Dni tomu blížíme se úprkem. Nedivno, že nervy se chvějí a v očích se jiskří.

-- "Brannou vítěznou", Týdeník Tábor, 30. 7. 1902


Po mnoha létech jižní kraje české s monumentálním Táborem v čele předstupují
zase před širokou veřejnost, předstupují před všecek národ, aby vykonaly
zkoušku vyspělosti, aby dokázaly, že v pokroku, jenž kolkol řítí se hlučně
vpřed, ani v nejmenším se nezpozdily. Leč i jiný úkol výstavou svojí
si vytkly: Aby dókumentovaly, že zůstávají napořád tím ryzím českým lánem,
daleko ukrytým od spárů lačného kořistníka, že české ryzosti si váží, že
na jejím základě budují veškeren svůj život národní i hospodářský.

Kterak zkouška se vydaří? Jaký bude soud kritiků přísných?

-- "Brannou vítěznou", Týdeník Tábor, 30. 7. 1902


Lid končin našich nemá ani zdání, ani potuchy o jakémsi znudění kulturními
požitky. Třeba že osvěta u něho stejnoměrně se rozvíjí jako ve krajích
přírodně bohatých, červ duševní únavy jest u lidu našeho pojmem neznámým.
My pevně jsme přesvědčeni, že teprve začneme žíti, a v útěše té je tolik
žulového zdraví, tolik svěžesti a pružnosti duševní, že veškera nálada naše je
šmahem kladného rázu, že stále jen rozmýšlíme, co bychom mohli chtít, a
nikoliv, čeho bychom se mohli zbavit.

-- "Brannou vítěznou", Týdeník Tábor, 30. 7. 1902


Snesli jsme do ní vše, co uznávali jsme hodným pohledu a
prozpytování. Snesli jsme doklady práce průmyslové, zemědělské,
řemeslné, doklady práce, nesoucí pečeť rázovité individuality našich
krajů; snesli jsme doklady kulturní své výše, rovněž jako doklady
kulturních poměrů v minulosti; přičinili jsme se představiti
domov svůj, ten zadumaný, tesklivý kraj jihočeský v pravé a osobité jeho
podobě, pokud osobitost tu vlny internacionalismu, zaplavujícího všecek
svět, neomlely a neodplavily. Všechny myšlénky, jež vznikly v hlavách
mužův a žen zkušených a pro výstavu roznícených, svědomitě jsme
zkoumali, oceňovali, ba takořka pytvali. A která z nich zdála se
prospěšnou a platnou zrealisovali jsme ji, skutkem jsme ji učinili.
Pokud ovšem, pokud zlověstné úzké poměry dovolovaly.

-- "Brannou vítěznou", Týdeník Tábor, 30. 7. 1902


Teď, ve chvílích posledních, takořka před vyzvednutím opony, rozčileni
a znepokojeni, v mysli zalétáme v tu změť nesčíslných porad, na kterých
se výstava chystala a pořádala. Byli jsme plni dobré, ba nejlepší vůle
bez odporu. Ale přec - neopomněli-li jsme něčeho závažného? Něčeho, co
v rozhodný okamžik zaburácí žalobou na naši zapomětlivost?.... Ano, těžké
rozpory v duších, těžký nepokoj, z něhož nebude uniknutí až teprve
ve středu a proudu výstavy samé.

-- "Brannou vítěznou", Týdeník Tábor, 30. 7. 1902


A elita společnosti táborské? Ta je mistryní v representaci. Representace
budeme potřebovat. Naše dámy se o ni postarají jistě skvěle.

-- "Brannou vítěznou", Týdeník Tábor, 30. 7. 1902


A tak s hlavou přímou, s duší vřelou, statně a hrdě vstupujeme do
období výstavního. Všecek nepokoj, jejž pociťujeme, snadno lze si
vysvětliti. Ale uváží-li se poctivá práce a svědomitá
přičinlivost, se kterými se výstava chystala, všecka bázeň je zbytečná!
Budoucnost blízká ukáže, že vstupujíce do výstavy, budeme do ní
vstupovati
BRANNOU VÍTĚZNOU!

