Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.
-- Michelangelo Buonarotti


Není větší škody nad ztracený čas.
-- Michelangelo Buonarotti


Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.
-- Marcus Aurelius


Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům,
aby za tebe mluvily.
-- Jan Ámos Komenský


Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.
-- Jan Ámos Komenský


Lichocení je falešný peníz, který udržuje v oběhu jen naši marnivost.
-- Jan Ámos Komenský


Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?
-- Jan Ámos Komenský


Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.
-- Jan Ámos Komenský


Krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v paměti žáků a čtenářů
nejlépe.
-- Jan Ámos Komenský


Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá.
-- Jan Ámos Komenský


Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti,
nikoli na úskoku.
-- Jan Ámos Komenský


Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
-- Jan Ámos Komenský


Dobré slovo je také čin.
-- Ivan Sergejevič Turgeněv


Omyl je vždy nebezpečnější, když se k němu přidá něco pravdy.
-- Ivan Sergejevič Turgeněv


Štěstí se podobá zdraví. Dokud je máte, ani si ho nepovšimnete.
-- Ivan Sergejevič Turgeněv


Blízkého člověka pochopíme tehdy, když se s ním rozloučíme.
-- Ivan Sergejevič Turgeněv


Kdo chvíli stál, již stojí opodál, den žádný dvakrát se již nenarodí,
čin dvakrát nezraje.
-- Jan Neruda


Humor a satira jsou jako milenec a milenka: kde jednoho není, tam druhý
smutně hledí.
-- Jan Neruda


Vším bych chtěl být, jen ne budoucností; co se od té, ubohé, požaduje,
je už skoro nestydaté.
-- Jan Neruda


Pomlouvání nepřítomných je hlavní součástí našich rozhovorů. Kdyby se celé
lidstvo sešlo na jednom místě, za chvíli by nebylo o čem mluvit.
-- Jan Neruda


Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů.
-- Jan Neruda


Známé naše národní pořekadlo přirovnává ženu k cibuli. Proto také pláčeme,
sotva jsme k ní přivoněli.
-- Jan Neruda


Kdo čte, ten myslí, kdo myslí, ten uvažuje.
-- Victor Hugo


Nejblíže všemu velkému stojí věčnost.
-- Victor Hugo


Popularita - to je sláva v drobných mincích.
-- Victor Hugo


Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno.
-- Victor Hugo


Slovo má lehkost větru a sílu hromu.
-- Victor Hugo


Žena je hádanka a dítě rozuzlením.
-- Victor Hugo


Dobrá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná ho okouzlí, ale
soucitná ho dostane.
-- Victor Hugo


Nic není krásné ze všech stran.
-- Q. Flaccus Horatius


Užívej dne a zítřku věř co nejméně!
-- Q. Flaccus Horatius


Vrchol štěstí nenajdeš nikdy.
-- Q. Flaccus Horatius


Jsme jen prach a stín.
-- Q. Flaccus Horatius


Jen bohatí si mohou dovolit být hloupými.
-- Q. Flaccus Horatius


Získávej peníze pokud možno počestným způsobem; není-li to možné,
tedy za každou cenu.
-- Q. Flaccus Horatius


Snažím se být stručným a stávám se nesrozumitelným.
-- Q. Flaccus Horatius


Ke všemu, co je veliké, je prvým krokem odvaha.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Ničím neprozrazují lidé svůj charakter víc než tím, co je jim k smíchu.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Neužitečný život je předčasná smrt.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Každý slyší jen to, čemu rozumí.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Vysoké cíle, třebaže nesplnitelné, jsou cennější než nízké, třebaže
splnitelné.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Láska nemá jen pálit, ale i hřát.
-- Johann Wolfgang von Goethe


I když svět jde stále kupředu, mladí lidé musí vždy začínat od začátku.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Nejpošetilejším ze všech omylů je, když si mladé dobré hlavy myslí, že
ztratí originalitu, jestliže uznají pravdy, které uznal již někdo před nimi.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Mou pýchou je mé srdce. Kníže si mě váží pro mé vědomosti, ale to,
co já vím, může vědět každý, avšak moje srdce mám jen já.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Kráska, ta v krásno jen se šatí.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Jestli Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Hypotézy jsou ukolébavky, kterými profesor uspává své žáky.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co
stojí za to.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Nic není strašnějšího než přičinlivá tolerance.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Kdybychom měli studovat všechny zákony, neměli bychom skoro žádný čas
je překračovat.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Byl jsem dlouho přesvědčován, že noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily
dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla anebo stranický duch
nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsem je přestal číst.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Zkušenost je vždycky jenom poloviční znalost.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Obvykle se soudívá, že mezi dvěma krajními hledisky je pravda. Tak tomu
zdaleka však není. Je mezi nimi problém.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se
nadějeme, už jsou zase těhotné.
-- Johann Wolfgang von Goethe


Nablýskaná mosaz se líbí víc než syrové zlato.
-- Phillip Chesterfield


Když můžeš, buď moudřejší než ostatní lidé, ale neříkej jim to.
-- Phillip Chesterfield


V tom právě spočívá léčebnej účinek piva, že vás při něm nic nenapadá.
-- Vladimír Páral


Ženy nikdy nelžou - věří prostě tomu, co právě říkají.
-- Dušek


Cesta k velkým činům je plná trní a bodláčí.
-- Julius Zeyer


Být dobrým člověkem je víc, než být velkým.
-- Julius Zeyer


Co je mužům čest a sláva, to je ženám krása a láska.
-- Julius Zeyer


Na světě jsou dvojí dobří lidé: mrtví, a ti, kteří se ještě nenarodili.
-- Julius Zeyer


Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím
nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí: je-li zdravá a harmonická,
jsou-li její konflikty s okolním životem plodné, vede-li ho bezpečně
v činu i v myšlení.
-- Josef Čapek


Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš prostor.
-- Josef Čapek


Existují lidé, od kterých se umažeš, ať dáváš sebevíc pozor.
-- Josef Čapek


Nejsou špatné pravdy, jsou jen špatné zkušenosti.
-- Josef Čapek


Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí soustavnou potřebu být.
-- Karel Čapek


