucauld


Jsme kvintesencí toho, co je ve zvířatech dobré a zlé.
-- La Fontaine


Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem
ukázalo, jak jsou špatní. A představte se, že by se všechna ta
energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého.
-- Gorkij


Lidstvo si zasluhuje spíše obdivu, ba lásky, nežli nadávek. Ale když
nadávek, tak hodně upřímných a hlasitých.
-- Josef Čapek


Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby.
-- Černyševskij


Vytrvale jsem se snažil nesmát se lidským činům, nenaříkat nad
nimi, ani si je neošklivit, nýbrž je pochopit.
-- Spinoza


Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na
kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a
lásku k lidem!
-- Němcová


Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený
chléb lépe chutná.
-- Gorkij


Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a
nikterak filantropickou slabostí.
-- Josef Čapek


Svět sám je v neustálé přestavbě, tím spíše člověk.
-- Lao c'


Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi
znovu míru pokaždé, když k němu přijdu.
-- Shaw


Lidé nejsou horší než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich
činech je teď důkladnější.
-- Pristley


Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě
nemá, čeho ještě může dosáhnout.
-- Sartre


Podstatou člověka je svoboda.
-- Hegel


Svoboda je volbou vlastního bytí. Tato volba je absurdní.
-- Sartre


Absurdní je to, co nemůže být odvozeno.
-- Roquentin


Existence je dobrodružstvím své vlastní nemožnosti.
-- Heidegger


Člověk je celý a vždy vnitřně svobodný, když chce.
-- Mounier


Nejvýhodnější výhodou člověka je, že může jednat nevýhodně.
-- Dostojevskij


Každý můj čin je svobodný, to však neznamená, že může být
jakýkoliv, ba ani že je nepředvídaný.
-- Sartre


Člověk vězí vždy v určité situaci, o níž by se dalo oprávněně říci,
že je jakoby víceméně okamžitým pokračováním jeho těla.
-- Marcel


Svoboda je poznaná nutnost.
-- Marx


Svoboda, která dovoluje člověku bloudit od určení k určení nebo se
rozplynout v abstraktní nicotě, není svobodou, kterou disponuje
člověk, ale svobodou, která disponuje člověkem.
-- Hyppolite


Ale k čemu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses angažoval.
-- Sartre


Být v pravém slova smyslu znamená mít smysl.
-- Husserl


Čím bych byl, kdybych se neúčastnil? K tomu, abych byl, musím se
účastnit.
-- Saint-Exupéry


Člověk je tvor společenský.
-- Aristoteles


Každý z nás má v sobě celá staletí.
-- Gris


Chováme v sobě dějiny lidstva, jinak budeme jen střelkami kompasu,
kterými zběsile mává okamžik.
-- Lacroix


Člověk je závislý na svém prostředí a nemůže se dokonale izolovat.
Není však třeba se umíněně izolovat, aby byl člověk sám sebou.
-- Josef Čapek


Vliv společenského prostředí na sobě zakouší nejen ten, kdo se
s ním snáší, ale i ten, kdo mu vyhlašuje válku.
-- Plechanov


Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí.
-- Engels


Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.
-- Sofokles


Být člověkem znamená snažit se být bohem.
-- Sartre


Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám.
-- Saint-Exupéry


Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.
-- Verne


Modernost je víra, že člověk nedělá skvěle jen stroje, ale i sebe.
-- Honzl


Lidství je start v závodě... uhel, který nutno rozdmychat v oheň.
-- Jeffers


Být radikální znamená uchopit věc u kořene. Kořenem člověka je však
člověk sám.
-- Marx


Chci být člověkem, který se mi nehnusí.
-- Sartre


Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče: neboť jediný byl
zasažen rozdílem mezi tím, jaké věci jsou, a jaké by měly být.
-- Hazlitt


Nikdo se nemůže cítit zároveň odpovědným a zoufalým.
-- Saint-Exupéry


Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
-- Einstein


Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.
-- Dickens


Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu.
Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.
-- Komenský


Raději zemřít než zemdlít! Neomrzí mne nikdy sloužit, neunaví mne
nikdy být prospěšný.
-- Leonardo da Vinci


Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a
vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet jiných.
-- Čechov


Už nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali,
právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho
sami vytvářeli.
-- Shaw


Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být
v práci.
-- Růžička


Staňte se někomu nezbytným a nikomu neztěžujte život.
-- Emerson


Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve
budeme šťastni.
-- Saint-Exupéry


Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.
-- Halen


Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás.
Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne.
-- Amiel


Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou
nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního.
-- Ruskin


Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Jsi-li šťasten,
učiníš šťastnými i ostatní, neboť šťastný může kolem sebe vidět jen
šťastné.
-- Feuerbach


Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani
moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný.
-- Epikuros


Být šťastni - nejjistější prostředek přiblížit se k dobru.
-- O`Neill


Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi,
ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct.
-- Hrabal


Sebeláska a všechna její odvětví jsou tak nutné člověku jako krev
kolující v žilách a ti, kdo mu chtějí vzít vášně proto, že jsou
nebezpečné, se podobají tomu, kdo chce člověka zbavit vší krve
proto, že jej může ranit mrtvice.
-- Voltaire


Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody
pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku
spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.
-- Aristoteles


Být šťasten sám a jiné blažit - to je pravý úkol člověka.
-- Bolzano


Než lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypočítavost není
ještě sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtěj stále
oblažovat, jen dělej svou povinnost.
-- Masaryk T. G.


Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.
-- Platón


Dovolte lidem, aby byli šťastni podle jejich vlastního uznání.
-- Prus


Jsme rozlišeni přízvukem svých zájmů, svých věr a svých názorů, ale
žádná různost nemůže zastřít základní potřebu nás všech, potřebu
svobody a vývoje.
-- Vančura


Po nás třeba potopa.
-- Ludvík XV.


Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené
marnosti života; nic nám ji, právě ji, nenahradí.
-- Josef Čapek


Poněvadž nám není dopřáno dlouho žíti, zanechejme něco po sobě jako
svědectví, že jsme žili.
-- Plinius


Lidé pro nás stromy sázejí, sázejme my též.
-- české přísloví


Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti.
-- Camus


Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.
-- Goldoni


Život je jako trubka. Když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.
-- Armstrong


Svět je hezký a stojí za to o něj bojovat.
-- Hemingway


Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je
štěstím žití.
-- Josef Čapek


Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento
pevný bod existuje.
-- Maurois


Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili.
-- Saroyan


Kdo honí štěstí, sám je štván.
-- Jirásek


Štěstí vzniká jen co by vedlejší produkt - stejně jako koks.
-- Huxley


I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme
být jen moudrostí vlastní.
-- Montaigne


Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je
uskutečnit.
-- Pascal


Je snazší být moudrým pro ostatní než pro sebe.
-- Rochefoucauld


Jest se mi podrobiti všem nesnázím, které již lidé zdolali.
-- Vančura


Čím víc poznávám lidi, tím víc miluji psy.
-- anglické přísloví


Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny.
-- Konfucius


Zlo může být vyloučeno jen dobrem.
-- Konfucius


Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající
nepřátelství.
-- Konfucius


Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.
-- Konfucius


Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou
náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl.
-- Šalomoun


Nepijme proto, abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli.
-- perské přísloví


Sklenku píti, zdrávu býti, druhou píti, veselu býti, třetí píti,
rozum se osvítí. Mnohé však pití všecko zřítí!
-- české přísloví


Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ.
-- slovácké přísloví


Vyhni se opilému, jakož i bláznu!
-- české přísloví


Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují.
-- české přísloví


Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas.
-- Ovidius


Víno jest zrcadlo mysli.
-- české přísloví


Člověka při víně poznáš.
-- české přísloví


Víno nemá závory.
-- české přísloví


Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.
-- Seneca


Radši mě bijte, ale nechte mě se smát.
-- Moliere


Komedie je napodobením neškodné špatnosti.
-- Aristoteles


Smích, tato křeč plic a obličejových svalů, je účinkem nepředvídaného a
naprosto jasného poznání naší převahy nad jiným člověkem.
-- Hobbes


Smích nás přechází, je-li pocit naší převahy příliš markantní a neštěstí
druhé osoby vážné.
-- Stendhal


S poctivostí nejdál dojdeš, ale nepoctivci jsou tam dřív.
-- Blatný


Nenapodobovat, být v čele!
-- Baťa Tomáš John


Mám přátele! musím si říci s údivem. A se stejným údivem: čím jsem
si je zasloužil?
-- Josef Čapek


Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.
-- Fuller


Věrný přítel je medicínou duše.
-- latinské přísloví


Některé lidi musíme užívat jen ve velmi malých dávkách.
-- Emerson


Přátelství násobí radost a dělí žalost.
-- Bacon


Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.
-- Démokritos


Přátelé mých přátel jsou mými přáteli.
-- francouzské přísloví


Nehraď se plotem, hraď se přáteli.
-- české přísloví


Přátelé, říká se, jsou zloději času.
-- Bacon


Dvacet let jsme žili já a má žena velmi šťastně, a potom jsme se seznámili.
-- Paráček


Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého.
-- arabské přísloví


Zdržuj nohu svou do domu bližního svého, aby syt tebe neměl tě v nenávisti.
-- Šalomoun


Drž se nové cesty a starého přítele.
-- slovenské přísloví


Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele.
-- Voltaire


Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou.
-- polské přísloví


Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.
-- Bacon


Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré.
-- Erasmus Rotterdamský


Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.
-- Cicero


Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim
budete pořád ubližovat.
-- Bernard


Přetrženého provázku nesvážeš bez uzlíku.
-- ruské přísloví


Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená.
-- Rochefoucauld


Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.
-- Wilde


Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.
-- Jeroným


Ohlaš konec své řeči hodně napřed, aby posluchače netrefil radostí šlak.
-- Tucholsky


Hřbitovy jsou plné nenahraditelných lidí.
-- Clemenceau


Egoista je ten, kdo dbá více o sebe než o mně.
-- Tuwim


Nudit se ve společnosti určitých lidí je známkou inteligence.
-- Maugham


Nejhorší na dovolené je to, že jí nejvíc potřebujeme, když jsme právě po ní.
-- Gerstenmaier


Kdo zívá, pomáhá zívat i ostatním.
-- holandské přísloví


Nudný společník: člověk, který mluví, když chci mluvit já.
-- Tuwim


Jak se ubránit opilství? Pohledem na opilce.
-- čínské přísloví


Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.
-- Pythagoras


Ženy a lékaři vědí, kdy lež je vhodná i milosrdná.
-- France


Někteří lidé žijí v přepychu pro nedostatek důkazů.
-- Andrejev


Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět
ve svém pokoji.
-- Pascal


Genialita je jedno procento inspirace a 99 procent potu.
-- Edison


Když pracuješ, nestyď se říci lidem, kteří ti překážejí, že ti překážejí.
-- Lenin


Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by
závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho
analýzou a 5 minut jeho řešením.
-- Einstein


Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, ale kam.
-- Balzac


Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim
nekonečné rady.
-- Hemingway


Neustupuj všem, jinak nakonec ustoupíš sobě.
-- Kumor


Ze všech tvorů jen člověk pije - přestože nemá žízeň, jí - přestože nemá
hlad a mluví - přestože nemá co říci.
-- Steinbeck


Antikvární předměty jsou bývalé kýče. Kýče jsou budoucí antikvární
předměty.
-- Guiness


Malovat obrazy je řemeslo. Prodat je je umění.
-- Jochanson


Malíř maluje obrazy, aby je prodal. Umělec prodává obrazy, protože
je namaloval.
-- Picasso


Moderní malíř mě jen tehdy přesvědčí o svém umění, až se
ožení se ženou, která bude vypadat tak, jako ji namaloval.
-- Pristley


Kdybych věděl, co je to umění, nikdy bych se tím netajil.
-- Picasso


Kdysi jsme měli herečky, které se pokoušely stát se hvězdami. Nyní máme
hvězdy, které se pokouší stát se herečkami.
-- Olivier


Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím
rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů.
-- Dietrichová


Druhá největší slast po lásce je: hovořit o ní.
-- Labé


Neexistují impotentní muži, existují jen nešikovné ženy.
-- Massary


Kdybychom čekali na střetnutí s ideálem, celý život bychom
strávili v čekárně.
-- Pitigrilli


Když děvče ztratí hlavu, obyčejně se s ní zase potká v náručí nějakého
muže.
-- Maurois


Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích.
-- France


Mozek je aparát, pomocí kterého si myslíme, že myslíme.
-- Tuwim


Lenoch je ten, kdo nepředstírá že pracuje.
-- Allais


Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě.
Pesimista se obává, že je to pravda.
-- Cabele


Kdo si vzal polibek a nevezme si všechno, zaslouží aby ztratil
i to co získal.
-- Ovidius


Občas by se měli zastřelit dva - tři poslanci, aby se nemohli
zkazit stykem s ostatními.
-- Rocca


Ze všech živočichů se jen člověk umí smát, i když má pro to nejméně důvodů.
-- Hemingway


Žádný učenec z nebe nespadl, ale idioty jako by shazovali.
-- Tuwim


Existuje zákaz řečí, ale ne zákaz myšlení.
-- norské přísloví


Stařec je ten, kdo má o deset let víc než ty.
-- O. Henry


Každá žena si myslí, že je nenahraditelná, je ale přesvědčená,
že může nahradit každou jinou.
-- Pitigrilli


Neexistují nebezpečné ženy, existují jen slabí muži.
-- Maurois


Muž, který chodí s utrženým knoflíkem, by se měl oženit nebo
rozvést.
-- Douglas


Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.
-- Metz


Mládenec žije jako král a umírá jako pes. Ženatý žije jako pes
a umírá jako král.
-- Anouilh


Lidská společnost by byla o mnoho snesitelnější, kdyby všechny
ženy byli vdané a všichni muži svobodní.
-- Twain


Jeden otec spíš uživí deset dětí, než deset dětí jednoho otce.
-- holandské přísloví


Dědičnost je to, na co věříme, když máme inteligentní dítě.
-- Chaplin


Mýlit se je lidské. Proto jsou tyrani neomylní.
-- Janovic


Vtip je zbraň bezbranných.
-- Moravia


Kdo nemá smysl pro vtip, zaslouží si, aby mu ubližovali.
-- Veres


Vyznamenání dostávají lidé většinou proto, že už nějaké mají.
-- Poncet


Kdysi jsme cestovali tam, kde bylo možné vidět něco pěkného.
Dnes cestujeme tam, kde je možné parkovat.
-- Fernandel


Kdo má peníze, koupí si auto. Kdo je nemá, zemře jinak.
-- Fernandel


Radši cestovat čtyřicítkou a dožít se osmdesátky, než naopak.
-- Weiserová


Vtip je kýchání mozku. A stále vtipný člověk je něco tak nesnesitelného
a nechutného jako chlap, který trpí na chronické nastuzení, ale nemá
kapesník.
-- Polgar


Kdyby se praobyvatel jeskyň uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak.
-- Wilde


Staří Řekové měli hodně kultury a žádný benzin. My máme hodně benzinu.
-- Gregnis


Šťastný národ, který má nudné dějiny.
-- Montesquieu


Abychom utužili ducha, je třeba utužit svaly.
-- Montaigne


Ze všeho nejvíc vyčerpává nečinnost.
-- Aristoteles


Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.
-- Shaw


Běhej pro život, ale nežij pro běh.
-- Uhlenbruck


Máme dva lékaře. Svou pravou a levou nohu.
-- Trevelyan


Nechybíme, následujeme-li přírodu.
-- Montaigne


Na velkých hodinách času je jen jediné slovo: Teď. Po ulici
Potom se dojde k domu Nikdy.
-- Cervantes


Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky.
-- Chesterfield


Lepší je těžká práce než nečinnost. Pohyb je činnost.
-- Konfucius


Víme co jsme, ale nevíme, co z nás může být.
-- Shakespeare


Žít znamená jednat.
-- France


Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost.
-- Hemingway


Chcete-li vědět, jak ochablý je váš mozek, sáhněte si na svaly
svých nohou.
-- Segal


Je třeba upevňovat sílu těla, abychom udrželi sílu ducha.
-- Hugo


Ve zdravém těle zdravý duch. Je to absurdní heslo. Zdravé tělo
je produktem zdravého těla.
-- Shaw


Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla.
-- Seneca


Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí.
-- Maeterlinck


Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho
orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.
-- Avicenna


Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.
-- Schopenhauer


Věřím v aristokracii. Ne v aristokracii moci, ale v aristokracii
citlivých, ohleduplných a zmužilých lidí. Příslušníky téhle aristokracie
najdete u všech národů a v každé době, a kdykoliv se setkají je mezi nimi
tajné spřeženectví. Oni jsou představiteli skutečné lidské tradice,
stálého vítězství naší divné rasy nad krutostí.
-- Forster


Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda.
-- Kafka


Člověk, který se nemůže pochlubit ničím jiným, než svými vznešenými
předky, má podobu bramboru: jeho lepší část je pod zemí.
-- Rochefoucauld


Taktnost je nevyslovená část našich myšlenek.
-- Tuwim


Zůstaňte tak dlouho na dovolené, dokud vás šéf nebude postrádat, ale ne
tak dlouho, aby zpozoroval, že jste postradatelný.
-- Fernandel


Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak
bych to dělal já, kdybych to uměl.
-- Karel Čapek


Herecké umění spočívá v schopnosti zabránit lidem v kašli.
-- Richardson


Móda je to, co vychází z módy.
-- Cocteau


Klasické jsou knihy, které chce mít každý přečtené, ale
nikdo nechce číst.
-- Twain


Kompromis je umění rozdělit koláč tak, aby si každý myslel, že
z něho dostal největší krajíc.
-- Erhart


Myslíte, že by tento svět existoval, kdyby kdekdo říkal
pravdu? Žijeme z milosti nikdy nevyslovené tiché dohody, že si
navzájem nebudeme říkat pravdu. Kdyby někdo od kšeftu mluvil
pravdu, tak především, kdo by kupoval zboží? To přece naše
lži - vždy dobře míněné - drží tenhle svět pohromadě. Vy mi
neřeknete, co si skutečně o mně myslíte, a já zas neřeknu vám, co
si myslím o vás.
-- Kazan


Běda mi! Pracuji na reformě svých poddaných a zatím nedovedu
zreformovat ani sebe.
-- Petr Veliký


Milovat znamená nalézt a dovršit sebe sama v něčem mimo sebe.
-- Chardin


Umění nemůže vyjadřovat chaos chaosem.
-- Čep


Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti
jejich přání.
-- Mauriac


Revoluce jsou choroby, jejíž inkubační doba je krátká a uzdravování
nekonečné.
-- Maurois


Statečnému jsou nešťastné a šťastné události jako pravá a levá
ruka: užívá jich obou.
-- Sienská


Teprve až smrt zarámuje život, portrét je doopravdy zavěšen na
zdi.
-- James


Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek.
-- Akvinský


Když nežijeme jak myslíme, nakonec budeme myslit tak, jak
žijeme.
-- Bourget


Velikost člověka záleží v tom, že zná svou ubohost. Strom
nezná svou ubohost.
-- Pascal


Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří
jsme jedině tehdy, když činíme dobro. Vzdělání, výchovu, návyky - to, jak
je známo, můžeme získat. Představuji si společnost, v níž jsou všichni
zkušení, vzdělaní, všeznající, v níž jsou všichni bez přepjatosti slušní.
A úplně nádherné by bylo, kdyby všichni byli i vzdělaní i dobří.
-- Šukšin


Je jedním z největších nebeských darů mít takovou roztomilou
věc v náručí.
-- Goethe


Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme.
-- Shakespeare


Kdykoli vycházíte z domu na ulici, napřimte se a nadýchněte... Nasávejte
sluneční světlo... Zdravte své známé s úsměvem... Neobávejte se, že
nebudete pochopeni a neztrácejte ani minutu myšlenkou na nepřátele. Snažte
se soustředit na to, co chcete udělat a jděte přímo k cíli. Myslete na
velké a krásné věci, které byste rádi vykonali a postupem času uvidíte,
jak podvědomě děláte to, co je třeba, aby se splnilo vaše přání.
Představte si v duchu, že jste opravdový a užitečný člověk, jakým chcete
být, a působením této představy se budete postupně takovým člověkem
stávat... Myšlenka je prvotní. Zachovejte si správný duševní stav - buďte
smělí, poctiví a v dobré náladě. Správně myslit je totéž jako tvořit.
Všechno se uskuteční, přejeme-li si to, a žádná modlitba nezůstane
oslyšena. Stanete se takoví, jací si v srdci přejete být. Napřimte se
a zvedněte vysoko hlavu. Jste bohové v zárodku.
-- Hubard


Člověk, který se nedovede usmívat, nesmí otevřít obchod.
-- čínské přísloví


Nejdůležitější způsob, jak získat přátelství lidí je
zapamatovat si jejich jména a vzbudit v nich vědomí důležitosti.
-- Carnegie


Dobré mravy vznikají z drobných obětí.
-- Emerson


Mnozí lidé nezanechají příznivý dojem proto, že nedovedou
pozorně poslouchat. Tolik myslí na to, co chtějí sami říci, že
ani neposlouchají. Významní lidé mi řekli, že mají raději dobré
posluchače než dobré vypravěče. Zdá se, že schopnost poslouchat
je vzácnější než jiné vlastnosti.
-- Marcosson


Chcete-li být zajímaví, zajímejte se. Ptejte se na věci, na
něž druhý rád odpovídá. Přimějte ho, aby vyprávěl o sobě a o tom,
co vykonal.
-- Carnegie


Poutem společnosti je rozum a řeč.
-- Cicero


Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.
-- Seneca ml.


Otevřený rozum přivedl nejednoho do zavřené cely.
-- Kumor


Často ubližujeme svým bližním nejvíce právě ve snaze
neublížit jim.
-- Martin


Když vyloučíte nemožné, pak to, co zbývá, musí být pravda, byť
je sebenepravděpodobnější.
-- Doyle


Strach lže a ty mu věříš.
-- Nietzsche


I nahoru se lze dostat plazením.
-- Swift


Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale
nenávist má z těch dvou delší život.
-- Balzac


Ze všech našich vad nás nejvíce zesměšňují ctnosti, které
předstíráme.
-- Rochefoucauld


Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě
má ale člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak
chytrý, jako byl.
-- Goethe


Společné "ano" při svatbě jest jedinečnost, která se
v budoucím manželství téměř nevyskytuje.
-- XY


Smích většinou umí závažné věci rozřešit lépe a rázněji než velká
přísnost.
-- Horatius


Nikdo nemiluje vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho.
-- Seneca ml.


Moudrý člověk opravuje podle cizích chyb své vlastní.
-- Syrus


Ničeho se nebojím, protože nic nemám.
-- Luther


Dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí.
-- Cicero


Na malých věcech závisí často osud velkých událostí.
-- Livius


Každému je dána řeč, jen některým duševní moudrost.
-- Cato


Kdo sám se chválí, rychle posměch utrží.
-- Syrus


Pro činného člověka není žádný den dlouhý.
-- Seneca ml.


Nic není tak typické pro přízemního a omezeného ducha jako
láska k majetku.
-- Cicero


Ženský jazyk může smlčet leda to, o čem neví.
-- Seneca


Mnoho lidí se bojí o svou pověst, ale málokdo se bojí svého
svědomí.
-- Plinius ml.


Pamatuj jen, abys neškodil tam, kde snažíš se prospět.
-- Ovidius


I dobří lidé musí často zlému přivyknout.
-- Syrus


Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit.
-- Livius


Žádná žena ať nevěří mužovým přísahám.
-- Catullus


Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná,
budeš-li ji dělat nerad.
-- Terentius


Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí.
Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí.
-- Carlyle


U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými.
-- Seneca


Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto
učení nenahradí - jedině tím, že žije, učí se člověk žít. A každý,
kdo se narodí, musí s tímto učením začínat od prvopočátku.
-- Unamuno


Člověčenství není stav, v němž přicházíme na svět - je to
důstojnost, kterou je třeba získat.
-- Vercors


Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by
mohla vykonat.
-- Fridrich II.


Štěstí není událost života, ale schopnost člověka.
-- Brousson


Polévka se dá uvařit z čehokoli.
-- italské přísloví


Co je to velký život? Jsou to sny a touhy mládí, které se
dočkaly realizace v dospělosti.
-- Comte


Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým.
-- anglické přísloví


Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější
změnit spoustu menších věcí než jednu velkou.
-- Bacon


V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme
pouze v druhé práci.
-- France


Uč se chtít, ne aby se věci přizpůsobovaly tvým přáním, nýbrž
aby se tvá přání přizpůsobovala věcem.
-- Aurelius


Příčiny chyb bývají obvykle nebezpečnější než chyby samy.
-- Andrzejewski


Všechny matky jsou matkami velkých lidí. Není jejich vinou, že
jim život uchystá později zklamání.
-- Pasternak


Nejhorší hlupák je učený hlupák.
-- španělské přísloví


Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů,
kterou vede beran.
-- Napoleon


Velcí géniové dosahují cíle jedním krokem, kdežto lidé
obyčejného ducha dosáhnou téhož cíle, teprve když odemknou cestou
celou řadu zámků.
-- Mendelssohn - Bartholdy


Talent usilovně pracuje, génius tvoří.
-- Schumann


Génius rychleji dospívá k obecné idei než k jednotlivým
pojmům.
-- Kant


Talentem nazýváme schopnost získávat výsledky vyššího řádu, v podstatě
však v mezích dosavadních výsledků. Genialita vyžaduje schopnost vytvářet
cosi od základu nového, vytyčovat nové cesty a nesetrvávat pouze na
vyšlapaných cestách.
-- Rubinštejn


Odvěký zákon tvůrčího génia je: kráčí po cestách, po kterých
dosud nikdo před ním nešel, pohybuje se vpřed bez průvodce, bez
naučených schopností, bez pravidel; často na své cestě bloudí,
ale všechno, co vzniklo z pouhého rozumu a pečlivosti, zanechává
daleko za sebou.
-- Voltaire


Zdá se mi, že v géniovi je cosi jako počítací strojek:
zatočíme kličkou a výsledek je správný, ale strojek sám neví proč
a jak.
-- Goethe


Pro každodenní život je génius způsobilý asi tak, jako
astronomický teleskop ke sledování divadelního představení.
-- Schopenhauer


Je to velmi pohodlná teorie tvrdit, že génius se navzdory všem
těžkostem vždycky projeví... Kdo však dokáže zjistit, kolik
skvělých géniů potichu vzalo za své, aniž kdy dosáhli věku
dospělosti?
-- Russell


Génius je nevyčerpatelná trpělivost.
-- Buffon


Špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra.
-- Leonardo da Vinci


Peníze vidí i slepí.
-- čínské přísloví


Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán.
-- Bacon


Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve
čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný.
-- Schweitzer


Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.
-- Camus


Nikdo nezačíná dílo od prvopočátku, nýbrž se chápe nitky
z minulosti a spřádá ji dál.
-- Dygasinski


Pro každého je snazší - podle jeho vlastního přesvědčení - řídit stát nebo
armádu, než káru s jedním koněm.
-- Prus


Pták si vyhledává strom, strom si ptáka nevyhledává.
-- čínské přísloví


Každý člověk nosí v sobě hvězdu, a jenom na něm záleží, bude-li dobrá
nebo špatná.
-- Baudoin


Je velmi nesnadné uvažovat ušlechtile, když člověk myslí jen
na to, jak si vydělat na chléb.
-- Rousseau


Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších
věcech nejjednodušším způsobem.
-- Emerson


Určitě je lepší být mistrem v jednom oboru, než průměrným
v mnoha; ale na druhé straně je lepší být tím druhým, když nelze
být tím druhým, když nelze být tím prvním.
-- Plinius


Na této zemi, na níž je vůbec třeba za všechno draze platit,
musíme vysoko zaplatit jakékoli mistrovství. Když se člověk stává
pánem svého oboru, stává se rovněž i jeho obětí.
-- Nietzsche


Bez učení ani světec nedokáže pronášet správné úsudky.
-- Campanella


Dokonalost je norma nebes, pouze touha po dokonalosti je norma
člověka.
-- Goethe


Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají,
neexistovali by na světě ani čtyři přátelé.
-- Pascal


Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme
usilovat o to, abychom stáli za poznání.
-- Konfucius


Jeden člověk má dost místa i v rybím žaludku, kdežto pro dva
bývá příliš malá i nejnádhernější země.
-- Erenburg


Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt u druhých lidí
samozřejmě.
-- Twain


Vady a nedostatky manželky je třeba potírat nebo snášet.
V prvním případě stane se lepší tvá manželka, v druhém - ty sám.
-- Varron


Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo,
podle toho čemu dáme přednost.
-- Montaigne


Člověk nesmí ztrácet naději. Ztratit naději je totéž jako
zemřít dvacet let před vlastní smrtí.
-- Erenburg


Většina lidí jsou potencionální vrahové. Zabíjejí sami sebe,
protože nemají odvahu zabít druhé.
-- Unamuno


Lépe je svůj kříž nést, než ho vléci po zemi.
-- bretaňské přísloví


Nikomu nebylo dáno zemřít úplně, smrt nemůže být dokonalejší než život.
-- France


Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to
nejcennější: čas.
-- Napoleon


Jestliže žijete ve skleněném domě, neházejte z dlouhé chvíle
kamením.
-- anglické přísloví


Člověk je takový, jaká je jeho činnost, člověk není nic jiného
než jeho život.
-- Sartre


Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou
šance, které jim nabízí dnešek.
-- čínské přísloví


Nenacházíme vůbec žádné lidi se zdravým rozumem kromě těch,
kteří souhlasí s našimi názory.
-- Rochefoucauld


Malé děti nenechají spát, velké nenechají žít.
-- židovské přísloví


Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede
lépe snášet.
-- Schopenhauer


Vědci jsou často na rozpacích, jak zjistit příčiny nějakého
jevu, ignoranti nikdy.
-- Le Bon


Pochybovat o všem nebo všemu věřit, to jsou dvě stejně
pohodlná řešení, poněvadž jedno i druhé nás osvobozuje od
myšlení.
-- Poincaré


Modernost spočívá v tom, že potřebujeme stále míň času na cestu
přes oceán a stále víc času na cestu do kanceláře, nebo do
továrny.
-- XY


Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji
se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli
používat.
-- Goethe


Nejhorší předsudek je, považovat vlastní předsudek za ten
nejrozumnější.
-- Lessing


Co je platná většina, když nemá rozum.
-- Modrzewski


Sebemenší kapka vody, která se spojí s oceánem, nikdy
nevysychá.
-- indické přísloví


Největší závist vzniká proti těm, kteří vlastní silou vzlétli
a tak unikli ze společné klece.
-- Petrarca


Nic nepomáhá vládnout tak účinně jako pověra; bez pověry je
dav prchlivý, krutý, vrtkavý; podlehne-li kterémukoli
náboženství, stává se poslušnějším svých proroků než svých vůdců.
-- Curcius


Závislost člověka na okolnostech je v podstatě závislost na
sobě samém.
-- Labriola


Medvěd se nezbaví drápů, i když ho naučíme tančit, a darebák
zůstane darebákem, i když absolvuje dvě fakulty.
-- Prus


Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní.
-- France


Velmi často ten, komu se zdá, že umí mluvit, prostě neumí
mlčet.
-- Epicharmos


Je těžké vyřešit velké úkoly ke spokojenosti všech.
-- Solón


Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním.
-- Shaw


Chcete-li se ve světě líbit, pak se nechte poučovat o tom,
jak máte myslet a mluvit lidmi, kteří se v tom vůbec nevyznají.
-- Chamfort


Příliš dlouhé odloučení zabíjí milence nebo lásku.
-- Quitard


Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může
jenom pozdější život v manželství.
-- francouzské přísloví


Ženy nevidí, co pro ně děláme, ony vidí jen to, co neděláme.
-- Courteline


Manželství připomíná koňské dostihy: všechno záleží na žokeji,
koni a výšce překážek.
-- XY


Do každého životního období vstupujeme poprvé, proto nám tak
často - nezávisle ne počtu prožitých let - chybí zkušenosti.
-- Rochefoucauld


Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by
i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé.
-- Leopardi


Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví,
žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost,
žít pouze pro sebe - hanba.
-- Ostrovskij


Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se
život skládá.
-- Franklin


Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství,
avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho
života.
-- Abú al Farah


Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho
snaží využít.
-- Schopenhauer


Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však
odpočinek není konečný cíl.
-- Aristoteles


Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi,
má nějaké povinnosti k životu.
-- Hemingway


Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká nebo co si o sobě myslí,
ale podle toho, co dělá.
-- Lenin


Kdyby naše dobré vlastnosti z nás nevyzařovaly, bylo by to, jako bychom
je neměli.
-- Shakespeare


Talent zraje v tichu, charakter se zakaluje v bouřích života.
-- Goethe


Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však patříš, to už záleží
na tobě.
-- Makarenko


Kdyby se mne kdokoli a kdykoli zeptal, co považuji pro člověka za
nejdůležitější, bez váhání bych odpověděl, že emoce.
-- Vondráček


Změň vztah k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj.
-- Aurelius


Každý hledá u druhého svou vlastní podstatu.
-- Engels


Charakterní člověk je poctivý v každém slově a v každém skutku.
-- Smiles


Charakterem člověka nazývám souhrn jeho morálních návyků.
-- Stendhal


Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten, který si
připisuje on sám, a konečně ten, který fakticky má.
-- Hugo


Člověk bez principů a bez vůle se podobá korábu bez kormidla a bez
kompasu. Mění směr při každé proměně větru.
-- Smiles


Kdo si myslí, že už není odkázán na druhé, stává se nesnesitelným.
-- Vauvenargues


Silný charakter se podobá mohutnému potoku. Při setkání s překážkou se
stává ještě prudším a mohutnějším. Avšak jakmile překážku zdolá, uklidní
se, aby si nalezl klidné a hluboké řečiště.
-- Ušinskij


Člověčenství není stav, v němž přicházíme na svět, je to důstojnost,
kterou je třeba teprve získat.
-- Vercors


Náš hlavní nedostatek tkví v tom, že máme sklon spíš činy posuzovat
než konat je.
-- Néhrú


Člověk, kterému se nikdo nezamlouvá, je na tom mnohem hůř než člověk,
který se nezamlouvá nikomu.
-- Rochefoucauld


Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím, věřte jen svým a cizím skutkům.
-- Tolstoj


Kdo nikdy nemění názory, miluje sebe víc než pravdu.
-- Joubert


Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí.
-- Andersen


Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat
mít rád.
-- London


Řekne-li se nám, že musíme znát mladé lidi, abychom je mohli vychovávat,
odpovídáme: je třeba mladé lidi vychovávat, abychom je poznali.
-- Suchodolski


Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli. Mnohem lepší je být
šťastným po jejich způsobu s nimi, a potom po svém sám se sebou. Jedno
štěstí není nikdy tolik jako dvě.
-- Rolland


Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného
života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech; po špičkách chodit, a
ne řinčet řetězy!
-- Šrámek


Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou
si dal sám.
-- Gibbon


Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se na něho! Pomni, že není možné
mýlit se schválně.
-- Epiktetos


Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž
by se učila žít s lidmi a se světem.
-- Mickiewicz


Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennějším.
-- Rousseau


Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.
-- Seneca


Chycení motýli a ulovené ryby nejsou důležité, vzrušení pramení z motýlů
a ryb, které nikdy nechytíme.
-- Rossi


Vše krásné na zemi je od slunce a vše dobré od člověka.
-- Prišvin


Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je
člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání.
-- Cicero


V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.
-- Platón


Kdo chceš hýbat světem, hni nejdříve sám sebou!
-- Sokrates


Přítel je osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou.
-- Crane


Lidský duch je od přírody vzpurný, dere se vysoko a na opačnou stranu
a jde spíš za někým dobrovolně, než by se nechal vést.
-- Seneca


Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte.
-- Světlá


Musíme být velmi smělí, abychom se odvážili být sebou samými!
-- Delacroix


Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni
pochybností.
-- Russell


Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale
na tom, jak dobře bylo zahráno.
-- Seneca


Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a
nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně.
-- Epikuros


Staňte se čestným člověkem, a můžete si být jist, že je na světě o jednoho
darebáka méně.
-- Carlyle


Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš
z toho, když ho větší část promarníš?
-- Seneca


Největší vítězství - vítězství nad sebou.
-- Calderón


Je třeba často větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním
pevně stát.
-- Hebbel


Nejmocnější je ten člověk, který ovládl sám sebe.
-- Seneca


Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže
nahradit tělesná cvičení.
-- Mosso


Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu alespoň v jedné
věci, je-li vytrvalý.
-- L. da Vinci


Trénink je všechno! I květák není nic jiného než zelí pořádně vycepované.
-- Twain


Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle zahradník. Ta rozhoduje
o tom, co z nich vyroste.
-- Shakespeare


Nejlépe poznáš druhého člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob
je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš.
-- Paul


Kdo dělá pro druhého, dělá pro sebe.
-- latinské přísloví


Když mluvíš, tvá slova by měla být lepší než tvé mlčení.
-- arabské přísloví


Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou
platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do
nějaké formule.
-- Jirotka


Potřebuje-li něco zvíře ví, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk,
nepozná to.
-- Démokritos


Skoro ani nemohu myslet, když zůstávám na místě, moje tělo musí být
v pohybu, má-li se do něho dostat můj duch.
-- Rousseau


Každý člověk je stavitelem chrámu, kterým je jeho tělo.
-- Thoreau


Nevíme, zda běh přidává roky životu. Víme však, že přidává život rokům.
-- Hellerstein


Překážky v nás vyburcují vlohy, které by v nás za příznivých okolností
zůstaly dřímat.
-- Horatius


Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné.
-- Fischer


Budeš-li pořád s chromými, začneš kulhat.
-- latinské přísloví


Nezdar není hanbou, hanbou je strach z pokusu.
-- Mičurin


Nikdo se ještě nestal nesmrtelným svou leností.
-- Franklin


Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.
-- Morgenstern


Skromnost bývá takřka vždy přímo úměrná talentu.
-- Plechanov


Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější.
-- sumerské přísloví


Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající,
lačnou pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe.
-- Levi


Mnohým trampotám by se zabránilo, kdyby ti, co táhnou, měli pořád na
paměti, že táhnou někoho, a často se ohlíželi, aby viděli, jak se tomu,
co se veze, daří.
-- Jerome


Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro
člověka totéž.
-- Voltaire


Velké myšlenky vznikají v srdci.
-- Vauvenargues


Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni
je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách,
které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co
do něho vkládáme.
-- Josef Čapek


Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu - talent, či pracovitost?
A co je důležitější u velocipédu - přední nebo zadní kolo?
-- Shaw


Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheň kritiky, by se vůbec
neměl dávat do psaní. Jako se cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na
stále jasnou oblohu!
-- Balzac


Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět
na svém malém poli a dřít jako nádeník.
-- Karel Čapek


Umění je proto, aby zneklidňovalo.
-- Braque


Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umění
dělat nesnadné věci lehce.
-- Schiller


Neříkej vždy, co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš.
-- Claudius


Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poesii.
-- Černyševskij


Děti povídají, co činí, staří, co činili. Blázni, co by činit měli.
Stateční, co by rádi učinili. Rozumní, co činit sluší.
-- chorvatské přísloví


Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce
a námahy.
-- Addison


Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.
-- Dickens


Nešťastní jsou ti, kdo nemají smysl pro žert. Nemají totiž smysl
ani pro vážnost.
-- Paul


Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje
ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a
civilizace musí jít ruku v ruce.
-- Werich


O mnohé věci se nepokusíme nikoli proto, že jsou obtížné, ale
obtížné jsou proto, že se o ně nepokusíme.
-- Seneca


Velikost duše nespočívá ani tak v tom, aby usilovně spěla vzhůru a vpřed,
jako v tom, aby se uměla omezit a zavést v sobě řád.
-- Montaigne


Cílem umění je dělat člověka šťastným.
-- Michelangelo


Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako
sám se sebou?
-- Cicero


Až jednou v honbě za štěstím je opravdu najdete, podobně jako
stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose.
-- Shaw


Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli
všechno, ale druzí proti nim nic.
-- Seneca


Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému.
-- Zweig


Záleží na tom, jak dobře žiješ, nikoliv jak dlouho.
-- Seneca


Nikoliv žít, být zdráv je život.
-- Martialis


I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc než jeho nejlepší přítel.
-- Ebner


Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle
mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
-- Seneca


Pevně třímal žerď, ale nějaký šprýmař mu stále vyměňoval prapory.
-- Brudziňski


Některé charaktery jsou nezlomné, protože jsou pružné.
-- Lec


Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu,
mluví, ač nemá co říci.
-- Steinbeck


Řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače.
-- Churchill


Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit, a šedesát, než se naučí
mlčet.
-- Feuchtwanger


Jazyk nemá kosti, ale může zlámat vaz.
-- Basile


Po třiceti letech se naučil číst lidské myšlenky. Tři dny nato umřel
nudou.
-- Laub


Dvě nuly znamenají toaletu. Často jsou to ale i dva hajzlové.
-- Laub


Když jsou všichni odvážní, je to důvod ke strachu.
-- Laub


Říká se, že opatrnost je matka moudrosti. To je lež, neboť
kdyby byla opatrná, nestala by se matkou.
-- Tuwim


Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat horší.
-- Kraus


Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si můžeme vybírat sami.
-- Tuwim


Otrokářů se lze zbavit, ale jak se zbavit otroků?
-- Laub


Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když by
to bylo rozumné.
-- Bacon


Před sňatkem měj oči široce otevřené, po sňatku napolo zavřené.
-- Franklin


Lépe je bydlet v zemi pusté, než s ženou svárlivou a zlostnou.
-- Šalomoun


Jeden blázen, to je legrace, ale většina bláznů přijde draho.
-- Pirandello


V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné - bohužel nejen
v notách
-- Dušek


Nikdo se nepovažuje za schopnějšího oklamat chytré lidi než hlupák.
-- Vauvenargues


Hloupá hlava najde vždy hlavu ještě hloupější, jež ji obdivuje.
-- Boileau


Je zajímavé, kolik mužů s budoucností padne do rukou žen s minulostí.
-- Antonioni


Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž.
-- Balzac


Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci.
Žena, co si vezme na sebe!
-- Hubbard


Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže.
Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku.
-- Horníček


Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se
narodila.
-- Bruycre


Uklidněte se, nejste jediný muž, kterého vaše žena podvádí!
-- Laub


Nejkrásnější ženy jsou ty, kterým se líbíme.
-- Laub


Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice.
-- Žáček


Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká.
-- Tolstoj


Uvádět argumenty je ten nejhorší způsob konverzace.
-- Swift


Zlatem se dají vylomit i ocelové brány.
-- Apuleius


Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu.
-- Ford


S penězi je to zvláštní. Když už jich má člověk dost, tak je nepotřebuje.
-- Chaplin


Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod.
-- Laub


Čím méně peněz, tím větší počty.
-- Růžička


Nemá myšlenky, ale prosazuje je tvrdě.
-- Laub


Co všechno si lidi nevymyslí, jen aby nemuseli doopravdy myslet.
-- Kumor


Myšlení ještě žádnému šéfovi neuškodilo.
-- Zweig


Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost,
že všechno je zároveň úplně jinak.
-- Havel


Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi.
-- Cicero


Potají přítele napomínej, ale veřejně chval.
-- Seneca


Hněv je krátké šílenství.
-- Seneca


Je vlastní lidské povaze nenávidět toho, koho jsme urazili.
-- Tacitus


Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne.
-- Publilius


Z příživníka se stane daleko snadněji boháč než otec rodiny.
-- Cicero


Žena, která se oddává mnohým, se mnohým nelíbí.
-- Publilius


Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic jiného.
-- Publilius


Často stařec vysokého věku nemá žádný jiný důkaz toho, že žil dlouho,
než že zemřel.
-- Seneca


Nevěřte slovům, ani svým, ani druhých, věřte jen skutkům - svým i druhých.
-- Tolstoj


Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání.
-- Stendhal


Osvobodit se od práce je zločin.
-- Tolstoj


Líní a prázdní lidé se podobají trubcům v úle: požírají med včel - dělnic.
-- Cervantes


Naší povinností je být užitečný ne podle našich přání, ale podle našich
schopností.
-- Amiel


Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají.
-- Ključevskij


Nechybuje, kdo nic nedělá, i když právě to je jeho základní chyba.
-- Tolstoj


I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do
stáří.
-- Goethe


Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat.
-- Rochefoucauld


Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým.
-- Balzac


Bez povinností je život měkký a jakoby bez kostí: nedrží pohromadě.
-- Joubert


Vždycky najdeš lidi, kteří si myslí, že vědí lépe než ty, co je tvou
povinností.
-- Emerson


Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné.
-- Mencken


Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho
povinnost.
-- Shaw


Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.
-- Einstein


Je třeba se snažit, aby každý viděl a znal více, než viděl a znal jeho
otec.
-- Čechov


Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.
-- Shakespeare


Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal
přemýšlet.
-- Goethe


Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.
-- Galilei


Tam, kde dříve byly hranice vědy, je nyní její střed.
-- Lichtenberg


Čím více člověk zná, tím je větší.
-- Gorkij


V rozumu je síla. Hlava bez rozumu je svícen bez svíčky.
-- Tolstoj


Jsou lidé, kteří předpokládají, že vše, co se dělá s vážnou tváří,
je rozumné.
-- Lichtenberg


Hloupost bývá dvojí: mlčenlivá a upovídaná.
-- Balzac


Nikdy nebudeš mnohomluvný, říkáš-li přesně to, co chceš říct.
-- Delacroix


Mluvit a nemyslet je totéž jako střílet a nemířit.
-- Cervantes


Lidé se ztrácejí v množství zbytečných slov.
-- Gorkij


Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr.
-- Lenin


Dobré důvody musí ustoupit lepším.
-- Shakespeare


Jací jsou lidé, taková je i diskuze.
-- Marx


Nic tak nepobízí k zahálce jako prázdné řeči.
-- Tolstoj


Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom nově řadí své předsudky.
-- James


Když vám dojdou argumenty, můžete ještě začít nadávat.
-- Hubbard


Ze dvou různých mínění vítězívá vždy to hlučnější.
-- Karel Čapek


Duševně soběstační jsou jedině géniové a hlupáci.
-- Lec


Morálka zná zákon tíže: špatný stoupá vzhůru, dobrý klesá
níže.
-- Kästner


Člověk se podobá zlomku, jehož čitatel vyjadřuje, co vskutku je, a
jmenovatel, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší zlomek.
-- Tolstoj


Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků.
-- Napoleon


Člověk může věřit vlastním silám, jen pokud si nic
nepředstírá.
-- Pavlenko


Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět.
-- Goethe


Schopnosti, stejně jako svaly, rostou tréninkem.
-- Obručev


Je lepší nevědět nic, než vědět napůl mnoho věcí.
-- Nietzsche


Vím jenom tolik, kolik jsem prožil.
-- Emerson


Klíč ke vší vědě je otazník.
-- Balzac


Věda je národům nezbytná. Stát, který ji nerozvíjí, se
nevyhnutelně mění v kolonii.
-- Joliot-Curie


Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke
světlu.
-- Goethe


Věda je nejlepší způsob, jak z člověka udělat hrdinu.
-- Bruno


Orlové se někdy spustí níže než slípky, ale slepice se nikdy
nevznesou do oblak.
-- Krylov


Běda domu, kde slepice vládne a kohout mlčí.
-- španělské přísloví


Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých.
-- Goethe


Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně
jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili.
-- Shaw


Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.
-- Tolstoj


Štěstí je rozkoš bez pokání.
-- Tolstoj


Štěstí dojde ten, kdo mnoho pracuje.
-- Leonardo da Vinci


Člověk je takový, jaká je jeho představa štěstí.
-- Suchomlynskij


Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde, si nesmí naříkat, když
odejde.
-- Cervantes


Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které
trpělivým dává darem.
-- Bacon


Neexistuje chronické štěstí, tak jako není netající led.
-- Gercen


Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého.
-- Tolstoj


Čekání na šťastné dny bývá mnohem krásnější než šťastné dny
samotné.
-- Paustovskij


Buď skromný. To je typ hrdosti, jež nejméně dráždí druhé.
-- Renard


Skromnost zvyšuje důstojnost a omlouvá prostřednost.
-- Rochefoucauld


Takřka vždy je skromnost přímo úměrná velikosti talentu.
-- Plechanov


Laskavostí můžeš dokázat to, co nedokážeš silou.
-- Syrus


Dejte si co nejvíc práce, abyste žili!
-- Saroyan


Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je
sám schopen.
-- Gide


Je lépe být nenáviděn než litován.
-- Herodes


Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých?
-- Voltaire


Žena dá přednost muži bez peněz před penězi bez muže.
-- řecké přísloví


Ženy jsou dekorativní; nikdy nemají co říci, ale říkají to
půvabně.
-- Wilde


Žena je tak stará, jak vypadá před snídaní.
-- Howe


Nemilujeme ženu za to, co říká, ale líbí se nám, co říká,
protože ji milujeme.
-- Maurois


Ženy jsou jako sny - nikdy nejsou takové, jaké bys je chtěl
mít.
-- Pirandello


Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy
by se neženili.
-- O. Henry


Ženy jsou jako kouzelnické triky: abychom je obdivovali,
nesmíme jim rozumět.
-- Congreve


Ženy jsou na to, abychom je milovali, a ne na to, abychom je
chápali.
-- Wilde


Muži se žení proto, že jsou unaveni. Ženy proto, že jsou
zvědavé. Všichni jsou zklamáni.
-- Wilde


Když opadají růže, zůstanou jen trny.
-- Ovidius


Stárnutí je jen špatný zvyk, který zaměstnaný muž nemá čas
postřehnout.
-- Maurois


Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši,
než je naděje.
-- Zweig


Když už je vše ztraceno, zůstává ještě budoucnost.
-- Bowie


Žádný velký duch není bez trošky bláznovství.
-- Seneca


Vidět daleko, a dojít tam, není totéž.
-- Brancusi


Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom
naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět.
-- Nietzsche


Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají, čemu nerozumí.
-- Goethe


Schopný tvoří, neschopný poučuje.
-- Shaw


Kdo oslovi myje hlavu, tratí mýdlo.
-- italské přísloví


Žádný svatý není tak malý, aby nechtěl svíčku.
-- dánské přísloví


Kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti.
-- Sabatini


Diváci vidí lépe než herci.
-- anglické přísloví


Dají-li vám nalinkovaný papír, pište napříč!
-- Jiménez


Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí. Ale
nalézt zalíbení v tom, co děláme.
-- Edison


Nejlepší omyly jsou ty nejkratší.
-- Moliere


Nezdar není hanbou. Hanba je bázeň před pokusem.
-- Mičurin


Je lépe se opotřebovat, než zrezivět.
-- Diderot


Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší
jsou pochybnosti.
-- Goethe


Když má líná žena mouku, tak nemá síto. A když má síto, tak
nemá mouku.
-- italské přísloví


Kdo splete první knoflík, ten už se pořádně nezapne.
-- Goethe


Otec mne učil pracovat. Neučil mne lásce k práci.
-- Lincoln


Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače.
-- Luther


Nejfantastičtější na světě jsou fakta.
-- Moliere


Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat.
-- Goethe


Kdo chce jíst jádro, musí rozlousknout skořápku.
-- Plautus


Není větší chyby, než přestat zkoušet.
-- Goethe


Dobrý protivník je nejlepším spojencem.
-- latinské přísloví


Zkušenost je dobrá škola. Jen školné je příliš vysoké.
-- Heine


Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci
vašeho ramene.
-- Twain


Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu.
-- Konfucius


Bohové dali člověku dvě ruce, aby je neobtěžoval s každou
maličkostí.
-- Pythagoras


Nic není objeveno a zároveň hned dokonalé.
-- Cicero


Pěkné je, když na tě prstem ukáží a řeknou: Toť on!
-- Persius


Každý lékař má svou zamilovanou chorobu.
-- Fielding


Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný.
-- Carlyle


Dovolte lidem, aby byli šťastni podle vlastní vůle.
-- Prus


Ať ti, kdo mohou, to udělají lépe.
-- latinské přísloví


Chceš realizovat své sny? Probuď se.
-- Siegrid


Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl!
-- Horatius


Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo
vykonáno dobře.
-- Dickens


Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta
milost na základě špatného chování.
-- Hitchcock


Na světě je mnoho co dělat. Vykonej to brzy!
-- Beethoven


Mladý lékař musí mít tři hřbitovy.
-- německé přísloví


Špatný vozka, který neumí obrátit!
-- české přísloví


Se svým dílem na slunce, cizí hoďme do temnice!
-- polské přísloví


Moudrý se mýlí sedmkrát denně.
-- italské přísloví


Rozdíl mezi manželkou a sekretářkou je v tom, že manželka si nedá
diktovat.
-- Hilarová


Nečiň se, pátku, nedělí!
-- polské přísloví


Zkušenost je nepřenosná.
-- France


Neplij ve studánku, nevíš, kdy z ní zase budeš píti.
-- ruské přísloví


Ze všech soudců nejshovívavější je znalec.
-- Schiller


Kdo chytí rybu, je rybář.
-- portugalské přísloví


Podvod a klam zradí se sám.
-- české přísloví


Každá práce celého člověka vyhledává.
-- Komenský


Na vyléčení svízelů je práce lepší než whisky.
-- Edison


Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.
-- Lessing


Každý si určuje svou cenu sám.
-- Schiller


Nechlub se zítřejším dnem!
-- přísloví


Osel oslu nejpěknější.
-- české přísloví


Znát rozsah vlastní nevědomosti je nejlepší část našich
vědomostí.
-- Lao c'


Ptej se na to, co nevíš, ale neříkej vše, co víš.
-- přísloví


Chtěl bych - neznamená nic. Chci - to dělá divy.
-- Vinet


Lenoši jsou loajálnější než ostatní. Nepřetvařují se, že
pracují.
-- Bernard


Jen ženy a lékaři vědí, jak velmi potřebná a milosrdná je lež.
-- France


Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.
-- Goethe


Lidé, žijte, dokud nebude nařízeno, že se má dělat něco
jiného.
-- Lec


Lid je osobně odpovědný za chyby svých vůdců.
-- Petan


Vše by mohlo být mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly
provdané a všichni muži svobodní.
-- Twain


Doufám, že budu studentem do konce života.
-- Čechov


Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má
pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
-- Karel Čapek


Jak velký jsem byl muž, když jsem byl ještě malý kluk!
-- Börne


Zestárnout není umění - umění je snést to.
-- Goethe


Každý chce být dlouho živ, ale nikdo nechce být starý.
-- Swift


Škoda, že být starý je jediný způsob, jak dlouho žít.
-- Lesseps


Žádná pevnost není tak pevná, aby ji peníze nezdolaly.
-- Cicero


Copak je umění být mladý, když je Vám čtyřiadvacet let?
-- Chaplin


Čím déle se člověk neožení, tím je slavnější.
-- Caesar


Čas je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec
zabije jeho.
-- Spencer


Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.
-- Karel Čapek


Buď moudřejší než ostatní, ale neříkej jim to.
-- Chesterfield


Konference je shromáždění, na němž lidé hovoří o věcech, které
už dávno měli udělat.
-- lord Hallux


Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní.
Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní.
-- Sartre


Nula zůstává nulou na každém místě. Ale její místo se počítá.
-- Laub


Hodiny štěstí počítáme jen na minuty.
-- Byron


Větší tíhou jsou cizí úspěchy než vlastní neúspěchy.
-- Pascal


Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré.
-- Dickens


Z velkého množství nul může vzniknout řetěz, který nepřetrhne ani génius.
-- Napoleon III.