-- "Brannou vítěznou", Týdeník Tábor, 30. 7. 1902


České hospodyňky důtklivě upozorňujeme na svatou jejich povinnost,
aby za peníze, které v hospodářství jim svěřeny jsou, kupovaly vždy
výrobky české. Nechť nevezmou u kupce to, co jim strčí. Ať žádají ku
př. výslovně Kolínskou kávu, české mýdlo, české sirky a p. a nedají se
přemluviti. Miliony zlatých ročně projde rukama českých žen. Úplný obrat
v průmyslu českém by vykonaly, kdyby ve všem žádaly české výrobky.
V různých městech byly by stavěny nové české továrny a národ český by
bohatl. Zatím však vidíme, že české hospodyňky stále si libují v cizáckých
výrobcích, myslíce, že jsou ,,lepší". V tom třeba je nápravy.

-- Týdeník Tábor, 2. 3. 1900


Dva známí rabijáci, čtrnáctiletý Antonín Páša a o rok starší Jan Mejsnar
přepadli devítiletou dcerušku fotografa Schachtla, když si před tim v Pražské
ulici koupila rohlíky. Výtržníci, kteří se zmocnili dívčíných tří rohlíku,
byli strážmíky zadrženi a jsou ve vazbě, kde očekávají spravedlivý trest.

-- Černá kronika, Týdeník Tábor, 2. 3. 1900


Uvítání císaře a krále na nádraží táborském minulou středu 12. t. m. bylo
okázalé. Nádražní budova byla odekorována zelení, látkami barev zemských i
říšských a praporci. Uprostřed perronu upravena byla tribuna, koberci pokrytá,
v jejímž průčelí postaveno poprsí císařovo v hájku květinovém.

-- Týdeník Tábor, 12. 6. 1901


Neznám osobu dopisovatele, jehož přec hledati možno jedině v Táboře
a nestojí mi též za to, abych dále po něm pátral, leč prohlašuji,
že člověk ten je ničema, jenž nezkalenou moji čest ve veřejnosti pokáleti
hleděl.

-- Dr. Hynek Lang, Týdeník Tábor, 30. 7. 1902


Největším rybníkem jest Jordán. Posledně byl loven asi v roce 1830. Vylovené
ryby měly prodány býti do Prahy. Při lovu tomto stala se tato příhoda. Když
se započalo, ozval se pojednou ze zástupu četných diváků mocný hlas: ,,Lidičky,
proč pak si necháte ryby odvážet, vždyť patří Vám." Na povel ten vrhnul se lid
na loviště a co který mohl, uchvátil a odnesl. V každém skoro domě bylo v den
ten ryb dost. Vozy přípravené k transportu ryb do Prahy odejely prázdné.

-- Týdeník Tábor, 30. 7. 1902


Špásy, které se nevyplatí.

Ve Vlastiboři u Soběslavi jest ještě dnes tak dobře, že lidé ze šprýmu
,,hrají si na zloděje"! Dva tamní občané, jinak řádní lidé v noci vnikli
do chlévka obec. sluhy Bendy a vzali si tam králíka a husu. Kořist odnesli
do hospody, kdež si nechali králíka připraviti a vesele popíjejíce
pochutnávali si na pečínce. I na husu mělo dojíti, ale šenkýř odepřel husu
upéci.

Okradený čekal den, dva dny, že mu veselí občané, kteří neprovedli takový
šprým poprvé, škodu nahradí, když ale se k tomu neměli, šel a udal četnictvu,
co se mu přihodilo. Nyní se případ obrátil na ruby: veselým občanům
smích zašel, neboť jsou docela vážně vyšetřováni statním zastupitelstvím
v Táboře. Poškozený Benda utrpěl škodu 60Kč, za králíka 20Kč a za husu, která
zůstala pohozena v kolně hostince a zkazila se, 40Kč

-- Černá kronika, Týdeník Tábor, 11. 11. 1927Jsou mezi námi pamětníci (nikoli snad větší starci) dob ticha a klidu
v melancholickém kraji táborském. Na ,,železného oře" jezdili od nás dívat
se až ku Praze - a výlet takový nebyl výletem ledabylým. Dnes vozkové byli
by většinou na rozpacích, kdyby se jich kdo zeptal, kudy cesta do Prahy.
Vyrostli jsme z idylických časů dostavníkových komunikací.

