+============================================================================+
| |
| Nelíčenou radostí jati oznamujeme všem českým občanům, že zalíbilo se |
| všemohoucí spravedlnosti světské k nemalému žalu všech šmoků a |
| přítelíčků československého národa, povolati k sobě všemi národy |
| nenáviděné |
| RAKOUSKO-UHERSKO |
| |
| Dokonalo vyhlášením českolovenského státu v pondělí 28. října |
| 1918 k velké radosti nás všech, kteří jsme úpěli po 300 let pod jeho |
| pařáty. |
| Pohřbeno bylo slavnostně i se všemi znaky svými a orly, které se svých |
| sídel odstraněny byly a budou sníti o své pošlé slávě. Děkovné projevy |
| následovati budou, až se ustálejí naše mysle. |
| |
| V PRAZE, 1. den československé republiky, t. j. 28 října 1918. |
| |
| -- Plesající občané |
| |
| Soustrastné projevy ,,věrných`` spojenců se s díky odmítají |
| |
+============================================================================+


První Fidlovačka na Vrtačkách dík nápadu svých pořadatelů, přičinění
jejich a krásnému májovému dni vydařila se tak, že by si tuhle pouť
mohl přáti každý svatý patron. Od rána běhal pan starosta Hodys se svým
poutním cylindrem jak čamrda, tu zas ponocný celý uřícený jel někam
autem, tam rozvážně pan radní Halama doklepával poslední hřebík a vůbec
všichni konšelé byli v permanenci. A sehnali toho hodně! Kolotoče,
houpačky, břichomluvec a eskamotér, boudy se srdcaty jako svět, kolo
štěstí, světový athlet, dvě muziky, bufety se znamenitou kávou, likérky
a koláči --- inu pouť pouťovská jak zákon káže.
...
Poněvadž po několika studených dnech bylo prvně horko, byla i žízeň a tak
všichni dobrou vůli k sobě měli. Co však nás skutečně těšilo, je to, že
při kratochvíli, pořádané vlastně nevelkou stolní společností, sešli se
lidé všech stavů a společenských vrstev a cítili se jednou společností
jako to bývávalo, když ještě nebylo různých stran a organisací. Při
tom vybralo se hodně peněz, které vesměs přijdou dobročinným účelům a
neodvezou se z Tábora. Tak to má být, to je pravá Fidlovačka, po níž
není hněv a rvačka!
-- Týdeník Tábor, 1918


Drzost. Soc. dem. ,,Jiskra`` ve své neomalenosti vyhrožuje státním
úředníkům, že nešli na socialistické komando dělati štafáž jejich
parádě. Prý je postupně bude vytahovati na světlo, prý jsou fašisty,
prý je poučí! Socialistická drzost nechť si nechá jen zajít chuť.
Či je důsledkem právě presidentské volby?
-- Týdeník Tábor, 1918


Školní zloděj zatčen. Dne 27. května byl zatčen u Písku 30letý Josef
Doležal, jenž spáchal krádeže v celé řadě škol, mimo jiné v Táboře,
v Soběslavi atd., jež zjištěny daktyloskopicky. Celkem vykradl dle denních
listů 43 škol. Školní lupič držán je ve vazbě táborského krajského soudu.
-- Týdeník Tábor, 1918


Tábor

Pohádečka malúčká

Když jsme byli dětmi, poslouchali jsme s utajeným dechem o skrytých
pokladech. Představ si jen, milý čtenáři, že na Tvé denní procházce po
táborských ulicích by se před Tebou otevřela stěna a že bys videl haldy
rubínů, démantů apod., a že by Ti třpytem a jasem až přecházel zrak. Nikdo
by Ti to nevěřil. Vždyť se známe. Náš všední život už je takový, že
závistí, pomluvami a láskou bychom se snědli. Kde pak poklad! --
A vidíte, je! Já ho náhodou našel. V stmělé uličce. Z rozjařených
oken vtékala do tmy hudba plné svěží mladosti a ptačích trilků.
Neodolal jsem. Vešel jsem.
Ve dvorance hudební školy sedělo na desítky ptáčků, kteří jásali,
zpívali, zurčeli. Safíry, smaragdy, opály doužkovaly nad těmi dětmi,
které rozezpívávaly kolem sebe rozkošnou poesii. V jiném světle se octl
najednou člověk, prost všedního rmutu a do očí se drala vlahá vlna. Tolik
krásna a štěstí proudilo z nadšení těch mladých, že člověk věří, že bude
jednou lépe. Když takhle mladá srdéčka dovedou klečet před branou Umění,
snad jednou uteče před dobrem a krásou lidské sobectví. -- -- ...
-- Týdeník Tábor, 1918


Přehlédněme situaci v Chotovinách. V malé venkovské stanici stojí
nákladní vlak. Hluboká noc tiše dříme nad krajem -- a tam ve tmách,
600 m od stanice, číhá zlý osud na své oběti. Mladý assistent,
svědomitý a přičinlivý je zaměstnán pilně přepočítáváním nových cen
jízdenek, které v nejbližších hodinách vejdou v platnost. Nedaleko
v Táboře spí jeho mladičká choť s devítiměsíční dceruškou. Spí klidně,
netušíce, že spár děsu natahuje se již po jich tatíčkovi -- i po nich.
Zatím v chotovinách hřmí rychlík -- za ním vyjíždí nákladní vlak --
naráz, třesk drecných vozů -- nářek -- zoufalství... Mladičký úředník
chvátá s příruční lékárnou. Co je? Coje? Velké neštěstí -- mnoho
m r t v ý c h! Rychlík -- kmitne neštastníku mozkem. Předává lékárnu --
snám snad neví komu -- a prchá do tmy... Co se odehrálo v jeho duši,
než si zadrhl v nedalekém poli ovesném hrdlo vlastními šlemi...
V nemocniční kapli sešli se vedle sebe oběti: topič Brázda, jenž skonal ke
2. hod. ranní za strašných bolestí -- a assistent Emil Helda, jenž ukončil
své zoufalství vlastníma rukama. A v téže nemocnici s přeraženými údy
sténá další oběť -- brzdař Mizerovský. Výhybkáře Křemena ve Vražném
pak hlídá vyděšená rodina, aby také on nesáhl si na život. Tragedie --
hrozná tragedie. Vyšetřiti případ náleží úřadům -- nám zbývá toliko
hluboké politování a soucit.
-- Týdeník Tábor, 1926