Co nemůžeš udělat sám, pokaž to aspoň tomu druhému.
-- Karel Čapek


Pravda zvítězí, ale dá to fušku.
-- Karel Čapek


Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu.
-- Karel Čapek


Anonym je člověk, který má svou čest. Pod svým jménem by to nenapsal.
-- Karel Čapek


Kritizovat znamená obviňovat autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal
já, kdybych to uměl.
-- Karel Čapek


V parlamentu nemluvíte za nás, jen se o nás dohadujete.
-- Karel Čapek


Bolest je prvním pokrmem lásky.
-- Maurice Maeterlinck


Žít znamená bojovat.
-- Seneca


To, co nemůžeš napravit, je lépe snášet.
-- Seneca


Co je ohavnějšího než stařec, jenž pošetile žije?
-- Seneca


Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.
-- Seneca


Nezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel.
-- Seneca


Pokud žijeme, učme se, jak žít.
-- Seneca


Chybou je, když věříš každému, ale chybou je i to, když nevěříš nikomu.
-- Seneca


Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím jiných.
-- Seneca


Nejkrásnější ženská vlastnost je - mlčení.
-- Seneca


Cizí vady máme před očima, vlastní za zády.
-- Seneca


Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží.
-- Seneca


Učit se pro život, ne pro školu.
-- Seneca


Nic se moudrosti tolik neprotiví jako přespřílišná vtipnost.
-- Seneca


Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.
-- Seneca


Nikdo se nerodí moudrým.
-- Seneca


K mlčení je zapotřebí hodně duchaplnosti.
-- André Maurois


Moudrost je sklo, diskrétnost je diamant.
-- André Maurois


Lenivost prožírá srdce lidstva a pohlcuje je jako rez železo.
-- Samuel Smiles


Není smrtelníka, jehož by se nedotkla bolest a nemoc.
-- Cicero


Raději chci být zdráv nežli bohat.
-- Cicero


Často bývá člověk sám sobě největším nepřítelem.
-- Cicero


Pověra je známkou slabomyslnosti.
-- Cicero


Při práci se mají víc pohybovat ruce nežli jazyk.
-- Cicero


Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.
-- Cicero


Řečník musí dbát tří věcí: co říká, kde to říká a jak to říká.
-- Cicero


Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězmi.
-- Cicero


Kdyby se občas počasí nezměnilo, polovina lidí by neměla o čem povídat.
-- Jules Romains


Láska je prales, kdo tam jednou vkročí, je očarovaný a zpět cestu nenajde.
-- Jaroslav Vrchlický


Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostává-li se v pokročilém věku.
-- George Gordon Byron


Buď vždy veselý - to je nejlepší medicína. Veselost je filozofie příliš
málo pěstovaná. Je sluneční stranou života.
-- George Gordon Byron


Chci sloužit, ne posluhovat.
-- František Xaver Šalda


Kolik hlupáků se po zjištění, že děvče má krásné oči a nohy, ožení
s celým zbytkem.
-- George Bernard Shaw


Po šedesáti letech se vyhýbej každé namáhavé práci, zejména s nožem
a vidličkou.
-- George Bernard Shaw


Předností většiny knih je, že je možno se bez nich obejít.
-- George Bernard Shaw


Vědec je člověk, který zabíjí svůj volný čas prací.
-- George Bernard Shaw


Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost?
A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo?
-- George Bernard Shaw


Ženské šaty jsou výsledkem neustálého zápasu mezi přiznanou touhou obléci
se a nepřiznanou touhou svléci se.
-- George Bernard Shaw


Znalost slov vede ke znalosti věcí.
-- Platón


Žena je muž, který byl potrestán.
-- Platón


Pro mnohé lidi znamená přemýšlet jenom přestěhovat předsudky na jiné místo.
-- William Saroyan


Nepřátelství příbuzných bývá mnohem horší než nepřátelství cizích lidí.
-- Demokritos


Rozdávat rady je zbytečné: moudrý i hloupý je svorně odmítnou.
-- Demokritos


Nejnebezpečnější protivník je ten, který dovede mlčet.
-- Demokritos


Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic.
-- Demokritos


Slovo je oděvem myšlenky.
-- Demokritos


Lidé si pamatují chyby mnohem víc než správné činy.
-- Demokritos


Kdo odmítají jít s námi ke společnému cíli, půjdou sami. Nepůjdeme k cíli
jeden po druhém, ale vždy dva a dva. Když se poznáme dva a dva, všichni se
poznáme. Budeme se vespolek milovat a naše děti se vysmějí temné báchorce
o plačícím samotáři.
-- Paul Eluard


Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.
-- Karl Marx


Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
-- Albert Einstein


Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho co je schopen
získat.
-- Albert Einstein


Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z,
kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby.
-- Albert Einstein


Dřív rozbiješ atom než pomluvu.
-- Albert Einstein


Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to
není tak jisté.
-- Albert Einstein


Hloupost je dvojí: mlčenlivá a upovídaná.
-- Honoré de Balzac


Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten
zemřít.
-- Honoré de Balzac


Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus.
-- Honoré de Balzac


Získat ženu je rozhodně lehčí než se jí zbavit.
-- Honoré de Balzac


Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.
-- Honoré de Balzac


V pozadí každého velkého majetku je zločin.
-- Honoré de Balzac


Vím jen tolik, kolik jsem prožil.
-- Ralph Waldo Emerson


Chceš-li, aby nikdo nevěděl o tvých špatných skutcích, nedopouštěj se jich.
-- Ralph Waldo Emerson


Skepse je pomalá sebevražda.
-- Ralph Waldo Emerson


Demokracie je vláda tyranů korigována novináři.
-- Ralph Waldo Emerson


Které dítě by nemělo příčinu plakat nad svými rodiči.
-- Friedrich Nietzsche


Čím výš vzlétneme, tím menší se zdáme těm, kteří nedovedou létat.
-- Friedrich Nietzsche


Pravý muž chce dvojí: nebezpečí a ženu. Proto chce ženu, poněvadž
je to ta nejnebezpečnější hračka.
-- Friedrich Nietzsche


Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení a
tím je těhotenství.
-- Friedrich Nietzsche