Nejtolerantnější jsme tehdy, když posuzujeme sebe sama.
-- Pascal


Zbabělci, kteří mlčí, když mají mluvit, způsobili již mnohem
více zla než vyložení ničemové.
-- Clemenceau


Každý z nás dost přesně ví, co je to výprask. Ale co je to
láska, to nikdo pořádně neví.
-- Heine


Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na
kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoci.
-- Hrabal


Když se nejvíc chce, tak to nejmíň jde.
-- Goethe


Opravdový muž se pozná dokonce i tehdy, když je nahý.
-- Lec


Předsudky jsou jako hřebíky. Čím více se do nich buší, tím
více drží.
-- Dumas


Rozumbrada je jako eunuch - ví přesně jak na to, ale přitom to
nedokáže.
-- Sapfó


Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich.
-- Engels


Ryba, kterou jsi nechytil, je vždycky velká.
-- orientální přísloví


Lenoch, který neoře pro zimu, žebrati bude v horku.
-- přísloví


Jeden zatluče hřebík, druhý si na něj pověsí klobouk.
-- německé přísloví


Není hanba upadnout, ale zůstat příliš dlouho ležet.
-- francouzské přísloví


Hromada rýže jsou ve skutečnosti jednotlivá zrnka vedle sebe.
-- indické přísloví


Nelétej příliš vysoko: všimnou si toho!
-- Hugo


Devět desetin moudrosti je - být moudrý včas!
-- Cicero


Kdo nerozumí kování, ať mi kleští nehaní!
-- ruské přísloví


Myšlenky jsou beze cla.
-- Shakespeare


Lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek. Proto
však odpočinek není ještě konečný cíl.
-- Aristoteles


Práce je méně nudná, než zábava.
-- Baudelaire


Řekni člověku, že je na nebi 978301246569987 hvězd, a uvěří
ti. Ale napiš na lístek "Čerstvě natřeno" a každý si sáhne.
-- Tuwim


Buď sám sebou! stejně se to nedá dlouho zatajovat!
-- Brudziňski


Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho!
-- italské přísloví


Musil je nejlepší učitel.
-- ruské přísloví


Na účet ženy lze říci vše, co kdo chce. Vždycky se najde
nějaký důvod.
-- Sandová


Není nikdy nadbytečně zrcadel v ložnici sličné ženy.
-- Gautier


Obrazotvornost je to, co naplno pracuje, když žena doma čeká
na muže, který se opozdil.
-- XY


U žen má poslední slovo ten, kdo vytrvá.
-- Aškenazy


Krásné ženy se dnes započítávají k talentu svých mužů.
-- Lichtenberg


Byla od přírody žárlivá, což jest jedna z hlavních vlastností
pořádné ženské.
-- Thackeray


Chovej se ke každé ženě roztomile a přívětivě, i když už není
mladá a krásná. Mohla by to být třeba žurnalistka.
-- XY


Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají
jistou minulost.
-- Wilde


V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni.
-- Zima


Padne-li ženě něco do oka, je do pláče obyčejně muži.
-- XY


Krásná žena je jako krásná krajina, když se na ni někdo dlouho
dívá, určitě se mu omrzí.
-- Saikaku


Jsou ženy, které neměly ani jedno milostné dobrodružství. Ale
zřídka se najde žena, která by měla jen to jedno.
-- Rochefoucauld


Ženy dneska většinou považují zasnoubení za vyjádření úmyslu
vzít si někoho, ale nemusí to pro ně nutně znamenat, že by mu
měly být věrné, než se vdají.
-- Scortia, Robinson


Nejlépe se žena baví, když vypráví sama.
-- Štych


Žena nelže. Přizpůsobuje si toliko pravdu dle své potřeby.
-- Hruška


Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit, a ta se
proměnila v solný sloup.
-- Shakespeare


Pro ženu je nejnesnadnější přesvědčit muže o tom, že on to myslí vážně.
-- XY


Žena je nesporně zdatnější než muž, neboť dovede muž současně řídit auto,
pudrovat se a mávat na přítele?
-- XY


Jediné, čemu nás naučí žena, je poznání, jak jsme hloupí.
-- Hruška


Jdeš-li mezi ženy, vezmi s sebou bič.
-- Nietzsche


Být odpůrcem žen, to znamená připisovat jim význam, který
nemají.
-- Arbuzov


Žena bez poprsí, to je postel bez peřin.
-- France


Pane Bože! Tak jest na světě dost všelijakého neřádstva, a ty jsi ještě
stvořil ženu.
-- Gogol


Doufat, že zanecháme nějakou vzpomínku v srdci ženy, je stejné, jako
chtíti vtisknouti pečeť na hladinu tekoucí vody.
-- France


Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky.
-- Machiavelli


Ve třiceti dám celkem přednost ošklivé ženě před hezkou. Kráska přestala
být kráskou, a protože se nevzdělávala a pořád se jí lichotilo, je
nesnesitelná. Ošklivá žena naopak má více předností než kdy jindy,
a jestliže se dovedla uchrániti před pomluvami, dokonce ji zbožňuji.
-- Stendhal


Nepřístupnost žen je jen vytříbený doplněk jejich půvabu.
-- Rochefoucauld


Bože můj, bdi nade mnou, abych byla vždy čestným člověkem,
nikdy však počestnou ženou.
-- Lenclos


Koketnost je základ ženské povahy; všechny ženy ji ovšem neuplatňují,
protože některé jsou na to moc hloupé, a jiné moc chytré.
-- Rochefoucauld


Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí.
-- Pascal


Se ženou je třeba spát, než ji člověk úplně pochopí.
-- Stone


Dáma není jen titul, dáma je vlastnost.
-- Štuchal


Ukažte mi muže, který by odolal ženě, když jí dal čas, aby
mohla uplatniti celé své umění!
-- Goldoni


Pro mladé děvče je neobyčejně důležité, aby muž měl nějaké
záhadné vlastnosti.
-- Wallace


Žena vysokýho intelektu a dokonalý krásy, to je vzácná věc.
Stejně vzácná, jako amoleta z vajec Ptáka Ohniváka.
-- O. Henry


Pěkná žena považuje za podezřelého každého muže, který se jí
nedvoří.
-- XY


Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se
s ním nebude chlubit.
-- Rochefoucauld


Je úžasné, jak výbornou paměť mají ženy, když jde o to,
oplatit někomu něco zlého.
-- Breier


Když má žena dost peněz na utrácení, je šťastná. Ovšem doopravdy šťastná
je teprve tehdy, když je všechny šťastně utratí.
-- XY


Ještě nikdy jsem k žádnému muži nepojala takovou nenávist,
abych mu vrátila diamanty.
-- Gaborová


Pouhou svou existencí uváděla v pochybnost poučku o všeobecném
vývoji.
-- Škvorecký


Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí,
že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě.
-- Wilde


Vy ženy vynakládáte víc přemýšlení, rozpomínání a píle na to,
abyste byly hloupé, než by vám stačilo na to, abyste byly
moudré a užitečné.
-- Swift


Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi krásné, nebo velmi
ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil
ostatním, musí vychvalovat jejich krásu.
-- Chesterfield


Nejhůř se přesvědčuje žena, která neví, co chce.
-- Andrejev


Kdo nehezky hovoří o ženách, nechť si vzpomene na svou matku a zastydí se.
-- Spurgeon


Některé pětačtyřicetileté ženy si pamatují události, které se staly před
čtyřiceti pěti lety!
-- XY


Žena, která chce odmítnout, řekne jenom ne. Žena, která vysvětluje, chce
být přesvědčena.
-- Musset


Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu.
-- Rousseau


Gardedáma je žena, která brání dívce, již provází, dělat věci,
které nemohla za mlada dělat sama, protože ji provázela
gardedáma.
-- XY


Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď, dobře
se jí podívejte do úst - jistě nemá jazyk.
-- Shakespeare


Je vždy jakási známá opice v nejhezčí a nejandělštější ženě.
-- Balzac


Slabosti žen nadchnou muže, slabosti mužů pohoršují ženy.
-- Hauptmann


Ženy hrají málo šachy, protože se bojí přijít o figuru.
-- XY


Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo.
-- Burian V.


Jsou ženy, jejichž cti se smíš dotknout, nikoliv však jejich
ješitnosti.
-- Paul


Nemilovat krásnou ženu je zločin, milovat ji je trest.
-- XY


S ženskejma nikdy nevíte, jak na tom jste. Vůbec neuvažujou
jako lidi.
-- Maugham


Chcete-li, aby žena mlčela, musíte jí vyznávat lásku nebo se
otázat na její věk.
-- Fišer


Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost
nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když
se věřící zapomene ráno a večer pomodlit.
-- Chevallier G.


Existuje-li na světě něco smutnějšího než opuštěná žena, je to
žena, která předstírá, že jí to vyhovuje.
-- Day


Byla jako hvězda, vycházela jen za noci.
-- Sekera


Neštěstí je v tom, že ženy, které jsou šťastné, se s tím
nespokojí.
-- Jablonskij


Všechny ženy, které jsem kdy poznal, si minulost pamatovaly až
moc dobře. Obvykle i do příšerných podrobností.
-- Durrell


U žen můžete dojít všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou
vášní, ovládajících duši ženy: pomstychtivosti a touhy po
rozkoši.
-- Richelieu


Pro ženy platí stejně jako pro politiky, že předpokladem správné linie
je pohyb.
-- Růžička


Při výběru ženy je třeba použít stejné metody jako při výběru látky:
nevybírat při umělém osvětlení.
-- Fernandel


V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdovíjakou
milost; avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen
dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu.
-- Pitigrilli


Ženy jedním okem pláčí a druhým se smějí. Proto říkají Angličané: "Vidět
plačící ženu je právě tak dojemné, jako vidět husu chodící naboso."
-- Reinsberg


Je velmi prostý recept jak dokázat, aby staré dámy byly roztomilé. Dělejte
vše, co si přejí!
-- Kock


Ženy jsou korouhvičky, které se nezastaví, dokud nezrezivějí.
-- Goethe


Ženy milují poražené, ale podvádějí je s vítězi.
-- Williams


Síla žen spočívá v tom, že se prezentují jako slabé pohlaví.
-- Frolík


Lady je žena, která v přítomnosti muže se chová tak, aby se
choval jako gentleman.
-- Zelenka B.


Řekne-li diplomat ano, myslí snad, řekne-li snad, má na mysli
ne, řekne-li ne, pak to není žádný diplomat. Zcela opačně je
tomu u ženy. Řekne-li dáma ne, myslí snad, řekne-li snad, jako
by souhlasila ano, řekne-li ano, pak to není žádná dáma.
-- Talleyrand-Périgord


S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít:
brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen
zobák je k ničemu, u hus i u žen.
-- Schopenhauer


Žena dává muži velmi mnoho: domněnku, že je hlubší, než
skutečně jest.
-- Lawten


Ženy jsou rozmarné a proměnlivé. Zvolí-li milenec správný okamžik,
i upejpalka přijme jeho objetí, ale propásne-li jej, i děvka jej odmítne.
-- Maugham


Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla.
-- Allais


Dívá-li se některá žena často do zrcadla, nemusí to být
ješitnost, ale statečnost.
-- Twain


Když se žena přestane líbit, začne tvrdit, že muži nemají vkus.
-- Fišer


Ženským imponuje muž, to jest Muž, pokud možno MUŽ - ale někdo, kdo
k nim přilne, visí na nich, miluje je k zešílení, a dokonce je potřebuje
k životu, ten je otráví.
-- Škvorecký


Zkušeností žen si cení člověk nejvíce, když pocházejí od něho.
-- Sinatra


Dřív se mladé dívky červenaly, když se styděly, a teď se stydí, když se
červenají.
-- Krejčí


Ženy mají rády prosté a jednoduché věci - například muže.
-- XY


Ženy potřebují umět jen dvě věci, a vařit je jedna z nich.
-- Maurier


Nejkousavější ženy nemívají obyčejně žádné zuby.
-- Jílek


Na čest se ženě sahat nemá.
-- Rochefoucauld


Žena postupuje s oblibou metodou dedukční: jde od známého
k neznámému.
-- Wilde


Pesimisté jsou přesvědčeni, že všechny ženy mají volné mravy;
optimisté v to doufají.
-- Larni


To se nedá nic dělat, ženská je taky člověk. S tím se našinec
musí smířit.
-- Kharčchdze


Všechny milují námořníky. Když děvče ví, že mládenec do týdne
zmizí, a za chvíli bude na druhém konci světa, přestává trochu
šlapat na brzdu.
-- Gordon


Hezkým ženám odpouštějí muži všechno, ženy nic.
-- XY


Jsou dva druhy žen: takové, co dokážou hovořit na každé téma,
a takové, co ani téma nepotřebují.
-- XY


Jestliže je žena v neprávu, pak první, co musíš udělat, je
okamžitě jí odpustit.
-- Fresney


Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom
dopustil několika roztomilých chyb.
-- Hauptmann


Žena miluje muže málomluvné, protože se domnívá, že ji
poslouchají.
-- Guitry


Jsou dvě klasy ženskejch. Jedna, která vás miluje proto, co
z vás může vyrazit, a druhá, co vás miluje pro prachy.
-- Eastlake


Vdaná žena se pozná nejlépe podle toho, že si kupuje květiny
sama.
-- Saganová


Jistý Francouz dělí ženy na ty, s nimiž lze po tom ještě
posnídat, a na ty, s nimiž je to už nežádoucí.
-- Páral


Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost
o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí
udělat.
-- Ferberová


Děvčata, když si nemohou v koutě poplakat, jakoby pomalu ani nežila.
-- Mahen


Vy hloubáte o tom, jaké mohou býti příčiny psychologické,
fyziologické, patologické degenerační, pro něž vaše milenka
vás klame. Avšak žena se vzdává nejčastěji proto, že má krásný
pár podvazků, který chce nechat obdivovat.
-- Pitigrilli


I nejřečnější ženu naučí láska mlčet.
-- Balzac


Být mladou a nebýt krásnou je právě tak málo potěšitelné, jako
být krásnou avšak nebýt mladou.
-- Rochefoucauld


Milióny mladých žen křičí rozhořčeně: Nenecháme si nic
diktovat!! A pak se stanou stenotypistkami.
-- Chesterton


Pravá koketa není ta, která kolem sebe vrhá vyzývavé pohledy, ale ta,
která - tváříc se lhostejně - nutí okolí, aby z ní nespustilo zrak.
-- XY


Svádění je prostě ženský zvyk. Nabízet se je prostě ženská potřeba.
-- Clavell


Ženy nemilujeme pro to, co vykládají, ale posloucháme, co
vykládají, pokud je milujeme.
-- Maurois


Jak tě asi musí milovat žena, která ti odpustí i křivdu, jíž
se na tobě dopustila!
-- XY


Nic člověka tak nevyčerpá jako pronikavě inteligentní děvče.
-- Quentin


Takovéhle jsou všechny ženské. Spíš se usouží k smrti, než aby
od nějakého mužského upustily.
-- Waugh


Žena je nižší tvor, příliš je poslušna svých orgánů. Pro mne
je žena krásná, jen když se podobá muži.
-- Balzac


Slabé pohlaví je silnějším pohlavím z důvodu slabosti
silnějšího pohlaví k slabšímu pohlaví.
-- XY


Žena nemyslí buď na nic, nebo na něco podobného.
-- Dumas ml.


Když se žena musí svléknout, aby dokázala svůj sex-appeal, pak
žádný nemá.
-- Westová


Ženy si často stěžují, že jich mužové nechápou. Nevědí, že je
to jejich štěstí.
-- XY


Ideální žena zůstává svému muži věrná, ale jedná s ním tak
něžně, jako by ho podváděla.
-- Guitry


Jsou dvě období, ve kterých ženy provádějí své nájezdy: když
jsou mladé klisničky a poprvé cítí oves, a pak, když už mají
po závodění a jsou zralé pro odpočinek na louce.
-- Sinclair


Až zmizí sociální důvody pro prostituci, najdou si prostitutky
jiné důvody.
-- Laub


Nesmíme považovati ženy za nic velkého a zmocní-li se nás při
pohledu na ně pohnutí, musíme se obdivovati jen sami sobě, že
takové malicherné věci v nás vzbuzují tak příjemné pocity.
-- Barrée


Největším potěšením ženy je zranit mužskou marnivost, zatím
co největším potěšením muže je ženskou marnivost uspokojit.
-- Shaw


Ženě nestačí milovat muže, aby byla šťastná. Musí tu být druhý
muž, kterého bolí, že ona miluje toho prvého.
-- Toscanini


Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé.
-- Butler


Správná žena má vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, uvažovat jako
muž a dřít jako kůň.
-- Simon


Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to,
cos pro ni neudělal.
-- Maurois


Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit. Otrávit ji může jedině
tehdy, když neumí včas přestat.
-- Clarke


Strašné je, že nelze žít ani s ženami, ani bez nich.
-- Byron


Žena žije pocitem, že dostane-li se chvály jiné, je to na její
újmu.
-- Maupassant


Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností.
-- Balzac


Ženy rády objímají svého včerejšího milence před očima milence
zítřejšího.
-- Dutourd


Ženy se snaží být úplně rovnoprávnými s muži, až na ty
případy, kdy je těší každá sebemenší pozornost ze strany pánů.
-- Hašek


Kolik hradů a mužů již skončilo kvůli ženám jako ruiny.
-- Siegelová


Příliš žvanit začnou ženské teprve tehdy, když zestárnou. Když
jsou mladé, zamlčí nám toho až příliš.
-- Nestroy


Stydět se, to patří ke slušnému chování, to se od ženské
vždycky očekává. Ženy musejí předstírat, že cítí strašlivou
spoustu věcí, které necítí vůbec.
-- Shaw


Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde
věk, kdy musí být milována, aby byla krásná.
-- Saganová


V Apokalypse se mluví o koních, že mají sílu "v tlamách a zadcích". Co je
v Apokalypse řečeno o koních, možno ve skutečnosti říci též o ženách.
-- Swift


Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak
zoufalství.
-- Wilde


Pokud hovoří ženy o ženách, zdůrazňují u krásných žen především rozum
a u rozumných žen především krásu - u páva hlas a u slavíka peří.
-- Paul


Chladná žena je taková, která se ještě nestřetla s tím, koho
by milovala.
-- Stendhal


Ženy v malých praktických otázkách mívají více zdravého
rozumu a pomáhají mužům, když ti nevědí, jak dál.
-- Calvino


Žena není žádný genius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co
říci, ale říká to velice roztomile.
-- Wilde


Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může
vytvořit domov.
-- čínské přísloví


Snem ženy je mít malou nohu a žít na velké.
-- Tuwim


Těžké je milovati ženu a současně dělat něco rozumného.
-- Tolstoj


Ženy nejsou nikdy silnější, než když se ozbrojí svojí
slabostí.
-- Sandová


Ženy, které neklesnou, jsou ony, které nikdo nesváděl.
-- Pitigrilli


Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě.
-- Karel Čapek


Na světě je možno všechno dokázat, jen jedno nelze: usmířit dvě dámy.
-- Gogol


Ženy při první lásce milují svého milence, při dalších láskách
už jen samo milování.
-- Rochefoucauld


Jako mravenčí samička po spáření ztrácí křidélka, nyní již zbytečná, ba
pro oplodnění nebezpečná, tak ztrácí též žena svou krásu hned po prvním
nebo druhém dítěti. Snad se to děje dokonce z téhož důvodu.
-- Schopenhauer


Na ženách je nejkrásnější to, co si jen domýšlíme nebo představujeme.
-- Sekera


My hledáme v ženách především duši, ale pak si vezmeme tělo.
Činíme jako lovci perel: otvírají škebli; naleznou-li perlu,
tím lépe, nenaleznou-li ji, snědí měkkýše.
-- Pitigrilli


Ženy jsou zaměstnáním zahálčivého muže, ale jsou osvěžením pro bojovníka.
-- Napoleon


Skutečnými proletáři našich dob jsou pracující matky.
-- Bridgewater


Ženy jsou dnes tak vysoce vzdělané, že je nic nepřekvapí,
vyjma šťastného manželství.
-- Wilde


Ženy mám nejraději, když líbou, neboť v tu chvíli musí mlčet.
-- Achard


Květinami povíte ženě mnoho, norkovým kožichem všechno.
-- Vocásek


Nejkrásnější slova ženy: "Oběd je na stole!"
-- XY


Dokud máte hezkej pevnej zadeček, tak ho hleďte dobře využít!
Jednou vám zvadne a už se za ním nikdo neohlédne! Ženská, která má zadek,
za kterým se muži přestanou otáčet, není už k ničemu.
-- Chevallier G.


Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech: když ji
neuspokojí a když ji uspokojí.
-- Laub


Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem.
A než se nadějeme, už jsou zase těhotné.
-- Goethe


Nechval dne před večerem a ženu před smrtí!
-- perské přísloví


Není na světě špatnost, které by se ženská neuměla dopustit.
-- Gordon


Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou poznal svět:
tyranie slabého nad silným.
-- Wilde


Ženy jsou milenkami mladých mužů, společnicemi jejich
středních let a ošetřovatelkami v jejich stárnutí.
-- Bacon


Namlátíš-li ženě, ona už sama bude vědět proč.
-- Gregor


Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být
dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano.
-- Shaw


Byla na to své umění pyšná. Často říkala, že když se nějaký
chlap miloval s ní, musí mu pak ostatní ženské připadat
nudnější než vychladlé skopové.
-- Maugham


Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen
velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých.
-- Lorenová


Všechny ženy sní o Casanovovi, které by měly samy pro sebe.
-- Mastroianni


Krásná žena poskytuje užitek jen milencům a malířům bez
fantazie.
-- Picasso


Některé ženy jsou všechny stejné.
-- O. Suchý


Hezké ženy věří ve svou inteligenci. Inteligentní ženy nevěří
ve svou krásu.
-- Picasso


Je jen jediný způsob, jak jednat se ženami. Bohužel ho nikdo nezná.
-- Chaplin


Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele.
-- Fišer


Téměř každá žena by byla ráda věrná. Obtížné je jen najít
muže, kterému by mohla být věrná.
-- Dietrichová


Žena oceňuje na muži nejméně mozek.
-- Chevalier M.


Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona
přeje.
-- Taylorová


Ženy nemají smyslu pro humor, protože muže milují, místo aby
se jim smály.
-- XY


Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že
zpitoměli z lásky k ní.
-- Žáček


Ženy chtějí, abys měl rozum jen proto, aby tě o něj mohly
připravit.
-- Žáček


S krásnou ženou mluv o její moudrosti, s moudrou o její kráse!
-- Chevalier M.


Řekne-li muž, že se žena oddává všem, je možné, že je to
pravda. Ale je jisto, že se neoddala jemu.
-- Pitigrilli


Nejlepší obranou ženy bývá její podlehnutí.
-- Maupassant


Ženské nemají smysl pro nesmysl.
-- Werich


Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě těžší přestat.
-- Jablonskij


Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu.
-- Humboldt


Hanbou je urážet, nikoli se omlouvat.
-- La Bruyere


Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře.
-- Hebbel


Nadšenci bez schopností jsou nebezpeční lidé.
-- Lichtenberg


Když se objeví slunce, zmizí hvězdy.
-- arabské přísloví


Vítr nevane podle přání plachetnice.
-- arabské přísloví


Kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten se učí.
-- Shaw


Největším dobrem je žít podle přírody.
-- Cicero


Polovina lidí se směje na útraty druhé poloviny.
-- Destouches


Prvním požadavkem výmluvnosti je jasnost.
-- Quintilianus


Dobro má za hrob lidský nevděk.
-- Musset


Ani slovníky nesmíme brát doslova.
-- Lec


Co je tragédie a co komedie, to se pozná časem.
-- Lec


Klaun si musí líčit tvář bělobou proto, aby protivníci
nepostřehli, že bledne.
-- Lec


Uvědom si, že když někomu vyrazíš z ruky pero, může se chopit
pušky.
-- Lec


Čím čistší oběť, tím špinavější ruce vrahů.
-- Lec


Je těžké tleskat těm, co ti svázali ruce.
-- Lec


I podle prázdných šibenic poznáš, že něco visí ve vzduchu.
-- Lec


Někteří spotřebují tolik vzduchu k vytrubování fanfár, že se
ho nedostává k dýchání jiným lidem.
-- Lec


Dějiny nás učí, jak je falšovat.
-- Lec


V době temna je těžké se schovat do stínu.
-- Lec


Proporce krásy jsou jasné - sto procent.
-- Lec


Když chceme chytit za srdce, jsou dovoleny všechny hmaty?
-- Lec


Přejeme si, aby každému národu jeho vlastním jazykem bylo
vykládáno.
-- Komenský


V jazyku je naše národnost.
-- Jungmann


Přílišná hojnost slov cizích jazyků dodává takové barvy, jako
pleti divokých Malajců tetování.
-- Kosina


Někomu je uzený jazyk vepřový milejší, než jeho jazyk
mateřský.
-- Wuhš


Národ, jenž má vědomí důležitosti přirozeného jazyka pro vyšší
svůj duchovní život, sám jej zavrhuje a jeho se zříká, páchá
na sobě samovraždu a přerušuje tím věčné zákony Boží.
-- Šafařík


Vše nejprve v mateřské řeči. Z jazyka mateřského, potom v jiné
řeči.
-- Rafich


Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít
peníze.
-- Oeser


Stát se otcem není těžké, být otcem je těžké.
-- Busch W.


Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní
z cesty všechny překážky.
-- Oesch


Přátelství uzavřené při víně působí jako víno, jen jednu noc.
-- Logau


Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší
žízeň.
-- Schopenhauer


Čím více peněz, tím méně svědomí.
-- Gorkij


Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.
-- Žáček


Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.
-- Karel Čapek


A přece každého dne je svět o chlup lepší než včerejšek, i když lidi
dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo.
-- Werich


Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší oporu.
-- Havlíček-Borovský


Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti tomu úplnej hadr.
-- Hašek


Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem.
-- Werich


Mládí je stálé omámení; je to horečka rozumu.
-- Rochefoucauld


Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované
podobě. Ve svém životě - ať už je jakýkoli - se pak neustále rozvíjí,
nepřetržitě dotváří vlastní osobnost.
-- Belinskij


Každý člověk má tři charaktery: jeden, který ukazuje, jeden, který má
a jeden, který si myslí, že má.
-- Karr


Politováníhodný ten, kdo žije bez ideálů.
-- Turgeněv


Sebeláska je největším ze všech lichotníků.
-- Rochefoucauld


Bez víry ve své schopnosti a ve své síly nelze podniknout
žádné dílo.
-- Krupská


Když je někdo do sebe zamilován, je to začátek románu, který
bude trvat celý život.
-- Wilde


Dělat snadno, to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat
to, co je nemožné talentu, je dílo génia.
-- Amiel


Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není
lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele.
-- Bacon


Naši nepřátelé jsou blíže pravdě při posuzování nás samých
než my.
-- Rochefoucauld


Samolibost není nic jiného, než když někdo sám sobě podkuřuje;
učiní-li totéž jinému, je to lichocení.
-- Erasmus Rotterdamský


Ten, kdo je prázdný, je naplněn sám sebou.
-- Lermontov


Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli
moudře používat.
-- Wolfe


Starci všemu věří. Muži o všem pochybují. Mladí všechno vědí.
-- Wilde


Zjevně by měly být dva druhy výchovy. Jedna by učila, jak si
vydělat na živobytí, druhá, jak žít.
-- Truslow


Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů.
-- Rochefoucauld


Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda.
-- Caesar


Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše, a právě toto
objevování sebe mimo nás je to, co nás těší.
-- Thákúr


Prvním krokem k filosofii jsou pochyby.
-- Diderot


Velmi silný je ten, kdo dovede mlčet, i když je v právu.
-- Cato


Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost.
-- Vauvenargues


Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí.
-- Lao c'


Cit člověka je tupější na dobro než na zlo.
-- Livius


Svět patří optimistům, pesimisté jsou jenom diváci.
-- Guizot


Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.
-- Konfucius


Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou.
-- Seneca


Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším.
-- Lenin


Obtížné - neznamená nepřekonatelné.
-- Kalinin


Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme
na cíl.
-- Diane


Není lepší útěchy při neúspěchu plánu, než na jeho místě
udělat nový plán anebo mít jiný již v záloze.
-- Paul


Kdo nejde vpřed, jde vzad: neexistuje nehybný stav.
-- Belinskij


Žádné velké vítězství není možné, pokud mu nepředchází malé
vítězství nad sebou samým.
-- Leonov


Je lépe radit se před činy, než potom o nich přemítat.
-- Demokritos


Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam.
-- Clark N.