-- Z Tábora do bechyně, Týdeník Tábor, 1903


Za režimů rozhodně německých, okázale stranických, v letech šedesátých
a sedmdesátých minulého století na oblasti království českého, obývané
většinou Němci železničních sítí kvapem přibývalo. Každý městysek, ba každá
větší ves musila být spojena kolejemi se světem. A nebyly to jen dráhy podružné,
které se stavěly s opravdovou horečkou v ,,uzavřeném území". Z čehož ovšem
vznikl čilý ruch průmyslový, jímž Němci nyní se chlubí a kterým chvástají
se naproti prý nepatrnému, mizivému průmyslu českému. Za čí peníze stavěly
se dráhy na severu království českého, vědí Němci i Češi, ale pošetilo bylo
by se tím oháněti. Skutečnost odčiniti nelze.

-- Z Tábora do bechyně, Týdeník Tábor, 1903


Po veškerém rozmachu na severu došlo konečně i na Čechy jižní. Avšak ještě
ne z nějaké náhle vyplynulé přízně k ubohému lidu jihočeskému. Šlo prostě
o státní dráhu, která by spojila Prahu s Vídní. Kdyby ji bylo možno vésti
krajem německým, tím lepe. Jan náhoda se tomu vzepřela: od Prahy až
za Budějovice žijí kompaktně Čechové.

-- Z Tábora do bechyně, Týdeník Tábor, 1903


A tak tedy vznikla prvá tepna obrozeného pro nás života. A zas dlouho
trvalo - a mnoho bylo tahaniny, nežli rozjely se lokomotivy po druhé trati
jihočeské, po ,,transversálce". To bylo námitek, že dráha nebude se vyplácet:
jakoby se vyplácely všecky nesčetné dráhy ve krajích německých!

-- Z Tábora do bechyně, Týdeník Tábor, 1903


Vždyť co se nevydělá na vozbě krajinami chudšími, tyto kraje nahradí jiným
způsobem státu. Veškeren hospodářský život se povznese - kde zmohutní
vezdejší blahobyt, i pan berní má víc co dělat.

-- Z Tábora do bechyně, Týdeník Tábor, 1903


Zejména živá Bechyň, se svými rozkošemi krajinnými, se svým přičinlivým
obyvatelstvem - úpěla takořka po železniční trati. Volala, žádala, obětavost
nabízela - leč uši byly hluchy.

Po nekonečných přípravách, po nejkomplikovanějším vyjednávání stojíme tedy
dnes před tratí hotovou, před komunikaci nového, moderního způsobu.
Elektrická jiskra spojí vděkuplnou Bechyň s Táborem.

-- Z Tábora do bechyně, Týdeník Tábor, 1903


Nedivno, že ve chvílích, jež předcházejí definitivnímu zahájení vozby na
elektrické draze táborsko-bechyňské, lid našeho kraji ve slavnostním je
rozrušení! Vždyť začíná nová kapitola života tohoto lidu, zvyklého nevšímavosti
a -- chudobě!

Nemůžeme, nežli přáti si, aby nová dráha přinesla hojnost požehnání dumným
našim krajům. Kéž elektřina, jež bude poháněti vozy od Tábora k Bechyni,
otřese myslemi našeho lidu a roznítí v něm chuť k podnikavosti, aby aspoň
částečně chudoba od nás se vystěhovala!

-- Z Tábora do bechyně, Týdeník Tábor, 1903


Kluziště na Jordáně.

V noci ze dne 21. na den 22. t. m. rozbil nějaký ničema zúmyslně lampu
elektrického osvětlení, z kteréžto příčiny musely býti lampy obě odstraněny.
Jest to bohužel smutný úkaz. Klub značným nákladem zřídí osvětlení a tu
vyskytne se dareba, kterému to překáží a poškodí cizí majetek sám z toho
nemaje nejmenšího prospěchu. Elektrické osvětlení z té příčiny se zastavuje,
pokud neopatří se lampa jiná.

-- Černá kronika, Týdeník Tábor, 1903


Minulou sobotu byla část Tábora vzrušena požárním poplachem, bohudíky pouze
planým. V Richtrově domě v Arbeitrově ulici odpoledne na svém lůžku odpočíval
tříašedesátiletý stařeček Kamil Čermák. Zřejmě si krátce zdříml a když otevřel
oči, uviděl rudou záři. V domnění, že hoří, způsobil poplach a přivolal hasiče.
Ti zjistili, že záře pocházela od zapadajícího slunce.