Moudrý nedává všechna vejce do jednoho koše.
-- Miguel Cervantes de Saavedra


Každý je takový, jak ho Pán Bůh stvořil, a část ještě horší.
-- Miguel Cervantes de Saavedra


Věčné hledání cizích chyb je jednou z největších chyb vlastních.
-- Elbert Hubbard


Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
-- Elbert Hubbard


Náhrobní nápis je opožděný kompliment.
-- Elbert Hubbard


Nemáš-li odpověď na argumenty druhého, není ještě nic ztraceno -
stále mu ještě můžeš vynadat.
-- Elbert Hubbard


Pesimista je člověk, který postavený před dvě zla si vybere obě.
-- Elbert Hubbard


Důležitou součástí odvahy je opatrnost.
-- William Shakespeare


Musím se zúčastnit, abych byl.
-- Antoine de Saint-Exupéry


Každý člověk více nebo méně pociťuje potřebu stát se jiným člověkem.
-- Antoine de Saint-Exupéry


Všichni dospělí byli nejdříve dětmi, ale málokdo se na to pamatuje.
-- Antoine de Saint-Exupéry


Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes komplikované
k jednoduchému.
-- Antoine de Saint-Exupéry


Nepleť si lásku s vlastnickým šílením; z něho pochází to nejhorší trápení.
Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází. Trápení
plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky.
-- Antoine de Saint-Exupéry


Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet.
-- Jan Werich


Jsou kuchaři a řečníci, jejichž hlavní síla je v omáčkách.
-- Oldřich Fišer


Jenom jednou je člověk nenahraditelný - na své vlastním pohřbu.
-- Oldřich Fišer


Počet těch, kteří nám závidí, je též mírou našeho úspěchu.
-- Oldřich Fišer


Vždy mluv pravdu, když máš jistotu, že ti to neuškodí.
-- Oldřich Fišer


Alimenty jsou přímá daň ze zábavy. Nezřídka i z cizí.
-- Oldřich Fišer


Deficit je to, co máme, když už nic nemáme.
-- Oldřich Fišer


Je stokrát větší slastí být služebníkem svého národa, než v cizině být
kdovíjakým slavným velikášem.
-- Karolína Světlá


Chceš-li pocítit, co to je radost, jiným radost připravuj.
-- Karolína Světlá


Nemůžeme-li štěstí sdílet s jinými, je to jen poloviční štěstí.
-- Hans Christian Andersen


Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.
-- Hans Christian Andersen


Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové,
nádherné vydání.
-- Hans Christian Andersen


Kdo má rád chválu, musí si pro ni zasloužit důvod.
-- Antisthenes


Na své nepřátele musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše
chyby dříve než oni.
-- Antisthenes


Civilizace dveřmi vyhnala bigamii, která se oknem vrátila jako prostituce.
-- Louis Aragon


Že mlčení je síla a mluvení slabost, to je vidět i z toho, že starci
a děti rádi mluví.
-- Ivo Andrič


Žena čekající na svého milence je nedočkavější než ta, která čeká své
první dítě.
-- Ivo Andrič


Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem.
-- Francis Bacon


Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko.
-- Francis Bacon


Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku
proti tomuto lichocení, než upřímnost přítele.
-- Francis Bacon


Sláva je jako zboží na tržišti: když se zdržíte déle, ceny často poklesnou.
-- Francis Bacon


Nic není moudřejšího, než přesně vědět, kdy máš co začít a kdy s čím přestat.
-- Francis Bacon


Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku
nejvíce věř, starého autora nejraději čti.
-- Francis Bacon


Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.
-- Francis Bacon


Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je
nepřivede vždy k tomu, aby lépe využili času, který jim k životu zbývá.
-- Jean De La Bruyére


Někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve, než začnou myslet.
-- Jean De La Bruyére


Ženy se nenávidí mezi sebou pro ty přednosti, pro které se líbí mužům.
-- Jean De La Bruyére


Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády.
-- Jean De La Bruyére


Kariéru je možno udělat buď vlastními schopnostmi anebo hloupostí jiných.
-- Jean De La Bruyére


Většina lidí užije nejkrásnější části života k tomu, aby si ten zbytek
udělali bídný.
-- Jean De La Bruyére


Na koho chceme zapomenout, na toho stále myslíme.
-- Jean De La Bruyére


Obchodník vystavuje dobré zboží, aby prodal, co má nejhoršího.
-- Jean De La Bruyére


Náhoda nám dává rodiče, výběr přátele.
-- Delille


Milenci si rozumějí lépe, když mlčí.
-- Anton Pavlovič Čechov


V očích milující ženy je i hlupák filozofem.
-- Anton Pavlovič Čechov


Každá myšlenka je pokus o rozluštění některé záhady.
-- Otto František Babler


Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do
každé práce.
-- Otto František Babler


Kdo se nedopustí žádné hlouposti, není tak moudrý, jak se domnívá.
-- Otto František Babler


Jen když zdravý onemocní, ví, co měl.
-- Thomas Carlyle


Zkušenost vybírá hrozně vysoké školné, ale učí jako nikdo jiný.
-- Thomas Carlyle


Žena je hodna milování, nikoliv lásky.
-- Gaius Julius Caesar


Kostky jsou vrženy.
-- Gaius Julius Caesar


Lidský život je jako železo, které se opotřebovává, jestliže je
užíváš, a které stráví rez, jestliže je neužíváš.
-- Cato


S cizími ženami se muž miluje z potřeby, s vlastní ze soucitu.
-- Cato


Naše činy nebudou zapomenuty, osvěžíme-li je občas jinými činy.
-- Cato


Vystříhej se toho, co sám odsuzuješ u druhých!
-- Cato


Myslím, že první ctnost je udržet jazyk na uzdě.
-- Cato


Vzácnou moudrost ti dá hlavně dlouhá zkušenost.
-- Cato


Rozzlobený člověk otvírá ústa a zavírá oči.
-- Cato


Říká se, že "život je oceánem bolesti". To je možné, ale jeho pěna
je krásná.
-- Gilbert Pierre Cesbron


To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, když přestanou mít strach.
-- Gilbert Pierre Cesbron


Když se vám nemění choroby, je nejvyšší čas vyměnit lékaře.
-- Gilbert Pierre Cesbron