Úspěch plodí úspěch.
-- Chamfort


Pokrok je jenom uskutečňování utopií.
-- Wilde


Prvé kroky - vždy nejtěžší.
-- Thákúr


Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.
-- Bacon


Usnout na vavřínech dovedou i lidé trpící nespavostí.
-- Gossanyi


Nejlepší výchovy se dosahuje spíše tím, co se učíme v životě,
než tím, co se dočteme v knihách.
-- Balzac


Je třeba žít zamilován v něco, co je ti nedostupné. Člověk
roste tím, že usiluje vzhůru.
-- Gorkij


"Čas letí," zvykli jsme si říkat. Čas však není, pohybujeme se my.
-- Talmud


Odklad je zloděj času.
-- Young


Uvědom si, že celý čas, po který jsme neexistovali, i když to
byla věčnost, jako by pro nás nebyl.
-- Lucretius


Střezte čas - je to tkanivo, z kterého je utkán život.
-- Richardson


Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za
světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.
-- Panin


Žádný moudrý člověk si nikdy nepřál být mladší.
-- Swift


Společné pravidlo pro našeho ducha i tělo je: mohou prospívat, jen když
jsou stále živeny.
-- Vauvenargues


Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.
-- Rochefoucauld


Všechno intelektuální zdokonalování vzniká ve chvílích volna.
-- Johnson


Člověk by měl být tím, čím by mohl být.
-- Marx


Zlozvyku se nezbavíme tím, že ho vyhodíme oknem; je ho třeba
vyprovodit po schodech.
-- Twain


Nejlépe poznáme charakter člověka při peněžních záležitostech,
při pití a v hněvu.
-- Talmud


Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami,
pak ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší chudobě.
-- Bruycre


Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu,
nebrání jedu, aby byl smrtící.
-- arabské přísloví


Zlý člověk předpokládá, že všichni lidé jsou jemu podobní.
-- gruzínské přísloví


Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.
-- Demokritos


Závistivci nejsou šťastni dříve, dokud nezpůsobí, že druzí také závidí.
-- Diane


Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic.
-- Balzac


Když konečně je náš charakter dotvořen, začínají bohužel naše síly nás
opouštět.
-- Seume


Pouze lidé dobrého charakteru zapomínají na intimní příběhy druhých lidí.
-- Geraldy


Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní.
-- Morgenstern


Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více
zářit.
-- Nietzsche


Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí.
Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat.
Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem.
-- Talmud


Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná.
-- Rochefoucauld


Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně
tvrdit, že ten, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý.
-- Paul


Kdo je zamilován do sebe, nemá soka.
-- Franklin


Existují tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví.
-- Börne


Ještě nikdy nebyl takový filosof, aby trpělivě snášel bolení zubů.
-- Shakespeare


Zdrženlivost v jídle znamená buď starost o zdraví, anebo neschopnost mnoho
jíst.
-- Rochefoucauld


Opilec se podobá lahvi whisky, jenom hrdlo a břicho a žádná hlava.
-- O'Malley


Děti je třeba vychovávat k lásce k lidem a ne k sobě samému. A proto
samotní rodiče musí mít rádi lidi.
-- Dzeržinskij


Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.
-- asijské přísloví


I lev se musí bránit proti mouchám.
-- přísloví


Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru.
-- Smiles


Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak získávat
peníze.
-- Przekrój


Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá.
-- Engels


Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví.
-- Renard


Lenost je strach před očekávanou prací.
-- Cicero


Týden pracovitého člověka je sedm dní, týden lenocha je sedmkrát zítra.
-- německé přísloví


Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - dřevo a dílo - plody.
-- arabské přísloví


Nikdo nehoní lidi tolik, jako líní, když už se vylenošili,
aby se zdáli pilnými.
-- Rochefoucauld


Ustavičná práce se usnadňuje návykem.
-- Demokritos


Správná cesta je taková: osvoj si to, co udělali tvoji předchůdci,
a jdi dále.
-- Tolstoj


Čtení - nejlepší učení.
-- Puškin


Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život.
-- Renan


Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo
by se jim to nijak nádherné.
-- Michelangelo


Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí: pusť ho k práci.
-- Šalda


Nejde o to, znát mnoho, ale o to, znát ze všeho, co je možno znát,
to nejpotřebnější.
-- Tolstoj


Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací.
-- Ruskin


Nedokončené není nic.
-- Amiel


Bez usilovné pracovitosti není ani talentů ani géniů.
-- Mendělejev


Dobře vykonáno je vždy lepší než dobře řečeno.
-- Franklin


Čtení prohlubuje myšlení, povzbuzuje mysl k hledání a analýze jevů.
-- Kalinin


Mysl musí být zaměstnána, neboť není-li zaměstnána, stáváme se mrzutými.
-- Johnson


Umění paměti spočívá v umění pozornosti.
-- Johnson


Rozhodl se skoncovat se starým způsobem života. Začal u manželky.
-- O. Suchý


Vědění je dvojího druhu. Buďto známe předmět anebo víme, kde se o něm
poučit.
-- Johnson


Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění.
-- Voltaire


Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.
-- Lichtenberg


Skutečná universita dnešní doby je sbírka knih.
-- Carlyle


Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.
-- Montaigne


Člověka je možno poznat podle knih, které čte.
-- Smiles


Požadovat, aby si někdo zapamatoval vše, co četl, je jako žádat, aby
v sobě nosil to, co kdy snědl. Z tohoto žil tělesně a z onoho duševně
a stal se prostřednictvím toho tím, čím je.
-- Schopenhauer


Lidé se dělí na dva druhy: jedni nejdříve myslí a potom jednají;
druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí.
-- Tolstoj


Jsem toho názoru, že nejčestnějším povoláním je sloužit veřejnosti a
prospívat mnoha lidem.
-- Montesquieu


Zábava a činnost dělají hodiny krátkými.
-- Shakespeare


Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo
sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam.
-- Tolstoj


Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým
lidem.
-- Gorkij


Od koho ses naučil tak dobrému chování? Od těch, odpověděl, kteří se
chovali špatně. Co jsem u nich viděl nesprávného, tomu jsem se vyhýbal.
-- Sadí


Kdybys i zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně!
-- Marcus Aurelius


Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnosti.
-- Demokritos


Zdvořilostí nic neztrácíme - nanejvýš místo k sezení.
-- Bernard


Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají
hrubě anebo nezdvořile.
-- Rochefoucauld


Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se naň, pomni, že není možné mýlit
se schválně!
-- Seneca


Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat ty nebo ten,
s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo - zlaté.
-- Tolstoj


Nezahazujme ani jediný ze svých dnů pro zbytečný hněv nebo spor, kdo bude
vytrvalejší v umíněné zlobě.
-- Johnson


Jsi-li sám, mysli na své chyby; jsi-li ve společnosti, nemluv o chybách
druhých.
-- přísloví


Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.
-- Pindaros


Narážejí na sebe jen ti, kdo kráčejí touž cestou.
-- Seneca


Nic nedáváme tak ochotně jako radu.
-- Rochefoucauld


Zlé jazyky jsou horší než pistole.
-- Gribojedov


Nikdy není tak obtížné mluvit jako tehdy, když se stydíme za své mlčení.
-- Rochefoucauld


Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak
naopak malí duchové mají zase nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic.
-- Rochefoucauld


Ostýchavost je nedostatek důvěry v sebe a pochází z domýšlivosti. Člověk
je ostýchavý, protože se bojí, že se nebude jevit v nejlepším světle.
-- Diane


Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně; chceš-li mít přátele, dovol
jim vynikat nad tebou.
-- Colton


Hovoř jen o tom, co je ti jasné.
-- Tolstoj


Proč máme takovou paměť, že si pamatujeme nejmenší podrobnosti toho, co se
nám přihodilo, ale ne takovou, abychom si zapamatovali, kolikrát jsme to
řekli téže osobě?
-- Rochefoucauld


Nejlepší způsob lichocení je nechat druhého hovořit a být posluchačem.
-- Addison


Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svůj obraz.
-- Goethe


Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.
-- Demokritos


Mlčení je velkým konverzačním uměním.
-- Hazlitt


Jenom to, čemu sami věříme, věří ostatní nám.
-- Gutzkow


Moudří lidé mluví, protože mají co říci, blázni, protože by rádi chtěli
něco říci.
-- Platón


Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný.
-- Chesterton


Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nedlužit a nikdy
si od nich nic nevypůjčovat.
-- Kock


Pomoz tomu, kdo nese břemeno, ale rozhodně ne tomu, kdo je položí vedle.
-- Seneca


Ten, kdo nemá dobrou paměť, by se nikdy neměl dát na řemeslo lhaní.
-- Montaigne


Vtipnou lichotku snese i ten nejskromnější.
-- Paul


Půvab je užitečný ve všech věcech a je příjemný každému.
-- Diane


K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstí rychle.
-- Chylón


Nejlepší cesta, jak být oklamán: považovat se za chytřejšího
než ostatní.
-- Rochefoucauld


Jediná společnost, ve které člověk vydrží, je jeho vlastní.
-- Wilde


Málokdo lituje, že řekl málo, ale často lituje, že řekl mnoho.
-- Bruycre


Něžnými slovy a dobrotou je možno na vlásku vésti slona.
-- Sadí


Osamocen nedojde člověk nikdy k cíli.
-- Goethe


Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím
nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na
život každého z nás.
-- Černyševskij


Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená
záleží v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku.
-- Rochefoucauld


Strasti spojují dvě srdce těsnějšími svazky než štěstí;
společná utrpení vytvářejí silnější svazky než společné
radosti.
-- Lamartine


Obětovali bychom vše na světě pro ty, které milujeme, neboť
vstoupili do užšího kruhu našeho egoismu.
-- Diane


Kdybychom sami neměli chyby, nečinilo by nám to takové
potěšení upozorňovat na chyby druhých.
-- Rochefoucauld


Jediným vítězstvím nad láskou je útěk.
-- Napoleon


Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby chyba byla jen na jedné straně.
-- Rochefoucauld


Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných
důvody ke zlosti.
-- Diane


Žárlivý člověk je mučedník, který dělá mučedníky z druhých.
-- Diane


Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou; a staří chtějí být
nevěrní, a nemohou.
-- Wilde


Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za
svobodna hádal.
-- Paul


Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele,
kdyby byla mužem.
-- Joubert


Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více
než klenbu nebes a koberec louky.
-- Balzac


Láska je slepá, proto miluje tmu.
-- Guitry


Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima.
-- přísloví


Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto,
že nemohl dosáhnout více.
-- Nietzsche


Když se dva lidé milují, touží po tom žít spolu, ale samotná
láska nestačí k zajištění štěstí.
-- Diane


U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu.
-- Montesquieu


Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko.
-- Franklin


V manželství se muž líbí ženě déle než naopak; z mnoha důvodů uvedu aspoň
ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo
vnesl.
-- Paul


Kde by byla moc žen, kdyby muži nebyli ješitní?
-- Ebner-Eschenbachová


Je zlé, jestliže dva manželé se navzájem nudí; daleko horší
však je, když jen jeden nudí druhého.
-- Ebner-Eschenbachová


Strast přijde - buď dnes nebo zítra.
-- Aischylos


Vpravdě sympatizujeme jen s těmi druhy neštěstí, která jsme sami prožili.
-- Diane


Smutným hodiny se zdají dlouhé.
-- Shakespeare


Když má člověk strach, přestává uvažovat.
-- Holbach


Nenachází-li člověk klid v sobě, je zbytečné, aby ho hledal jinde.
-- Rochefoucauld


Duševní utrpení se snáší snáze než tělesné; kdyby mně bylo
nabídnuto zlé svědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé.
-- Heine


Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých.
-- Rochefoucauld


Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji.
-- Demokritos


Štěstí i neštěstí je věcí duše.
-- Demokritos


Štěstí nezáleží v tom mít mnoho, ale být spokojen s málem.
-- Blessingtonová


Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti.
-- Pythagoras


Žádný zlý člověk není šťastný.
-- Juvenal


Jestliže jste postavil vzdušný zámek, vaše práce nemusí být
zbytečná, nyní k němu udělejte základy.
-- Thoreau


Umění žít - to je žít s perspektivou.
-- Gladkov


Nikdy není člověk tak nešťastný nebo šťastný, jak si
namlouvá.
-- Rochefoucauld


Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od
něho žádali nemožné věci.
-- Renan


Nejvíce jsou promarněny dny, během nichž jsme se nezasmáli.
-- Chamfort


Muži budou vždycky tím, co z nich udělaly ženy.
-- Rousseau


Rozhodně není nic protivnějšího než dědek, na kterého leze
druhá míza.
-- Alkifrón


V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až
když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži
po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře.
-- Shaw


Muž je ještě dosti hezký, neděsí-li se ho kůň.
-- Aurevilly d`


Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň.
-- Clarke


Jsou muži, kteří mají to, co zasluhují. Ostatní jsou svobodní.
-- Hromádka


Proč někteří muži pochybují o intelektu žen? Zřejmě proto, že
nikdy nebyli vyhledáváni ženami s intelektem.
-- Häringová


Setkáte-li se s mužem, který o sobě prohlašuje, že se vyzná v ženách,
chovejte se k němu ohleduplně jako ke stařečkovi, který vám vypravuje,
že vynalezl perpetuum mobile, ale narazil na byrokraty.
-- Zelenka B.


S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho
schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je
mnohokráte promarnit.
-- Shaw


Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který
objeví, že byl napálen.
-- Maugham


Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se
bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti.
-- Kundera M.


Celkem vzato nám mužům ženské hnutí velice lichotí. Ženy se
snaží být nám rovny. To znamená, že představujeme jejich
ideál.
-- XY


Dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření:
je jím stárnoucí muž anebo stařec, vydaří-li se.
-- Eisner


Chlapi se neradi rozhodujou, nejradši jsou, když za ně
rozhodne ženská nebo Bůh.
-- Updike


Jenom muži, kteří si myslí, že ženy jsou stejné, jsou všichni stejní.
-- Pristley


Muž po pětatřicítce je buď ženatý, zadaný, mrtvý nebo psychopatický.
Není-li nic z toho, koná se na něj kruhový hon.
-- Novák T.


Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto,
že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti.
-- Rochefoucauld


Nepamatuje se. Má tu pohodlnou paměť, co muži mívají. Vymaže cokoliv,
co nevyhovuje jeho bezúhonné představě o sobě samém.
-- Macdonald


Zajímavé, jak se ten svět mění. Kdysi jsem získal téměř každou ženu,
o kterou jsem měl zájem, a dnes mne stěží získá ta, která má zájem o mne.
-- XY


Francouzi o svých ženách skoro nikdy nehovoří. Bojí se, aby o nich
nemluvili před lidmi, kteří je znají lépe než oni sami.
-- Montesquieu


Když se manželství muži nevydaří, stane se nepřítelem žen.
Když se však muži v lásce daří, je nepřítelem sňatků.
-- XY


Být mužem znamená poznat přesně své možnosti a nepřidělávat si
zbytečné trápení.
-- Aristainetos


Ideální muž nepije, nekouří, nesází, nehádá se a neexistuje.
-- Vocásek


Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem
ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že
muzejní dozorce může psát umělecké kritiky.
-- Pitigrilli


Zdvořilost je jen vycházkovým oblekem mužů, který ihned
odkládají, jakmile přijdou domů.
-- Voltaire


Muži jsou schopni odpustit ženě všechno na světě až na dvě
věci: nesmí být ošklivá a nesmí být chytřejší než oni.
-- XY


Muž má dvě možnosti: buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat.
-- Chamfort


Pustili se do něčeho, do čeho se pouštějí mužové na celém
světě, jakmile si připadají zbyteční. Začali vyvíjet horečnou
činnost, která nebyla zaměřena na nic určitého.
-- Traven


Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž.
-- Homér


Některým mužům vadí, že se jim do soukromých záležitostí
pletou příbuzní. Například manželka a děti.
-- XY


Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají ostatním.
-- Wilde


Muži nechápou, co je šlechetné, ale o šlechetnosti stále
hovoří.
-- Tolstoj


Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují
parohy.
-- Swift


Muži, kteří posuzují ženu, zapomínají, jak těžké je jí být.
-- Sandová


Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem.
-- Neruda


Po dvou věcech touží pravý muž: po nebezpečí a hře. Proto
hledá ženu - nejnebezpečnější hračku.
-- Nietzsche


Mužský má vždycky krom ženské ještě jedno želízko. Upaluje
svíčku ze dvou konců. Buď kumpány, hospodu nebo politiku.
-- Březovský


Dříve studovali muži sami kvůli sobě; dnes studují, aby učinili dojem na
lidi.
-- Konfucius


Léta utíkají a už jsi ve věku, kdy se začíná utrácet kvůli
ženám. Uvidíš, že je to vlastně požitek, řekl bych dokonce
větší, než postel. Ještě štěstí, že to nevědí.
-- Céspedes


Kolik mužů již zestárlo, jak se nadřelo, aby vydělalo dost na
to, aby jejich ženy vypadaly mladě.
-- Fišer


Většina mužů trpí komplexem nepřekonatelného milence.
-- Kýr


Když má muž vážné úmysly, to není nic zvláštního, ale muž, který má slušné
příjmy, a přitom má vážné úmysly - to je za dnešního času zvláštnost!
-- Poláček


Don Juan je muž, který ženám pomáhá při pádu.
-- Piterka


U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím ošklivější, tím
hezčí.
-- španělské přísloví


Vousatí tvorové jsou zrovna tak chtiví chvály, zrovna tak
fintiví ve svém oblékání, zrovna tak pyšní na své osobní
přednosti, zrovna tak vědomí své přitažlivosti, jako
kterákoliv koketa na světě.
-- Thackeray


Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor.
-- Browne


Mužský orgán, jehož hodnotu oceňuje žena nejméně, jest mozek.
-- Pitigrilli


Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule
pláštíkem moudrosti.
-- Shaw


Nevím proč bych se měla stydět svléci se před lékařem. Vždyť
je to konec konců muž jako každý jiný.
-- Bardotová


Sice se říká, že muž nemusí být hezký, aby se líbil ženám, ale
to jsou jen řeči, které rozšiřují intelektuálové.
-- Kassak


Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do
počtu vlastních dětí.
-- Werich


Mužové, zvláště když se znají, se většinou cítí nepohodlně,
když si nemají co povídat. Proto je polovina všeho, co muži
spolu mluví, nesmysl v podstatě ještě zbytečnější než plácání
starých bab u necek.
-- Traven


Nedokázal dát společnosti nic kromě potomků.
-- Štubňa


My, mužové, potřebujeme ke svému blahu žen a ženy zase krásné
šaty.
-- Jerome


Je pochybno, že by pánové takového druhu, totiž takoví, kteří
nejsou ani tlustí, avšak nejsou ani tencí, byli schopni lásky.
-- Gogol


Často je třeba, žel, dvou mužů, aby dali jednoho dokonalého milence.
-- Balzac


Chlubí-li se muž neustále svými zkušenostmi, je to nejjistější metoda,
jak neuspět u žen.
-- XY


Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil.
-- Karel Čapek


Silní muži musí silně páchnout.
-- Heym


Štěstí ženatého muže závisí na ženách, se kterými se neoženil.
-- XY


Muži mi vždycky velmi brzy začali lézt na nervy. Patrně proto, že svou
přirozenou blbost doplňovali ještě takovou spoustou samolibostí.
-- Sternberg


Muž je v lásce jako primitivní stroj. Zmáčkneš knoflík a prastarý
mechanismus pracuje přesně tak, jako v první den stvoření.
-- Dutourd


Tézi o mužské nadvládě si vymysleli utlačovaní muži, aby se cítili jako
páni.
-- Laub


Dneska už platí za gentlemana muž, který vyndá cigaretu z úst, než ženu
políbí.
-- Streisandová


Mužovo blaho se jmenuje: "Já chci", ženino blaho se jmenuje: "On chce".
-- Nietzsche


Všichni muži jsou zbabělci. Rozdíl je pouze v tom, že některé
musíme povzbudit a některé zase musíme zastrašit.
-- Pompadour


Samozřejmě, že muži nestárnou. Ale nemůžete čekat, že to taková mladá žába
pozná.
-- Hlavín


Statisticky bylo dokázáno, že na každého muže, který dosáhne
věku 85 let, připadá sedm žen - to už je ale, bohužel, pozdě.
-- Hoel


Je pozoruhodné, že nejlepšími znalci žen se stávají muži až ve věku, kdy
už jim to není nic platné.
-- XY


Čeho je třeba, abychom dobyli ženy? Ničeho. Stačí, necháme-li se dobýt.
Muž nikdy nevolí. Myslí, že volí, zatím je volen. Muž, jenž se dvoří ženě,
nesnaží se jí zmocnit, nýbrž dá jí prostě příležitost, aby se ho zmocnila
ona.
-- Pitigrilli


Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe,
než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců.
-- Shaw


Muž neumí skrývat před ženou, že je zamilovaný. Hlavně neumí
skrývat, že je zamilovaný do jiné.
-- Kassak


Muži nejdříve ženě slibují, že jí z očí vyčtou každé přání,
ale pak se ukáže, že jsou analfabeti.
-- Weiserová


Muži se dělí na dvě skupiny. Jsou zdvořilí a nezdvořilí.
Nezdvořilý muž nenabídne dámě své místo. Zdvořilý muž, když
postřehne vstupující dámu, zamhouří oči a dělá, jako když spí.
-- Poláček


Střezte se muže, jenž vám nevrátí ránu, neboť takový ani
neodpouští, ani nedovolí, abyste si sami odpustili.
-- Shaw


Muž má vždy udělat místo ženě. Výjimkou jsou případy, kdy sám sedí.
-- XY


Pravý muž může se zamilovat jako blázen, ale ne jako hňup.
-- Rochefoucauld


Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň
jednu, která ho považuje za muže.
-- Laub


Lidská společnost by byla mnohem snesitelnější, kdyby všechny
ženy byly provdány a všichni muži byli svobodní.
-- Twain


Věk okolo třicítky je pro muže kritický; tehdy se dělají největší
hlouposti, nebo spíš je to věk, kdy hlouposti, které provedeme, začínají
být nenapravitelné.
-- Dutourd


Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní,
vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků.
-- Mencken


Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho
příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milovnických
schopnostech.
-- Dutourd


Mladí muži si přejí: lásku, peníze a zdraví. Jednoho dne však řeknou:
zdraví, peníze a lásku.
-- Geraldy


Říká se, že nejlepší obranou je útok, ale ztratíte-li na tancovačce snubní
prstýnek, je otázka, zda je nejvhodnější vynadat manželce za to, že vám
nezašila kapsu u vesty.
-- XY


Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášliti nemá, a proto
nesmíme býti skromní přespříliš.
-- Hašek


A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem
v domě: od narození asi do třetího roku.
-- Pegas


Muž, který si zahrává se ženami, mě naplňuje větší hrůzou než
žena, která vábí muže.
-- Shaw


Muži se neustále mění. V mládí se svými milostnými
dobrodružstvími přímo nezřízeně chlubí, aby je později pečlivě
tutlali.
-- XY


Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové,
zralí mužové a starci.
-- Bernard


Muž není nikdy tak sláb, jako když mu žena říká, že je silný.
-- Chesterton


Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě.
-- Dietrichová


Byl mužem své ženy, nepatřil sobě.
-- Fitzgerald


Bylo by zajímavé zjistit, kolik koňských sil si muž ušetřil od počátku
světa tím, že se držel zásady, že umývání nádobí a uklízení je přirozená
práce ženy.
-- Brown


My muži dokážeme všechno na světě. Někteří dokonce i milovat svou vlastní
ženu.
-- XY


Nevím o žádném povolání, kde by si byli mužové udrželi svou
dosavadní převahu, leda ve vaření a ženské módě.
-- Birkenhead


Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dostatek,
prominou nám vše, dokonce i vyšší inteligenci.
-- Wilde


Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje.
-- Erskine


Muži jsou jako psi: ti, co nejsou uvázáni na vodítku, bývají
často nejvěrnější.
-- XY


Muž může být šťastný s kteroukoliv ženou, pokud ji nemiluje.
-- Wilde


Kohout je stvoření, které příroda obdařila nejhoršími mužskými vlastnostmi
- pýchou, sklonem k polygamii, primitivním erotismem a tím zlozvykem,
upozorňovat celé okolí, které by ještě mohlo klidně spát, že on se již
vzbudil.
-- Cariére


Když mluví žena o minulosti, zpovídá se, když mluví muž, naparuje se.
-- Delmarová


Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu
nebo dokonce na plese na ni myslet.
-- Paul


Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu
nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným.
-- Shaw


Mužové dělají málo věcí z rozumu, mnoho z vášně a většinu ze zvyku.
-- Swetchine


Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic
čekat od života.
-- Balzac


Jestliže muž odmítne ženino milostné nadbíhání, vyvozuje z toho postižená
obvykle jeden ze dvou závěrů: buď že je ten muž homosexuál, nebo že je
impotentní.
-- Maugham


Vzdychá-li muž, je buď krátce zamilovaný, nebo dlouho ženatý.
-- Fišer


Málokdy se najde padesátník, který by starostmi zkrásněl. Ve dvaapadesáti
letech může většinou být svůdný jenom šťastný a dobře naložený muž.
Sebemenší chmura mu vtiskne do tváře deset let navíc.
-- Dutourd


Pozbude-li muž vnitřního smyslu tvůrčí činnosti, cítí se zrazen a je
skutečně zrazen. Učiní-li ženu, nebo ženu a dítě, středem svého života, je
jeho postavení beznadějné.
-- Lawrence


Byl nyní stár 28 let, tragický věk milenců; nemáme již síly milence
mladého a nemáme ještě peněz milence starého.
-- Pitigrilli


Některý muž má přímo fantastické štěstí u žen. Žádná ho nechce.
-- Dolina


Ženské pokolení se domnívá, že je nemorální, nebo dokonce skandální, že si
muž nebere na starost nějakou jeho představitelku. Ten, kdo zarytě se
nechce oženit, je podle žen nějak vadný nebo má nepřirozené mravy.
-- Chevallier G.


Muži tvrdí, že všechny ženy jsou stejné. Ale musí se o tom stále
přesvědčovat.
-- XY


Neexistuje žádný impotentní muž, ale patrně mnoho nešikovných žen.
-- Noha


Muž má buď zájem o všechny ženy, nebo o žádnou. Všechno ostatní je
pokrytectví.
-- Laub


Vždycky jsem měla ráda tlusté muže. Vzdali se všeho zbytečného úsilí,
protože si rozumně uvědomili, že se ženy nezamilovávají jako muži do
tělesné schránky.
-- Greene


Svobodný třicetiletý nebo čtyřicetiletý muž je vzácný tvor, kterému se
dvoří (toto slovo není přehnané) všechny matky, které mají dcery na
vdávání. Číhají na okamžik, kdy se u takového muže projeví nějaká slabost,
která by jim umožnila strčit mu do náruče dívčí stvoření.
-- Chevallier G.


Marně a nadarmo bije nejzamilovanější srdce v hrudi člověka, jenž měří
v pasu 52 coulů - toť tragedie falstafovské korpulence.
-- O. Henry


Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.
-- Shakespeare


Život je příliš důležitý na to, aby se bral vážně.
-- Chesterton


Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.
-- Hippokrates


I po špatné sklizni je třeba sít.
-- Seneca


Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.
-- Komenský


Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.
-- arabské přísloví


Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou.
-- Crane


Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže nikdy končit přátelstvím.
-- Colton


Přítel: člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá.
-- Laub


Byli nejlepší přátelé - jeden o druhém toho hodně věděl.
-- XY


Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel. To už je lépe mít
moudrého nepřítele.
-- La Fontaine


Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci.
-- Žáček


Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za
zády říká jeho přítel.
-- Pascal


Přáteli zůstávají lidé, kteří na sebe nevědí nic - nebo všechno.
-- Richter


Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby
lidé mluvili o sobě s někým jiným.
-- Rolland


Pověz mi s kým se stýkáš, a já ti povím, kde se s ním budeš
chlubit, a co na něm budeš chtít.
-- Rochefoucauld


Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré
sklenice.
-- Robinson


Stupeň přátelství zvaný "křehký", je-li jeho předmět osoba chudá nebo
všední, a "důvěrný", je-li ta osoba bohatá nebo slavná.
-- Bierce


Měj mnoho známých a málo přátel.
-- anglické přísloví


Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš.
-- Tuwim


Přátele si vybíráme pro jejich dobrý vzhled, pouhé známé pro jejich
charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek.
-- Wilde


Jsou dvě věci, které se získávají stářím - dobré víno a přátelé.
-- Kohout F.


Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolek na ochranu obapolných zájmů
a výměna dobrých služeb.
-- Rochefoucauld


Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase octne
v nouzi.
-- Bloch


Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.
-- Epikuros


Nepodezírejte své kamarády, že jsou horší než vy. Dost na tom, že jsou
stejní.
-- Sekera


Nikdo na světě nemá víc nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který
bere osoby a věci tak, jak jsou, a ne, jaké by chtěly být.
-- Chamfort


Těšit se z přítelových úspěchů - to vyžaduje velmi jemnou povahu.
-- Wilde


Poslouchejte, já jsem starý člověk; měl jsem ženu a děti, ale já vám
řeknu, že žádný lidský cit není tak krásný jako přátelství. Ale toho je
člověk schopen, jen dokud je mladý; pak tak nějak okorá a zesobečtí.
Takové přátelství, to prýští čistočistě z nadšení a obdivu, z přebytku
života, z hojnosti a přemíry citu; máš ho tolik, že jej musíš někomu
darovat.
-- Karel Čapek


Mám spoustu přátel, na které se mohu klidně obrátit, kdykoliv nic
nepotřebuji.
-- Sekera


Když nás opustí přátelé najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti.
-- XY


Stejné myšlení vytváří přátelství.
-- Démokritos


Přestávají-li tě vyhledávat přátelé, raduj se: jsou na tom líp než ty!
-- Sekera


Třicet let prodávám klobouky. Ale ještě se nestalo, aby si dáma vybrala
klobouk bez přítelkyně, a také se nestalo, aby jí přítelkyně dobře
poradila. To je všechno, co vám mohu říci o ženském přátelství.
-- Šejnin


Vykašlete se na přátelství. Mezi přáteli najdete právě ty největší zrádce.
-- Hašek


O přátele se připravujeme zpravidla tím, že je potřebujeme.
-- Sekera


Své známé posuzujeme podle toho, jak se k nám chovali v době, než jsme
byli úspěšní. Oni nás posuzují podle toho, jak se k nim chováme, když
jsme úspěšní.
-- Růžička


Přítel se pozná v nouzi, nepřítel taky.
-- Doldžev


Nikdy nebuď tak intimní s přítelem, aby ti mohl ublížit, kdyby se stal
tvým nepřítelem, a nikdy nejednej s nepřítelem tak špatně, aby se nikdy
nemohl stát tvým přítelem.
-- Maugham


Nepotřebuji přítele, který přikývne na všechno, co řeknu. Můj stín kývá
přesněji.
-- Plutarchos


Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu.
-- Kenda


Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: nebudeme se již milovat, ale
zůstaneme přáteli, pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase
vrátilo časem do původního stavu.
-- Pitigrilli


Přátel se nejlépe zbavíme tak, že je navzájem seznámíme.
-- Sekera


Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíc známých.
-- Růžička


V nouzi poznáš přítele, ale málokdy přítelkyni.
-- Molín


Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: jeden
vás pomlouvá a druhý vám ty pomluvy donáší.
-- Twain


Naši nepřátelé jsou rozhodně blíže pravdě se svými úsudky o nás než my
sami.
-- Rochefoucauld


Bože, zbav mě mých přátel - od nepřátel si pomohu sám!
-- Sayersová


V nesnázích i těch nejlepších přátel nacházíme vždycky něco, co nám dělá
dobře.
-- Rochefoucauld


Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho
radostí.
-- Catullus


Pohledná žena pozná i v nouzi přítele.
-- Satirikus


Cynik je ten, kdo tvrdí, že plakal jen proto, že kritizovali kamaráda.
-- Richter


Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak
neuvěří.
-- Hubbard


Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme
ukázat, jak k nim jsme ohleduplní, a jaké pro ně máme porozumění.
-- Rochefoucauld


Když se chce člověk přátelit s mužem, nesmí říct nic, čím by se dotkl jeho
drahocenné ješitnosti, a protože ta bývá velká jako stodola a nesmírně
choulostivá, musí být strašlivě opatrný.
-- Pristley


Jdeme-li na návštěvu, pak proto, abychom mrhali časem druhých, ne
vlastním.
-- Wilde


Na světě jsou tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, kterým jste
lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí.
-- Chamfort


Hrozná je představa, že by lidé chodili otravovat, i když nic nechtějí.
-- Sekera


Vždy je bezpečné učit se i od svých nepřátel, málokdy je však bezpečné
učit se od vlastních přátel.
-- Colton


Lepší nudný přítel než příliš zábavná přítelkyně.
-- Rochefoucauld


Nic není člověku dražší než přítel v bídě.
-- Plautus


Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je
najít si přítele a udržet si milenku.
-- Sienkiewicz


Svým nepřátelům odpouštět nemusím. Všechny jsem je dal postřílet.
-- Navaréz


Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které ji vehnalo
zklamání v lásce.
-- Dickens


Přítele poznáte až v nouzi, která vás potkala jeho přičiněním.
-- XY


Přátelství nám nebe posílá proto, abychom se mohli vyzpovídat
a zachránit se před tajemstvími, která nás tíží.
-- Čechov


A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se
choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že
jí musí podlehnouti?
-- Diderot


Vzájemné výhody jsou nejbezpečnějším základem trvalého přátelství.
-- Maugham


Kdybych ho znala, nebyla bych vůbec jeho přítelkyní. Je velmi nebezpečné
znát své přátele.
-- Wilde


Dámám a pánům je dovoleno míti přátele v psinci, nikoliv však v kuchyni.
-- Shaw


Jakmile žádáme přátelskou radu, jsme již rozhodnuti. Prezidenti soudu
udělují také slovo advokátovi, když mají již rozsudek hotový.
-- Pitigrilli


Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás.
-- Rochefoucauld


Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby
byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají.
-- Maugham


Člověk se utěší mnoha přáteli, když nenašel toho jediného.
-- Bonnard


Přátelství je dcerou ctnosti. Zločinci se mohou spojit, ale ne spřátelit.
-- Goya


Největším úsilím přátelství není ukázat naše chyby přátelům, ale ukázat
jim jejich chyby.
-- Rochefoucauld


Vůbec se na sebe nezlobili. Dělali si jen přátelské potíže.
-- Mrázek


Dobrá pověst některé ženy závisí nejvíc na jejich přítelkyních.
-- Hardu


Synku, vyhýbej se jako čert kříži zločinům proti státu,
ženským radám a přátelství s blbci.
-- Šejnin


Opravdový nepřítel tě nikdy neopustí.
-- Lec


I když se vdané paní nijak zvlášť nemají rády, drží přece
mlčky spolu, zejména proti mladým děvčatům.
-- Goethe


Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou
nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš.
-- Rochefoucauld


Chcete-li, aby s vámi někdo jednal upřímně, neujišťujte ho, že
mu nechcete uškodit. Ujistěte ho, že mu nemůžete uškodit.
-- Růžička


Ublížíte-li svému sousedu, lépe je, neučiniti toho polovičatě.
-- Shaw


Když jste na mizině, můžete být si jisti, že nemáte přátel. Když jste
bohatí, nemáte přátel, kterými byste si mohli být jisti.
-- Youngman


Nebývá lehké požádat dobrého přítele o stokorunu; těžší bývá ji dostat,
a téměř nemožné ji vrátit.
-- Meschino


Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona
podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a
vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje
mezi dvěma muži.
-- Maupassant


Bible praví, abychom milovali jak svoje sousedy, tak i nepřátele.
Pravděpodobně proto, že zpravidla jsou to jedni a tíž lidé.
-- Chesterton


Býti sám je pro mnohé ta nejhorší společnost.
-- Fišer


Dobrá stránka nepřátelství je v tom, že na své nepřátele se
člověk vždy může spolehnout.
-- Wilson


Vžili-li jsme se již v myšlenku, že jsme někoho ztratili,
připadá nám pak jeho neočekávaný návrat zvlášť bolestivý.
-- Wilde


Chceme od svých přátel, aby nám upřímně vytýkali naše chyby; když nás
poslechnou, poznáme okamžitě, s jakými idioty jsme se vlastně přátelili.
-- XY


Nic sousedy tak nerozděluje, jako blízkost.
-- Andrejev


Kdybychom přátelům nic nepředstírali, nikdy bychom žádné neměli.
-- Rochefoucauld


Když je ti nejhůř, poznáš, z kolika přátel se stali pouze známí.
-- XY


Zachovala si dobrou pověst, poněvadž se nesvěřovala přítelkyni.
-- Vocásek


Když tě miluji - co je ti po tom.
-- Goethe


Je nemožné podruhé milovat to, co jsme milovat přestali.
-- Rochefoucauld


Roztržitost. Musela mu připomnět, že se s ní měl zapomnět.
-- Sztaudynger


Při nespavosti ti nejodvážnější považují za nejúčinnější
"zdravý pohyb na zdravém těle".
-- Noha


Šarm je způsob, jak získat kladnou odpověď, aniž jste vůbec položil jasnou
otázku.
-- Kudělka


Ženské jako ty si vždycky namlouvají, že sex, zejména stoprocentní, se
musí změnit v lásku.
-- Kaufmanová


Rozkoš roste se zvykem.
-- Greene


Všechny nepomiluješ, ale máš se snažit.
-- Napoleon


Léta už si lámu hlavu s tím, jaká je ideální poloha pro splynutí duší.
-- Pick


Od slova Amor odvozujeme některá slova další, jako např.
amorální neboli nemravný a amortizovaný neboli umořený.
-- Suchý


Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému
rozumu.
-- Seneca


Pravá láska je jen jedna. Ale existuje tisíc nejrůznějších napodobenin.
-- Rochefoucauld


I nevěra, stejně jako láska, může být platonická.
-- XY


U muže jsou slova "miluji tě" prosbou. U ženy je to dar.
-- Turgeněv


Láska smyslná je láska, která jedině má smysl.
-- Fišer


Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech
marnotratnictví.
-- Schnitzler


Někdy stačí ve vhodné chvíli pomoci do kabátu a už je ruka v rukávě.
-- Urblik


Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný,
z toho, že se z ní vyléčil.
-- Schiller


Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí vypovědět, jak velice miluje.
-- Dante


Nic není způsobilé vyléčit lásky mimo nezpůsobilost.
-- Nutler


Když dalo ohromnou námahu svésti některou ženu, neznamená to, že jinému se
nepoddá lehce.
-- Pitigrilli


Flirt bez hlubšího úmyslu je jako jízdní řád, vydaný pro neexistující
železnici.
-- Mastroianni


Buď opatrný, ucházíš-li se o ženu. Ženy jsou diskrétní jen potud, pokud tě
vyslyšely. Když tě odmítnou, velice se potom svou ctností holedbají.
-- Roda-Roda


Lenost v lásce je neodpustitelným zločinem.
-- Konrád


S pravou láskou je to jako s duchy; kdekdo o ní mluví, ale málokdo ji
viděl.
-- Rochefoucauld


Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl.
-- Balzac


Kouzlo novosti setře vady v čerstvých vztazích stejně jako dlouhý zvyk
v těch starých.
-- Rochefoucauld


Mladý potřebuje rozmanitost, ale je jí zapotřebí i muži, který dosáhl
určitého věku. U mladíka je to zvídavost, která plyne z neznalosti,
u starého chuť, kterou je třeba osvěžit.
-- Greene


Když nás opouštějí neřesti, utěšujeme se vírou, že je opouštíme my.
-- Rochefoucauld


Měla smůlu v lásce. Vždy ji přistihl manžel.
-- Smolka


Svět je tak malý, že se jednou všichni setkáme v posteli.
-- Bardotová


Slušný člověk chtíči buď odolává, anebo jej nazývá touhou.
-- Suchý


Říká se tomu láska. Ve skutečnosti je to jen nezřízená touha
ovládat a vlastnit druhého člověka.
-- Rochefoucauld


Ženy jsou záhadně krásné po hříchu vesele provedeném.
-- Pitigrilli


Žena, která je jen trochu k světu a není zrovna hrbatá, může
si vzít, koho chce.
-- Thackeray


Mladé ženy pletou mužům hlavu, staré jim pletou punčochy.
-- Jílek


Mezi něžným a povídavým pohlavím je zakořeněna víra, že má-li se muži
vésti dobře, je naprosto nezbytné, aby byl často hlazen ženskou rukou -
klam, jenž má daleko větší vliv na vystěhovaleckou statistiku, než si lidé
zpravidla uvědomují.
-- Browne


Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému
muži.
-- Yutang


Láska každé generace má jiný ženský tvar.
-- Lec


Milovat nestačí, je třeba také umět milovat a umět naučit lásce.
-- Sienkiewicz


Taková věrnost v lásce, ke které se musíme nutit, nemá větší cenu než
nevěra.
-- Rochefoucauld


Ženy se domnívají, že je dost na tom, když nás milují. Řeknou si: když
milovat, tak milovat! (Pokud jsou ovšem schopny vůbec milovat). A jsou tak
povolné a stále ochotné a vždycky a pořád, až je člověk jednoho krásného
dne překvapen, že našel omrzelost tam, kde hledal štěstí.
-- Beaumarchais


Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém
období.
-- Pitigrilli


Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá
moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti.
-- Balzac


Někteří lidé by se nikdy nezamilovali, kdyby jakživi neslyšeli o lásce.
-- Rochefoucauld


Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku. Mnoho věcí bychom rádi
odhodili, kdybychom se nebáli, že je opět někdo zdvihne.
-- Wilde


Och, příznaky lásky! Kdo má tolik jemnosti, aby rozeznal ruměnec hněvu od
milostného uzardění.
-- Vančura


Pravá láska rozhodně působí, že se cítíte ještě osamělejším.
-- Prokosch


Žena je ochotná koketovat s kýmkoli na světě, pokud u toho budou jiní
lidé.
-- Wilde


Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám
tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí.
-- Goethe


I nešťastná láska je krásná, je-li oboustranná.
-- Scheinpflugová


Přimlouval bych se za lásku na první pohled, poněvadž ušetří mnoho
drahocenného času.
-- XY


Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí
zbavit, když miluje.
-- Rochefoucauld


Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne
žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že
jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské
všechno obrátí vzhůru nohama.
-- Shaw


Prostituce by ještě nebyla tak velkým neštěstím, kdyby se omezovala jen na
sexuální oblast.
-- Ziomecki


Doopravdy mělcí lidé jsou ti, kteří milují jen jednou v životě. Čemu
říkají stálost a věrnost, tomu já říkám buď otupělost získaná zvykem, nebo
nedostatek obrazotvornosti. Věrnost je pro citový život tím, čím je
důslednost pro život rozumový - prostě přiznáním neúspěchů.
-- Wilde


Když ztratíte ženu a patnáct krejcarů, je škoda těch peněz.
-- Daudet


Jest čestné koupiti si dívku, unésti ji násilím je důkazem
statečnosti a odvahy, ale svésti děvče úsměvy a sladkými slovy
jest podlé a hanebné.
-- Jókai


Nic lásce neškodí tak, jako když polibek sličného děvčete je
cítit tabákem.
-- Traven


Ten, jenž se nelíbí nikomu, není tak hoden politování jako
ten, jemuž se nikdo nelíbí.
-- Colton


Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich
jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt: ony chtějí
býti poslední vášní mužovou.
-- Wilde


Těžké je milovat někoho, koho si nevážíme, a neméně těžké je
milovat toho, koho si vážíme o mnoho víc než sebe.
-- Rochefoucauld


Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný.
-- Lorenová


Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození.
-- Freud


S cizími ženami se nemá spáti. Správně! Ale ženy, s nimiž
spíme, nejsou přece tak docela cizí.
-- Laub


Láska začíná tím, že se člověk cítí osamělým, a končí tím, že
touží být osamocený.
-- Tolstoj


Dva milostné dopisy čteme těžko - první a poslední.
-- Petrarca


Odmítla s ním nadále spát. Protože když s ní spí, tak spí.
-- Laub


Víte, proč musí být hezké děvče v osm hodin v posteli? Protože
musí být v jedenáct hodin doma.
-- Hájek


Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její
projevy než ona sama.
-- Rochefoucauld


Chtěl ji vidět tak, jak ji pánbůh stvořil. Když se mu
podvolila, ztratil víru v boží existenci.
-- Huptych


Muži a ženy se dobře poznávají jenom prostřednictvím svých
těl. Proto, když se začne mluvit o lásce, nakonec to končí
vyspáním v posteli, ať už to vyspání je inspirováno vášní nebo
rozkoší.
-- Chevallier G.


Láska je akt, nemající významu, protože je možné opakovat jej
nesčetněkrát.
-- Jarry


Když nejde o sex, nejde o nic.
-- Werich


Nejobtížněji se lidé rozcházejí, když už se nemilují.
-- Rochefoucauld


Sváděl, sváděl a pak nic nesvedl.
-- Laub


Protivy se přitahují. Například mladé, chudé dívky a bohatí,
starší pánové.
-- Mansfeldová


Žena a muž si nejsou nikdy blízko, pokud si nebyli nejblíž.
-- Toman


Člověk dokáže před světem ukrýt všechno až na dvě věci: že je
opilý a že je zamilovaný.
-- Myrer


A když pak už jsou němé, když poztrácely půvab lsti, můj Bože,
tu je milujeme z podivné setrvačnosti.
-- Géraldy


Závratě lásky nejsou výsledkem probuzené přitažlivosti, ale spícího
rozumu.
-- Fontana


Vztah zabíjí sex. Čím delší vztah, tím menší sexuální vzrušení.
-- Lodge


Nic není tak přirozené a zrádné jako myslet si, že jsme milováni.
-- Rochefoucauld


Láska - nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh
života, zejména sexuálního.
-- Laub


Nepřeceňujte věrnost, je často důsledkem ztráty jakékoliv jiné
příležitosti.
-- Rašek


V horkých letních měsících je láska životu nebezpečná.
-- Villanova


Vášnivá láska vydrží ženě přibližně šest let, tak dlouho
vydrží muži jedině nevěra.
-- Fontana


Cit v lásce? To je slabost, která přináleží jenom mužům. Ženy
jsou mnohem silnější.
-- Léautaud


Milenci stejně jako hluchoněmí mluví rukama.
-- XY


Láska, to je pro ženskou velký trápení. Sotva doroste a začne
kroutit zadečkem, už myslí jen a jen na lásku!
-- Chevallier G.


Vztah mezi pohlavími obvykle bývá jen záležitostí pohlaví.
-- Žáček


Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy.
-- Richter


Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary; a tam, kde manžel
oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.
-- Balzac


Hůř zachováme věrnost milence, s kterou jsme šťastni, než takové,
která nás trápí.
-- Rochefoucauld


Norské přísloví říká:
"Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho!"
Zaplať pánbu! Jaká by to byla nuda třicet let sáňkovat!
-- Laub


Kdykoliv jsem odolal pokušení - bylo to krásné, ale když jsem
mu podlehl - bylo to krásnější.
-- Heine


Prostá fyzická záliba není dostatečný důvod k lásce. Rozkoš je
zaměnitelná.
-- Dutourd


Ten, kdo opravdu miluje, nepozná téměř nikdy, kdy ho druhý přestal
milovat.
-- Rochefoucauld


Mýtus o superženě
1. Ženy chtějí mít všechno: kariéru, šťastné manželství a milující děti.
2. Všechno, co získají, je práce, domácí práce a domácí úkoly.
-- Lansky


Zákon o nachlazení
1. Když je nachlazen muž, je "bezmocný".
2. Když je nachlazená žena, je to "jen posmrkávání".
-- Lansky


Moudrost o váze
1. Když přibere muž, je "solidnější".
2. Když přibere žena, je "tlustá".
-- Lansky


Muži si myslí, že je bezvadné, když ženy dělají kariéru. Dokud
suma na výplatní pásce není vyšší než na jejich.
-- Lansky


Pátrání po dokonalosti
Jestli hledáš muže, který je přitažlivý, vtipný, chytrý, sebevědomý,
citlivý, sexy, něžný a romantický, jdi do kina.
-- Lansky


Afrodiziakální efekt
Lidé vyzkoušeli mnoho afrodiziak. Jediným, který působí, jsou peníze.
-- Lansky


Procento pochybností
1. Nevěř ani polovině z toho, co říká muž při drinku.
2. Nevěř ničemu, co říká v posteli.
-- Lansky


Co skutečně chtějí muži?
Ctnostné ženy muže nudí. Sexuálně agresivní ženy jim nahánějí strach.
-- Lansky


Bonus krásy
Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí.
-- Lansky


Dilema od dřezu
Není lehké být hlavní kuchařkou a myčkou nádobí a přesto zůstat sexy.
-- Lansky


Rozum nad hmotou
Na koktejlové party se ještě nikdo nezamiloval do duše toho druhýho.
-- Lansky


Zákeřnost s pouty
Uvolníš-li muži pouta, připoutá jimi jinou ženu.
-- Lansky


Zjištění nedostatku
Nejrychlejší způsob, jak odhalit své nedostatky, je nastěhovat se ke svému
milenci.
-- Lansky


Hořký konec
Je načase ukončit vztah, když:
1. Ke dni zamilovaných ti daruje nový pytlík do vysavače.
2. V den tvých narozenin ti volá z kanceláře, aby ti řekl, že přijde pozdě
z práce, protože "mu do toho vlezlo něco důležitého".
3. Ve chvíli vzrušení vykřikuje cizí jméno.
-- Lansky


Kvantitativní důsledek
1. Čím více to děláš, tím méně to opravdu chceš dělat.
2. Čím méně to děláš, tím více to chceš dělat.
-- Lansky


Bariéra nudnosti
1. Čím častěji to děláš, tím nudnějším se to stává.
2. Čím méně často to děláš, tím nudnější se stáváš ty.
-- Lansky


Pravidlo pro začátečnice
Pouze novomanželé a lháři se milují každý den.
-- Lansky


Noční hra
Sex je jediná hra, která se nepřerušuje kvůli tmě.
-- Lansky


Léčba ze sexu
Nejlepší léčba z aktivního sexuálního života je několik let manželství.
-- Lansky


Trampoty s přípravou
Čím déle se připravuješ v koupelně na milování, tím větší je
pravděpodobnost, že on usne, než se připravíš.
-- Lansky


Strategie hříchu
Je lepší zhřešit a pak se cítit vinen, než nezhřešit vůbec.
-- Lansky


Tvůj milenec je dobrý v posteli, nekrade-li ti přikrývku.
-- Lansky


Dilema nespokojenosti
1. Muži byli šťastní, když tam pronikli a dosáhli vrcholu.
2. Dnes k tomu potřebují, abys ty dosáhla současně několika vrcholů.
-- Lansky


Sexu se často říká "akt", protože je často jen zahrán.
-- Lansky


Stupeň obtížnosti
Předstírat orgasmus je lehké.
Předstírat erekci je mnohem těžší.
-- Lansky


Nikdy se nevdávej pro peníze. Můžeš si je půjčit levněji.
-- Lansky


Manželství je nejrychlejší způsob, jak zkazit dobrý vztah.
-- Lansky


Láska je ideál. Manželství je realita.
-- Lansky


Láska může být slepá, ale manželství vrací zrak.
-- Lansky


Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena.
-- Lansky


Chlípnost znamená, že to chceš dělat, i když ho nemiluješ.
-- Lansky


Nezáleží na tom, kam schováš své erotické časopisy, tvé děti je vždy
najdou.
-- Lansky


Jediná pomoc, kterou ti tvůj manžel poskytne při úklidu, je to, že ti
dovolí používat jeho stará trička na hadry.
-- Lansky


Nikdy se nedozvíš, zda tě miluje, protože slovo milovat chybí v jeho
slovní zásobě... Pokud nemluví o mírně propečeném bifteku, cizích
sportovních autech a fotbalistech.
-- Lansky


Za každým úspěšným mužem je překvapená tchyně.
Za každým úspěšným mužem je žena, kterou ignoruje.
Opak
Za každou úspěšnou ženou je muž s komplexem méněcennosti.
-- Lansky


Je to tak milé mít muže doma - pokud není nemocný, nezaměstnaný nebo
v důchodu.
-- Lansky


Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec.
-- Lansky


Po zkombinování dvou platů a přestěhování do společného bytu bude mít
manželský pár menší kapesné než měl každý z nich za svobodna.
-- Lansky


Naposledy se manželský pár shodne, když oba řeknou "ano".
-- Lansky


Nejlepší antikoncepcí je pořádná hádka.
Důsledek
Kdyby manželé nešli do postele alespoň někdy rozlobeni, asi by se
nevyspali.
-- Lansky


Padesát procent manželských párů se rozvádí. Ostatních padesát procent se
ještě hádá.
-- Lansky


Čím je kratší dvoření, tím rychlejší je boření.
-- Lansky


Axióma o alimentech
Předpokládáš, že ti bude platit výživné. Ale měla bys počítat jen se
spropitným.
-- Lansky


Index životních nákladů
Oddělený život dvou lidí je téměř dvakrát dražší než jejich život
společný.
-- Lansky


Jedinými vítězi při rozvodu jsou advokáti.
Důsledek
Slovo nic nestojí. Pokud ho nepronesl tvůj advokát při rozvodu.
-- Lansky


Každá situace, ve které se dnes nacházíte, je výsledkem vašeho myšlení a
pocitů z minulosti. Má to jen jeden důvod, že se právě nacházíte v takové
situaci. Jste za ni zodpovědni. Jen když to uznáte, máte sílu dostat se
z takové situace. Jen potom vyhrajete.
-- Martin


Při lásce musíš klopit oči, a tak se lehko stane, že padnou na
předmět, který je pod tebou.
-- Nestroy


I opatrní ptáci bývají chyceni.
-- norské přísloví


Nelidskou rozkoší je těšiti se z cizího neštěstí.
-- Seneca


Když už je nám lhostejná, pak je žena na kolenou velká přítěž.
-- Guitry


Kdo má charakter, má i sobě vlastní typické myšlení a cítění.
-- Nietzsche


Nikdo se nemůže mýlit častěji, než ti, kteří takovou možnost
nechtějí vůbec připustit.
-- Rochefoucauld


Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc "intelektu", ale
jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají
dobrodružství a milují život.
-- Fromm


Příčinou poloviny chyb je špatný návyk přestat přemýšlet, když se už věc
nezdá být sporná.
-- Mill


Jednou zasetá doktrína zapouští kořeny hluboko a respekt k minulosti nás
všechny svazuje.
-- Harwey


Nejsme s to pochopit činnost jakéhokoliv systému, nevíme-li, k čemu je
určen.
-- Aschby


Jak všechny smyslové vjemy, tak i to, co je v mysli, je ve vztahu
k člověku a nikoli k vesmíru.
-- Bacon


Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.
-- Shakespeare


Všichni jsme omylní a ochotně se dopouštíme chyb, když nás žene prospěch
nebo vášeň.
-- Locke


Kdo chce správně myslit, musí se ubránit nemalým svodům.
-- Huxley


Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce.
-- Heine


Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám
před sebou se z nich obvinit.
-- Konfucius


Největší zmatek vnáší do mysli víra v to, v co se nám chce věřit, navzdory
tomu, co vidíme.
-- Bossnet


Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním
v rozporu, vyvolává naši zlobu.
-- Maurois


Podvědomě se vyhýbáme a dokonce od sebe zaháníme myšlenky, které by mohly
poškodit naše zájmy a ranit naši pýchu nebo které jsou v rozporu s naším
přáním.
-- Schopenhauer


Lidé mají v oblibě některé jednotlivé vědy nebo některé úvahy buď proto,
že se pokládají za jejich původce a objevitele, nebo že v nich nejvíce
pracovali a nejvíce si na ně zvykli.
-- Bacon


Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím.
Devětadevadesátkrát se mýlím. Posté trefím do černého.
-- Einstein


Nelze být člověkem a nechybovat.
-- Maimonides


Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si
své jalové pravdy.
-- Pareto


Děkuji bohu za to, že mne neudělal schopným experimentátorem. Mé největší
objevy mi napověděly nezdařené pokusy.
-- Davy


Blahoslavení, kdo nic neočekávají, vyhnou se zklamání.
-- Pope


Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro
jiného jsou to jen světélka na nebi. Pro vědce je to problém k řešení.
-- Saint-Exupéry


Moudrost se projevuje především schopností klást otázky.
-- Galiani


...dodnes se největších chyb dopouštíme obvykle činností, která vychází
z předpokladů na pohled tak přirozených, že nikoho ani nenapadlo o nich
pochybovat.
-- Andreski


Dobrá metoda přispívá k rozkvětu poznání a předchází nesčetným chybám,
jichž se mohou vědci při hledání pravdy dopustit.
-- Bernard


Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná,
celá úvaha se zhroutí nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že
omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.
-- Bernard


Neznalost neznalosti je nemocí ignoranta.
-- Alcott


Nashromážděných údajů se využívá velmi málo, třebaže všechny organizace
neustále informace shromažďují. Často lze s malým nákladem peněz využít
fakt již dávno nasbíraných.
-- Bross


Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více
možnostmi.
-- Moore


Hlavní příčinou přehlédnutí jsou předem přijaté názory.
-- Mill


Člověk totiž spíše věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá
dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci
střízlivé, ježto omezují naději, a věci v přírodě, jež jdou do větší
hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je
pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepatrných a
pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.
-- Bacon


Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věci,
směšuje svoji přirozenost s přirozeností věci a tím ji pokřivuje a
porušuje.
-- Bacon


Pro vědu neexistují široké silnice a jen ti mají vyhlídky, že se dostanou
k jejím zářivým vrcholům, kdo se nebojí, že se unaví šplháním po jejích
srázných stezkách.
-- Marx


Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku.
-- Bacon


O mravní kultuře svědčí míra, v jaké dokážeme ovládnout temné stránky
vlastního charakteru; o intelektuální kultuře zase míra ovládnutí temných
sil skrývajících se v našem myšlení.
-- Lubnicki


Žába na dně studně je přesvědčena, že nebe není větší než poklička hrnce.
-- vietnamské přísloví