-- Černá kronika, Týdeník Tábor, 1903


Velocipedistovi náleží, by pěší, na jízdní dráze se nacházející, jakož
i jezdce na koni a povozy, se kterými se setkává, nebo kterých dojíždí, varoval
nejméně 20 metrů zvoncem a aby jel kolem nich ve přiměřené vzdálenosti.
Jestliže koně se lekají, aneb ten, který je řídí k opatrnosti napomíná, jest
velocipedista povinen ve přiměřené vzdálenosti seskočiti a vzdáliti pokud
možná stroj svůj z obzoru koně.

-- Uřední legitimace o jízdě na velocipedu, 1986


+----------------------------------------------------------+
| SVŮJ K SVÉMU! |
| =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- |
| Vlasteneckému P. T. obchodnictvu a obecenstvu českému |
| nabízíme svůj výtečný výrobek: |
| ,,MORAVSKOU NÁR. SLADOVOU KÁVU'' |
| |
| z nejlepšího světoznámého sladu hanáckého, a doufáme,že |
| dána bude přednost dobrému výrobku českému, jenž směle |
| čeliti může každé německé konkurenci a jež dnes každý |
| vlastenecky smýšlející a uvědomělý obchodník na skladě |
| má a žádáme naši českou veřejnost: |
| |
| Podporujte vlastní podniky oproti cizáckým! |
| |
| v plné úctě |
| jediný ryze český a křesťanský závod toho druhu |
| Rolnická sladovna v Žerotíně na Hané, |
| pošta Hnojnice (Morava). |
+----------------------------------------------------------+

-- Týdeník Tábor, 1903


+-----------------------------------------------------------------+
| > NOVINKA! < |
|Žádných šlí a řemenů více! - Velká úspora a důležité pro každého!|
| Upotřeb každý |
| jedině mého druhu lékařsky schválené zlepšené |
| DRŽADLO KALHOT |
+-----------------------------------------------------------------+
| (Patent Novotný) |
| Znamenité rozluštění otázky, jak odstraniti veškeré obtíže, |
| s nimiž spojeno jest nosení šlí a řemenů, jako: zdlouhavé |
| oblékání a svlékání, trhání se knoflíků, dření košil,nepříjemné|
| teplo, odporné sesouvání s ramenou atd. |
| Patentní držadlo kalhot poskytuje stálé přímé, volné a zdravé |
| držení těla, jakož i vkusné padnutí kalhot a lze jej vždy lehko|
| ku každým kalhotám upotřebiti, aniž by knoflíků neb nějaké |
| další úpravy bylo třeba, pročež si velkolepý vynález ten razí |
| rychle cestu do celého světa a nebude zajisté ve XX. století |
| jediného muže, který by ještě nosil zastaralých šlí neb řemenů.|
| > Přesvědčení zjistí netušené výhody! < Vyrábí a zasílá franko |
| 1 kus po obdržení 60 kr., 3 kusy zl. 1.60, 6 kusů zl. 3 - (pro |
| obchod levněji) majitel c. k. privilegie F. S. Novotný, |
| Maršovice-Kukaně |
| Tisíceré pochvalné úsudky a dobrozdání. |
+-----------------------------------------------------------------+


Sport vůbec jest výkon tělesný, soustavně avšak amatersky provozovaný,
předpokládající jistý zvláštní výcvik a jistou zručnost svalovou,
kterýžto úkon neprovádí se však za žádným účelem vedlejším, praktickým,
nýbrž je sám o sobě cílem. Záliba ve sportu vyplývá hlavně z příjemného vědomí
přibývající a nabyté síly a zručnosti, v přemáhaní překážek, ze vzrušujícího a
vzpružujícího úsilí vyniknouti nad soutěžící soupeře a pak z příjemných,
radostných a osvěžujících pocitů tělových a duševních, které provázejí všecky
intesivnější fysické výkony zdravého organismu, zejména provádějí-li se
na volném vzduchu. Sportovní výkony na volném vzduchu jsou znamenitý prostředek
proti tělesné ochablosti a zchoulostivělosti, která je následkem dlouholetého,
úmorného sedění na školách a v kancelářích. K výkonům těmto pojí se jistý
tělový ano řekl bych animální blahý pocit.

-- prof. O. Sýkora, Rozhledy, 1903Zpet