Mnoho ztroskotanců volá o pomoc proti větru.
-- Gilbert Pierre Cesbron


Svět možná není příliš moudrý - ale prozatím neznáme nic moudřejšího.
-- Samuel Butler


Lupiči žádají peníze nebo život. Ženy žádají oboje.
-- Samuel Butler


Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc,
kterou můžete udělat, je ihned umřít.
-- Samuel Butler


Svědomí je tak dobře vychované, že se okamžitě přestane hlásit těm,
kteří mu nechtějí naslouchat.
-- Samuel Butler


Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté
inteligence.
-- Samuel Butler


Nepoužívej klasických citátů - provádíš tím exhumaci babičky v přítomnosti
své milenky.
-- Duhamel


Ten, kdo poprvé použil místo kyje nadávky, stal se zakladatelem civilizace.
-- Sigmund Freud


Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.
-- Sigmund Freud


Čím více mluvíte, tím méně si lidé zapamatují.
-- Francois Fénelon


Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.
-- Benjamin Franklin


Tři věci jsou nesmírně tvrdé: ocel, diamant a poznání sebe sama.
-- Benjamin Franklin


Sotva existuje něco tak špatného, co by se omlouváním nestalo ještě horším.
-- Charlie Chaplin


Je jen jediný způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel ho nikdo nezná.
-- Charlie Chaplin


Dej pozor, aby jazyk nepředběhl myšlenku.
-- Chelión


Nešťastnými a zlými se stáváme, protože zneužíváme svých schopností.
-- Chelión


Láska je duší světa, je harmonií vesmíru.
-- Channing


Dřív jsem nechápal, proč jsem nedostal odpověď na svou otázku, dnes
nechápu, jak jsem mohl věřit, že se mohu ptát.
-- Franz Kafka


Člověk může všechno, jen sám před sebou neunikne.
-- Franz Kafka


V poslední době čtu tak strašné věci o kouření, že jsem se rozhodl
přestat číst.
-- sir Winston Churchill


Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství.
Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.
-- sir Winston Churchill


Bůh učinil pokrm, ďábel koření.
-- James Joyce


Historie je těžký sen, z kterého se snažíme probrat.
-- James Joyce


S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o němž se domnívají, že rozumí
jejich přednostem lépe než oni sami.
-- Xenofon


Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám.
-- sir Walter Scott


Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou
obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.
-- Robert Owen


První generace vytváří, druhá je spravuje, třetí studuje dějiny umění
a čtvrtá zpustne docela.
-- Otto von Bismarck


Milovat člověka znamená obdivovat se jeho nedostatkům.
-- Otto von Bismarck


Chceš-li uhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik, co tvůj odpůrce.
-- František Palacký


Vzpomínky otravují přítomnost a ničí budoucnost.
-- Oldřich Nový


Abychom dokázali velké věci, musíme žít, jako bychom nikdy neměli zemřít.
-- Oldřich Nový


Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak
jako se svým novým vozem.
-- Henry Ford


Myšlení je nejtěžší práce jaká existuje. To je pravděpodobně také důvod,
proč tak málo lidí myslí.
-- Henry Ford


Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě.
-- Henry Ford


Všechno se dá vylepšit - s výjimkou člověka.
-- Bertold Brecht


Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda.
-- Erich Maria Remarque


Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně
nepoužije vodu, ale papír.
-- Erich Maria Remarque


Čím to je, že z těch nejšpinavějších obchodů bývá obyčejně největší
čistý zisk?
-- Vlasta Burian


Každý Francouz chce mít aspoň dvě privilegia. Tím vyjadřuje svou lásku
k rovnosti.
-- Charles de Gaulle


Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být
přenechána jen politikům.
-- Charles de Gaulle


Smlouvy se podobají dívkám a růžím. Jedny i druhé vadnou.
-- Charles de Gaulle


V budoucnosti bude každý slavným aspoň patnáct minut.
-- Andy Warhol


Skutečnou velikostí je umění ovládat sám sebe.
-- Daniel Defoe


Slovo bylo člověku dáno proto, aby odhalil svou myšlenku.
-- Edward Young


Nejeden člověk si zachoval zdraví a veselou mysl jen díky radám,
kterých neuposlechl.
-- Baruch Spinoza


Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy, jako požívání alkoholu.
-- Charles Robert Darwin


Když jste se naučili umění útěchy, je třeba, abyste se naučili smát.
-- Zarathuštra


S muži je to těžké. Jedni věčně otálejí, jak začít, a proto nedojdou
k žádnému konci. Jiní zase chtějí hned začínat od konce.
-- Brigitte Bardot


V podstatě, až na skandální výjimky, přinesla demokracie pracujícím víc
vážnosti, než kolik kdy měli.
-- Sinclair Lewis


Dobré vychování spočívá v tom, že skrýváme, jak mnoho si myslíme o sobě
a jak málo o druhých.
-- Jean Cocteau


Naštěstí nevypadají všechny ženy zblízka tak krásné, jak se zdají zdálky.
-- Jean Cocteau


Sny jsou literaturou spánku.
-- Jean Cocteau


Hvězdy netuší, že tvoří souhvězdí.
-- Jean Cocteau


Rozdíl mezi velkým a malým městem tkví v tom, že ve velkém městě je
možné víc vidět a v malém víc slyšet.
-- Jean Cocteau


Mrtvým zavíráme oči zlehka, stejně tak jemně otvíráme oči živým.
-- Jean Cocteau


Každá válka skončí rokováním. Proč nerokovat hned?
-- Džáváharlál Nehrú


Zákon je jen technické a ne vždy podařené provádění spravedlnosti.
-- Emil Vachek


Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné.
-- Alighieri Dante


Lidé rychleji oželí ztrátu otce než ztrátu dědictví po něm.
-- Nicollo Machiavelli


Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím.
-- Martin Luther


Udržuj si krk v teple, nepřecpávej si střevo, drž se dál od Mařenky
a budeš šedivět pomalu.
-- Martin Luther


Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem.
-- Martin Luther


Největším požitkem, největší radostí v životě je cítit se potřebným
a blízkým ostatním.
-- Alexej Maximovič Gorkij


Kdo nic nedělá, tomu nelze pomoci.
-- Alexej Maximovič Gorkij


Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize.
-- Alexej Maximovič Gorkij