Napodobují jeden druhého a výsledkem jsou hlupáci téhož ražení.
-- Prus


Slova prostě rozum znásilňují a všechno uvádějí ve zmatek a lidi svádějí
k nespočetným a zbytečným sporům a myšlenkám.
-- Bacon


Lidské činy jsou jako stromy - mají hodně kořenů a hodně větví.
-- Madariaga


Podmanění jaderné energie bude možné za 1000 let.
-- Einstein, 1935


Inteligence vidí věci v zárodku.
-- Lao c'


Je třeba zanechat vytáček, které zdánlivě zachraňují naši čest, a smířit
se s tím, že chybné předpovědi nejsou výjimečné, ale že jsou podstatnou
součástí každého systému prognóz.
-- Bross


Žít znamená ověřovat.
-- Camus


Existuje síla, kterou nepřemůže žádná lidská vynalézavost - mám na mysli
kousky, které nám připravuje hloupost.
-- Disraeli


Hlupáci jsou sebejistí a myslící lidé jsou plni pochybností.
-- Russell


Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je
schopnější a rychlejší.
-- Bacon


Víme-li, že šílenství je údělem každého z nás, nesrozumitelné se stane
srozumitelným a život se dá vysvětlit.
-- Twain


Všechny obecné soudy jsou nepřesné a nebezpečné.
-- Montaigne


Vlastností lidského rozumu je, že snadno předpokládá větší řád a rovnováhu
ve věcech, než jaké tam skutečně nalézá. A ačkoli je v přírodě mnoho
jedinečného a mnoho sobě nerovného, vymýšlí si paralely, podobnosti a
vztahy, které neexistují.
-- Bacon


Svět je plný důkazů přesných a přesvědčivých a přece falešných.
-- Montherlant


"Udělal jsem to", říká paměť. "Nemohl jsem to udělat", říká mi hrdost a
trvá na svém tak dlouho, až paměť nakonec ustoupí.
-- Nietzsche


Pamatuji si určité věci, které se možná nikdy nestaly, ale které se tím,
jak si je připomínám, stávají.
-- Pinter


Marnivost přikazuje paměti páchat nejrůznější kousky.
-- Conrad


Asociace je most - kam ale vede a co unese?
-- Huxley


Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku proto, že byl přesvědčen o věcech,
které se ukázaly být nepravdivé.
-- Russell


Nezlob se, nenaříkej a využij svého rozumu.
-- Spinoza


Proces myšlení není dosud předmětem soustavného bádání.
-- Murphy


Definovat něco je jakési poškrábání, po němž svědící místo svědí ještě
víc.
-- Butler


Poznání bez řádu je šílenství.
-- Gracian


Život je neustálým přizpůsobováním vnitřních situací vnějším.
-- Spencer


Správné uvažování je stejně vzácné jako dokonalé zdraví.
-- Black


Je chybou vyrábět teorie dřív, než jsou shromážděna všechna fakta.
-- Doyle


Charakteristickým znakem smyšlenek je jejich naprostá odolnost
k objektivním faktům a ke zkušenosti. Každá argumentace ke smyšlence
je zbytečná.
-- Rubinštejn


Vše se mění, jen změna trvá.
-- Zangwill


Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to
manželce, a když máš pravdu, mlč jako zařezaný.
-- Mastroianni


Ne vy máte hovořit o zásluhách, ale ať lidé hovoří o vás.
-- Kalinin


Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co
doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká
i to, co si zaslouží.
-- Chaplin


Nevěřte slovům ani svým ani cizím, věřte jen svým i cizím skutkům.
-- Tolstoj


Mladí lidé prahnou po originalitě. Vyjadřují to tím, že se oblékají
všichni stejně.
-- Lardner


Nemáte-li úspěšnou minulost, není to důvod, abyste neměli úspěšnou
budoucnost.
-- Dreiser


Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.
-- Seneca


Ať děláme cokoli, má nám záležet na tom, co děláme, ne na tom, zda nás
někdo vidí.
-- Cicero


Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik, jako
nikdo jiný.
-- Carlyle


Týden pracovitého člověka je sedm dní, týden lenocha je sedmkrát zítra.
-- německé přísloví


Rodiče mají dát dětem na cestu velkou výbavu, která by při ztroskotání
lodi vyplula spolu s nimi na hladinu.
-- Vitruvius


Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám
v sobě.
-- Goethe


Nikdo se nestal nesmrtelný svou leností.
-- Franklin


Chceš-li dosáhnout nejvýš, začni nejníž.
-- Syrus


Posuzujeme se podle toho, co cítíme, že jsme schopni udělat, jiní nás
soudí podle toho, co jsme udělali.
-- Langfellow


Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem
práce.
-- Stendhal


Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom pořád hleděli na to, jak
to dopadne.
-- Lessing


Opravdové přátelství se může zakládat jen na spojení podobných povah.
-- Beethoven


Musíme být velmi smělí, abychom se odvážili být sebou samými.
-- Delacroix


Nemusíte nic měnit. Přežití není povinné.
-- Deming


Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu
úspěšní nižší cenou a vyšší kvalitou. Budete obchodně úspěšní a vytvoříte
pracovní příležitosti.
-- Deming


Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám
překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumni, abychom se z ní poučili.
-- Baťa T.


Vlastní zkušenost je velikým bohatstvím, protože teprve ona zhodnocuje
naše vědomosti. Vědomosti můžeme druhému dáti, ale zkušenost musí si každý
vykoupit vlastním potem, vlastními mozoly. Jenom zkušenostmi přicházíme
k vlastnímu názoru na věci. A jedině ti, kteří se na věci dívají vlastníma
očima, mají vyhlídku na úspěch.
-- Baťa T.


Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená
nejistotu - skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustiti
dobré, aby vybojoval lepší. Nesmí držeti vrabce v hrsti jen proto, že je
lepší nežli holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, není
blahobytu.
-- Baťa T.


Chybu může udělat každý, ale jen hlupák udělá tutéž chybu podruhé.
-- XY


Uč se z cizích chyb, neboť život není dost dlouhý, aby je člověk spáchal
všechny sám.
-- XY


Každý se dokáže učit z vlastních zkušeností a chyb, ale jen moudrý člověk
se dokáže poučit z chyb druhých.
-- XY


Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.
-- Plinius ml.


Co jsi opravdu miloval, to ti zůstane, ostatní je drek. Cos opravdu
miloval, o to tě nikdo neoloupí. Cos opravdu miloval, je tvoje pravé
dědictví...
-- Pound


Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje.
-- Walther


Slova jsou jako třešně, zobneš si jednu a už je jich deset.
-- italské přísloví


Host a ryba třetí den smrdí.
-- české přísloví


Střez se němého psa a tiché vody.
-- české přísloví


Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk
nalezne zalíbení.
-- Seneca


Prázdná slova se snadno přenášejí.
-- Janovic


Každý člověk má dvojí vychování: jedno, jehož se mu dostává od jiných,
a druhé, důležitější, které si dává sám.
-- Gibbon


Nezáleží mi na tom, jestli to sbohem řeknu smutně nebo rád, ale když
odněkud odcházím, tak si chci uvědomit, že odcházím. Když to člověk neví,
je mu pak ještě hůř.
-- Salinger


Nůž a slovo ber za správný konec.
-- kampučské přísloví


Mluviti - mlčeti.
Neboť ti, co mají co říci, mlčí a ti, jež by moudře udělali, kdyby mlčeli,
mluví o překot.
-- John


Někdy musí člověk navždy umlknout, aby mu bylo popřáno sluchu.
-- Lec


Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby
nemusely pracovat.
-- Dietrichová


Nerozhlížej se stále! Mnohem důležitější než to, co vidíš kolem sebe, je
to, co máš v sobě.
-- Babler


Každá ženská musí mít nějakého mužského, protože nemůžeme jen tak
obviňovat ze všeho špatného rovnou vládu.
-- Paráček


Cizí výrazy mohou polointeligentům sloužit za ochranný pancíř.
-- Vries


Je skutečně mnoho lidí, kteří pouze čtou, aby nemuseli myslet.
- Zapomínám většinou to, co jsem četl, stejně jako to, co jsem jedl, ale
vím tolik: obojí přispívá k udržení mého těla a mého ducha.
-- Lichtenberg


Vzdělanost lze přejímat od jiných - moudří můžeme být jedině moudrostí
vlastní.
-- Montaigne


Každá myšlenka je ukradena z prvků vesmíru.
-- Lec


Horší jazyk falešníka nešli kopí protivníka.
-- přísloví


Čím hlouběji jsme klesli, o to je víc v sázce. Dotýkáme se dna. Když je
všechno ztraceno, najdeme sebe. A aby k tomu člověk došel, aby se stal
Bohem, stačí, aby se dotkl dna, aby se poznal až do dna.
-- Pavese


Kdo nic nezkusil, nic neví.
-- přísloví


Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.
-- Pavel sv.


Kámen lze hodit do vzduchu, a přece mu křídla nenarostou.
-- Hebbel


Myšlenka nepatří tomu, kdo ji vyřkl první, ale tomu, kdo ji vyjádřil lépe.
-- Kraus


Svině, když kaliště mají, na čistou vodu dbají.
-- české přísloví


Do zavřených úst nevletí moucha.
-- francouzské přísloví


Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit má ten, v něhož prospěch
byl udělán.
-- Seneca


Buďte samouci, nečekejte, až vás naučí život.
-- Leo


Několikrát jsem si vyměňoval názory s jistým idiotem a zdá se mi, že jsem
zhloupl.
-- Shaw


Neodpovídej bláznu podle bláznovství jeho, abys i ty jemu nebyl podobný.
-- Šalomoun


Nikomu se nepodařilo narodit beztrestně.
-- Seneca


Plný břich, rozum tich.
-- české přísloví


Lidová moudrost vedle tisícerých pravd skrývá ještě jednu nevytěženou
a bezespornou pravdu o relativnosti všech hodnot a pravd.
-- Karel Čapek


Jest potřebí moudrost nejen si získávati, nýbrž také ji užívati.
-- Cicero


Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti.
-- Spinoza


Moudrost je hloupost ve vyšších sférách.
-- Klíma L.


Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.
-- Seneca


Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.
-- Buddha


Génius není nic jiného než velká schopnost trpělivosti.
-- Buffon


První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě.
-- Goethe


Opatrnost matka moudrosti.
-- přísloví


Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty.
-- Seneca


Ó, jak krásné, vědět jednu věc, nebo dokonce dvě.
-- Moliere


Čím dále v les, tím více dřev.
-- české přísloví


Vědění jest moc - ovšem musíte to vědět na tu správnou osobu.
-- Mumfordová


Ženy nás už donutí, abychom byli šťastni.
-- Žáček


Prospěšná bývá rada jen v jednom případě. V jakém? Když jde Pokora
k Moudrosti na radu.
-- Havlíček-Borovský


Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí,
povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest.
-- Babler


Užitečnější je znát několik moudrých pravidel, jež by mohla
tobě vždy posloužit, než nastudovati mnoho neužitečných věcí.
-- Seneca


Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost.
-- Iuvenalis


Souhrn našich znalostí sestává z toho, co jsme se naučili, a z toho,
co jsme zapomněli.
-- Ebner-Eschenbachová


Předpokládám, že myslíte jen zřídka. Je jen málo lidí, kteří myslí třikrát
nebo čtyřikrát do roka. Já jsem se stal slavným tím, že myslím jedenkrát
anebo dvakrát do týdne.
-- Shaw


Důvěra dává rozmluvě víc než inteligence.
-- Rochefoucauld


Mám za to, že jediný cíl vědy spočívá v tom, ulehčit člověku klopotnost
jeho existence.
-- Brecht


Věda: jednomu je vznešenou bohyní, jinému je krávou, která mu dává mléko.
-- Schiller


Dokonalost se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.
-- Michelangelo


Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.
-- Aristoteles


Mám báječnou paměť, jenže krátkou.
-- Fernandel


Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka - to je ta
nejzajímavější věda.
-- Puškin


Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek.
-- Hugo


Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti.
-- Čechov


Zapomnětlivost je důsledek velmi usilovného myšlení, nebo jeho naprosté
absence; právo být zapomnětliví mají tudíž géniové a idioti.
-- Rubinštejn


Jediné, co vím, je, že nevím nic.
-- Sokrates


Vzdělání umožňuje člověku zlobit se nad věcmi ve všech koutech světa.
-- Twain


"Pohrdám inteligencí" znamená ve skutečnosti: "Nemohu snést své
pochybnosti".
-- Camus


Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten se učí.
-- Shaw


Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích
nutnost, činy zvířat příroda.
-- Cicero


Je podlé něco říkat a něco jiného si myslet - ale oč je horší něco napsat
a něco jiné si myslet.
-- Seneca


Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud
sám.
-- Zeyer


Nikdy se nikoho neptej, co ví, ale co dovede.
-- Tille


I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.
-- Konfucius


Lidé přemýšlejí jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby.
-- Josef Čapek


Hledej pravdu v myšlence a nikoli v knihách tlejících.
Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže.
-- perské přísloví


Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují.
-- Heine


Předpokladem úspěchu ve společnosti je schopnost nechat se
otravovat.
-- Shaw


O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké, ale těžké
jsou proto, že se o ně nepokoušíme.
-- Seneca


Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.
-- Němcová


Slovo nezmůže nic bez myšlenky.
-- Guyau


Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou
překážkou.
-- Saint-Exupéry


Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.
-- Karel Čapek


Jak odlišný je cit u umělce od citu filologova!
-- Taine


Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat.
-- Cicero


Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních.
Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být
vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit
již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě
ostatních.
-- Konfucius


O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo
příliš trestá, že trestá nespravedlivě.
-- Seneca


Činy, které jsou často trestány, často se páchají.
-- Seneca


Vzdělaný člověk je protivnější než nevzdělaný.
-- Shaw


Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent.
Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.
-- Amiel


Mnoho lidí učilo druhé podvádět tím, že se báli podvodu, a podezírajíce
jiné, dali jim právo hřešit.
-- Seneca


Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale
moudrý člověk vidí i ve tmě.
-- Panin


I samo vědění je moc.
-- Bacon


Nestačí vědět, vědění se musí použít.
-- Goethe


Strom vědění není stromem života.
-- Byron


Dej pozor, aby jazyk nepředběhl myšlenku.
-- Cheilón


Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem
není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.
-- Masaryk T. G.


Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.
-- Franklin


Vědění je hrdé, že zná tolik, moudrost je skromná, že nezná víc.
-- Cowper


Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.
-- Aristoteles


Vzdělaný člověk má vždy v sobě bohatství.
-- Phaedrus


Moudrost je pro ducha, co zdraví pro tělo.
-- Rochefoucauld


Musíš se mnoho učiti, abys poznal, že málo víš.
-- Montaigne


Inteligence není choroba nakažlivá.
-- Wilde


Pro kariéru není třeba ani tolik inteligence jako zchytralosti.
-- Talleyrand


Jestliže se ti podařilo ovládnout vášeň dříve, než ona ovládla tebe, pak
se můžeš radovat.
-- Plautus


Co se zrodí, musí zemřít, a co dozraje, stárne.
-- Sallustius


Člověka většinou žene ctižádostivost. Ale pak stejně vzpomíná jen na ty
lidské momenty. Alespoň já jo. V tomhle věku se už přestanete hnát nahoru,
protože buď už tam jste, anebo zmoudříte a víte, že se tam nic zvláštního
neděje. Že člověk tam leze jen proto, aby tam byl. A když tam jste,
koukáte se rychle dostat dolů, protože tam je tepleji. A jedná se o to,
aby člověk během svého vývoje nezhloupnul. Aby se nezačal klanět sám sobě,
protože pak se přestane vyvíjet.
-- Sovák


I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.
-- Seneca


Když pomluvy stárnou, stávají se z nich mýty.
-- Lec


Když malí posuzují velké, soudí je podle sebe.
-- Prišvin


Kdo vstoupí do našeho domu, ať se spíše obdivuje nám než
našemu zařízení.
-- Seneca


Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic
vědět; že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký.
-- Cicero


Naše štěstí je, že ho příliš nemáme.
-- Shakespeare


Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák na svém omylu
setrvává.
-- Cicero


Je někdy moudré dělat hlouposti.
-- Berlioz


Bajka vypráví o tobě, jen jméno je změněno.
-- Horatius


Sotva můžeš zacházet s blátem a neumazat se.
-- Walther


Ó lidská hlouposti, jak umíš člověka přimět, že jako papoušek
se chopí toho, co nechápe či nepochopí.
-- Voltaire


Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel.
-- arabské přísloví


Nač lidem rozum, když je na ně možno působit násilím?
-- Tolstoj


Nejnebezpečnější jsou analfabeti, kteří se naučili počítat.
-- Kenda


Není moudré být moudřejší, než je nutno.
-- Quinault


Lze žít s blbcem pod jednou střechou? Ano! Ale blbec se musí podřídit.
Jenže blbec se nikdy nepodřídí. Nelze žít s blbcem pod jednou střechou.
-- John


I ten největší filosof se často nějaké blbosti neubrání.
-- Hašek


Ze všech hloupých lidí je nejnesnesitelnější scestovalý hlupák. Přináší si
hlouposti jiných národů a přidává je ke svým.
-- Humboldt


Učený hlupák je hloupější než nevědomý.
-- Moliere


Jsou tak hloupí lidé na světě, že je zbytečno jim něco vysvětlovat. Pádnou
ranou na lebku otřese se mozek, ganglia si poskočí a v ubohé hlavě může
vzejíti světlo.
-- Gellner


Chytrá žena je ona žena, jež umí mistrně zakrývat svou hloupost.
-- John


Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé
skutky.
-- Schopenhauer


Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří,
kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni.
-- Babler


Kamarila, to je cizí výraz pro pány, kteří se hemzají kolem vladařů,
kývají ke všemu hlavami, ale myslí si svoje. Zařizují všechno tak, aby
to klapalo v první řadě jim. Pak mívají vladaři ještě byrokracii, ta
je rozsáhlejší než kamarila, na pohled méně výrazná, ale ve skutečnosti
neporazitelná, protože nevyplenitelná.
-- Werich


Kdo se chlubí svým původem, vychloubá se vlastně cizím peřím.
-- Seneca


Učenost na ženě jako chomout na Pegasu.
-- Procházka A.


Historie je záznamem lidského pokroku, záznamem boje pokroku lidského
myšlení, lidského ducha směrem k známému či neznámému cíli. (Str. 38)
-- Néhrú


Chcete-li být toreadorem, musíte nejprve poznat, co je býk.
-- španělské přísloví


Marketing není nic jiného než civilizovaná forma války, ve které se
většina bitev vyhrává slovy, myšlenkami a logickým myšlením.
-- Emery


Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas.
-- Hugo


Cestovatel bez znalostí je jako pták bez křídel.
-- Sadí


Ti, komu tak nebo onak pomáhám, asi nemají tušení, že pomáhají
také oni mně.
-- Šukšin


Na celý život se dívám jako na zápas o třech kolech: mládí, dospělost,
stáří. Dvě kola je třeba vyhrát. Jedno už jsem prohrál.
-- Šukšin


Co je to stručnost? Vynech něco, ale ať i hlupák pochopí, že je to
vynechané. Srozumitelnou nedořečenost lidé chápou a mají ji rádi.
-- Šukšin


Kritický vztah k sobě z tebe udělá skutečně moudrého člověka. Stejně
v umění i v literatuře. Když si čestně uvědomíš své místo, něco z toho
bude.
-- Šukšin


Teď to povím vznešeně; kdo chce být mistrem, musí namáčet své pero
v pravdě. Ničím jiným už nepřekvapí.
-- Šukšin


Forma? Forma je opravdu forma: člověk může odlít zlatou mísu a může pak do
ní dát vychladnout sulc. Ve formě to není.
-- Šukšin


Kulturní člověk... To je ten, kdo je schopen soucitu. Je to nešťastný,
trýznící se talent.
-- Šukšin


Čím je život těžší, tím je hezčí.
-- Šukšin


Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej
a makej. Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém. Není to moc. Ale tyhle
zákony jsou neúprosné. A určují charakter lidí. A také vztahy mezi nimi.
-- Šukšin


Přechod od prózy k filmu je neodvratným procesem. Z filmu nelze udělat
udělat prózu. Zkuste z Chaplinových filmů udělat román, výsledek bude
směšný. Film je vizuální, jeho podstata je jiná. Vše, co je obsaženo
v Šolochově románu, samozřejmě nelze přenést, a není to ani nutné do
filmu. Román čteme týden, film zhlížíme dvě hodiny, je akumulací románu.
Film si však všímá života jinak než literatura
-- Šukšin


O zachování fabule nemám během natáčení strach, nosím ji v hlavě. Ale
nezahazuji ji. Fabule - to je materiál, cíl, a vše ostatní... Film zkoumá
život. Nedá se však vydobýt z hotové fabule. Proto provádím ve fabuli
změny odpovídající zákonům filmu a logice věcí. Věřím, že je možné
představit život současně s pravdivou skutečností, a k tomuto cíli vlastně
mířím, když natáčím své filmy.
-- Šukšin


Dvě věci mě naplňují úžasem - hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve
mně.
-- Kant


Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá.
-- Schopenhauer


Jedno z největších neštěstí civilizace: hlupák - vzdělanec.
-- Karel Čapek


...mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří
nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti.
-- Werich


Nemůže být nezávislý na řetězu, kdo nedokáže být nezávislý na žlabu.
-- Komenda


Děsím se davu, je nejkrutější ze všech přírodních živlů.
-- Karel Čapek


Chyby každého člověka ukazují, kam patří.
-- Konfucius


Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti a vše to
je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet jiných.
-- Čechov


Rodící se spor se podobá potoku, který se dere hrází: jakmile se prodral,
už ho neudržíš.
-- Talmud


Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jenom část lidstva. Ona část, ona
tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí.
-- Werich


Kde blb, tam nebezpečno.
-- Werich


Hlupák má jednu velkou výhodu před člověkem vzdělaným: je sám se sebou
spokojen.
-- Napoleon


Chytrý se nedopouští malých hloupostí.
-- Goethe


Všechny nesmysly nevznikly naráz. I k tomu bylo třeba vývoje.
-- Konrád


Rozumu musí nabýt každý sám, hloupost se šíří sama.
-- Kästner


Bohové nebojují proti hlouposti - tyjí z ní.
-- Cocteau


Hloupost se projevuje dvojím způsobem: buď mlčí, nebo je výmluvná.
Mlčenlivá hloupost je snesitelnější.
-- Balzac


Kdyby se moudří nemýlili, museli by si hlupáci zoufat.
-- Goethe


Hlouposti mohou být půvabné. Hloupost nikdy.
-- Moravia


Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali.
-- Tuwim


Na světě je vždy o jednoho hlupáka víc, než si každý myslí.
-- Lichtenberg


Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev.
-- Karel Čapek


Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých,
kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé...
-- Werich


Prázdný sud nejvíce duní.
-- české přísloví


Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých.
-- Shakespeare


Hloupost je cosi neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, na ní ztroskotá.
-- Flaubert


Kdo se pře s opilým, vede spor s nepřítomným.
-- Syrus


Paměť slábne, pokud ji necvičíš.
-- Cicero


Hloupost jak chléb nám k žití potřebná je.
-- Gellner


Kdo nemá v hlavě, musí míti v patách - nebo v měšci.
-- přísloví


Hloupost je stručná a beze lsti, kdežto rozum se vykrucuje; rozum je
podlec; hloupost je přímá a poctivá.
-- Dostojevskij


Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom
jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme.
-- Seneca


Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne.
Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost.
-- Casanova


Nejhorší způsob hlouposti je pevné přesvědčení, že jsem chytrý.
-- Babler


Stáří před hloupostí nechrání.
-- přísloví


Od Adama byli hlupáci vždycky ve většině.
-- Delavigne


Hlupák je ten, kdo nemá ani tolik ducha, aby byl marnivcem.
-- La Bruyere


Hlupák je jenom ten, kdo nikdy nemyslí jinak.
-- Barthélemy


Kdyby mi nabízeli moudrost s tou podmínkou, že ji budu držet v tajnosti
a nikomu se o ní nezmíním, odmítnu ji.
-- Seneca


Říci někomu, že je idiot, to není někdy urážka, nýbrž diagnóza.
-- Tuwim


Blb je nezničitelný. Čte se zepředu i zezadu stejně. Proto je mu jedno,
i když se svět staví na hlavu.
-- Škutina


Moudřejší ustoupí. Smutná pravda. Zakládá světové panství hlouposti.
-- Ebner-Eschenbachová


Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.
-- Komárek V.


Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem, není osla, aby zhlížeje se
v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že
se podobá koni.
-- Flaubert


Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, nalezne vždycky široký okruh
čtenářstva.
-- Tolstoj


Bez filosofie se člověk na světě obejde. Ale bez humoru žijí jenom
hlupáci.
-- Prišvin


Vztah k hlupákům se neustále zlepšuje. Představte si, že ještě ve Švejkově
době pro blbost superarbitrovali.
-- Laub


Je hloupost kopat studnu až tehdy, když hrdlo svírá žízeň.
-- Plautus


Na louce naděje se pase mnoho hlupáků.
-- ruské přísloví


Lazebník se učí na hlupákově bradě.
-- španělské přísloví


Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran.
-- židovské přísloví


Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost
neumí zakrýt.
-- Gracian


Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde... Jejich
hloupost má však pečeť univerzitní výchovy.
-- Gerhardi


Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého!
-- Voltaire


I hloupost je produktem vysoce organizované hmoty.
-- Kenda


Přílišná horlivost působí jenom omyly.
-- Moliere


Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale
nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou. Ten, koho považujeme
za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to se nevyvraždit.
-- Werich


- Dokážete se rozčílit až k nepříčetnosti?
- "Jo. Když někdo není blbej a není s ním domluva. Když je blbec, tak se
s ním člověk nebaví. S blbcem nedůstojno bojovat. V určitým věku.
V mládí mu dáte přes držku, ve stáří se mu vyhýbáte."
-- Císler


Hlupák nevychází nikdy ze směšnosti, je to jeho charakteristický rys;
do směšnosti upadne někdy i ten, kdo má ducha, ale ten z ní opět vyjde.
-- La Bruyere


Duchaplní lidé by byli často osamělí bez hlupáků, kteří jsou na ně pyšní.
-- Vauvenargues


Řekneš-li si, je to tak a tak, pokus se představit si, že to
může být právě naopak.
-- Weilová


Sobě samému je každý nejméně znám.
-- Cicero


Co brání říkat pravdu jakoby žertem.
-- Horatius


Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět.
-- Karel Čapek


Smích nikdy není pronic a zanic, snad jen u šílených lidí.
Normální člověk musí mít důvod, směje-li se něčemu.
-- Werich


Všechno lze říci uhlazenou mluvou dobré společnosti. Četl jsem jednou, že
diplomat nikdy neřekne, že někdo lže. Použije v takovém případě věty:
"Domnívám se , že o správnosti vašich informací dalo by se s úspěchem
pochybovat."
-- Jirotka


Otcem humoru je sám pánbůh všemohoucí, jenž stvořil ďábla, který
napodobuje dílo boží.
-- Poláček


Unce humoru má větší cenu než libra nářku.
-- Baxter


Život bez taškařic a veselých kousků je jako cestování bez hospod. Smích,
to přijde nejlaciněji a jde to nejvíc k duhu.
-- Pourrat


Ó, šťastný smrtelník! Jemu nikdy nechyběl humor.
-- Cicero


Humor a satira jsou jako milenec a milenka; kde jednoho není, tam druhý
smutně hledí.
-- Neruda


Kdo víno má a nepije,
kdo hrozny má a nejí je,
kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá,
na toho vemte bič a hůl,
to není člověk, to je vůl.
-- Werich


Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.
-- Cicero


Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou
hloupostí.
-- Cicero


Humor je vážná věc.
-- Horníček


Humor je protijed pedantství.
-- Suaréz


Vtip je vynálezce a rozum pozorovatel.
-- Lichtenberg


Dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína.
-- Keller


Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim dala náhradu za to, že musejí
myslet.
-- Pagnol


Smích, jak předpokládám, je vyjádřením vzdoru. Musíme se smát své
bezmocnosti vůči přírodním silám - nebo bychom se zbláznili.
-- Chaplin


Nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
-- Seneca


Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.
-- Schmidt


Pravím vám, že humor přežije všecko, i samy dějiny. Humor je hodnota
absolutní, bez času a prostoru.
-- John


Dobrý smích je skutečně něco zázračného.
-- Lagerlöfová


Vtip je náhlá svatba dvou myšlenek; před jejich spojením nikdo nevěřil, že
se k sobě hodí.
-- Schmidt


Směj se a celý svět se směje s tebou; plač a pláčeš sám.
-- turkmenské přísloví


Směj se, jsi-li moudrý.
-- latinské přísloví


Všichni rádi stárnem, když je nám osmnáct.
-- Seneca


Svět je zrcadlo. Mračte se do něho a bude se na vás také mračit, zasmějte
se a bude vám veselým a laskavým společníkem.
-- Thackeray


Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
-- přísloví


Kdo se směje v pátek, bude plakat v neděli.
-- Racine


Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu.
-- francouzské přísloví


Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém
lidé pláčí.
-- čínské přísloví


Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.
-- ukrajinské přísloví


Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější.
-- japonské přísloví


Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát.
-- Nietzsche


Nic tak neodhaluje charakter lidí, jako to, čemu se vysmívají.
-- Goethe


Krátkost je duše vtipu.
-- Shakespeare


Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.
-- Cronin


Člověk se musí smát dřív, než je šťastný, poněvadž jinak by mohl zemřít,
aniž by se smál.
-- La Bruyere


Humor je perla z hloubky, vtip jiskřící pěna na povrchu.
-- Syrus


Noc a láska a víno, ty nemohou rozumně radit.
-- Ovidius


Člověk je ve své psychologii přežvýkavec, který neustále přežvykuje svoje
myšlenky, dojmy, koncepce. Uvnitř člověka neexistuje jeden člověk: mění se
podle jeho emocí. Dělat si obraz o něm podle toho, jak se jeví ve vášni
nebo rozkoši, a nepředvídat u něj myšlenkové návraty a psychologické
zvraty je velmi častým omylem lásky s často krutými následky.
-- Masiniová


Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je.
-- Asturias


Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme
dvěma.
-- Aznavour


Nejpolitováníhodnějšími v lásce nejsou ti, kdo se nešťastně zamilují, ale
ti, kdo se nedokáží zbavit toho, koho již nemilují.
-- Bloy


Když se dva lidé milují, myslí, že bez sebe nemohou žít; až se navzájem
omrzí, litují, že se kdy poznali.
-- Baker


Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli
šťastni.
-- Bardotová


Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět.
-- Barthélemy


Láska je povídka v citoslovcích.
-- Baudelaire


V každém dobrém člověku sídlí bůh i když nevíme jaký.
-- Seneca


Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při
první příležitosti.
-- Bednář


Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si
skutečně také myslí.
-- Becher


Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho
nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti.
-- Benešová


Láska nás nesmí zdržovat, nesmí nás uzavírat s sebou do nehybné sladkosti
jediné myšlenky. Krásná láska může trvat celý život, ale nevyplní ho cele.
-- Rolland


Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni!
-- Binet


Vyhýbejte se lidem, kteří s vámi vždy souhlasí.
-- Conrad


Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku.
-- Shaw


Se srdcem jsou vždy těžkosti. Když jsme mladí, ztrácíme kvůli němu
rozvahu. Když jsme v středním věku, ztrácíme kvůli němu čas. Když
jsme staří, ztrácíme kvůli němu důstojnost, spolu s rozvahou, časem
a peněženkou.
-- Shaw


Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se může zrodit vroucí přátelství,
ale jen chudokrevná láska.
-- Börne


Geometricky vzato, je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální
poloze.
-- Bolognessi


Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká
láska jen v úplnou rezignaci.
-- Böll


I velká láska je jen malou náhradou za první lásku.
-- Addison


Miluj sebe sama a ostatní tě budou hanět; haň sebe sama a ostatní tě budou
milovat!
-- africké přísloví


Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem.
-- Achard


Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
-- americké přísloví


Kde není lásky, vynikne každá chyba.
-- anglické přísloví


Co oko nevidí, to srdce nebolí.
-- arabské přísloví


Milovat znamená stárnout ruku v ruce.
-- Aragon


Předem chápat dokáže jen velké srdce.
-- Arbuzov


Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě více
její tělo než duši.
-- Archias


Že mě nemilujete, je vaše soukromá věc, že vás miluji, zase má soukromá.
Jsme si tím tedy vlastně velmi blízcí, protože se nacházíme v jedné
situaci.
-- Arghezi


Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho
milovat.
-- Arndt


Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než
má ceny.
-- Shakespeare


Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme.
-- Busch


Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil.
-- Burns


Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je
milován.
-- Karel Čapek


Muž a žena jsou si přírodou předurčení ke spolužití, i když se nesnášejí.
Jsou jako hráči šachu, z nichž, když jeden táhne černými, druhý musí
táhnout bílými figurkami.
-- Büchner


Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat.
-- Browning


Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo.
-- Browne


Muž klame lépe, když mluví, žena, když píše.
-- Shaw


Žena zachází s muži jako šachista s figurkami: sáhne na jednu, ale zrak
již upírá na druhou - možná s ní udělá lepší tah.
-- Pope


Mít někoho rád je jen jedna stránka věci - ta pohodlnější.
Snášet se s ním ta druhá - ta plná nedorozumění.
-- Bucková


Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným.
-- Bruno


Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme
v plném rozsahu představit.
-- Browning


To, co milujeme, nás neukolébává, ale burcuje.
-- Breton


Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než
dvě lásky nebo dvě nenávisti.
-- Braque


Psychologicky je nemožné, aby láska milenců měla stejnou úroveň. Vždy
jeden druhého více miluje, nežli může být jeden od druhého milován. A
právě zde je rozum v lásce důležitým činitelem, který může vyrovnávat
rozdíly v úrovni lásky.
-- Bragg


Láska, založená jen na citech, má nejkratší trvání. Neboť nic není tak
zraňováno láskou, jako právě city.
-- Mahler


Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost.
-- Corneille


Ti, kdož milují, musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat.
-- Clair


Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává.
-- Cicero


K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči.
K tomu je třeba otevřít i srdce.
-- Cézanne


Láska se podobá dobré pověsti: byvši jednou ztracena, již se v té podobě
nikdy nevrátí.
-- Cervantes


Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami.
-- Cato


1. sentiment - 2. temperament - 3. moment - 4. lament - 5. aliment.
-- Tuwim


Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě - až na
to, aby ji miloval znovu.
-- Wilde


Co je láska? Prostinká pohádka, mnohokrát vyprávěná.
-- Zola


Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství; velká v nenávist.
-- Davydov


Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když
duševně nemiluje.
-- Cato


To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné.
-- Largo Caballero


Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku.
-- Byron


Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny.
-- Shakespeare


Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena.
-- Cronin


Co milujeme povrchně, si snadno znechutíme. Od toho však, co milujeme
z hloubi své duše, nás nemůže odradit nic na světě.
-- Casson


Nestačí se jen zamilovat do někoho nebo do něčeho, ale je třeba být o své
lásce i hluboce přesvědčen.
-- Carlyle


Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu.
-- Camus


Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný dost.
-- Shakespeare


Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků.
-- Caesar


Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci.
-- Cervantes


Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá.
-- Donne


Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil.
-- Ginsberg


Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány
zábavnější než dějiny.
-- Chamfort


Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.
-- Kant


Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky
neznáme hojivou mast.
-- Propertius


Čekáme-li, trpíme nepřítomností toho, po němž toužíme tak velice, že
nemůžeme snésti přítomnost někoho jiného.
-- Proust


Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.
-- Remarque


Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne,
staří už ne."
-- Bacon


Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.
-- Homér


O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém.
-- Seneca


Náhoda nám dává rodiče, výběr přátele.
-- Delille


Státi se přítelem ženy, kterou jsme milovali, je slušná forma, jak na ni
zapomenout.
-- Lespinasse


Láska a přátelství se vylučují.
-- La Bruyere


Mám přátele! Musím si říci s údivem. A se stejným údivem: čím jsem si je
zasloužil?
-- Josef Čapek


Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí.
-- Montaigne


Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství - jen vášeň, nepřátelství, láska,
ale žádné přátelství.
-- Wilde


Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli.
-- Luther


Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z ocele si připni k srdci.
-- Shakespeare


Přátelé mají mít přednost před králi.
-- Voltaire


Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení.
-- Blessingtonová


Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.
-- Euripides


Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu,
který se opakuje.
-- Maurois


Člověk se spokojí a utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného.
-- Bonnard


Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka, kdo věří a ví,
že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce,
ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je
našel.
-- Bonnard


Přátelství předpokládá nezištnost.
-- Maurois


Přátelství je součást lidského štěstí.
-- Werich


I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho
nejlepší přítel.
-- Ebner-Eschenbachová


Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu
popovídat.
-- Hazlitt


Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny
ráno.
-- Dietrichová


Střídám své manžele, ale ne své přátele.
-- Bardotová


Když se nám vede dobře, znají nás naši přátelé, když se nám vede zle,
známe zase my je.
-- Collins


Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
-- turecké přísloví


Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel.
-- arabské přísloví


Falešný přítel je jako kočka - zpředu líže, zezadu škrábe.
-- slovinské přísloví


Varuj se přátel svého štěstí.
-- české přísloví


Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil.
-- arabské přísloví


Jsou tři druhy nepřátel: nepřítel sám, nepřítelův přítel a přítelův
nepřítel.
-- perské přísloví


Láska k bližnímu začíná u sebe sama.
-- Nestroy


Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné.
-- Montherlant


Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomlouvají-li nějakou třetí, hned
mezi nimi vznikne jakási sympatie.
-- Shaw


Udílet rady je vždy chybou, ale dáš-li dobrou radu, nebude ti nikdy
odpuštěno.
-- Wilde


Žádat o radu znamená v devíti případech z desíti říkat si o lichotku.
-- Collins


V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel.
-- Havlíček-Borovský


Kdyby měly rady větší cenu, lidé by jimi skrblili.
-- Vymazal


Ptej se svého bližního jen na to, co víš sám lépe. Pak může být jeho rada
cenná.
-- Kraus


Vybral jsem si: není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit
se tomu, koho jsem si vybral.
-- Alain


Žena je jako tvůj stín, běž za ní - bude před tebou prchat,
utíkej před ní - poběží za tebou.
-- francouzské přísloví


Vůle odolává krutosti, podléhá však lásce a dobrotě.
-- Mann


Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo
všecko, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech,
nýbrž i o tom, co druhého těší.
-- Mathesius


Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví.
-- čínské přísloví


Manželku musím vyhledat ve všední den, ne v neděli.
-- anglické přísloví


Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval
manžela než námořníky.
-- Nietzsche


Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez
přítele je jako krmení lva a vlka.


Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti; láska ze síly, rozkoše
a hrůzy.


Jsou ženy, které můžeme milovati, pouze jsou-li nepřítomny.
-- John


Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a
kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného
důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.
-- Aristoteles


Přátelství mezi mužem a ženou nemůže existovati jako prvotní cit.
-- Lawrence


Má-li lékař pomáhati člověku, musí umět přijímati ho takového, jaký je.
Lékař má být umělcem a používat k porozumění nemocným metody filosofa a
spisovatele. Velký lékař zachází nejenom s duší skrze tělo, ale i s tělem
skrze duši. Jen takový je skutečným duchovním přítelem.
-- Jung


Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství.
-- Chamfort


Láska má býti požitkem, nikoli mukou.
-- Napoleon


Láska umí odpustit a nezná proklínání.
-- Hálek


Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce.
-- Byron


Láska je záležitost mládí - v životě i v literatuře.
-- Šalda


Každá veselá láska je smutná,
neboť láska je jako celý svět:
je sice hořká, ale sladce chutná.
-- Seifert


Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli,
a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze
nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale
politická.
-- La Bruyere


Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.
-- Babler


Přítel - člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.
-- anglické přísloví


Přátelství nebudiž roztrženo, ale pozvolna rozpáráno.
-- Cato


Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne
a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane
zbytečným.
-- La Bruyere


Když se žena vdá, vymění pozornost mnoha mužů za nepozornost jednoho.
-- Králová


Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete
pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí.
-- Bernard


Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem.
-- Bible


Poznej sebe sama - a potom posuď spravedlivě, stojíš-li za to, aby tě
poznávali i druzí.
-- Babler


Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svou práci, aby jeho záležitosti
neutrpěly.
-- Ptahhotep


Své přátele dělím na ty, které obdivuji, které ctím, a na ty, s nimiž mám
soucit.
-- Petrarca


Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování.
-- Dickens


Nezná slitování ten, kdo u druhého nachází své vlastní chyby.
-- orientální přísloví


Co s přáteli? Dnes pil jsem s nimi,
a v nouzi pětku nepůjčí mi.
-- Gellner


Na každý hrnec se najde poklička.
-- Cervantes


Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu.
-- Joubert


Upřímná slova nejsou elegantní, elegantní slova nejsou upřímná.
-- orientální přísloví


Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce.
-- Dutourd


Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší, ale kdo nemá srdce,
je nejchudší na světě.
-- Dostojevskij


Umění získat si lásku je to nejtěžší a nejméně probádané právě tak jako
umění žít. Málokdo se rodí s talentem k obojímu.
-- Čapková


Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly vášně, nastal by konec
světa.
-- orientální přísloví


Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy.
-- tibetské přísloví


Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou;
chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou;
chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou.
-- polynéské přísloví


Jediný lék proti lásce: obout silné ponožky a bez přestání v nich chodit
a chodit, až se obě prodřou na patách. Láska je v té době již pryč.
-- staroindické přísloví


Ženy dávají přednost mužům, kteří je dobývají, přesto, že jim nerozumějí,
před těmi, kteří jim rozumějí, ale nedobývají je.
-- francouzské přísloví


Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala
muže, kterého miluje.
-- arabské přísloví


Je příjemné pěstovat přátelství ze záliby a z úcty; trapné je pěstovat je
pro zisk: to vlastně znamená doprošovat se.
-- La Bruyere


Je velmi málo lidí, o nichž by se dalo říci, že poznat je, znamená
obohatit život vlastní.
-- John


Z lásky manželské se lidstvo rodí, láskou přátelskou se zdokonaluje, ale
láskou prodejnou se kazí a stává se nízkým.
-- Bacon


Čas ubíhá různě, podle toho s kým.
-- Shakespeare


Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií.
-- Rochefoucauld


Milujeme, abychom milovali - pro nic jiného.
-- Moliere


Příčinou toho, že se ženy mezi sebou nemilují, jsou muži.
-- La Bruyere


Láska se lépe vyjímá na jevišti než v lidském životě. Neboť na jevišti
bývá láska předmětem komedií a tu a tam tragédií, ale v životě natropí
mnoho neplechy, někdy jako siréna, jindy jako fúrie.
-- Bacon


Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím.
-- Moliere


Nedělejme si nepřátele z těch, kteří kdybychom je lépe znali, by mohli být
mezi našimi přáteli.
-- La Bruyere


Volme si přátele tak spolehlivé, vynikající tak vybranou poctivostí, aby,
až přestanou být našimi přáteli, nezneužili naší důvěry a nemuseli jsme se
jich bát jako nepřátel.
-- La Bruyere


Se svými dětmi jsem žil jako s přáteli.
-- Montesquieu


Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám a kteří by se octli ve velkých
rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.
-- John


Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.
-- Maurois


Přátelství spočívá ve výběru člověka, kterého jsme si zvolili pro jeho
povahu a dali mu jednou provždy přednost.
-- Bonnard


Přátelství je šťastný a nezávislý slib, který dáme sami sobě a který přes
všechny vášně, zájmy, soupeření a náhody mění přirozenou náklonnost
v dohodu již předem nezaměnitelnou.
-- Alain


Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá
přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti.
-- Maurois


Jak ochotně uvěříme v rozumnost těch, kdož jsou s námi stejného mínění!
-- John


Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme.
-- Moliere


Skoro nikdo nepřijde sám na to, jakou vlastně má cenu druhý člověk.
-- La Bruyere


Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí.
-- Montesquieu


Takzvané shody jsou největší nepřátelé pravdy.
-- John


Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále
blaženého života.
-- Epikuros


Dobré jest i v pekle míti přítele.
-- John


Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky
starců.
-- Bacon


Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.
-- Epikuros


Ženy jdou v lásce dále než většina mužů. Ale muži nad ně vynikají
v přátelství.
-- La Bruyere


Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje po celý život.
-- Moliere


Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.
-- John


Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.
-- Seneca


Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!
-- Avicenna


Dočtete se, že máte odpouštět svým nepřátelům, ale nikde se nedočtete, že
máte odpouštět svým přátelům.
-- Medici


Jen aby mne Prozřetelnost uchránila před přáteli, s nepřáteli se už
vypořádám sám.
-- Jindřich IV.


Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než
v přátelství.
-- La Bruyere


Mám nepřátele, tedy něco znamenám.
-- Procházka A.


Nikdo si nesmí myslet, že je o něco víc, nebo něco lepšího než ten druhý.
Možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košili. Možná, že
má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho
jenom zavazuje! Jenom zavazuje k tomu, aby toho udělal víc; tím víc pro ty
s menšími bicepsy a s horší košilí.
-- Karel Čapek


Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na
štěstí.
-- Werich


Nemůžete jeden druhém důvěřovat? Pak si nemůžete navzájem pomoci.
-- Josef Čapek


Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství.
-- Werich


Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat;
uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.
-- Konfucius


Někteří z tvých přátel tě chválí, někteří tě haní; přidrž se těch, kdo tě
haní, a straň se těch, kdo tě chválí.
-- Talmud


Jen kdyby lidi nedělali pořád stejné a staré chyby, a zvykli si, že jeden
druhé vždy šidí, bylo by na světě o tolika míň hádání, jenže ti lidi by
nebyli lidi, kdyby neměli chyby, a ti, kteří by tu bez chyby zbyli, na co
by tu vlastně byli a k čemu by tady vlastně žili bez chybování?
-- Werich


Kde jsou přátelé, tam je i hojnost.
-- Plautus


Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti
čas, zůstaneš úplně sám.
-- Ovidius


Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze.
-- české přísloví


Starý přítel a staré víno řídko chybuje.
-- české přísloví


Štěstí má mnoho přátel.
-- české přísloví


...každej má v životě nějakou příšernou situaci. Ať už je fyzická nebo
morální nebo psychologická, ať se týká manželství, obchodu, lásky, umění,
přátelství, každý se octne v situaci, kdy musí udělat důležitý rozhodnutí,
a buďto je dělá statečně, nebo nestatečně. Když udělá statečný rozhodnutí,
tak zůstane člověkem a vyroste. Když udělá nestatečný rozhodnutí, tak se
scvrkne a stane se mrzáčkem. A táhne se to a zůstane to. A je to
pokřivený.
-- Voskovec


Štěstí je důvěra v lidi.
-- Horníček


Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli.
-- Epikuros


Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí.
-- Horatius


Příroda, i když se na ni dívám z nejvyšší věže fantazie, zůstává pro mě,
stejně jako pro tolik lidí z mé země, velkou knihou moudrosti.
-- Bogza


Nejvděčnější reakci vyvolávají jarní květiny jako poslové ročního období,
na které každý netrpělivě čeká jako na lásku.
-- Hoffmeister


Jen řídíce se podle přírody, můžeme si ji podřídit.
-- Bacon


Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit; sedím v něm a učím
se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe.
-- Karel Čapek


Květina je klíčem k srdci ženy: otevře ho snadněji, než klíč houslový.
-- Eben


Co je tajemství úspěchu? Vnukati důvěru. Co je důvěra? Odkud prýští,
z hlavy nebo ze srdce? Tvoří se ve všech vyšších vrstvách mentality, anebo
je to mocný orgán, rozlišující dobro a zlo... Projevuje se zrakem nebo
slovy? Nevím, vím pouze, že ji nelze nabýt studiem, ani u lůžka nemocných.
Je to magický dar, který při narození Příroda jednomu člověku dá a druhému
odepře.
-- Munthe


Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
-- Cicero


Proč se mi vždy sevře srdce, když spatřím v hlučných a přeplněných ulicích
velkoměstského labyrintu zděšeného, úzkostí se třesoucího pejska..., který
se ztratil svému pánovi?
-- Zola


Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda; ale je to třtina
myslící.
-- Pascal


Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo.
-- Seneca


Ať se to líbí člověku nebo ne, je nástrojem přírody. Není možno jít proti
přírodě. Je silnější než nejsilnější z lidí.
-- Picasso


Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka.
-- Karel Čapek


K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má
ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva získané nepoctivě
jsou mi jen jako letící oblaka na nebi.
-- Konfucius


Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.
-- Saint-Exupéry


Znát dokonale ticho znamená znát hudbu.
-- Sandburg


Kdykoliv chceš, seš volnej jak pták.
-- Chaplin


Pokud bude na zemi místo, kde bude vzduch, slunce a tráva, bude muset
člověk litovat, že tam není.
-- Vian


Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na
něčem tak krásném, jako je země.
-- Karel Čapek


Básník rozumí přírodě lépe než učenecká hlava.
-- Novalis


Čím delší zřídí sloupořadí, čím výše vyženou věže, čím šíře roztáhnou
dědiny, čím hlouběji vykopají jeskyně jako letní obydlí, čím mohutnějšími
sloupy podepřou stropy jídelen, tím více bude toho, co jim zakryje
oblohu...
-- Seneca


Stoupaje po horské cestě, oddal jsem se přemýšlení. Řídí-li se člověk
jenom rozumem, naráží na své okolí. Dá-li se unášet citem, je stržen
proudem. Prosazuje-li svou vůli, omezuje svobodu druhých. Opravdu těžko se
žije člověku na tomto světě... Pochopíme-li jednou, že život je stejně
těžký, ať se vrátíme kamkoli, nastane pravá chvíle, v níž se rodí básně
a vznikají obrazy.
-- Nacume


Příroda dovede stejně jako básník vytvořit největší efekty s nejmenším
počtem prostředků.
-- Heine


Příroda sama je Bůh.
-- Spinoza


Jedině příroda ví, co chce.
-- Goethe


Člověk a květina? Potřeba něhy a lítostivý pocit pomíjivosti krásy.
-- Renč V.


Udice je dlouhý prut, na jehož jednom konci visí červ a na druhém konci -
lenoch.
-- Sheridan


Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.
-- Iuvenalis


Žena je oslnivý efekt přírody.
-- Schopenhauer


V kolika věcech se díváme, kam vlaje kouř, místo abychom se dívali, odkud
vítr vane.
-- Karel Čapek


Je celkem velice snadné psu rozumět a naučit se číst jeho myšlenky. Pes se
neumí přetvařovat, neumí klamat, neumí lhát, protože neumí mluvit.
-- Munthe


To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno
uměle.
-- Cicero


Sladší je dech cibule z úst krásky než růže z rukou šeredy.
-- Sadí


Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu.
-- Leonardo da Vinci


Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí.
Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody,
a vytváří zmetky.
-- Arp


Příroda a srdce jsou nevyčerpatelné.
-- Saint-Pierre


Co s přírodou je v neshodě, má smrti znak již na svém čele -
a kletbu ve svém průvodě.
-- Hálek


Příroda spasí vás! V té bibli čtěte!
-- Čech


Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný.
-- Walther


Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dny nepiš a ruka zeslábne.
-- čínské přísloví


Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých
nedělí.
-- Paul


Špatný člověk nemůže namalovati dobrého obrazu.
-- Špála


Umění je více nepokoj než jistota: vždycky je v něm veliká složka touhy.
-- Josef Čapek


Udělat knihu je stejné řemeslo jako udělat pendlovky.
-- La Bruyere


Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš, potom je třeba se naučit
psát. Na jedno i druhé padne celý život.
-- Hemingway


Psaní je psí život, ale je to jediný život, který stojí za to žít.
-- Flaubert


Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovati
šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům.
-- Josef Čapek


Jasnost je zdvořilostí literáta.
-- Renard


Miluji tak své umění, že jsem šťasten, jen když je dělám sám pro sebe.
-- Moreau


Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý.
-- Schopenhauer


Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše.
-- Werich


Jak smutné pro malíře, jenž miluje blondýny a nesmí je malovat na svých
obrazech, protože se nehodí ke košíku s ovocem.
-- Picasso


Piš jen ty knihy, které nemůžeš nenapsat, bez kterých bys trpěl. Knihy
nezbytné.
-- Cvetajevová.


Slabá místa v knize musí být napsána lépe než všechna ostatní.
-- Flaubert


Čím je spisovatel lepší, tím méně literárně píše.
-- Sienkiewicz


Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé,
potkáváš starého.
-- čínské přísloví


Je škodlivé číst o nějakém předmětu dříve, než jsme o něm přemýšleli sami,
protože se s novou látkou vkrade do hlavy i nové hledisko na ni a cizí
poměr k ní, a to tím snáze, že nás lenost a netečnost přímo vybízejí
k tomu, abychom si ušetřili námahu myšlení...
-- Schopenhauer


Každý by chtěl rozumět umění. Proč se nikdo nepokouší rozumět zpěvu ptáka?
Proč milujeme nos, květiny, všechno kolem, aniž bychom tomu chtěli
rozumět. Lidé si však myslí, že musí rozumět obrazu. Kdyby již jednou
pochopili, že umělec tvoří, protože musí tvořit, že je pouze nevýznamnou
částečkou světa a že není třeba mu věnovat více pozornosti než mnoha
ostatním věcem, které nás ve světě těší, aniž je chceme vysvětlovat.
-- Picasso


Velký spisovatel má styl, malý manýru. Což nevylučuje, že velký může být
také někdy malý a malý veliký, tj. že se může stát stylistou.
-- Morgenstern


Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemůžeme číst knihy starší.
-- Joubert


Komika vzniká, sledujeme-li tragédii a přivřeme jedno oko.
-- Ionesco


Statečnost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha pořád myslet.
-- Karel Čapek


Kritika je lehká, umění těžké.
-- Destouches


Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře k tomu, aby poznával svět
pomocí nudy.
-- Tolstoj


...ví se někdy v umění, kdo je blázen?
-- Cézanne


Není malířství pro Tebe rozmar, který sis vzal do hlavy, když ses jednoho
krásného dne otravoval?
-- Zola


"Tati, ten měsíc, na co je reklama?"
-- Sandburg


Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli
mít velké pochybnosti.
-- France


Nejprve třeba míti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči.
-- Josef Čapek


Co ťulpasové napíší, ať také ťulpasové čtou.
-- Tuwim


Co je napsáno bez námahy, je obvykle čteno bez potěšení.
-- Johnson


Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je
uskutečnit.
-- Pascal


Dva druhy spisovatelů jsou geniální: ti, co myslí, a ti, co nutí přemýšlet
ostatní.
-- Roux


Není větší utrpení než když se mi myšlenka nevyvede ve
slovech!
-- Dostojevskij


Pero nadělalo stokrát víc zlého nežli meč.
-- Arnaultid


Chceš-li být filosofem, piš romány.
-- Camus


Talent je odvaha začínat stále znovu.
-- Honegger


Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané.
A dost.
-- Wilde


Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.
-- Beethoven


K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno,
k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.
-- Bacon


Hudba musí nám být něčím božským, co otevírá naše nitro.
-- Thern


Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím,
nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.
-- Petrarca


Talent - toť trpělivost.
-- Buffon


Jak člověk jednou začne,
- totiž začít nemusí, ale dodělat musí!
-- Karel Čapek


Štěstí nepochází z velikosti života, ale z jeho malých a osvěžujících
věcí, které se musí pěstovat a vyhledávat... Ostatně - štěstí nemusí být
ničím veselým a blaženým, jsem si skoro jist, že štěstí mohou být velká
a tragická jako umělecká díla.
-- Karel Čapek


Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli.
-- Nietzsche


Běda umělcům, po kterých nikdo neplivá.
-- Vega


Nemohu po vás chtít, abyste se svému portrétu podobal i zjevem.
-- Buffet


Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i
nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou
vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešit proti duchu.
-- Schopenhauer


Nepracuji, jak chci, pracuji, jak umím.
-- Braque


Velký talent, to je tuze velká netrpělivost.
-- Allais


Dobré divadlo začíná dobrým vrátným.
-- Werich


Kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným než náhodným úkazem
v přírodě.
-- Malraux


Nemít myšlenku - a dovést ji vyjádřit - v tom se pozná novinář.
-- Kraus


Umění činí viditelným neviditelné.
-- Klee


Klasikem nazýváme spisovatele, které můžeme chválit, aniž bychom ho četli.
-- Chesterton


Pro spisovatele existuje jen jediná záchrana: psát.
-- Chandler


Člověk je dítětem svého díla.
-- Cervantes


Člověka posuzujeme spíš podle otázek než podle odpovědí.
-- Voltaire


Proto jsi básníkem, šťastný člověče, aby ses pokusil ze všeho hořkého a
zlého vyčarovat nějakou smutnou krásu.
-- Scheinpflugová


Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi,
že váš život uplyne, než-li je přečtete.
-- Thoreau


Krása je vždycky něco, co se k něčemu připojí, krásu nemůžeme udělat.
Umělec nemá myslet na krásu, ví pouze, že existují určité podmínky, za
kterých snad krása milostivě slétne na jeho výtvor. A jeho povoláním je
poznat tyto podmínky a umět je vytvářet.
-- Lukavský


Architektura je to, co činí zříceninu krásnou.
-- Le Corbusier


Umění je tak veliké, že vyplňuje celého člověka.
-- Flaubert


Umění je cit.
-- Musset


Všechno pomíjí, silné umění je věčné: busta přežije město, verš přečká
bohy.
-- Gautier


Umění má znepokojovat. Věda vyvolává jistotu.
-- Braque


...epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví,
co vlastní huba povídá...
-- Werich


Popisovat, to není nic, duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům.
-- Karel Čapek


S uměleckým dílem býváme spokojeni jen tehdy, když na nás zapůsobí tak, že
v nás zanechá něco, co si při veškerém myšlenkovém úsilí nemůžeme ujasnit.
-- Schopenhauer


Žádná doba nepotřebuje básníka tolik, jako ta, jež má za to, že ho může
postrádat.
-- Paul


Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku.
-- Picasso


Raději bych byl člověkem v podkroví se spoustou knih, než králem, kterému
se nechce číst.
-- Macaulay


Člověk musí mít v sobě kus krystalu, něco hladkého a čistého a tvrdého, co
se s ničím nemísí a po čem musí všechno sklouznout. Hlavně umělec to musí
mít, aby mohl usilovat o dokonalost.
-- Karel Čapek


Umění je stav duše.
-- Chagall


Dovedu napsat cokoli. Kdybych to nedovedl, byl by ze mne pravděpodobně
hlupák.
-- Shaw


Co je kniha? Řada malých značek. Nic víc. Je na čtenáři, aby z nich sám
vyvodil tvary, barvy a city, jimž tyto značky odpovídají. Na něm závisí,
je-li kniha matná nebo skvělá, ohnivá nebo ledová.
-- France


Je holdem umělci, když ho vykrádají.
-- Braque


Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem
zajímavých chyb ducha.
-- Proust


Při četbě ze sebe vždycky trochu rádi vystupujeme a cestujeme.
-- Proust


Právě chyby dávají někdy obrazu život.
-- Bonnard


Není těžké dělat věci nové, ale dobré.
-- Rolland


Cílem není malovat život, ale dát život malbě.
-- Bonnard


...jakmile začnete humor definovat, rozpitvávat, teoreticky vysvětlovat,
už je po srandě.
-- Císler


Hovořit o poesii je mnohem oblíbenější než poesie sama.
-- Enzensberger


Skutečný umělec se nepředvádí - jest.
-- Josef Čapek


Z pouhé nudy se nedá ani dost dobře jít do divadla.
-- Topol


Spisovatel nesmí zveřejňovat svoje pochybnosti o vlastním díle. Našla by
se na ně nejjednodušší odpověď: "A kdo tě nutí, abys tvořil? Když je to
takové utrpení, proč ho snášíš?" Pochybnosti jsou naším osobním majetkem.
Nikdy o nich nemluv, ať jsou jakékoliv.
-- Camus


O knize se dá soudit i podle názvu.
-- arabské přísloví


Ke psaní musí být tři věci: pero, inkoust a rozum.
-- bengálské přísloví


Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno.
-- Braque


Karikatura je vždycky jenom na okamžik pravdivá.
-- Morgenstern


Nepíše ten, jehož básně nikdo nečte.
-- Martial


Básníci znají i krajiny, kde nikdy nebyli.
-- japonské přísloví


Básníci mají být průměrní lidé, ani bozi, ani prodavači knih.
-- Horatius


Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci
nerozumějí, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na
jevišti.
-- Strindberg


Ten chlapík je blázen, nebo píše verše.
-- Horatius


Kritici... jsou vši, které lezou po literatuře.
-- Hemingway


Abychom byli básníky, potřebovali bychom mnoho času; hodiny a hodiny
samoty.
-- Pasolini


Obvykle chválívají dramatika, který umí vyvolat slzy. Stejný talent má
ovšem i obyčejná cibule.
-- Heine


Umění nežádá od umělce talent, ale dílo.
-- Lec


Knihy mají své osudy a své životy, a hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by
nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže
ještě nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří
ji nesou dějinami ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čekám!
Čekám, až se mé srdce stane natolik statečným a moje hlava natolik
moudrou, abych ji otevřel i já...
-- Horníček


Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž my
spisovatelé nejvíce lžeme.
-- Čechov


Nemysli si pořád, že musíš všechno prožít, stačí jen pozorovat a to bez
klidu nejde. Největší milostí pro nás, kteří to potřebujeme, je umění
dívat se a vidět.
-- Karel Čapek


Spálené knihy osvítily svět.
-- Emerson


Každá překážka umožní urazit další kus cesty.
-- Camus


Čím více knih, tím méně moudrosti.
Čím více souložnictví, tím méně dětí.
-- Rousseau


Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo.
-- Nietzsche


Jediné, čeho se bojím, je lidská hloupost a temnota mysli!
-- Hérakles


Před lidskou hloupostí jsou i bohové bezmocní!
-- Aristofanes


Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.
-- Aristoteles


Marnost nad marnost, nic než marnost...
-- Šalomoun


Za všechna svá vítězství vděčím bohům, kteří postihli mé nepřátele
zbabělostí a hloupostí!
-- Alexandr Veliký


Trapná je řeč hlupákova, jenž udílí rady, jako vášeň nešťastnice, které
chybí vnady.
-- Tiruvalluvar


Ten, kdo má co říci, vystačí pár slovy, záplava slov hlupákových pranic
nevypoví!
-- Tiruvalluvar


Hloupost by neměla mít v tomto sále místo a ani jinde by neměla být
trpěna.
-- Cesar


I to největší moře má své břehy; bezbřehá je pouze lidská hloupost.
-- Konfucius


Ach lidská hlouposti! Ty v prach mě srazíš přec!
Však bít se budu, bít a bít až nakonec!
-- Rostand


Svět je tragédií pro toho, kdo cítí, a komedií pro toho, kdo myslí.
-- Swift


Hlupák se nemění, neboť čas ho míjí a zkušenost se mu vyhýbá.
-- Puškin


Blbost od nás se vzdalující se zdá menší!
-- Renčín


Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží
přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku
nerozumném!
-- Shaw


Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé!
-- Jiránek


Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom!
-- Kopecký


V humoru se blbost nedá schovat. Zatímco vážně řečená blbost může vypadat
dokonce jako důvod k zamyšlení...
-- Menšík


Blbec se nejlépe utají tím, že moudře mlčí... ovšem ten, který to ví a
praktikuje, není vlastně vůbec blbej!
-- Horníček


Lučebním kamenem pro zjišťování pravosti daného blbce je humor: blbec
skutečný nesnáší, když si někdo dělá z blbců legraci. V první řadě to
nesnášejí cenzoři...
-- Werich


Pakliže člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým?
V každém případě je to dobré...
-- Werich


Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci?
-- Werich


Bavilo by někoho blbnout, kdyby blbnutí bylo povinné? Nebo nebavilo?
-- Werich


Překonávat vědomě své sklony k blbnutí a blbostem je nejvlastnějším
projevem lidskosti.
-- Werich


Člověk, jak stárne, tak zjistí, že od jistýho věku se musí vyhýbat
blbcům... je to důsledek toho, že ztrácí fyzické síly a nabývá rozumu.
V tomhle věku totiž člověk ví, že blbec je nebezpečnej, že ti může
vypíchnout oko, bodnout nožem atd.
-- Landovský


Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří
a přemýšliví...
-- Flaubert


Schopnost blbnout odlišuje člověka od zvířat nejvýrazněji.
Snad dokonce spolehlivěji než schopnost myslet či smát se.
-- Twain


Nemůže být každý chytrý. Stačí, když neblbne, což je vesměs velice
nesnadné.
-- Twain


Achillovou patou blbce je hlava.
-- Twain


Blbnutí je pro moudrého ten nejlevnější druh rekreace.
-- Twain


Není nezdolatelných blbostí; nezdolatelní jsou pouze ti, kteří nám
předhazují vždy nové a další blbosti ke zdolávání.
-- Twain


Blbost neodhalená působí nezávisle na našem vědomí, a je tudíž škodlivá;
škodlivější je však blbost odhalená, ale přehlížená a trpěná.
-- Twain


Vola lze osedlat, ale tím se z něho nestane jezdecký kůň.
Blbce lze povýšit, ale tím nezmoudří.
-- Twain


Velká blbost je vítanější - aspoň ji tak snadno nepřehlédneme.
-- Twain


Rozumný a tolerantní člověk nezávidí chytřejším ani nepohrdá blbějšími.
-- Twain


Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý.
-- Lucretius


Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl a když kouká, aby byl a
je, tak má být to, co je a ne to co není, jak tomu v mnoha případech je.
-- Werich


Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem?
-- Lec


Čas lidského života je kruh, ale nedovírající se a hodně šišatý.
-- Laub


Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
-- Cicero


Staří jsme, když začneme na mládež naříkat anebo když jí začneme nadbíhat.
-- Tuwim


Za vše, co jsem nebo čím se domnívám být, vděčím své matce.
-- Lincoln


Představuj si, že každý den, jenž se rozzářil, je tvůj poslední; vděčně
pak přijmeš každou hodinu, se kterou tvoje naděje již nepočítala.
-- Horatius


Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné
počasí.
-- Machiavelli


Život není to, co chceme, ale to co máme.
-- Lustig


Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby,
však nechte mi život - a jsem spokojen.
-- Seneca


Nejdůležitější na životě není život, nýbrž přemýšlení o něm.
-- Lewis


S životem je to jako se hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na
tom, jak se hraje.
-- Seneca


Život je komedie pro toho, kdo myslí a tragédie pro toho, kdo cítí.
-- Swift


Kruci, to by se žilo, kdyby se dalo žít!
-- Kraus


Člověk si nemůže dovoliti býti jiným před obědem a jiným po obědě. Nesmí
připustit, aby čas nebo jeho útroby a účet v bance určovaly jeho životní
filosofii. Musí si vytvořit svůj mravní rámec, který zajistí stálost jeho
osobnosti.
-- Huxley


Život sám o sobě není tak lehký. Proč do něho vnášeti prvek
tragické předtuchy, který v něm není?
-- Maurois


Tisíce lidí hledá marně až do svého skonu smysl života.
-- Macek A.


Jen jednou žiješ - každé chvíle je škoda, které neužiješ.
-- Wojkiewicz


Neumíš-li správně žít, zkušeným ustup.
-- Horatius


Sen je kanál, který vede pod skutečností.
-- Reverdy


Štěstí a absurdno jsou děti stejné země.
-- Camus


Ředitel je člověk jako jiní, jenže neví o tom.
-- Chandler


Co nepřijde v pravý čas, nepřijde nikdy.
-- Björnson


Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možno zničit, ale ne porazit.
-- Hemingway


Člověk vytváří člověka ke svému obrazu - ale ne vždy ho pak ve skutečnosti
pozná.
-- Reverdy


Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.
-- Pascal


Nešťastný člověk se může osvobodit jenom zapomenutím nebo sněním.
-- Guyau


Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích.
Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše
naší byly přístupny zraku kohokoli.
-- Seneca


Kdyby bylo pravda, že ten, kdo si života necení, není ho
hoden, kdopak z nás by byl života hoden?
-- John


Nemysli na sebe, když píšeš, mysli na dojem krásy a okouzlení
a skutečnosti, který máš vyvolat.
-- Karel Čapek


Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid: vymeťte zbytečné, spalte chmurné,
oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti.
-- France


Která že je největší z lidských ctností? Čekat, čekat a zase čekat.
Toť ctnost všech ctností, umění všech umění, tajemství všech tajemství.
-- John


Kdo má své místo na vrcholu sopky, je vždycky v nebezpečí.
-- Sienkiewicz


Kdo nenajde klid v sobě, zbytečně jej hledá jinde.
-- Rochefoucauld


Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí.
-- Erenburg


Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu.
-- Kotzebue


Nač se zatěžovat soucitem ve svém srdci, když úplně stačí
projevit ho navenek.
-- Rochefoucauld


Žena, která nás opustila, není už táž, která u nás byla.
-- Proust


Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu,
která stupňuje v úžas.
-- Karel Čapek


Chcete umírnit vlastní bolest? Pohleďte na bolest cizí.
-- John


Neberte život příliš vážně. Beztak z něho nevyváznete živí.
-- Hubbard


Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více
strádám, tím více plápolám.
-- Michelangelo


Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.
-- Cervantes


Chceš udržet své zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy.
-- Hippokrates


Je to politováníhodné, že lidé odhazují tolik dobrých věcí jen
proto, že jsou nezdravé.
-- Twain


Pocit plného zdraví získáme jen nemocí.
-- Lichtenberg


Jediný způsob, jak si uchovat zdraví, je jíst, co nechceš,
pít, co nemáš rád, a dělat, co se ti nelíbí.
-- Twain


Snadno všichni jsouce zdrávi dobré rady nemocným dáváme.
-- Terentius


Vezmi do ruky sekyru nebo pilu, to ti pomůže víc než všechny
lázně a procházky před spaním.
-- Gogol


Jednou z nejrozšířenějších nemocí je diagnóza.
-- Kraus


Kdo nemá dluhy je bohatý, kdo žije bez nemoci, je šťastný.
-- mongolské přísloví


Tři nejlepší lékaři na světě: dr. Střídmý, dr. Klidný a dr. Veselý.
-- Swift


Časně jít spát a časně vstávat, a budeš bohat, moudrý a zdráv.
-- Franklin


Když se ti v střídmosti, radosti a klidu žít podaří, zavřeš
tím své dveře lékaři.
-- Logau


Nemocnému nepomůže, že leží ve zlaté posteli.
-- španělské přísloví


Třeba bylo ověnčeno růžemi a podšito sametem, jho uráží vždy
lidskou důstojnost.
-- John


Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.
-- Gándhí


Boj a utrpení jsou solí života. Vítězství je růžovou cestou ke
klidu, jenž jest jen slušnější formou hnití.
-- John


Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.
-- Verne


Vždycky buďte spravedliví. Tím se některým lidem zavděčíte, jiné ohromíte.
-- Twain


Lenoši chtějí pořád něco vykonat.
-- Vauvenargues


Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemusili pracovat.
-- Herben


Máme si zuby nehty chránit požitek životních rozkoší, jež nám
léta postupně rvou z ruky.
-- Montaigne


Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece
jen musí počítat s jakousi pravděpodobností.
-- Twain


Odnaučit se kouřit je snad nejsnadnější věc pod sluncem. Já sám
jsem se o to pokusil aspoň 1000krát.
-- Twain


Člověk žije, umírá, neví ani, jak žije, ani jak umírá.
-- Sartre


Existuje spolehlivé pravidlo, podle něhož poznáš, zda se člověk narodil,
aby se stal slavným: jestliže nenávidí schopnější lidi ve svém okolí,
nepozvedne se nikdy nad průměr. A tak člověk, který na všechny žárlí,
zůstane vždy chuďasem.
-- Stendhal


Nuda olupuje duši o její pružnost: zbavuje ji také síly; je tedy třeba
spoutat duši pevnými rozhodnutími. To je neomylný lék, který s úspěchem
užívali všichni nešťastní pozemšťané, mniši a vězňové.
-- Stendhal


Jen rány dávají tvar věcem. I životu!
-- Schulz


Lze počít bez milování? Lze ztloustnout bez jídla?
-- sumerské přísloví


Myslím, že člověk má jít vpřed a nezatěžovat se vzpomínkami.
Kdyby bylo božím přáním, aby člověk couval, byť jen ve
vzpomínkách, byl by mu zasadil oko vzadu do hlavy.
-- John


Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.
-- Armstrong


Tento život je chorobinec, v němž každý chovanec je posedlý touhou
vyměnit si lůžko. Ten by rád stonal poblíž kamen, onen zase věří,
že by se uzdravil u okna.
-- Baudelaire


Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě
čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně.
-- Kafka


V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach,
aby se o tom nedověděli tví bližní.
-- Epikuros


Pravdě se přiblížíme jen potud, pokud se vzdálíme od života.
-- John


Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce
a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.
-- Einstein


Největším úspěchem soudobé civilizace je, že vytvořila
bytosti, které ji dokážou vydržet.
-- Pagnol


Tulák - Člověk, který by se nazýval turistou, kdyby měl peníze.
-- Tuwim


Nejtěžší je život študáka. Je plný zkoušek.
-- Dolina


Život, kterým se honosíme, je pouhé nedorozumění, nepatrné intermezzo mezi
dvěma nicotami.
-- John


Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to
zoufalství člověka odsouzeného na smrt.
-- Camus


Člověk se stává otrokem svých návyků.
-- latinské přísloví


Samota je trpká.
-- Hamerling


Osud lidmi vládne.
-- Iuvenalis


Osude lidí, jak podobáš se větru.
-- Goethe


Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž
také na osudu.
-- Rochefoucauld


Někdy mám chuť křičet, ale brání mi v tom slušné vychování.
-- Okudžava


Vztah mezi časem a samotou - Když má člověk společníka, získává tím pevné
určení v čase, totiž v přítomnosti, ale když se člověka zmocní samota, tu
minulost, přítomnost a budoucnost, všechno spolu splývá. Vzpomínka,
přítomná událost i předpověď jsou všechny stejně přítomné.
-- Steinbeck


Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové okusí smrt jen jednou.
-- Shakespeare


Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému
bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva.
-- Schweitzer


Jsou veliké a nesmírné lásky a přece nás nevyrvou z našeho
osudu, ani nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do svého života.
-- Schulz


Kdo ti řekl, blázne, že tvá cesta nemá mít co nejvíc oklik a ošemetných
srázů, pochop, že tvá chůze musí být co nejnamáhavější a nejkrvavější,
abys věděl a mohl říci druhým, co je to rána, krok kupředu i pevná země
pod nohama. Snad se nikdy nedočkáš cíle v tomto krvavém údolí, ale jdi,
jdi a plahoč se, jako bys jej měl neustále před očima - tak nemůžeš
zeslábnout a klesnout.
-- Scheinpflugová


Optimismus je, když žena neumyje večer nádobí v naději, že zítra k tomu
bude mít větší chuť.
-- Thomsonová


Člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry.
-- Sartre


Mládí by bylo mnohem pěknější, kdyby se objevilo v pozdějším věku.
-- Russell


Jsem s těmi, kteří kotvu zvednou i v nejsilnějším příboji.
-- Nérisová


Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout.
-- Russell


Všichni lidé nacházejí v životě něco příjemného. A to jim pomáhá dál žít.
Právě k tomu se uchylují, když jsou u konce svých sil.
-- Camus


Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš,
na to zapomínáš.
-- Shakespeare


Jedna z největších chyb, jichž se v životě dopouštíme, spočívá v tom, že
nás ovládají zelené teorie a k právům života jsme slepí.
-- John


Největší vada lidského života je ta skutečnost, že v době, kdy dostáváme
opravdový rozum, stojíme už oběma nebo aspoň jednou nohou v hrobě.
-- John


Trvalé neštěstí má tu jedinou výhodu, že ty, které stále
sužuje, nakonec zocelí.
-- Seneca


Tajemství, jak být šťasten, je prosté: nemít potřeb a nespěchat.
-- John


Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má
osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má
čistota.
-- Karel Čapek


Plovacím pásem života je lehkomyslnost.
-- John


Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu.
-- Churchill


A jak se říká: jen když je koryto. Svině je již najdou.
-- John


Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá
provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré
skutky a na zlé si nepamatuje.
-- Talmud


Celý život je přímo ideálně začarovaný kruh. Lze jej vyjádřiti touto větou:
Lopotíme se a staráme se k tomu cíli, abychom se nemusili lopotit a starat.
-- John


Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní
nebo veselí.
-- Remarque


Kam spějeme. Nikoli do prázdnoty. Prázdnota nás nepohltí.
Spějeme ke svým předkům.
-- Tatarka


Překonat špatné zvyky je možné jenom dnes, zítra už ne.
-- Konfucius


Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém,
vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás.
-- Antifón


Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby
závodili, druzí za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se
v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství a druzí,
filosofové, jako lovci pravdy.
-- Pythagoras


Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.
-- Demokritos


Lidem nechybí síla, ale vůle.
-- Hugo


Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti.
-- Munthe


Zpravidla věci vymyšlené jsou půvabné, holá pravda nuda.
-- John


Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše
na skle času.
-- Reverdy


Ve štěstí vždycky najdeš kousek domácích pantoflí.
-- Huxley


Kdyby se v životě dalo všechno matematicky zařídit, bylo by to opravdu
krásné a svět by byl dokonalý.
-- John


Člověk je šťastný sám sebou, když ví, jak na to - mít prosté záliby,
jistou odvahu, schopnost jistého odříkání, lásku k práci a především dobré
svědomí. Štěstí tedy není chiméra, tím jsem si nyní jista, když užíváme
zkušenosti a přemýšlení, dosáhneme u sebe mnoho, dokonce si člověk vůlí a
trpělivostí obnoví zdraví. Žijme tedy život, jaký je, a nebuďme nevděčni.
-- Sandová


Lidé jsou zlí, ale člověk je dobrý.
-- Feuchtwanger


Stárneme tak rychle, že v noci, když je ticho, slyšíme, jak nám kornatějí
tepny.
-- Rudolf II.


Kdo má čas, má život.
-- Florio


Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný; stále se jen žene
za budoucností.
-- Epikuros


Kdo se stará jen o budoucnost, je méně předvídavý než ten, kdo se stará
jen o okamžik, neboť se nestará ani o ten okamžik, ale jen o jeho trvání.
-- Kafka


Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.
-- Marcus Aurelius


Civilizace jsou líčidla lidstva.
-- Reverdy


S úspěchem nejdou dělat žádné štráchy; svět úspěch žádá.
-- Poláček


Poznávej dobře svůj vhodný čas. V tom je celé tajemství.
-- Pittakos


Prožil jsem hodně. Nadělil si několik životů. Na rozdíl od jiných, kteří
žijí jen jeden život, a není to k životu ani k smrti. Víte, člověk, který
je jen řestný, jest mi něčím podezřelý, ochuzený. Ale pozor, lidi řestné
neodsuzuji, stejně jako neřestné. To bych musel odsoudit i sám sebe.
-- Císler


Život je neustálá odchylka, která nikdy nedojde k pochopení toho, od čeho
se odchýlila.
-- Kafka


Sto mužů dokáže vytvořit tábor, ale jenom žena dokáže vytvořit domov.
-- čínské přísloví


Člověk nemá býti otrokem svých neřestí, ale také nemá být
otrokem svých ctností.
-- John


Nejlepším prostředkem proti rozmaru jsou skutečné starosti.
-- Fišer


Starosti jsou nejlepší zábavou.
-- France


Prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat, a osud by nám
prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně
na mráz. Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když lidé zapomínají na
radost ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že
je to samozřejmé.
-- Jirotka


Štěstí závisí na dobrém zdraví a špatné paměti.
-- Bergmanová


Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek.
-- Rivéra


Úspěchy jiných mne málo znervózňují. Horší by bylo, kdyby byly zasloužené.
-- Renard


Nejtěžší je odpovídat na mlčení.
-- Camus


Nikdy nejsme tak šťastni, nebo nešťastni, jak si myslíme.
-- Rochefoucauld


Člověk nemusí být moudřejší než celý národ.
-- Balzac


Stojí za to být poctivým člověkem. Přinejmenším ti to nikdo nebude
závidět.
-- Rivarol


Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být
andělem, stane se zvíře.
-- Pascal


Život je věrnost třeskutým krásám, někdy i za cenu vlastního života.
-- Hrabal


Vůbec nerozumíme troskám, až do dne, kdy se jimi staneme sami.
-- Heine


Muž neví, co je to štěstí, dokud se neožení. A když to zjistí, už je pozdě.
-- Krejčí


Nemůžeš-li činit to, co chceš, chtěj dělat to, co můžeš.
-- Greene


Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš zdát!
-- Goethe


Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí!
-- Renard


Ve světě morálních hodnot nezvítězí ten, kdo dravě útočí, ale ten, kdo
trpělivě čeká.
-- Babler


Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky,
taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to
jejich štěstí větší.
-- Werich


Člověk ani nedomyslí, jak je ten život nádhernej, a že všechno záleží jen
na nás. Jen na nás! Protože každé ráno je to vždycky znovu jenom na tobě,
jestli se rozhodneš, že do toho dne půjdeš s dobrou náladou nebo otráveně.
A jestli se budeš na lidi usmívat a budeš na ně laskavá, jestli si z toho
dne budeš brát jen to lepší.
-- Brejchová


Charakter, to je osud člověka.
-- Herakleitos


V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu.
-- Schiller


Život bez zdraví je břemenem, se zdravím - radost a ples.
-- Longfellow


Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk
nemá čas.
-- Maurois


Lidé si kazí život z nejrůznějších důvodů. Protože chtějí slávu. Protože
závidějí druhým. Protože se nedovedou koukat kolem sebe a přitom vidět
taky ty hezké věci na životě. Však znáte tuhle sortu. Já jim říkám kyselé
zelí. Máme jich moc. Anebo protože opravdu nevědí, co od života chtějí.
A Pánbůh ví, proč ještě. Člověk si musí najít svou cestu. To se ví. Ale
když ji opravdu hledáte, najdete ji dost brzy. A pak se jí musíte držet.
Nebo zabloudíte.
-- Masaryk J.


Život je i v abecedě na konci.
-- Laub


Mladí jsou dnes bez tajemství. Mám dojem, že se zrodil nový druh člověka.
Všechno je aseptické. Mladí dnes nemají z ničeho strach. Proto také nemají
žádnou naději. Jsou často tak chladní - zajímalo by mě, jaké budou mít
umění. Pro mě jsou pocit strachu, naděje a tajemství něčím nesmírně
důležitým. Možná jsme vstoupili do doby, kdy z umění zbude už jen umění
žít.
-- Fellini


Život je jako telefon: vždy je někde na lince nějaká ženská a člověk se
nedovolá.
-- Laub


Moudré je říct si každého dne: kéž si uchovám lásku k životu.
-- Neruda


Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou, ale uměním sehrát se špatnou
kartou dobrou hru.
-- Stevenson


Je zdravé, když si vážíš toho, co tě živí. Tvá práce totiž znamená chleba
pro tvé děti. A nikdy není docela nízká, když se proměňuje v dětský smích.
Někdo slouží třeba tyranu, tyran však slouží dětem. Takto je lidské konání
prostoupeno zmatkem, a ty je nemůžeš jasně posoudit. Soudit můžeš jen
toho, kdo zrazuje bytí...
-- Saint-Exupéry


Když tě všichni opustí, zůstaneš sám.
Když opustíš všechno, budeš osamocen.
-- Polgar


Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí: výčitky svědomí a nemoc.
-- Tolstoj


Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena.
-- Hazlitt


Životem vládne štěstěna, ne moudrost.
-- Cicero


Hleď si udržet jasnou hlavu, jasnou hlavu za všech okolností, když má
člověk rozum, má si ho vážit a ne ho zahazovat pro pokleslost nervů...
-- Poláček


Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi umřel.
-- Seneca


Život ženy obíhá po kružnicích citu.
Život muže stoupá po přímkách intelektu.
-- Wilde


Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí.
-- Churchill


Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a
pokoj.
-- Konfucius


Mládí je jako mladý mošt. Nedá se udržet. Musí vykvasit a přetéct.
-- Luther


Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to
spíše způsobem svého života než skládáním spisů.
-- Cicero


Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění a koncert nezačíná nikdy.
-- Börne


Nemáme čas být sami sebou. Máme jen čas být šťastni.
-- Camus


Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe,
když zůstane takový, jaký je.
-- Lichtenberg


Nezáleží na tom, aby ses vyrovnal tomu nebo onomu člověku, ale jde o to,
aby ses jednou stal samým sebou.
-- Babler


Nejlepší. Toto slovo by se mělo definitivně ponechat obchodníkům a vládám.
V každém krámě se prodává nejlepší zboží. Každá vláda dává najevo, že má
nejlepší úmysly. Proč jim to nenechat! Nám stačí hledat dobré zboží a
dobré úmysly. Ono ani toho prostě dobrého není na světě tak moc.
-- Karel Čapek


Život je uměním vyvozovat postačující závěry z nepostačujících znalostí.
-- ButlerZpet