10-Genesis
11-Exodus
12-Leviticus
13-Numeri
14-Deuteronomium
15-Jozue
16-Soudců
17-Rút
18-1_Samuelova
19-2_Samuelova
20-1_Kralovska
21-2_Kralovska
22-1_Paralipomenon
23-2_Paralipomenon
24-Ezdraš
25-Nehemjaš
26-Ester
27-Jób
28-Žalmy
29-Přísloví
30-Kazatel
31-Píseň_písní
32-Izajaš
33-Jeremjaš
34-Plač
35-Ezechiel
36-Daniel
37-Ozeaš
38-Jóel
39-Ámos
40-Abdijaš
41-Jonaš
42-Micheaš
43-Nahum
44-Abakuk
45-Sofonjaš
46-Ageus
47-Zacharjaš
48-Malachiaš
49-Matouš
50-Marek
51-Lukaš
52-Jan
53-Skutky_apoštolské
54-Římanům
55-1_Korintským
56-2_Korintským
57-Galatským
58-Efezským
59-Filipským
60-Koloským
61-1_Tesalonickým
62-2_Tesalonickým
63-1_Timoteovi
64-2_Timoteovi
65-Titovi
66-Filemonovi
67-Židům
68-Jakubův
69-1_Petrův
70-2_Petrův
71-1_Janův
72-2_Janův
73-3_Janův
74-Judův
75-Zjevení_Janovo