Předstíraná skromnost je stejně odporná jako samolibost.
-- Carlo Goldoni


Silou, zdí i štítem moudrého je rozvážnost.
-- Menandros


Nežijeme tak, jak chceme, ale jak umíme.
-- Menandros


Země a moře rodí velké množství divých zvířat, ale žena je nejdivější
ze všech.
-- Menandros


Lidi je třeba hodnotit podle cílů, které si dávají.
-- N. N. Miklucho-Maklaj


Jestliže konec je dobrý, je hoden chvály i celek.
-- Walther


Dobrý začátek vede k dobrému konci.
-- Walther


Vyberte si za manželku jen takovou ženu, kterou byste si vybrali za
přítele, kdyby byla mužem.
-- Joseph Joubert


Jsou city, které se nedají vyslovit jinak než mlčením.
-- Francesco Petrarca


Nesouhlasím s tím, co říkáš, ale do poslední kapky krve budu bránit
tvé právo to říci.
-- Voltaire


Lékaři jsou lidé, kteří předepisují léky, o nichž vědí málo, na nemoce,
o nichž vědí ještě méně, lidem, o jejichž stavu nevědí vůbec nic.
-- Voltaire


Kdyby Bůh neexistoval, musel by se vymyslet.
-- Voltaire


Žena je lidské stvoření, které se obléká, žvatlá a svléká.
-- Voltaire


Papež je idol, jemuž se svazují ruce a líbají nohy.
-- Voltaire


Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.
-- Oscar Wilde


Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic.
-- Oscar Wilde


Móda je tak nesnesitelná forma ošklivosti, že ji musíme měnit každých
šest měsíců.
-- Oscar Wilde


Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný.
-- Oscar Wilde


Neplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhů.
-- Oscar Wilde


Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale
je o mnoho dražší.
-- Oscar Wilde


Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.
-- Oscar Wilde


Když je některá žena věrná svému muži, tak je to ze zlomyslnosti k tomu
třetímu.
-- Oscar Wilde


Ženy dávají mužům zlato svého života, neustále je však žádají zpět
v cenných papírech.
-- Oscar Wilde


Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně.
-- Oscar Wilde


Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou,
vědí to jistě.
-- Oscar Wilde


Kdo pozná potřebné věci, i když ne mnohé, je moudrý.
-- Aischylos


I stařec je k poučení vždy dost mlád.
-- Aischylos


Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.
-- Aischylos


Je v povaze smrtelníků kopnout do člověka, když leží.
-- Aischylos


Dokud jsou ženy krásné, lidstvo nevyhyne.
-- Leon Battista Alberti


Nechci dosáhnout nesmrtelnosti svým dílem, ale tím, že nezemřu.
-- Woody Allen


Výbor je nekompetentní lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit
zbytečné úkoly.
-- Woody Allen


V lásce nastává tatáž situace jako při dobré večeři. Chceme-li mít dlouho
chuť, nesmíme se přejídat.
-- Guillaume Apollinaire


Též od nepřítele dostaneme často dobrou radu.
-- Aristophanés


Nenávidět je mnohdy větší rozkoš než milovat.
-- Aristophanés


Každý génius má v sobě trochu šílenství.
-- Aristoteles


Nic tak neničí lidské tělo jako trvalá nečinnost.
-- Aristoteles


Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned
zemřít.
-- Aristoteles


Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myslet.
-- Aristoteles


Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.
-- Aristoteles


Přítel je jedna duše ve dvou tělech.
-- Aristoteles


I myšlení občas škodí zdraví.
-- Aristoteles


Kdo chce správně poznávat, musí nejprve správným způsobem
pochybovat.
-- Aristoteles


Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.
-- Jakub Arbes


Zlý člověk škodí sobě samému víc než škodí jiným.
-- Svatý Augustýn


Čas proudí z budoucnosti, která ještě neexistuje, přes přítomnost,
která nemá trvání, do minulosti, jež přestala existovat.
-- Svatý Augustýn


Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk
dozví něco nového.
-- Svatý Augustýn


Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit.
Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá
i z lidí, kteří jsou takoví jako ty.
-- Mahátma Gándhí


Nenásilí je první přikázání mé víry. Je to i poslední přikázání
mého kréda.
-- Mahátma Gándhí


Nejvzácnější částí projevu jsou pauzy.
-- sir Ralph Richardson


Dobrodiním lásky není jen to, že nám dává víru v druhého, ale to, že nám
vrací víru v sebe.
-- Romain Rolland


Utíkám před lidmi, ale rád cestuji, abych je viděl.
-- Romain Rolland


Čím více bláznů, tím větší švanda, tím více člověk zmoudří.
-- Romain Rolland


Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska
k pravdě a reálný strach, který z ní mají.
-- Romain Rolland


Svět hledá lidi, kteří dovedou něco udělat, ne lidi, kteří umějí
vysvětlovat, proč něco neudělali.
-- Helene Rowlandová


Manželství je vzpomínka na lásku.
-- Helene Rowlandová


Muž je tvor, který první polibek uloupí, druhý vyžebrá, třetí vymáhá,
čtvrtý dostane, pátý si nechá líbit, a všechny ostatní snáší.
-- Helene Rowlandová


Tři muži kalí štěstí průměrné ženy: jeden, jehož marně získává,
druhý, jehož se marně snaží zbavit, a třetí, který se chce zbavit jí.
-- Helene Rowlandová


Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždy až po svatbě.
-- Helene Rowlandová


Před tím, co za mnou jde, prchám, co uniká, sleduji stále.
-- Publius Ovidius Naso