/===========================================================================\
Trpícím průtrží

nejlépe poslouží masť G. Stuzeneggera v Herisau (Švýcary). Táž
neobsahuje látek škodlivých a zhojí i nejtěžší toho druhu nemoce
úplně. -- Koupiti lze i v hrnečkách po 5 markách (3 zl.) spolu
s návodem o jejím upotřebení i vysvědčeními o její účinnosti
u G. Stuzeneggera samého, a zvláště v H a a s o v ě lékárně
v Budějovicích a F u r s t o v ě lékárně v Praze.
Vysvědčení. S radostí oznamuji vám, že bohudíky vaše mast moji 16 let
trvající nemoci mne zbavila a úplně vyléčila. Tisíceré díky. Bůh Vám
to odplatí. Všem lidem budiž známo, již podobně trpí a zhojení své
nabýti mohou. V K o n s t a n c i dne 29. června 1877.
F. H.
\===========================================================================/
-- Týdeník Tábor, 1926


Říšský poslanec za Prahu, architekt Quido Bělský vzdal se mandátu. Učinil
tak konečně, když se mu právem vytýkalo, že je ve Vídni velice vzácným
hostem. Politický svět vůbec *o pražském* poslanci nikdy neslyšel. A
pan Bělský je též členem *výkonného výboru* svobodomyslné strany!! --
Proč nutit takové muže do politiky? Pan Bělský je výborným architektem
(je spolubudovatelem moderního hotelu ,,Central`` v Hybernské ulici);
proč ho nenechat při architektuře?
-- Týdeník Tábor, 1902


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Do haraburdí s valchou! Moderní pradlenka už nestojí od rána do večera
u necek a nedře se s prádlem, až si ruce propere. Používá vymožeností
pokročilé vědy a techniky a pere báječním speciálním mýdlem Radion.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

-- Týdeník Tábor, 1902


-- Strašlivá bouře řádila 8. t. m. po celých Čechách, Rakousích,
Štyrsku a j. Neobyčejně teplé počasí druhé polovice února, prvních dní
březnových bylo as přičinou takového rozklácení živlu, že na vzdálí sta
mil v neobýčejný čas hromovými ranami země se otřásala a více lidských
životů bylo utraceno.

V Táboře rozzuřil se ráno vichr, v 8 hodin černé mraky přelétaly
nad hlavami našimi, z těží bylo možno vyjíti na ulici z nenadání se
zablesklo a v tom i do věže uhodilo. Blesk svezl se hromosvodem. Po
chvíli zablesklo se podruhé, -- děsně vznešený obraz bouře -- rachot
hromu ale již hned nenásledoval -- bouře letěla již dále, dlouhým děsným
duněním odchod svůj znamenajíc. Počasí ošklivé, vichřice po celý den
ještě trvala trhajíc plech, tašky se střech, a stromy vyvracujíc. Směr
bouře byl od západu k východu.
...
Rovněž strašně stihla bouřka Dírnou, kde blesk také do farního
kostela udeřil, okny do vnitř chrámu sjel a 33 přítomných žen a
2 muže popálil. Popálení ač u některých dosti značné, není přece
životu nebezpečné; mimo tyto popálené omráčil zároveň značný počet
přítomných. Veliké zděšení jalo všecky, již přitomni tu byli právě
pobožnosti křížové cesty. ...
-- Týdeník Tábor, 1902


_________________________________________________________________

Pro Tábor a okolí

hledají se zdatné osoby každého stavu ku prodeji všeobecně oblíbeného
předmětu. Vysoký výdělek 100 až 400 K měsíčně, bez risika. Osvědčeným
silám stálý pevný plat. Oboru neznalí budou poučeni.

Nabídky pod zn. ,,O. B. 3780`` do
insertní kanceláře
Jana Grégra v Praze,
Jindřišská ulice 19.
_________________________________________________________________

-- Týdeník Tábor


O==========================================================================O
| FR. Křižík, |
| |
| elektrotechnická továrna Praha - Karlín |
| |
| ===== nabízí se ===== |
| |
| Za příčínou brzkého zahájení dodávky proudu ze zdejší elektrárny, ku |
| provádění úplných instalací elektrických v bytech, krámech, výkladech, |
| hostincích, továrnách, skladištích, zahradách atd. atd. s dodáním |
| příslušných těles osvětlovacích. |
| |
| Dodává elektromotory každé výkonnosti ku připojení na městskou síť |
| elektrovodnou. |
| Vše v cenách co nejlevnějších |
| |
| -> Bližší informace a rozpočty zdarma podá zdejší instalační kanceláři |
| v podružní stanici u Jordána. |
| |
O==========================================================================O

-- Týdeník Tábor, 1903Zpet