Odňat může být trest, vina však zůstane dál.
-- Publius Ovidius Naso


Je dobré učit se i od nepřítele.
-- Publius Ovidius Naso


Horší je hosta vyhodit než ho vůbec do domu nepřijmout.
-- Publius Ovidius Naso


Čas všechno hojí.
-- Publius Ovidius Naso


Když má někdo peníze, může být hloupý, jak chce.
-- Publius Ovidius Naso


Abys byl zdráv, musíš snést mnoho bolesti.
-- Publius Ovidius Naso


Co je dovoleno, po tom se méně touží.
-- Publius Ovidius Naso


Žádná žena se nepokládá za ošklivou.
-- Publius Ovidius Naso


Láska přináší jen samý nepokoj a strach.
-- Publius Ovidius Naso


Člověk bývá tak sebevědomý, jak je omezeno jeho chápání.
-- Alexander Pope


Historie je spíš plná příkladů věrnosti psů než přátel.
-- Alexander Pope


Šťasten, kdo nic neočekává, neboť nebude nikdy zklamán.
-- Alexander Pope


Pravda nesmí záviset na tom, komu bude sloužit!
-- Vladimír Iljič Lenin (Uljanov)


Zvelič pravdu a máš hloupost.
-- Vladimír Iljič Lenin (Uljanov)


Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším.
-- Vladimír Iljič Lenin (Uljanov)


Přemoci zlé návyky je možné jen dnes, ne zítra.
-- Konfucius (Kung fu tse)


Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí.
-- Konfucius (Kung fu tse)


Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.
-- Konfucius (Kung fu tse)


Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.
-- Konfucius (Kung fu tse)


Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova.
-- Konfucius (Kung fu tse)


Skutečnou chybou je chybu nenapravit.
-- Konfucius (Kung fu tse)


Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak,
aby všichni plakali, až budeš svět opouštět.
-- Konfucius (Kung fu tse)


Cokoliv člověk získá snadno, bez práce, mívá většinou pochybnou hodnotu.
-- Leonid Leonov


Lidé, kteří všechno vidí černě, nevidí daleko.
-- Kurt Tackmann


Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné.
-- Plutarchos


Oddech je kořením práce.
-- Plutarchos


Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel
aby se stali přátelé.
-- Pythagoras


Mlč, anebo řekni něco, co je lepší než mlčení.
-- Pythagoras


Existuje jeden princip dobra, který stvořil pořádek, světlo a muže,
a jeden princip špatný, který stvořil chaos, temno a ženu.
-- Pythagoras


Úlohou výchovy je probudit v člověku génia.
-- Pythagoras


Chceš-li usnout, neotvírej oči, dokud nerozebereš všechny své dnešní skutky.
-- Pythagoras


Rámus nic nedokazuje. Když slepice snese vejce, někdy kdáká, jako by
snesla rovnou malou planetu.
-- Mark Twain


Už vím, na co je týden. Aby se člověk mohl zotavit z únavy neděle.
-- Mark Twain


Často si myslím, jaká škoda to byla, že Noe s celou svojí kumpanií
nezmeškal archu.
-- Mark Twain


Člověk udělá mnoho, aby ho milovali, a udělá všechno, aby mu záviděli.
-- Mark Twain


Nejdříve stvořil Bůh muže, pak ženu. Potom mu přišlo muže líto a
dal mu tabák.
-- Mark Twain


Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.
-- Mark Twain


Pravda je to nejcennější, co máme. Hleďte ji tedy pořádně zpeněžit.
-- Mark Twain


Snažme se žít tak, aby na našem pohřbu plakal i hrobník.
-- Mark Twain


Člověk, který přichází s novou myšlenkou, je blázen do té doby, než
jeho myšlenka zvítězí.
-- Mark Twain


Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho
neodhalila.
-- Blaise Pascal


Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.
-- Blaise Pascal


Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.
-- Blaise Pascal


Nejlepším prostředkem, jak dodržet slovo, je - nikdy ho nedávat.
-- Napoleon Bonaparte


Lež je k ničemu, neboť oklame jen jednou.
-- Napoleon Bonaparte


Slaboši čekají na příležitost, silní ji vytvářejí.
-- Napoleon Bonaparte


Od vznešeného k směšnému je pouhý krok.
-- Napoleon Bonaparte


Ženy mají jen dvě zbraně: kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou
být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě současně.
-- Napoleon Bonaparte


To nejtěžší na každé práci je - překonat moment, kdy se nám nechce pracovat.
-- I. P. Pavlov


Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.
-- Sokrates


Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí.
-- Sokrates


Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou.
-- Sokrates


Když dostaneš dobrou ženu, budeš po celý život šťastný. Když se
oženíš se zlou, budeš mít příležitost stát se filozofem.
-- Sokrates


Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili.
-- Sokrates


Existuje jen jedno dobro a to je vědění, existuje jen jedno zlo a
to je nevědomost.
-- Sokrates


Pravda může počkat, má před sebou dlouhý život.
-- Arthur Schopenhauer


Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí.
-- Alphonse Karr


Kdo nic neví, musí věřit všemu.
-- Moliére


Právo zabíjet je právo, které mají jen lékaři s povolením fakulty a
smějí je vykonávat beztrestně.
-- Moliére


Myslí si, že bude učený, bude-li všechno hanět.
-- Moliére


Slova jsou na to, aby vysvětlovala naše myšlenky.
-- Moliére


Vždy je nutno přizpůsobit se většině a nikdy se nedat prohlédnout.
-- Moliére


Odpouštím vám. Ale draze to zaplatíte!
-- Moliére


Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten,
kdo je vnímavý k pokáráním.
-- Jean Paul


Býváme v lásce nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.
-- Jean Paul


Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení
přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst jen jednou.
-- Jean Paul


Jen ten je šťastný, kdo rozumí aforismům.
-- Jean Paul


Člověk je jediný živočich, který se červená.
-- Jean Paul


Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.
-- Jean Paul


Ženy si navzájem půjčují vše, ne však šaty, muže a krásu.
-- Jean Paul


Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní.
-- Jean Paul


Je-li osud k člověku mimořádně blahosklonný a chce ho obdařit
největším štěstím na světě, dá mu věrné přátele.
-- Ernst Thälmann


Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše, a právě
toto objevování sebe mimo nás je to, co nás těší.
-- Rabíndranáth Thákur


Lehko je být otevřený, když nechceme říci celou pravdu.
-- Rabíndranáth Thákur


Když zamkneš dveře před všemi omyly, zůstane za nimi i pravda.
-- Rabíndranáth Thákur


Zasmějte se a bude vám veselým a laskavým společníkem.
-- William Makepeace Thackeray


Zasejte skutek a sklidíte návyk, zasejte návyk a sklidíte povahu,
zasejte povahu a sklidíte osud.
-- William Makepeace Thackeray


Humor je jedním z nejlepších kusů oděvu, jaký může člověk ve
společnosti nosit.
-- William Makepeace Thackeray


Kdo si sám sebe neváží, toho si bezpochyby nebudou vážit ani ostatní.
-- N. M. Karamzin


Jed udělila příroda plazům, silnější tvorové ho nemají.
-- Adam Mickiewicz


Už samotná fakta mají moc řešit velké problémy.
-- Adam Mickiewicz


Lidé se často pyšní čistým svědomím jen proto, že mají krátkou paměť.
-- Lev Nikolajevič Tolstoj


Odsuzuješ-li činy jiných lidí, mysli na své!
-- Lev Nikolajevič Tolstoj


Když bude každý zametat před svým prahem, bude celá ulice čistá.
-- Lev Nikolajevič Tolstoj


Pamatujte, že kdo píše pro hlupáky, najde vždy široký okruh čtenářů.
-- Lev Nikolajevič Tolstoj


Milovat ženu a dělat zároveň něco rozumného je těžké!
-- Lev Nikolajevič Tolstoj


Nemáš-li sil, abys hořel a šířil světlo, aspoň nezacloňuj!
-- Lev Nikolajevič Tolstoj


Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ.
-- Lev Nikolajevič Tolstoj


Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům.
A opačně.
-- Lev Nikolajevič Tolstoj


Nedůslednost je to jediné, v čem jsou lidé důslední.
-- John Steinbeck


Odborníci se vždy zlobí, když laika napadne něco, co by je nikdy nenapadlo.
-- John Steinbeck


Mám na zemi jen jednoho opravdového a skutečného nepřítele
a tím jsem já sám.
-- Christian Morgenstern


Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za
potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.
-- Christian Morgenstern


Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.
-- Christian Morgenstern


Když chceš poznat lidi, podívej se na jejich práci.
-- Friedrich Schiller


Každý určuje si svou cenu sám.
-- Friedrich Schiller


Nejhezčí sny o svobodě se zdají ve vězení.
-- Friedrich Schiller


V neštěstí se ukáže moudrost, ve štěstí pokora, v bídě trpělivost,
ve smrti bohatství.
-- Friedrich Schiller


Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si
umění dělat nesnadné věci lehce.
-- Friedrich Schiller


I největší věc roste z malých začátků.
-- Publius Syrus


Největšího soka přemůžeš, když ovládneš svůj vlastní hněv.
-- Publius Syrus


Za pláčem dědice je skrytý smích.
-- Publius Syrus


Je dobré pozorovat na cizím neštěstí to, čemu se máme vyhnout.
-- Publius Syrus


Už pěkná tvář je němé doporučení.
-- Publius Syrus


Nemůže vzniknout prospěch jedněch bez škody druhých.
-- Publius Syrus


Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk.
-- Publius Syrus


Když hlupák mlčí, může se stát mudrcem.
-- Publius Syrus


Žádný osud není tak dobrý, aby sis na něj v něčem nemohl stěžovat.
-- Publius Syrus


Mnozí berou rady, ale jen moudří z nich mají užitek.
-- Publius Syrus


Náhoda nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám.
-- Sofokles


Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará.
-- Sofokles


Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.
-- Sofokles


Pravda je vždycky nejsilnější argument.
-- Sofokles


Moudrý člověk mlčí o tom, co neví.
-- Sofokles


Co sis zavinil sám, bolí nejvíce.
-- Sofokles


Jediné slovo někdy stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.
-- Sofokles


Silná slova, to ještě nejsou silné argumenty.
-- V. O. Ključevskij


Nacionalismus je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost.
-- Albert Schweitzer


Naše osobní přednosti se podobají řece: ta čím je hlubší, tím méně hučí.
-- Michel de Montaigne


Největší věcí na světě je, když muž umí být sám sebou.
-- Michel de Montaigne


Nejskvělejší talenty se ničí zahálkou.
-- Michel de Montaigne


Mluvím pravdu, ne tolik, jak bych chtěl, ale tak, jak se odvážím, a
odvažuji se trochu víc, čím jsem starší.
-- Michel de Montaigne


Láska je pokus změnit kousek vysněného mého světa v realitu.
-- Reik


Málokdo je tak moudrý, aby si vážil oprávněné výtky víc než falešné chvály.
-- Francois de la Rochefoucauld


Mýlí se ten, kdo si myslí, že se bez každého obejde; ale kdo si
myslí, že se nikdo neobejde bez něho, mýlí se ještě víc.
-- Francois de la Rochefoucauld


Není hloupější přání než být vždycky nejchytřejší ze všech.
-- Francois de la Rochefoucauld


Nepřekonatelné překážky si mnohdy jen vymýšlíme, abychom omluvili,
že nám chybí vůle.
-- Francois de la Rochefoucauld


Tvrdohlavost a umíněnost jsou přímo úměrné omezenosti našeho rozumu:
jen neochotně přijímáme to, co přesahuje hranice našeho obzoru.
-- Francois de la Rochefoucauld


Člověk si uchová první lásku - dokud nepřijde druhá.
-- Francois de la Rochefoucauld


Velkoryse odpouštíme, co se nestalo nám.
-- Francois de la Rochefoucauld


Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po oblibě a ti
dole po spravedlnosti.
-- Francois de la Rochefoucauld


Milující ženy lehčeji odpouštějí velké přestupky než malé nevěry.
-- Francois de la Rochefoucauld


Závist je zármutek nad cizím dobrem.
-- Zenon


Žádná lež nezestárne.
-- Euripides


Leccos chytrého vyšlo přece už i od žen.
-- Euripides


Z veškerého bohatství je nejlepší najít ušlechtilou ženu.
-- Euripides


Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne.
-- Hippokrates


Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno,
jakým způsobem se to podaří.
-- Hippokrates


Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň,
co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.
-- Hippokrates


Proto se pořádají slavnosti a hry, aby se náš duch nejrůznějšími
způsoby zotavil z únavy a zbavil se skleslosti a stesků.
-- Perikles


Člověk se nasytí všeho - i lásky.
-- Homér


Mnoho mluvit a hodně říkat není totéž.
-- Homér


V mládí a kráse je zřídka moudrost.
-- Homér


Nezískávej rychle přátele, a ty, které získáš, rychle nezavrhuj!
-- Solón


Neříkej o nikom, že je šťastný, když ještě žije.
-- Solón


Věrolomný přítel je horší než nepřítel.
-- Ezop


Nejtěžší věc - poznat sám sebe, nejsnadnější věc - radit druhým.
-- Thales


Čemu zvykne hoch, toho nezanechá, až bude stár.
-- Šalamoun


Žena svárlivá je jako ustavičné kapání skrze střechu.
-- Šalamoun


Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.
-- Buddha


Ženy mají rády zanedbané muže, aby se mohly cítit nepostradatelnými,
když o ně pečují.
-- Buddha


Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme.
-- Pablo Picasso


Když se setkají kritici, mluví o barvách a kompozici. Když se setkají
malíři, baví se o tom, kde se dá koupit nejlevnější terpentýn.
-- Pablo Picasso


Moderní obrazy jsou jako ženy. Těžko je můžeme milovat, když se
usilujeme jim porozumět.
-- Pablo Picasso


Šetrnost je jedna část dobré politiky. Účelnost je část druhá.
Pracuj a šetři.
-- Alois Rašín


Kritik musí všechno vědět a zbytek si domyslet.
-- Marcel Proust


Příroda dovede na lidi sesílat nemoci jenom krátké. Ale lékařství
si přisvojilo umění je prodlužovat.
-- Marcel Proust


Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý odpoví.
-- Tomáš Baťa


Ne ve výpočtech, ale v lásce se vědec nejčastěji mýlí.
-- Maria Curie-Sklodowska


Zamilovanost je většinou jen divadelní představení pro kolemjdoucí.
-- Maria Curie-Sklodowska


Chcete-li spolehlivě otrávit své dítě, dejte mu vypít velkou dávku
vlastního štěstí.
-- Anton Semjonovič Makarenko


Není špatná mládež, jsou jen špatní vychovatelé.
-- Anton Semjonovič Makarenko


Novináře můžeme rozdělit na dva druhy. Jedni píší víc než vědí,
druzí zase víc vědí než píší.
-- Egon Ervín Kisch


Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.
-- Karel Havlíček Borovský


Osud je zbabělý pes, lekne se, když na něho dupneš.
-- Sándor Petöfi


Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu.
-- Nikolaj Vasiljevič Gogol


I žena stárne, nikdy však není stará.
-- Friedrich Christian Hebbel


Nejkrásněji umírá větev, která se láme pod tíží vlastního ovoce.
-- Friedrich Christian Hebbel


Je nepředstavitelné, kolik je nutno na světě vynaložit důvtipu, abychom
prokázali hloupost.
-- Friedrich Christian Hebbel


Proč lhát? Stačí mluvit pravdu, aby nám nevěřili.
-- Guy de Maupassant


Drby jsou útěchou žen, které už nikdo nemiluje a nikdo se jim nedvoří.
-- Guy de Maupassant


Existují tak věrné ženy, že mají výčitky svědomí, když svého muže
podvádějí.
-- Guy de Maupassant


Angličan nikdy nežertuje, jde-li o tak vážnou věc, jako je sázka.
-- ?


Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.
-- Jules Verne


Jako všechny zákony světa, i pravda je stálá a neměnná.
-- Giordano Bruno


Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten.
-- Giordano Bruno


Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno.
-- Giordano Bruno


Znám všechno, jen ne sebe.
-- Francois Villon


Největší potupa je, když člověka pochválí blbec.
-- Francois Villon


Každý velký člověk má mnoho nepřátel.
-- Francois Villon


Člověk je jediný živočich, který musí pracovat.
-- Immanuel Kant


Všechno, co víme, pochází ze zkušenosti.
-- Immanuel Kant


Muže je snadné prohlédnout, žena své tajemství nevyzradí.
-- Immanuel Kant


Nic není hroznějšího než lidé, kteří mají vždy pravdu.
-- Stendhal


Láska je krásná květina, ale člověk musí mít odvahu utrhnout ji na
kraji propasti.
-- Stendhal


Ví se vůbec v umění, kdo je blázen?
-- Emile Zola


Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem
sebe, protože budoucnost začíná dnes.
-- Konstantin Eduardovič Ciolkovskij


Trochu smělosti má větší cenu než tuna opatrnosti.
-- Franklin Delano Roosevelt


Radikál je člověk stojící oběma nohama pevně ve vzduchu.
-- Franklin Delano Roosevelt


Kdo první zdvihne ruku k ráně, přiznává, že mu došly ideje.
-- Franklin Delano Roosevelt


Lehká věc je mlčeti, když člověk nic neví.
-- Alois Jirásek


Neexistuje nevinná lež.
-- Albert Camus


Snažší je dosáhnout úspěchu, obtížnější je si ho udržet.
-- Albert Camus


Na básnících je, aby našli velikost doby.
-- Jiří Wolker


Láska je ze tří čtvrtin zvědavost.
-- Giovanni Giacomo Casanova


Od nezkušených žen se můžeme mnohému naučit.
-- Giovanni Giacomo Casanova


Náš rozum je jako střelný prach: může snadno vybouchnout, ale nikdy
nevybuchne, pokud jej někdo nezapálí.
-- Giovanni Giacomo Casanova


Slavným lidem je pomníkem celá zem.
-- Thukydides


Svobodu možno odstranit ze sbírky zákonů, ale nemožno ji vytrhnout z paměti.
-- Thukydides


Nemohou-li dívky milovat, nenávidí.
-- Vladislav Vančura


Musíme se podrobit všem těžkostem, které už lidé překonali.
-- Vladislav Vančura


Zármutek můžeme nést sami. Ale abychom se dovedli těšit z radosti,
musíme se o ni s někým podělit.
-- Thomas Mann


Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může
mít svou pravdu.
-- Jiří Menzel


Spisovatel je slavný až tehdy, kdy ho víc citují, než čtou.
-- William Faulkner


Někteří se stanou odvážnými až tehdy, když už nemají jiné východisko.
-- William Faulkner


Žena je nejpřijatelnějším omylem přírody.
-- John MiltonZpet